02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020 34
ކުނި ދެން ހުންނާނީ މަގުމަތީގައިބާ؟

ކޮވިޑް 19 އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ހިނގުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވި ބަލިމަޑުކަމެކެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގައި އުޅޭތާ އަހަރެއް ވާން ގާތްވީ އިރު އަދިވެސް ގިނަ ގައުމުތަކުން ބަލިމަޑުކަން ތަހައްމަލުކުރަމުން، ގެނބެމުން މައްޗަށް އަރަމުން، ނޭވާ ލަމުން ނުލަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދުވަސްތައް ގުނަމުން ދަނީ އެވެ. ދިރުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެނައި...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 1
އީ-ވޭސްޓާ ހެދި އެމެޒޯން އާއި އެޕަލް އަށް ނުރުހުން

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުކާލާ އީ-ވޭސްޓް ނުވަތަ ކަރަންޓް ސާމާނުގެ ކުނިބުނި އިތުރުވަމުން ދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އެމެޒޯން އާއި އެޕަލް އިން ކަމަށާއި އެ ކުންފުނިންތަކުން ތިމާވެއްޓާ މެދު އަދާކުރަން ޖެހޭ ޒިންމާތަކަށް އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 9
އީޕީއޭ އަށް ހަގީގީ މިނިވަންކަމެއް ލިބޭނެ ބާ؟

ވެރިކަމަށް އައި އިރު ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރި ގޮތުގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެންވަޔަރްމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) މިނިވަންކުރަން ޖެހެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ގާނިއާ ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯންޏެއް ގޮތަށް

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކޮށް އުފެއްދުންތައް ނެރެން، ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ލޯރިއަލް އިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނީގެ ގާނިއާ ބްރޭންޑްގެ ޝޭމްޕޫ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އުފެއްދުމެއްގެ ގޮތުގައި ޔޫރަޕްގެ މާކެޓަށް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 18
ވެހިކަލްތަކުން އާ ފީއެއްނަގަން މީކާއީލް ދެކޮޅު

"ކޮންޖެޝަން ޗާޖް"ގެ ނަމުގައި އާ ފީއެއް ނަގަން ސަރުކާރުން ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ގޮތަށް އެ ފީ މިހާރު ތައާރަފްކުރުމަކީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅުދެކުނު ދާއިރާގެ އެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މީކާއީލް އަހުމަދު ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 18, 2020
ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކުދިން ހޯދަނީ

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ތިމާވެށީގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ފުރާވަރުގެ ކުދިން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

November 18, 2020 1
ބެޒޯސްގެ އާތު ފަންޑުން ޖަމިއްޔާތަކަށް 791 މިލިއަން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް މިދިޔަ އަހަރު އިއުލާންކުރެއްވި 10 ބިލިއަން...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 13
ވެށި ހަލާކުކުރާ ތަރައްގީ ބަދަލެއް ނުވި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ކަތިލަމުންދިޔަ އިރު ކަރުނައެޅި މީހުންނަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ވައުދަކީ އަދި ދައުރު ފެއްޓެވި އިރު ދެއްވި ޔަގީންކަމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު ތަފާތުވާނެ ކަމެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 9
ކުނި އެންދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުން ކޮން ނަތީޖާއެއް؟

އަލީ ޝަމީމް މުހައްމަދު (ސަންބޯ) އޭނާގެ ރަށް ނ. ކުޑަފަރީ ގުނަނީ ކުންޏާ މެދު މީހުން ހޭލުންތެރި މަދު ރަށްރަށުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ޝަމީމް ކަންބޮޑުވަނީ ރަށު މީހުން ފަރުވާތެރިކަމާ އެކު...

November 15, 2020
ރާއްޖޭން ޓައިގާ ދިނީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މެސެޖު

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް އޭނާ ހުރި ރިސޯޓްގެ މޫދުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާ އެކު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހާއްސަ މެސެޖެއް ދީފި...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 4
ރާއްޖެ އަށް މުހިއްމު، ބައިޑެންގެ ތިމާވެށި ވައުދު

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 2017ގައި އިއުލާންކުރެއްވި ގޮތަށް އެމެރިކާ އިން މިހާރު ވަނީ ޕެރިސް އެގްރީމެންޓުން ވަކިވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަން ރަސްމީވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފަހު ދުވަހު އެވެ. އެކަމަކު އިންތިޚާބުން ޓްރަމްޕް ބަލިވެވަޑައިގެންފައިވާތީ ދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭ އެކަން ބަދަލުވާނެ އެވެ. ޕެރިސް އެގްރީމެންޓާ އެމެރިކާ އިން އަލުން...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020
ބެންޓްލީން 2030 ގައި ކާބަން ނިއުޓްރަލް ވަނީ

