18 މާޗް

March 18, 2019 3
ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް، ޗެލްސީ އަށް ފައިދާ ނުނެގުނު

ލަންޑަން (މާޗް 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ފުލަމް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި އެވަޓަން އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ފައިދާ ނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޗެލްސީން ނަގާލައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 8
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގަދަ ހަތަރަކަށް

ލަންޑަން (މާޗް 11) – ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ރޭ ޕްރެޝަރު ބޮޑުކުރިއިރު، ތަފާތު ފޯމެއްގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019 3
ސިޓީގައި މަޑުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ގާޑިއޯލާ ދީފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވަޓްފޯޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، މި ސީޒަނަށް ފަހު ވެސް ކްލަބްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ދީފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 9
އެވަޓަންއާ އެއްވަރުވެ ލިވަޕޫލަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ލިވަޕޫލް (މާޗް 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަންއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ލިވަޕޫލަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 2
ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑް ފައިދާ ނަގައިފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިން ބޯންމައުތު ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުނުވުމުގެ ފައިދާނަގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލީގުގެ ހަަތަރަަކަށް އަރައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 2
"ދާއިމީ ކޯޗުކަން ސޯލްޝެއާ އަށް ހައްގު"

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 2) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ދާއިމީ ކޯޗުކަން މިހާރު ހުރި އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އަށް ހައްގުވާ ކަމަށާއި އޭނާ ބަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ބައެއް ބޯޑު...

March 02, 2019
ސިޓީ އަށް ވުރެ ޕްރެޝަރު ބޮޑީ ލިވަޕޫލަށް: ސްޓާލިން

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ޕްރެޝަރު ބޮޑީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ލިވަޕޫލަށް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވިންގް ރަހީމް ސްޓާލިން ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 7
ލިވަޕޫލް ލީޑުގައި، ޗެލްސީން ޓޮޓެންހަމް މާޔޫސްކޮށްލައިފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 28) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވަޓްފޯޑް އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން އެއް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ޓޮޓެންހަމް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް އެ ޓީމުން ކުރަމުން އުއްމީދު ފަނޑުކޮށް ޗެލްސީން އިތުބާރު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 1
"އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑުވިޔަސް ގޮތް ހުހެއް ނުވޭ"

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ރަށުންބޭރުގައި ކްރިސްޓިލް ޕެލަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ 10 ކުޅުންތެރިއަކު އަނިޔާގައި...

February 27, 2019
ލިވަޕޫލްގެ ނަތީޖާތަަކަށް ސިޓީން ފާރަވެރިވާނެ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބާކީ ދެން އޮތް މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލުގެ މެޗުތަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާރަވެރިވާނެ ކަމަށް...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 5
ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުވެ ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ، އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބަލިކަށިވެފައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ، ލިވަޕޫލް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 2
ޗެލްސީން ސާރީ އަށް އިތުބާރުކުރަން ޖެހޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 23) – ނަތީޖާތައް ދަށްވެ ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އަށް އެ ކްލަބުން އިތުބާރުކުރުމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ގޮވާލައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 9
ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 11) – ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޗެލްސީ އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް، 6-0 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އަރައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 24
ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑް ހަތަރަކަށް

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފުލަމް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބޯންމައުތު އަތުން 3-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލިވަޕޫލް އަލުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 3
ލީގުގެ ރޭހުގައި ޗެލްސީއެއް ނެތް: ސާރީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 9) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވާދަކުރާ ރޭހުގައި ޗެލްސީ ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
ލިވަޕޫލުގައި ތަށި ހޯދުމުގެ ތަޖުރިބާ މަދު: ބެނާޑޯ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށްދާން ބަލާއިރު ލިވަޕޫލަށް ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ތަށި ހޯދުމުގެ ތަޖުރިބާ މަދުވުން ކަމަށް އެ ޓީމާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރަމުން އަންނަ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޕޯޗުގީސް މިޑްފީލްޑަރު ބެނާޑޯ ސިލްވާ ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 3
ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަން ދަނޑުގައި އެ ޓީމު އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 3
ހަތަރު ތަށި ހޯދުން: ގާޑިއޯލާ ދެކޭ ހުވަފެނެއް ނޫން

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 6) - މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހަތަރު ތަށި ހޯދާނެ ކަމެއް ދެކެވޭ ވާހަކަތަަކަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ ކަމަށާއި އެއީ އަދި އޭނާ ދެކޭ ހުވަފެނެއް ނޫން ކަމަށް...

February 06, 2019 4
ރެފްރީ އަށް ފާޑުކިޔުމުން ކްލޮޕް ހޫނުފެނަށް!

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސްޓް ހޭމްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް އެ މެޗުގެ ރެފްރީއާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 10
އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 4
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ސިޓީން ލިވަޕޫލް ފަހަތުގައި ވިއްދައިފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލްގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރިހޯދައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލްގެ ފަހަތުގައި ވިއްދައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 3
ލިވަޕޫލަށް ހެވިފައި ނުތިބެވޭނެ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރޭހުގެ ކުރީގައި ލިވަޕޫލް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއްގައި އޮތް ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ތިބެވެން ނެތް ކަމަށް އެންމެ...

February 03, 2019 4
ޓޮޓެންހަމް ދެ ވަނަ އަށް، ޗެލްސީ އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-0 އިން...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 2
ތިން ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވި، އެކަމަކު ޝަކުވާއެއް ނެތް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 2) – ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ގެންނަން ބޭނުންވި ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު އޮތް ސްކޮޑާ މެދު ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އުނާއީ އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.