04 ޖުލައި

July 04, 2020 6
ޕޮގްބާ އާއި ފެނާންޑޭސް އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 4) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ދެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ ޕައުލް ޕޮގްބާ އާއި ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އަށް ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 10
ސިޓީން، ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 3) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކަށަވަރުކުރި ލިވަޕޫލް، އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން، އެ ޓީމާ ތަށްޓަށް އެންމެ ވާދަކުރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ތަފާތުބޮޑުކޮށް 4-0 އިން ރޭ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
ހުރިހާ ފަހަރަކު މޮޅެއް ނުވެވޭނެ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަކީ މި ސީޒަނަށް ކަނޑައެޅި އެއް ޓާގެޓް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ހާސިލްނުވީ އަމިއްލަ އަށް ހެދުނު...

July 02, 2020 3
ލެސްޓާ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ޗެލްސީ އަށް ނުނެގުނު

ލަންޑަން (ޖުލައި 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވިއިރުމ ތިން ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ތިން ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު...

01 ޖުލައި

July 01, 2020 7
އޮޒިލްގެ މުސާރައިގެ ވާހަކަ އާޓެޓާ އަށް މުހިއްމެއް ނޫން

ލަންޑަން (ޖުލައި 1) - ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ، އާސެނަލްގެ އެންމެ މުސާރަ ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާ މެސުޓް އޮޒިލް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ ވަކި ކުޅުންތެރިއަކަށް...

July 01, 2020 1
ފެނާންޑޭސްގެ ދެ ގޯލާ އެކު ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ބްރައިޓަން (ޖުލައި 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޕޯޗުގީސް މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްގެ ދެ ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ބްރައިޓަން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ގަދަ ހަތަރެއްގެ...

30 ޖޫން

June 30, 2020 2
ވަގުތު ޖެހުމުން އުފާފާޅުކުރަން މަޑުކުރޭ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 30 އަހަރަށް ފަހު ލިވަޕޫލުން ހޯދުމާ އެކު އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ އަދަދަކަށް އެކި ތަންތަނަށް އެއްވެ، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުފާފާޅުކުރުންތައް ބައްވަމުންދާތީ މި ވަގުތު އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރަން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް އެދިއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 8
ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް ކްލޮޕް ލިވަޕޫލް ގޮވައިގެން އުހަށް

"ކާމިޔާބު ހޯދަން ބޭނުންނަމަ އެކަން ހާސިލްކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ އެކަން ވާނެކަމަށް ގަބޫލުކޮށް އެގޮތަށް ވިސްނުން ބަދަލުކުރުން،"

26 ޖޫން

June 26, 2020 5
ކުޅުމަށް ބަލާނަމަ އެންމެ މޮޅީ ސިޓީ: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ޖޫން 26) - ކުޅުމަށް ބަލާނަމަ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކަމަށް ރޭ އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދި ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

June 26, 2020 4
ލިވަޕޫލަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހައްގު: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 26) - މި ފަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ލިވަޕޫލުން ހާސިލްކުރީ އެ ޓީމަށް ހައްގު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ...

June 26, 2020 18
ލިވަޕޫލް 30 އަހަރަށް ފަހު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި!

ލަންޑަން (ޖޫން 26) – ޗެލްސީ އަތުން މިރޭ 2-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވުމާ އެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 1
އަގުއޭރޯއާ މެދު އުއްމީދު ދުލެއް ނުކުރަން: ގާޑިއޯލާ

ލަންޑަން (ޖޫން 25) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އަނިޔާ އިން ސަލާމަތްވެ ދެން މި ސީޒަނުގައި ނުކުޅެވިދާނެ ކަމަށް މީޑިއާ އިން ބުނާ ވާހަކަތައް އެ ޓީމުގެ...

June 25, 2020 14
ލިވަޕޫލް ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 4-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު 30 އަހަރަށް ފަހު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ލިވަޕޫލުން ޖެހިލައިފި...

