21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 1
"ސައުތުގޭޓަށް ފޯނުކުރާ ކޯޗުންގެ ނަން ހާމަކުރަންޖެހޭ"

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 21) - އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމަށް ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ނުނަގަން އެދި އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓަށް ފޯނުކުރާ ކޯޗުންގެ ނަންތައް ހާމަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 1
ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އިންގްލެންޑް ދަށެއް ނޫން: ސައުތުގޭޓް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 17) - ނަތީޖާ ނެރުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވި ނަމަވެސް އިންގްލެންޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އެ ޓީމުން ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އެއީ ދަށް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް އިންގްލެންޑްގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 5
އިޓަލީ އާއި ބެލްޖިއަމް ފައިނަލް ބުރާ ގާތަށް

ބްރުސެލްސް (ނޮވެމްބަރު 16) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އިޓަލީ އާއި ބެލްޖިއަމް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރު (ސެމީ ފައިނަލް) ގެ ޖާގައެއް ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020
ގޯމޭޒްގެ މުސާރައިގެ އެއްބައި ފީފާ އިން ދެނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - އިންގްލެންޑްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން އަނިޔާވެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހުނު ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ޖޯ ގޯމޭޒްގެ މުސާރައިގެ އެއްބައި ފީފާ އިން ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020
ގޯމޭޒަށް އަނިޔާވެ ލިވަޕޫލަށް އިތުރު ހާސްކަމެއް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 12) - އިންގްލެންޑްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ޖޯ ގޯމޭޒަށް އަނިޔާވެ އެ ޓީމުގެ ޑިފެންސް ލައިނަށް ދިމާވެފައިވާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ގޯސް ވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020
އިންގްލެންޑް-އައިސްލެންޑް މެޗު އަލްބޭނިއާގައި؟

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 10) - މި މަހު 18 ވަނަ ދުވަހު އިންގްލެންޑާއި އައިސްލެންޑް ބައްދަލުކުރާ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ މެޗު ކޮވިޑް-19ގެ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާ ހެދި އަލްބޭނިއާގައި ބާއްވަން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 2
ބެލްޖިއަމް ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑް އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 12) – ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ އަށް އިންގްލެންޑް ރޭ އެރިިއިރު އިޓަލީ އާއި ޕޯޗުގަލުން އެއް ވަނައިގައި މަގާމް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 3
ކޮންގޯ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ވަން-ބިސާކާ ވިސްނަނީ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 10) - އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމުގައި އޭނާ ކުޅޭ މަގާމަށް ވާދަކުރަން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބުމާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކަނާތު ބެކް އާރޮން ވަން-ބިސާކާ ކޮންގޯ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020
އިންގްލެންޑްގައި ވެސް ކަލްވެޓް-ލެވިން ވިދާލައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 9) - މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ތަފާތު ފޯމެއްގައި ހުރި އެވަޓަންގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ޑޮމިނިކް ކަލްވެޓް-ލެވިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖެހި ގޯލާ އެކު އިންގްލެންޑުން 3-0 އިން ވޭލްސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 11
ރޮނާލްޑޯ ގައުމީ ޓީމަށް 100 ގޯލު ހަމަކޮށްފި

ސޮލްނަ، ސްވިޑެން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ސްވިޑަން އަތުން 2-0 އިން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ދެ ގޯލާ އެކު ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ޖަހައިދިން ގޯލުގެ އަދަދު 100 އަށް އަރައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސް އަދި ޕޯޗުގަލަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް އަދި އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސްގެ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 6
މެގުއާ އަށް ހުކުމްކޮށްފި: ކުށް ސާބިތުވޭ

އެތެންސް (އޮގަސްޓް 26) – ގްރީކުގެ ޓޫރިސްޓް މަންޒިލް މައިކޯނޯސްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރިއިރު ހިނގާދިޔަ މާރާމާރީގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 1
"ކޮވިޑް-19 އެކޭ އެއްގޮތަށް ރޭސިޒަމް ނައްތާލަންޖެހޭ"

ލަންޑަން (ޖޫން 8) - މި ވަގުތު ކުރިމަވެފައި އޮތް ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ރޭސިޒަމް (ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން) ނައްތާލަން ވެސް ބާރުއަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ތަރި ރަހީމް ސްޓާލިން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ކޭން އަށް ޔޫރޯ ގެއްލުމުގެ ބިރު އެބައޮތް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 14) - އިންގްލެންޑްގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން އަށް މި އަހަރު ޖޫން މަހު ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 1
އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސް އަދި ތުރުކީ ޔޫރޯ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް އަދި ތުރުކީ އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 7
އިނގިރޭސި ސްކޮޑުން ސްޓާލިން ބޭރުކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 12) – އިންގްލެންޑުގެ ކޭމްޕް ތެރެއިން ލިވަޕޫލުގެ ޖޯ ގޯމޭޒާ ތަޅާފޮޅުމުން، މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ރަހީމް ސްޓާލިން ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގެ އިންގްލެންޑް ސްކޮޑުން ބާކީކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 1
ދަނޑުން ފައިބަން އިންގްލެންޑުން ބޭނުމެއް ނުވި

ސޯފިއާ، ބަލްގޭރިއާ (އޮކްޓޯބަރު 15) – ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ބަލްގޭރިއާ އަތުން 6-0 އިން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުން އިންގްލެންޑް ކުޅުންތެރިންނާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރުމުން މެޗު ދެ ފަހަރަށް ހުއްޓާލަން ޖެހުނު ނަމަވެސް ދަނޑުން ފައިބަން އިންގްލެންޑް ކުޅުންތެރިން ބޭނުމެއްނުވި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019
10 އަހަރަށް ފަހު އިންގްލެންޑަށް ނާކާމިޔާބެއް

ޕްރާގް (އޮކްޓޯބަރު 12) – ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ޗެޕް ރިޕަބްލިކް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އިންގްލެންޑް 10 އަހަރު ތެރޭ ކޮލިފައިން މެޗަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ނައިޖީރިއާ އަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ޓެމީ އިންގްލެންޑަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 1) - ޗެލްސީގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ޓެމީ އަބްރަހަމް ނައިޖީރިއާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައި އިންގްލެންޑަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 11
ހަތަރު ގޯލު ޖަހައި ރޮނާލްޑޯ ތަފާތު ދައްކައިފި

ސައުތެމްޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް މޮޅުވިއިރު، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ލިތުއޭނިއާ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.