08 ޖޫން

June 08, 2020 1
"ކޮވިޑް-19 އެކޭ އެއްގޮތަށް ރޭސިޒަމް ނައްތާލަންޖެހޭ"

ލަންޑަން (ޖޫން 8) - މި ވަގުތު ކުރިމަވެފައި އޮތް ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ރޭސިޒަމް (ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން) ނައްތާލަން ވެސް ބާރުއަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ތަރި ރަހީމް ސްޓާލިން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ކޭން އަށް ޔޫރޯ ގެއްލުމުގެ ބިރު އެބައޮތް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 14) - އިންގްލެންޑްގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން އަށް މި އަހަރު ޖޫން މަހު ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 1
އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސް އަދި ތުރުކީ ޔޫރޯ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް އަދި ތުރުކީ އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 7
އިނގިރޭސި ސްކޮޑުން ސްޓާލިން ބޭރުކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 12) – އިންގްލެންޑުގެ ކޭމްޕް ތެރެއިން ލިވަޕޫލުގެ ޖޯ ގޯމޭޒާ ތަޅާފޮޅުމުން، މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ރަހީމް ސްޓާލިން ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގެ އިންގްލެންޑް ސްކޮޑުން ބާކީކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 1
ދަނޑުން ފައިބަން އިންގްލެންޑުން ބޭނުމެއް ނުވި

ސޯފިއާ، ބަލްގޭރިއާ (އޮކްޓޯބަރު 15) – ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ބަލްގޭރިއާ އަތުން 6-0 އިން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުން އިންގްލެންޑް ކުޅުންތެރިންނާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރުމުން މެޗު ދެ ފަހަރަށް ހުއްޓާލަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ދަނޑުން ފައިބަން އިންގްލެންޑް ކުޅުންތެރިން ބޭނުމެއްނުވި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019
10 އަހަރަށް ފަހު އިންގްލެންޑަށް ނާކާމިޔާބެއް

ޕްރާގް (އޮކްޓޯބަރު 12) – ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ޗެޕް ރިޕަބްލިކް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އިންގްލެންޑް 10 އަހަރު ތެރޭ ކޮލިފައިން މެޗަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ނައިޖީރިއާ އަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ޓެމީ އިންގްލެންޑަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 1) - ޗެލްސީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ޓެމީ އަބްރަހަމް ނައިޖީރިއާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައި އިންގްލެންޑަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 11
ހަތަރު ގޯލު ޖަހައި ރޮނާލްޑޯ ތަފާތު ދައްކައިފި

ސައުތެމްޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް މޮޅުވިއިރު، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ލިތުއޭނިއާ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 10
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ގަދަ ބާރުތަކަށް މުހިއްމު މޮޅުތަކެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ޔޫރަޕްގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް މުހިއްމު މޮޅުތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 1
މެގުއާ ވިއްކާލާނީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 3) - ލެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ އިންގްލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ވިއްކާލަން އެ ކްލަބުން ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ޑިފެންޑަރުގެ ގޮތުގައި، 85 މިލިއަން ޕައުންޑް (107 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 37
އިންގްލެންޑް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ނެދަލެންޑްސް ފައިނަލަށް

ލިޒްބަން (ޖޫން 7) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިންގްލެންޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ނެދަލެންޑްސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 1
އިންގްލެންޑަކީ ޔޫރޯގެ ފޭވަރިޓެއް: ޑިބްރޭނާ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 5) - އަންނަ އަހަރު ޔޫރަޕްގެ 12 ސިޓީއެއްގައި ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެއް ފޭވަރިޓަކީ އިންގްލެންޑް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ ބެލްޖިއަމްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑިބްރޭނާ ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 6
ފްރާންސްގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ތިން ވަަނަ ޖިރޫޑް އަށް

ޕެރިސް (މާޗް 26) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ އައިސްލޭންޑް އަތުން ފްރާންސް 4-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި އޮލިވިއޭ ޖިރޫޑް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާ އެކު ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމަށް ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް އޭނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 8
އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް

ލަންޑަން (މާޗް 23) - ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސުން ފެށުން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019
"ކްލަބް ވާދަވެރިކަމުގެ އަސަރު ގައުމީ ޓީމަށް ނުކުރާނެ"

ލަންޑަން (މާޗް 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކްލަބްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމަށް އެއްވެސް ގޯސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އިންގްލެންޑްގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 8
ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު ބޭންކްސް މަރުވެއްޖެ

އިންގްލެންޑުން އުފުލާލި ހަމައެކަނި ވޯލްޑް ކަޕް، 1966 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އަދި ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ގޯޑަން ބޭންކްސް އުމުރުން 81 އަހަރުގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018
އިންގްލެންޑާއި ސްވިޒަލެންޑް ސެމީ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 19) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އިންގްލެންޑާއި ސްވިޒަލެންޑް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018
އަގު ވަޒަންކުރާތީ ވަރަށް އުފާވޭ: ރޫނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 14) - އޭނާ ގައުމީ ޓީމަށް ކޮށްދިން ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރަން އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ނިންމުމުން ލިބުނީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ވޭން ރޫނީ ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
އިންގްލެންޑާއި އެމެރިކާގެ މެޗު ރޫނީ އަށް ހާއްސަކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 5) - އަންނަ ހަފްތާގައި އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑުން ވެމްބްލީގައި ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު އިންގްލެންޑްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ވޭން ރޫނީ އަށް ހާއްސަކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018
ސްޕެއިން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑަށް އުއްމީދެއް

ސެވިލް، ސްޕެއިން (އޮކްޓޫބަރު 16) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެއިން އަތުން 3-2 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު އިންގްލެންޑުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު އާކޮޮށްފި އެވެ.