ލަގްޒަރީ ކާރު އުފައްދާ އިނގިރޭސި ކުންފުނި ބެންޓްލީ މޮޓޯޒް ލިމިޓެޑް 2030 ގައި ކާބަން ނިއުޓްރަލްވާން އަމާޒު ހިފައި 2026 އިން ފެށިގެން ސައްތައިން ސައްތަ އިލެކްޓްރިކް ކާރު ނެރޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 3
ފަރުކޮޅު އެއާޕޯޓު ހެދުމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ށ. ފަރުކޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 6
ބީއެމްއެލުން ގްރީން ލޯނު ތައާރަފުކޮށްފި

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބީއެމްއެލުން ގްރީން ލޯންގެ ނަމުގައި ދެ ލޯނެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 2
މާސްކާއި އަންގިތަކުން ކަނޑުފަޅު ތަޣައްޔަރު ވަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ އެކު އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ގެނުވި އެތައް ބަދަލުތަކަކާ އެކު އެތައް މައްސަލައެއް ވެސް ދަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ. މިހާރު ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ ކޮވިޑްގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ބޭނުންކުރާ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިކް އިކްޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) ތަކުން ގައުމުތަކުގެ ކަނޑުފަޅު...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 3
އީޕީއޭ އިން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ފެނަކަ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެންވަޔަރްމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން އަނެއްކާ ވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ.

October 29, 2020 17
އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

ޔުނެސްކޯގެ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ހަމަޖެއްސިކަން އިއްޔެ އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މޭޔަރު އަބްދުﷲ ފަލާހު ޝަރީފް، އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތް ވިދާޅުވި...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 11
އައްޑު އާއި ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވަކަށް

ޔުނެސްކޯގެ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

October 28, 2020 7
މޫސުމީ މައްސަލަތަކަށް އެމެރިކާ އެހީވާނެ: ޝާހިދު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަހަލަ ހައްލެއް ހޯދަން މަަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެމެރިކާއިން އެހީތެެރިވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަަމަށް ފޮރިން...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 6
ރުއްގަސް ކެނޑުމުން ބާރަށު ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކޮޮށްފި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރުއްގަސް ކެނޑި މައްސަލައެއްގައި ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލް ދެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

October 22, 2020 10
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫންޏަށް ގޯނާކުރާތީ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖެ އަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފައި އެއަށް ގެއްލުން ދިނުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް މާ ފަސޭހަ މާއްދާއެއް

އަވިން ހަކަތަ އުފައްދަން މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސިލިކަން ސޯލާ ޕެނެލްގެ ބަދަލުގައި މުޅިން އާ މާއްދާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ޕެނެލަކުން ކަރަންޓް އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް...

October 19, 2020 2
ފްލޮރިޑާގައި ސްވޯން ގިނަވެ ވިއްކަން ފަށައިފި

އިނގިރޭސި ރާނީ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ އަށް ދެއްވި ސްވޯންގެ އާބާދީ މިހާރު މާ ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި ވާތީ އޭގެ ދޫނި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 71
ރީތީ ރާއްޖެ، ގޮނޑީ ދިވެހިން!

ހެނދުނު ދުވެ ނިންމާފައި ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު އޭނާ ފުރަތަމަ މިސްރާބު ޖަހަނީ ގެޔަކަށް ނޫނެވެ: ކޮތަޅެއް ހިފައިގެން ގުދުވަނީ ކުނި ހޮވާށެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 3
އީއައިއޭތަކުގައި ބޮޑަށް ބެލެނީ ތަރައްގީ އަށް: އީޕީއޭ

މަޝްރޫއުތަކަށް އެންވަޔަރްމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހަދާ އިރު "ބޮޑަށް މި ބެލެވެނީ އުމްރާނީ ތަރައްގީ އަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތަކަށް" ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓަލް...

October 14, 2020
ކުދި ގިނަ ހާދިސާތަކެއް، ގެއްލުން ސުނާމީއާ އެއްވަރު

ގުދުރަތީ ބޮޑެތި ކާރިސާތައް ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވާލެއް މަދަސް ކުދި ހާދިސާތައް ކައިރިކައިރީގައި ހިނގަމުންދާތީ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭ، 2004ގެ ސުނާމީއާ ދާދި އެއްވަރެއްގެ ގެއްލުންތައް...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 1
ސައުދީން 10 މިލިއަން ގަސް އިންދަނީ

ބޮޑެތި ސަހަރާތައް އޮންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހަނަފަސްކަން ކުޑަކޮށް، ވެށި ފެހިކުރަން އެ ގައުމުން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން، އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 10 މިލިއަން ގަސް އިންދަން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020
އެމެޒޯންގެ ޑެލިވަރީއަށް 100 ޕަސެންޓް އިލެޓްރިކް ވޭން

އޮންލައިންގެ ވިޔަފާރީގައި ރަސްކަންކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ އެމެޒޯން ކުންފުނިން ޑެލީވަރީގެ ހިދުމަތަށް ބޭނުންކުރަން އުފެއްދި ސައްތަ އިން ސައްތަ އިލެކްޓްރިކް ވޭން ދައްކާލައިފި އެވެ.