19 މާޗް

March 19, 2019
ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ މުއާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވާން ނިންމައިފި

ހިޖުރަކުރާ ދިރުންތަކާއި އެތަކެތީގެ މާހައުލު ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ މުއާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކެބިނެޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

March 19, 2019 9
ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅު ނަމޫނާ ދަރިވަރުން

ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ގާޑިޔާތަކާއި ގޯނިގޯނީގައި އުފުލަމުން އެ ދަނީ ހުސް ޕްލާސްޓިކެވެ. އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލާ އެ ޕްލާސްޓިކް ހޮވާ އެއްކުރަމުން އެދަނީ...

18 މާޗް

March 18, 2019 1
ބޮޑުމަހެއްގެ ބަނޑުން 40 ކިލޯގެ ޕްލާސްޓިކް

މޫދަށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ގޯހެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ތައިލެންޑުން ފެނުނު މަރުވެފައިވާ ބޮޑުމަހެއްގެ ބަނޑުން 80 ކިލޯގެ ޕްލާސްޓިކް ފެނުނެވެ. މި ހަފުތާގައި މި ވަނީ 40 ކިލޯގެ ޕްލާސްޓިކް ބަނޑުތެރޭގައި ހުރި ބޮޑުމަހެއް ފިލިޕީންސްގެ އައްސޭރި ފަށަށް ލައްގައިފަ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 1
ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރާނެ ކަމަށް ކޮކަ ކޯލާ އިން ބުނެފި

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުނިޔެ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ބޮޑެތި އަދި މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކަށް އަދިވެސް ޕްލާސްޓިކާ ނުލައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނުހޯދެ އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ކޮކަ ކޯލާ ކުންފުނި މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019
"ޓްރޭޝްޓެގް ޗެލެންޖް" ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ

ވެށި ހިމާޔަތްކުރަން މިހާރު އެކި ކަންކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ތަފާތު ނަންނަމުގައި ވަރަށް ޝައުގުވެރި އެތައް ބައިވަރު ހަރަކާތްތައް މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި...

March 14, 2019 9
ޕެރަމޯޓާގައި ފެށި ދަތުރު ފ. އަތޮޅުން ނިންމާލައިފި

ޕެރަމޯޓާގައި ރާއްޖެ ވަށައި އުދުހުމުގެ ދަތުރު ފ. އަތޮޅުން އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
ވައި އެންމެ ނުސާފު ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް

އެއާ ކޮލިޓީ ނުވަތަ ވައިގެ ސާފުކަން އެންމެ ދަށް ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް ކަމަށް އެއާވިޝުއަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 35
ފަކުރަކަށް ވެފައި ހުރި މޫދުވިނަ ފަޚުރަކަށް ހެދިދާނެ؟

ހުދު ދޮންވެލިގަނޑުތަކާއި ބިއްލޫރިހާ ސާފު މޫދުގެ ތަސައްވުރަކުން ޓޫރިޒަމްގެ އަގުބޮޑު އިންޑަސްޓްރީއެއް ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުން މޫދުވިނަ ނެގުން ހުއްޓާލައިފިއްޔާ ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އިތުރު ފައިދާ ލިބޭނީ އެވެ؛ މިއީ ސިކްސް ސެންސަސް ލާމުން މި ސުވާލަށް ދޭ ޖަވާބެވެ. އެ ރިސޯޓުން އެކަން ތަޖުރިބާކޮށްފި އެވެ....

03 މާޗް

March 03, 2019 8
ހައިކޯޓު ވެސް އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް

ޕްލާސްޓިކުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް، ހައި ކޯޓުން ވެސް މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 9
މާލެ ސާފުކުރާ ހަރަކާތްތަކެއް އޭސީއެމް އިން ހިންގައިފި

މާލެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އެމެރިކަން ސެންޓާ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އޭސީއެމް) އިން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 27
މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާއަށް ވުރެ މިޔަރުގެ ފައިދާ ބޮޑު!

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި މިޔަރުގެ ބާވަތްތައް ގިނަވެއްޖެ އެވެ. އެކަމާ މަސްވެރިން ކުރަނީ ޝަކުވާ އެވެ. އެކަމަކު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މީހުން ކުރަނީ އުފަލެވެ. ބަހުސަކީ މިޔަރުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރަނީ ފައިދާތޯ ނުވަތަ ގެއްލުންތޯ އެވެ؟

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 6
ބ. އަތޮޅުގައި ކުނިން އާމްދަނީ ހޯދުމާ ދިމާލަށް!

ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި ރީތި ދޮންވެލިގަނޑާއި ސާފު މޫދުގައި ވެސް ހުސް ކުނިބުންޏެވެ. ޕްލާސްޓިކާއި ދަޅު ފަދަ ތަކެއްޗެވެ. ކުނި ނައްތާލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު އަލިފާން ރޯކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެތައް ބައެއްގެ އާއްމު ސިއްހަތު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުމެވެ. ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނެތުމަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 7
ޕްލޭނެއް ނެތި ކޭލަކުނު ހަވާލުކުރާތީ ކަންބޮޑުވުން

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ހދ. ކޭލަކުނު ބެލެހެއްޓުމަށް ޕްލޭނެއް ނެތި، ވަގުތީ ގޮތުން އެ ރަށް ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކުރުމުން، ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019
ޕްލާސްޓިކް ހުސް ފުޅިއަކާއި ދަޅަކަށް ހިލޭ ފޮތެއް

