24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 1
އިންގްލެންޑުގައި ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވައްދަން ފަށަނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 24) - އިންގްލެންޑުގެ ލޮކްޑައުން މުއްދަތު ޑިސެމްބަރު 2 އަށް ހަމަވުމުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް އިނގިރޭސި ދަނޑުތަކަށް ސަޕޯޓަރުން ހުއްދަދޭނެކަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 7
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 3
ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް އެއްވަރު، ލެސްޓާ އެއް ވަނައިގައި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ވުލްވްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވި ލެސްޓާ ސިޓީ ލީގުގެ އެއް ވަނަ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 1
"ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެމެރިކާގެ އިންތިހާބު އެއްގޮތް"

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅޭ މެޗަކީ ފައިނަލެއް ނޫން ކަމަށާއި...

November 08, 2020 2
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ ޗެލްސީ ތިން ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން މޮޅުވެ ޗެލްސީ ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020
އެވަޓަން ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ހަމަޖެހުމެއް

ލިވަޕޫލް (ނޮވެމްބަރު 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން އެވަޓަން ބަލިކޮށް، ގޯސް ނަތީޖާތަކުގެ ޕްރެޝަރުން އަރައިގަނެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

November 07, 2020 1
"ވެން ޑައިކާއި ކޮމްޕެނީ އަދި ސިލްވާއަކީ އެއް ލެވެލް"

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 7) - ޗެލްސީން މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ގެނައި ބްރެޒިލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ އަކީ ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކާއި...

November 07, 2020 1
އަހަންނަށް ޔުނައިޓެޑް ހަމަމަގަށް އެޅުވޭނެ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 7) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ނަތީޖާ ދަށްވެ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާ އަށް އެ ޓީމު ހަމަމަގަށް އެޅުވޭނެ ކަމުގެ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 2
ފުޓްބޯޅަ އިސްތިސްނާވެގެން ނުވާނެ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 2) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އިންގްލެންޑް ހަތަރު ހަފުތާ އަށް ލޮކްޑައުންކުރަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމިިއިރު، ފުޓްބޯޅަ އިސްތިސްނާ...

November 02, 2020 6
ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި އާސެނަލް މޮޅުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލުން ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 3
ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020
ސޮން ޓޮޓެންހަމް ފަސް ވަނަ އަށް ގެންގޮސްދީފި

ބާންލީ (އޮކްޓޫބަރު 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސޮން ހެއުން މިންގެ ލަނޑުން 1-0 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ފަސް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 9
47 އަަހަރު: އާސެނަލް ދަނޑުގައި ލެސްޓާ އަށް މޮޅެއްް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 26) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި އެ ޓީމުގެ ދަނޑުގައި 47 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަަހަރަށް ލީގުގައި ލެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 4
ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ އެއްވަރު، ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ދަނޑުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020
ޗެލްސީ ބަދަލުވެއްޖެ، ޔުނައިޓެޑުން އެކަމާ ވިސްނަންޖެހޭ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މިހާރު އޮތީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ޗެލްސީ ޓީމު ނޫންކަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ދަންނަންޖެހޭ...

October 24, 2020
ލީޑްސް އިން އެސްޓަން ވިލާގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

ބާމިންހަމް (އޮކްޓޫބަރު 24) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 0-3 އިން ބަލިވެ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި އެސްޓަން ވިލާ އިން ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 2
ޕިކްފޯޑްގެ ދިފާއުގައި އަންޗެލޮޓީ ވާހަކަދައްކައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 23) - ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކަށް ޓެކުލްކޮށް އެވަޓަންގެ ގޯލްކީޕަރު ޖޯޑަން ޕިކްފޯޑް މަސައްކަތްކުރީ ބޯޅަ ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ދިފާއުގައި އެވަޓަންގެ ކޯޗު އިޓަލީގެ ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ވާހަަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 3
އާސެނަލުން އޮޒިލް ބާކީކޮށްފި، ޗެކް ޗެލްސީ ޓީމަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރި 25 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން މެސުޓް އޮޒިލް ބާކީކުރިއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔާކުރި އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ގޯލްކީޕަރު ޕީޓަ ޗެކްގެ ނަން ޗެލްސީގެ ސްކޮޑުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
ޓޮޓެންހަމް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި، ވިލާ ދެ ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ، ބޮޑު ލީޑެއްގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކޮޅަށް ފަހު ވަގުތު ވަން ގޯލުތަކާ އެކު 3-3 އިން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުވިއިރު، ލެސްޓާ ސިޓީގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި އެސްޓަން ވިލާ އިން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައި ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 5
ޔުނައިޓެޑާއި ސިޓީ އަށް މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުތަކުން މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 4
ލިވަޕޫލް-އެވަޓަން އެއްވަރު، ޗެލްސީ ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 17) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާއި އެވަޓަން ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުން ފަހު ވަގުތު ސައުތެމްޓަނާ 3-3...

October 17, 2020
ޑިބްރޭނާ ކުޅުމާ ދުރަށްދިޔައިރު އަގުއޭރޯ ފިޓްވުމާ ގާތަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 17) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކެޕްޓަން ކެވިން ޑިބްރޭނާ އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނުއިރު، އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ފިޓްނަސް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޖޯރިޓީ އާ ޕްރޮޕޯސަލާ ދެކޮޅު

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 15) - އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފޯމެޓާއި ލީގުގެ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ބަދަލުކުރަން ރާވަމުން އަންނަ "ޕްރޮޖެކްޓް ބިގް ޕިކްޗާ" ޕްރޮޕޯސަލަށް ލީގުގެ ޕެޖޯރިޓީ ކްލަބްތަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 3
ލީގު ފޯމެޓް ބަދަލުކުރަން ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑް ތާއީދު

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 12) - އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފޯމެޓް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ބޯޑުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
ޕްރިމިއާ ލީގުން 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކުރި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 7) - ނިމިދިޔަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރާންސްފާ މާކެޓް ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 20 ކްލަބުން 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 12
އެސްޓަން ވިލާ އިން ލަދުވެތިގޮތަކަށް ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

ބާމިންހަމް (އޮކްޓޫބަރު 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެސްޓަން ވިލާ އިން ލަދުވެތިގޮތަކަށް 7-2 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި އެވެ.