19 މެއި

May 19, 2019 9
އެފްއޭ ކަޕުގެ ތަށްޓާ އެކު ސިޓީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ލަންޑަން (މެއި 19) – ވަޓްފޯޑް އަތުން 6-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް އެއް ސީޒަނެއްގައި އިނގިރޭސި ތިން ތަށި ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހޯދައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ސީޒަނުގެ ދެ ވަނަ ފައިނަލަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 7) - އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ބްރައިޓަން އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ސީޒަނުގެ ދެ ވަނަަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 9
ސިޓީ ސެމީ އަށް، ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި

ސްވަންސީ (މާޗް 17) – ސްވަންސީ ސިޓީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރޭ ދަތުރުކުރިއިރު ވުލްވްސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 12
ޗެލްސީ އަތުން ބަދަލުހިފައި ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 19) - އިނގިިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ ޗެލްސީގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލުހިފައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 14
ގާޑިއޯލާ ފަދައިން ސާރީ އަށް ވަގުތު ދޭންޖެހޭ: ޒޯލާ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 18) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުޅުން ބަދަލުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަށް ވަގުތު ދިން ފަދައިން ޗެލްސީގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އަށް ވެސް ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަދި ކުރީގެ ފޯވާޑް ޖިއަންފްރަންކޯ ޒޯލާ ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 1
ނިއުޕޯޓް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 17) - އިނގިރޭސި ހަތަރު ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ނިއުޕޯޓް ކައުންޓީގެ މައްޗަށް 4-1 އިން ކުރިހޯދައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 1
ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި، ޗެލްސީ އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 28) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ދެ ވަނަ މުބާރާތު ކެޓިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-0 އިން ޝެފީލްޑް ވެނެސްޑޭ ބަލިކޮށް ޗެލްސީ މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 27) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާންލީ އަތުން 5-0 އިން ހޯދި ތަފާތު ބޮޑު މޮޅާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 8
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 26) - އާސެނަލް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ފަސް ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައި، އާ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 2
ވުލްވްސް އަތުން ބަލިވެ ލިވަޕޫލް އެފްއޭ ކަޕުން ކަަޓައިފި

ވުލްވެމްޓަން (ޖެނުއަރީ 8) – ވުލްވްސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުން ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 3
ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީ އަދި އާސެނަލް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) – އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީ އަދި އާސެނަލް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019
އެފްއޭ ކަަޕަކީ ޔުނައިޓެޑްގެ އަމާޒެއް: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 5) - އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ އަމާޒެއް ކަމުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނާ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 3
އެފްއޭ ކަޕް ޗެމްޕިއަންކަން ޗެލްސީން ހޯދައިފި

ލަންޑަން (މެއި 19) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ޗެލްސީން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

May 19, 2018
ޗެލްސީ ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން، މޮރީނިއޯ ހަމަޖެހިފައި

ލަންޑަން (މެއި 19) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށް ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އަމާޒު ހިފާފައި ހުރިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018
ފައިނަލުގައި ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 22) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭ ސައުތެމްޓަން އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޗެލްސީ ދަތުރުކޮށް، ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 1
"އެފްއޭ ކަޕްގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް އެބަހުރި"

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 22) - މި ފަހަރު އެފްއޭ ކަޕަށް ނުކުތްއިރު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށްވީ މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށް މިރޭ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ސައުތެމްޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ...

April 22, 2018 6
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގައާ އެކު ޔުނައިޓެޑަށް ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 22) - ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ އިނގިރޭސި...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 5
ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާލަން ބޭނުމެއް ނޫން: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 21) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަކީ އެއްވެސް ސީޒަނެއް ހުސްއަތާ ނިންމާލަން ބޭނުންވާނެ ކްލަބެއް ނޫން ކަަމަށާއި އެހެން ކަމުން މި ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުންނަމަ އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 7
ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލަންޑަން (މާޗް 19) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 3
ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ސެމީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 18) – އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
ސަޕޯޓަރެއްގެ މައްސަލަ ސިޓީން ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅަނީ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 21) - މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އެފްއޭ ކަޕްގައި ވިގަން އެތުލެޓިކް އަތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވި މެޗަށް ފަހު، ވިގަންގެ ސަޕޯޓަރަކު ސިޓީގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ގަޔަށް ކުޅު ޖެހި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅަން ސިޓީން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 2
ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ވިގަން އިން ސިޓީ ކަޓުވާލައިފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 20) - އިނގިރޭސި ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ވިގަން އެތުލެޓިކުން މިވަގުތު ޔޫރަޕުގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް އެ ޓީމު އެފްއޭ ކަޕުން ކަޓުވާލައިފި އެވެ.