24 ޖޫން

June 24, 2020 5
ޓޮޓެންހަމް ޔޫރަޕްގެ ޖާގައިގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އަންނަ ސީޒަނުގެ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ޖާގައެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ބާންލީގެ ބެނާ އަށް ފާޑުކިޔުން

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބާންލީ އަތުން 5-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، އެ މެޗުގެ ކުރިން ބާންލީ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑުގެ މަތިން ބެނާއެއްގެ އުދުއްސި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
އެވަޓަން އިން ލިވަޕޫލް ހިފަހައްޓައިފި

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަން އިން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބޮޑު ތަފާތަކާ އެކު އޮތް ލިވަޕޫލާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 4
ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ޗެލްސީން ފައިދާ ނަގައިފި

ބާމިންހަމް (ޖޫން 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި އެސްޓަން ވިލާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޗެލްސީން ހަތަރު ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

June 21, 2020 6
ލީގު ކެންސަލްކުރާ ވާހަކަތަކުން ކްލޮޕަށް އަސަރުކުރި

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 21) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބަލައި ލީގު ކެންސަލްކުރަން އުޅޭ ވާހަކަތައް މީޑިއާގައި ދައްކަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު...

20 ޖޫން

June 20, 2020 9
ފަހު ވަގުތު ބްރައިޓަން އަތުން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެ

ބްރައިޓަން (ޖޫން 20) – ފަހު ވަގުތު ނީލް މޯޕޭ ޖެހި ގޯލުން، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ބްރައިޓަން އަތުން 2-1 އިން އާސެނަލް ބަލިވެ، އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު...

June 20, 2020 5
ފެނާންޑޭސްގެ ޕެނަލްޓީން ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 1-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ އެއްވަރުކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިނުވެ...

19 ޖޫން

June 19, 2020 2
"ޓޮޓެންހަމަށް ޔުނައިޓެޑް ފަަހަތަށް ޖައްސައިލެވިދާނެ"

ލަންޑަން (ޖޫން 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާޗް މަހު މެދުކަނޑާލިއިރު އޮތް ހާލަތު މިހާރު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި...

18 ޖޫން

June 18, 2020 5
އެނބުރި އައި މެޗުން ސިޓީން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 18) - ކޮވިޑް-19ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ރޭ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފަށައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުން، މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފަސޭހަކަމާ އެކު 3-0 އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 6
100 ދުވަހަށް ފަހު މިރޭ އަލުން ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 17) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލި އިނގިރޭސި ޕްރިިމިއާ ލީގު 100 ދުވަހަށް ފަހު މިރޭ އަލުން ފަށާއިރު ދެ މެޗެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެއީ އެސްޓަން ވިލާ އާއި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ކުޅޭ މެޗާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020
ސަންޗޯއާ މެދު ޑޯޓްމަންޑް ކޯޗުގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ

ބާލިން (ޖޫން 16) - އިންގްލެންޑުގެ ވިންގާ ޖޭޑަން ސަންޗޯ އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ފެންނާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލޫޝިއަން ފާވްރޭ ބުނި ނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ހާލަތުން އެކަން ބަދަލުވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ޕޮޒިޓިވްވި ނޯވިޗް ކުޅުންތެރިޔާގެ ކޮންޓެކްޓްތައް ބަލަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ކޮވިޑް-19 އެންމެ ފަހުން ޓެސްޓްކުރިއިރު، ނޯވިޗް ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ އެ ކުޅުންތެރިޔާގެ ކޮންޓެކްޓުތައް ވަރަށް ގާތުން ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020
ޖާޒީގައި ނަމުގެ ބަދަލުގައި ރޭސިޒަމާ ދެކޮޅު މެސެޖެއް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 12) - ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ފަށާއިރު ފުރަތަމަ ބުރުގެ މެޗުތަކުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ޖާޒީގެ ފަހަތުގައި ނަމުގެ ބަދަލުގައި، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކާ (ރޭސިޒަމް) ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކެމްޕެއިނަށް ހިތްވަރުދޭ މެސެޖެއް ޖަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020
އެވަޓަން ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ހުއްދަދީފި

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 11) - ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކުޅުން ފަށާއިރު، ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެވަޓަން ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗު އެހެން ދަނޑަކަށް ބަދަލުކުރަން ދެކެވުނު ވާހަކަ ނިމުމަކަށް އައިސް އެ މެޗު ކުރިން ވެސް އޮތް ގޮތަށް އެވަޓަން ދަނޑުގައި ބާއްވަން ހުއްދަދީފި އެވެ.