ކުނި މެނޭޖްކޮށް، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި ޕްލާސްޓިކް ފަދަ އެއްޗިއްސާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިޓަލީގެ ފޮތް ފިހާރައަކުން ތަފާތު ކަމެއް ފަށައިފި އެވެ. އެތަނަށް ހުސް ފުޅި އާއި އެލްމިނިއަމް ހުސް ދަޅެއް ގެންދާ ކުދިންނަށް ހިލޭ ފޮތެއް ދެނީ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
ވިކްޓޯރިއާގެ ފެޝަންއިން ޖަނަވާރުގެ ހަން ބޭނުމެއްނުކުރާނެ

ނުފޫޒު ގަދަ ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން އެ މީހުންގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ޖަނަވާރުންގެ ހަމާއި ކެހެރި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ވެސް ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 15
ލަނޑާ ގިރާވަރުން ދައްކަމުން އަންނަ ނަމޫނާ

ދުނިޔެމަތީ ސުވަރުގޭގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކޮށް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ އާމްދަނީ ރިސޯޓްތަކުން އެ ހޯދަނީ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ވިއްކައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން އެ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ވެސް އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ އެއް ބަޔަކަށް ވާން ޖެހޭނީ ރިސޯޓްތަކެވެ. ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ފޯ ސީޒަން ލަނޑާގިރާވަރުން އަންނަނީ...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
2020ގެ އޮލިމްޕިކްސް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކޮށް

ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އަންނަ އަހަރު ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސް ވެގެން ދާނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މުބާރާތަކަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި ދޭ ހުރިހާ މެޑެލްތަކަކީ ކުނިބުނި ރިސައިކަލްކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްޗެހި ކަމަށް ޖަޕާނުން ބުންޏެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 11
ދައްތަގެ ފެތުން ނިންމާލަން ބައިވެރިވީ ކޮއްކޮ

ރާއްޖޭގައި ކަނޑު ހުރަސްކޮށް މިހާތަނަށް ފެތި އެންމެ ދިގު ފެތުން ދެންމެ ނިންމާލިއިރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު އެއް ފެތުންތެރިޔަކީ މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ހަމައެކަނި...

February 09, 2019 6
ތާރީޚީ ދިގު ފެތުން ނިންމަން ހިފައިފި

މިއަދު ހެނދުނު އިރު އެރުމާ އެކު، ބ. ކުޑަރިކިލު ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް މީހުން ޖަމާވެ ތިބީ މިއަދުގެ ހާއްސަކަން އެނގޭތީ އެވެ. ދެ ޖިންސުގެ ކުދިބޮޑު އެތަކެއް ރައްޔިތުން ނުކުމެ ތިބީ ރެކޯޑެއް...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 23
އާއްމުކޮށް ނުފެންނަ ޖެލީފިޝްއެއް ވިލިމާލެ އިން ފެނިއްޖެ

އާއްމު ގޮތެއްގައި ނުފެންނަ ޖެލީފިޝްގެ ބާވަތެއް ވިލިމާލޭ މޫދުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

February 07, 2019 4
ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދިގު ފެތުން ފަތައިފި

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019"ގެ ދިގު ފެތުމުގެ ބައިވެރިން، މިއަދު 6.75 ކިލޯމީޓަރަށް...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 40
އީއައިއޭތަކުގައި ކޮން ކިލަނބުކަމެއް؟

ތިމާވެށި މެނޭޖުކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ މާހިރެއްގެ ގޮތުގައި އައިޝާ ނިޔާޒު އޭނާގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ވީހާ ވެސް ކުޑަކުރަން މަގުފަހިކޮށްދެއްވުމެވެ. މަޝްރޫއުތަކުން ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ (އީއައިއޭ) ރިޕޯޓުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 3
ތިމާވެށީގެ ފެތުމުގައި 23 ކިލޯމީޓަރު ހަމަކޮށްފި

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެށި، ދިގު ފެތުމުގެ ބައިވެރިން، 23.75 ކިލޯ މީޓަރަށް ފަތައިފި އެވެ.

February 05, 2019 14
އައްޑޫގެ ރަށްތައް ގިރާތީ ސާވޭއެއް ހަދަން ފަށައިފި

އައްޑޫގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އެކަމާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

February 05, 2019 41
ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި ނަމޫނާ ދެމަފިރިން!

ދަރިފުޅަށް އިންޓަވަލް ގެންދަން އެ ދެމަފިރިން ނުކުތްއިރު އިތުރު ކޮތަޅެއް އަތުގައި އޮތެވެ. އެ ކޮތަޅުގައި ހުރީ ޕާން ހުސްކުރި ޕެކެޓްތަކަކާއި ފެން ހުސްކުރި ފުޅިތަކާއި އެހެނިހެން ހުސް...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 3
ތިމާވެށީގެ ފެތުން: އުނދަގޫ އެކަމަކު ހުއްޓުމެއް ނެތް!

ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ދިގު ފެތުމުގެ ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން މިއަދު ހެނދުނު ބ. ދަރަވަންދޫން ފަތަން ފެށިއިރު ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކުން ލިބުނު މާޔޫސްކަމެއް ނެތެވެ. އަށް ފެތުންތެރިން ހޮނިހިރު ދުވަހު އޭދަފުށިން ފަތަން ފަށައިގަތް އިރު ކަނޑުގެ އޮއި ގަދަވުމާ އެކު، ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ...