31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016
ހަތަރު ވަނަ މޮޅާ އެކު ޗެލްސީ ހަތަރު ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސައުތެމްޓަން 2-0 އިން ބަލިކޮށް، ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން ހޯދި ހަތަރު ވަނަ މޮޅާ އެކު ޗެލްސީ ލީގުގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016
ޓޭބަލާ މެދު ވިސްނަންޏާ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވާނެ: ކޮންޓޭ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު މިފަހަރު ވަރަށް ވާދަވެރި ކަމަށާއި ލީގު ޓޭބަލަށް ބަލައިގެން މެޗުތައް ކުޅެން ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ...

October 30, 2016 1
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، ސިޓީ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ބާންލީ ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުއިރު، ވެސްޓް ބްރޮމް އަތުން 4-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
ޗެލްސީން މޮރީނިއޯގެ ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް 4 ގޯލް ޖަހައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މައްޗަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޗެލްސީން 4-0 އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016
މޮރީނިއޯ އަކީ ޗެލްސީގެ ވާދަވެރިއެއް: ކޮންޓޭ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ކަމަށާއި ދަނޑުމަތީގައި އޭނާ އަކީ މިހާރު ޗެލްސީގެ ވާދަވެރިއެއް ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި...

October 23, 2016 2
ލިވަޕޫލަށް މޮޅެއް، އާސެނަލް އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވެސްޓް ބްރޮމް އަތުން 2-1 އިން ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު، މިޑްލްސްބަރާއާ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި އާސެނަލް...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 1
ބޮޑު މެޗަށް މޮރީނިއޯގެ އިހުސާސްތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 22) - ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާރޭ ޗެލްސީ ކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލަނޑެއް ޖެހިޔަސް ކުޑަކުއްޖަކު އުޅޭ ގޮތަށް އުޅެ އުފާފާޅުނުކުރާނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016
"ޕްރިމިއާ ލީގަކީ ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންގެ ލީގެއް ނޫން"

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމުތަކަކީ ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންނަށް ބަރޯސާވެގެން ކުޅޭ ޓީމުތަކެއް ނޫން ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

October 21, 2016
ލެސްޓާ އަށް މިވަނީ ބްލެކްބާން އަށް ވީގޮތްބާ؟

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ހާއްސަ ދެ ސީޒަނެއް ދިޔަ އެވެ. އެއީ 1994-1995 ވަނަ އަހަރާއި 2015-2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނެވެ. މި ދެ ސީޒަނުގެ ވެސް ހާއްސަ ކަމަކީ ބޮޑެތި ކްލަބްތައް ފަހަތަށް...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016
ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 18) - އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ވާދަވެރި ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ރޭ ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ، ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ލިވަޕޫލަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
"ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް މެޗު ހުރިހާ ގޮތަކުން ހާއްސަ"

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 17) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލިޔަސް ހާއްސަ މެޗެއް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

October 17, 2016
"ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަން، މިއީ ފަސޭހަ މެޗެއް ނޫން"

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު 17) - ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިފައިވަނީ ފަސޭހަ މެޗެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ފަދަ މެޗަކަަށް ނުތުމުގެ ކުރިން ޝަކުވާތަކެއް ކޮށްގެން ޓީމަށް...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 1
"ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފަރިތަކުރަން ވަގުތެއް ނުލިބޭ"

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފަރިތަކުރަން އަދި ވަގުތު ނުލިބޭ ކަމަށާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 2
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް މޮޅުނުވުމުގެ ފައިދާ އާސެނަލް އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 15) - އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެވަޓަންއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ މެޗުން މޮޅެއް ނުލިބި ނިންމާލަން ޖެހުނުއިރު...

