11 ޖުލައި

July 11, 2020 17
ރާއްޖޭގެ ކަނޑޫފާތަކަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފާތަކުން މިހާރު ފެންނަނީ ވީރާނާކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަނޑޫފާ ކަމަށްވާ ނޭކުރެންދޫން 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަނޑޫ ގަސް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ކެލާ...

07 ޖުލައި

July 07, 2020 32
ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލުން ނަޝީދަށް ކަނޑޫ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކަނޑޫފާ، ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލުން 10،000 އެއްހާ ގަސް ވީނުވީއެއް ނޭނގި މަރުވެފައިވާތީ، އެކަން މަޖިލީހުގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް،...

July 07, 2020 8
ތިނަދު އަށް އުދައަރާތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް

މޫސުން ގޯސްވެ، ބޮޑު ދިޔައިގައި ގދ. ތިނަދު އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަމުންދާތީ އެކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި...

06 ޖުލައި

July 06, 2020
ގްރީން ޓެކްސްއަށް އޭޕްރީލްގައި ލިބުނީ 35.7 މިލިއަން

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި، ޓޫރިޒަމްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ލިބުނީ 35.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 17
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކަނޑޫފާ މަރުވަނީ!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކަނޑޫފާ ކަމަށްވާ ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލުން ދިހަ ހާހެއްހާ ގަސް ވީނުވީއެއް ނޭނގި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިލެކްޓްރިކް ކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އިލެކްޓްރިކް ކާރު ބޭނުންކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 7
ރަކީދޫގެ ރީތިކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަނދަރުހަދާތީ ޕެޓިޝަނެއް

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް އަސަރުކުރާ ގޮތަށް ވ. ރަކީދޫގައި ބަނދަރު ހަދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 13
ދަލެއްގައި އޮޅި ވެލަޔާއި މިޔަރާއި މަޑިތައް މަރުވެފައި!

ސ. ހުޅުދޫގެ ބަނދަރާ ދިމާލު އަތިރިމައްޗަށް ސާނީ އާއި އޭނާގެ ރައްޓެހިންތަކެއް މިިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ދިޔައީ ފޮޓޯ ޝޫޓަކަށެވެ. މެންދުރު ފަހު 3:00 ހާއިރު ފޮޓޯ ނަގައި ނިންމާލުމަށް ފަހު، ރީތި ބޮއްޔާއި ރިނދަލި ފަދަ އެއްޗެހި ހޮވަން އުޅެނިކޮށް ފެނުނީ ހިތްދަތި މަންޒަރެކެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 49
ގުޅިފަޅުން 6،000 ފްލެޓަށް ބިން ޚާއްސަކުރަން އެދެފި

ގުޅިފަޅުން އަލަށް ހިއްކާ ސަރަހައްދު އިގްތިސާދީ ކަންކަމަށް ޚާއްސަ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ތަނުގައި މަދުވެގެން 6،000 ހައުސިން ޔުނިޓު އިމާރާތް ކުރެވޭ ވަރުގެ ބިމެއް ކަނޑައަޅަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރްމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 6
އިންޑިއާގައި ފެންގަނޑެއް ފިޔާތޮށިކުލަ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގައުމުތައް ލޮކްޑައުންކުރުމުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން އެކި ކަހަލަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވެ އެވެެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ ދުއްވާ އެއްޗެހި ކުރިން ތޮއްޖެހިފައި އޮތް މަގުތަކަށް ހިމޭންކަން އައިސް ވަރަށް ގިނަ ސިޓީތަކުގެ ވައިގެ ސާފުކަން އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 63
ގުޅިފަޅު ހިއްކައި ނިމޭއިރު 1.8 ބިލިއަން ހަރަދުވާނެ

މާސްޓަޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ މުޅި މަޝްރޫ އަށް 120 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.86 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަރާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 65
ގުޅިފަޅު: ދުނިޔޭގައި ވެސް ހިއްކާ ފުން އެއް ފަޅު

ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ހިއްކަން ފަށާފައިވާ ގުޅިފަޅަކީ ދުނިޔޭގައި ވެސް އާންމުކޮށް ނުހިއްކާ ވަރުގެ ފުން ފަޅެއް ކަމަށް، ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 07, 2020 79
އިތުރަށް ބިން ހިއްކަން ޖެހެނީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް: ނަޝީދު

