11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 26
ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ފައިސާ ހޯދަން ރާއްޖެ އިސްނަގަނީ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ހިމާޔަތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ފައިސާ ހޯދަން އިސް ނަގާނެ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޒީރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް މިރޭ...

November 11, 2016 17
"ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް ދޭން ބުނާ އަދަދު މާ ކުޑަ"

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އެރި "އެމްވީ އެންޖީއޯސީ ސަން" ސަބަބުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ ކަމަށް ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން ބުނި އަދަދަކީ މާ ކުޑަ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 3
އެމްއެންޔޫގެ އާކިޓެކްޗަ ކޯސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަނީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި ހިންގާ އާކިޓެކްޗަ ކޯހުގެ ޑިގްރީ އަދި މާސްޓާސް ކޯސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

November 09, 2016
ދެ ބޯ ލީ މިޔަރު ގިނަވަނީ، ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެ

ދެ ބޯ ހުންނަ މިޔަރު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ފެނުން މިހާރު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކިހިނެއް ދިމާވާ ކަމެއްތޯ ދިރާސާކުރަމުން އަންނަ ސައިންސްވެރިންނަށް ވެސް ސަބަބަކާ މެދު...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެރިން ސައެންސް މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ މެރިން ސައިންސް މަހާސިންތާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

October 27, 2016 9
ދޯންޏެއް އަރައި ހަނިފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ހިޔާމަތް ކޮށްފައިވާ ބ. ހަނިފަރަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދޯންޏެއް އަރައި ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 22
ބްރިޖް މަސައްކަތުގައި "ވިކްޓަރީ ރެކް" ހަލާކުވަނީ

ހުޅުލޭ ކައިރިއަށް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ރީތި އެއް ޑައިވިން ސްޕޮޓް ކަމަށްވާ ވިކްޓަރީ ރެކަށް، ބްރިޖްގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ނަގިލިން ޖެހި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޑައިވަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016
ބެރިއާ ރީފް މަރުވެއްޖެކަމަށް ބުނުމަކީ މާބޮޑުވަރުކޮށްލުން

ސިޑްނީ (އޮކްޓޯބަރު 19) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގްރޭޓް ބެރިއާ ރީފް އެކުގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރިޕޯޓް ކުރުމަކީ މާބޮޑުވަރު ކޮށްލުން ކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ބޮޑު ދިރޭ އޮގަނިޒަމް އެކުގައި ނެތިގެން ނުދާ ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 2
ސްކޫލު ފޮތްތައް ރިސައިކަލް ކުރަން ވެމްކޯއިން ފަށައިފި

ދަރިވަރުން ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތްތައް ރިސައިކަލް ކުރަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން ތަސްދީގުކުރަން ޔޫރަޕުން ނިންމައިފި

ބްރެސަލްސް (އޮކްޓޯބަރު 5) - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެކުލަވާލި ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން ތަސްދީގު ކުރުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 22
ފުވައްމުލަކު ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން 633 މިލިއަނަށް

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އެރި ވިއެޓްނާމްގެ އާގު ބޯޓުގެ ސަބަބުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން 633.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

October 04, 2016 8
"ގްރީން ޓެކްސް އިން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ކުރާނީ ފައިދާ"

ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ތިބޭ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމުން އެ ސިނާއަތަށް ކުރާނީ ފައިދާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016
އިންޑިއާ އިން ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން ތަސްދީގުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 2) - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެކުލަވާލި ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން އިންޑިއާ އިން މިއަދު ތަސްދީގުކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 10
ކަހަނބު ފަތްތަކެއް ފޮށިގަނޑުތަކުގައި ހުއްޓައި ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަހަނބުގެ ފަތްތަކެއް 26 ފޮށިގަނޑަކަށް އަޅާފައި ހުއްޓާ މާލެ އާއި ތ. ބުރުނީން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

October 01, 2016 9
މުރަކަ ގެނައީ ދުވާފަރުން، މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ރަތް މުރަކަ މާލޭގެ ގެއަކުން ފެނުނު މައްސަލާގައި އެއްވެސް މީހަކު އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 18
ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަތް މުރަކަ އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ރަތް މުރަކައިގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުރަކަ މާލެއިން މިއަދު ހަވީރު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 7
ސަފާރީތަކުން ކުނި އަޅާތީ އެކަން ހައްލުކޮށްދޭން އެދެފި

ސަފާރީތަކުން މޫދަށް ކުނި އެޅުން އާންމު ކަމަކަށް ވެފައިވާތީ އެކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ލިވަބޯޑު އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް...

September 27, 2016 9
ފަރަށް ބަދަލު ނުގެންނަން 30 ރިސޯޓަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ރަށުގެ ފަރުން ވަކި ބައެއް ކަނޑައަޅައި އެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ނުގެނެސް ބަލަހައްޓަން 30 ރިސޯޓަކުން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016
ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން އިންޑިއާ އިން ތަސްދީގު ކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެކުލަވާލި ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން އިންޑިއާ އިން އަންނަ މަހު ތަސްދީގު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 3
ފްރާންސްގައި ޕްލާސްޓިކް ތަށި މަނާކުރަނީ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ކާން ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ތައްޓާއި އުލާއި ވަޅި، ސަމުސާ އަދި ފެންބޯތަށި ފަދަ ތަކެތި ފްރާންސްގައި މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 4
ފުވައްމުލަކު ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބަލަން ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އެރި ވިއެޓްނާމްގެ އާގު ބޯޓުގެ ސަބަބުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ސެލްވޭޖް ކުންފުނިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 42
ކުޑަފަރީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ބައިސްކަލް

އިންޖީނުލީ ވެހިކަލް ނެތް، ފެހި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ނ. ކުޑަފަރީ ހެދުމުގެ މަގުސަދުގައި އެ ރަށު ރައްޔިތުން ދުއްވަން ރަށު ކައުންސިލުން ބައިސްކަލް ހޯދައިދީފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 13
ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އެރި ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވަނީ

މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އެރި ވިއެޓްނާމްގެ އާގުބޯޓު ފުން ނުކުރެވި އޮވެ، އެންމެ ފަހުން ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފަށައިފި އެވެ. ބޯޓު ފުން ނުކުރެވި އެ ސަރަހައްދު ފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުން ދަނިކޮށް ތެޔޮ ލީކުވާތީ ރައްޔިތުން އަންނަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރަމުންނެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 17
ދިގުލާބަދުއާ އެކު ގދ. ގެ 50 ރަށެއް ވަރުވާ އަށް

ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ކުރިން ނިންމި ގދ. ދިގުލާބަދޫއާއެކު އެ އަތޮޅުގެ 50 ފަޅުރަށެއް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016
އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އިން ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން ތަސްދީގުކޮށްފި

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެކުލަވާލި ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާ އިން ތަސްދީގުކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 5
އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ހއ.ގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް

ހއ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 14 ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ޑީސަލް ޖަނެރޭޓަރުންނާއި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމްތަކަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.