October 15, 2016
"ކްލަބުގެ ވެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ އިތުބާރު އެބައޮތް"

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 15) - ޗެލްސީގެ ވެރިންނާ ސަޕޯޓަރުންގެ އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށާއި މަގާމު ގެއްލުމުގެ ބިރެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016
ޗެކް އާއި ބެރީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 12) - އާސެނަލްގެ ގޯލްކީޕަރު ޕެޓަ ޗެކް އާއި އެވަޓަންގެ މިޑްފީލްޑަރު ގަރެތު ބެރީ މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016
ސްޓޯކް ކޮޅަށް ހަތް ލަނޑު ޖެހުނީސް: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 3) - ސްޓޯކް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފަރާތުން ފެނުނީ މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމުން ދެއްކި އެންމެ މޮޅު ކަމަށާއި ސްޓޯކް ކޮޅަށް ހަތް ލަނޑު ޖެހުމުގެ...

October 03, 2016 2
ސިޓީގައި ތަފާތު ދައްކަން ދެ އަހަރު ނަގާނެ: ގާޑިއޯލާ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 3) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުޅުން ބަދަލުކޮށް ތަފާތު ދައްކަން މަދުވެގެން ދެ އަހަރު ނަގާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 1
އެންމެ ފަހުން ސިޓީ ހުއްޓުވައިފި!

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 2) - އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ރެކޯޑެއް ދަމަހައްޓަމުން އައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މިރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ސީޒަނުގައި...

October 02, 2016
ސިޓީ އަކީ ބަލިނުކުރެވޭވަރުގެ ޓީމެއް ނޫން: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން ( އޮކްޓޫބަރު 2) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަކީ ބަލިނުކުރެވޭވަރުގެ ޓީމެއް ނޫން ކަމަށް މިއަދު އެޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016
ޗެލްސީ ހަމަޖެހުމެއް ހޯދިއިރު ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ އަށް

ކާޑިފް، ވޭލްސް (އޮކްޓޫބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ 2-0 އިން ހަލް ސިޓީ އަތުން ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، ފަހަތުން އަރައި ސްވަންސީ ސިޓީ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 3
ފަސް އަހަރަށް ފަހު އާސެނަލުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ޗެލްސީ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފަސް އަހަރުތެރޭ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗެއްގައި އާސެނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016
ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ސިޓީ ފަސް ބެލުމެއް ނެތް

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޕައުލް ޕޮގްބާގެ ލަނޑާ އެކު ޗެމްޕިއަން ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން މިރޭ 4-1 އިން މޮޅުވިއިރު، ސްވަންސީ ސިޓީ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގައި ހަ ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

September 24, 2016
ޗެލްސީ ބަދަލުކުރަން ވަގުތު ބޭނުންވޭ: ކޮންޓޭ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ޗެލްސީ ލައްވާ އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުޅުވަން ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

September 24, 2016
ލެސްޓާ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އުނދަގޫ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ލެސްޓާ ސިޓީ އަދިވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ކުޅޭ މެޗު ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 3
ކުޅުންތެރިން މާ ބޮޑަށް ޕްރެޝަރަށް ވެއްޓެނީ: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ، 20 ފަހަރު އިނގިރޭސި ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޓީމަކަށް ކުޅޭތީ ކުރިމަތިވާ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާން ނޭގުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 3
ޔުނައިޓެޑް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ

ވެޓްފޯޑް، އިންގްލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ވެޓްފޯޑް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ މެޗުން ނާކާމިޔާބީއާ...

September 18, 2016 4
ސިޓީ މަގާމް ދެމެހެއްޓިިއިރު، އެވަޓަން ދެ ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ 4-0 އިން ބޯންމައުތު ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު، ފަހަތުން އަރައި މިޑްލްސްބަރާ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 3
ކޮންޓޭއާ އެކު ޗެލްސީގެ ފުރަތަމަ ބަލި ލިވަޕޫލް އަތުން

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ 2-1 އިން ލިވަޕޫލް އަތުން ބަލިވެ، އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭގެ ކޯޗުކަމުގައި ޗެލްސީ ފުރަތަމަ ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016
ލިވަޕޫލް ވަރުގަދަ ވިޔަސް ބަލިކުރެވޭނެ: ކޮންޓޭ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެއީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ޓީމު ބަލިކުރެވޭނެ ކަަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.