މާލެ ސަރަހައްދު އިތުރަށް ހިއްކަން ޖެހޭނީ އެހެން ގޮތެއް ނެތް މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 14
ހިއްކާ ތަނުގައި ހުރި މުރަކަ އެހެން ތަނަކަށް ގެންދަނީ

ގުޅިފަޅަށް ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅުން ހިއްކާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މުރަކަތައް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް، އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 14
"މިއީ ވެށި ހިމާޔަތްކޮށް މޮޅަށް ދިރިއުޅެންވީ ވަގުތު"

މިއީ، ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމާއެކު ކުރިއަށް ވުރެ މޮޅަށް ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް، އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 5
ފަރަށް ގެއްލުންވާތީ ކޮމެޓީއަށް އީޕީއޭ ހާޒިރުކުރަނީ

ކ. ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގައި ވިލިމާލޭ ފަރަށް ގެއްލުންވާ މައްސަލާގައި އެންވަޔަރްމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން މަޖިލީހުގެ ތިމާވެށްޓާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 9
ވިލިމާލެ ފަރަށް އަދި ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނެތް:އީޕީއޭ

ގުޅީފަޅަށް ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ފެށުމާ އެކު ކިސަޑު އުފެދުނަސް ވިލިމާލޭ ފަރަށް އަދި މިހާތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް...

June 01, 2020 25
ބާޖަކާ ހެދި ރީތި ރާޅުތަކެއްގެ ދުވަސް ހިނގައްޖެ

ރާޅާ އަޅާ މީހުންގެ ބަހުރުވައިން ނަމަ މިއީ، ތ. އަތޮޅުގައި އޮތް އެންމެ ސަޅި ރާޅު ނަގާ ސަރަހައްދެވެ. ދިވެހިންނާއި ބޭރުގެ އެތައް ސާފަރުން އެންމެ ގަޔާވާ އެއް ސާފިިން ސްޕޮޓެވެ. އެކަމަކު...

31 މެއި

May 31, 2020 21
ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުން ފަރަށް ގެއްލުންވާތީ މަޖިލީހަށް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެ ރަށުގެ ފަޅުން ބައެއް ހިއްކަން ފެށުމުން ވިލިމާލޭގެ ފަރަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދިވަޑައިގެން އެ...

May 31, 2020 2
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނަގާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށުން ވެލި ނަގާ މައްސަލަ މި ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ސިޓީގެ ކައުންސިލުން...

30 މެއި

May 30, 2020 31
ނައީމަށް އިންޒާރުދިނީ ފަރުގެ ހާލަތާ މެދު ދެބަސްވެފައި

އެންވަޔަރްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) ގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނައީމަށް، އެންވަޔަރު މިނިސްޓްރީން އިންޒާރު ދިނީ، ގުޅީފަޅު ހިއްކަމުން ދާއިރު ވިލިމާލޭ ފަރާއި...

May 30, 2020 58
އީޕީއޭގެ ނައީމަށް މިނިސްޓްރީން އިންޒާރު ދީފި

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނަސީރު ދެއްވި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާނެ ކަމަށް، އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ)ގެ ޑިރެކްޓަ...

28 މެއި

May 28, 2020 44
ގުޅީފަޅު ހިއްކާތީ ވިލިމާލެ ފަރަށް ކިސަޑު އެޅި މަރުވަނީ

ގުޅީފަޅަށް ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ފެށުމާއެކު ވިލިމާލޭ ފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 23
މަސް ހިފަން ފަޅުތެރޭ އާދަޔާހިލާފު "މަޅިފަތިތަކެއް"!

މަތިންދާބޯޓުގައި ރަށްރަށަށް އާއްމުކޮށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި، އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނަސީރަށް ވަރަށް އާދަޔާހިލާފު މަންޒަރެއް ފެނިވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެއީ ފ. އާއި ދ. އަތޮޅުގެ މަތިން، ބައެއް ފަޅުތަކުގައި، ބޮޑު ވީ އަކުރެއްގެ ބައްޓަމަށް އެތުރިފައިވާ ގާތަކެކެވެ. ޝައުގުވެރިކަން މާ ބޮޑުވުމުން...

15 މެއި

May 15, 2020 2
ގާ ހުދުވުން: ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ހޯދައިފި

ސިޑްނީ (މެއި 15) - ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ހޫނުވެ މުރަކަތައް ހުދުވާ މައްސަލަ އަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސައެންސްވެރިން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ހޯދައިފި އެވެ.