02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020
ވިލިއަމާއި ކޭޓްގެ ފައުންޑޭޝަންގެ ޚާއްސަ އިނާމެއް

ދުނިޔެ އަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލުތައް ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ އިނާމެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަން ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓާ މެދު ބައްޕަ ކަންބޮޑުވޭ

އެންމެ އިސް ސަފަށް ނުކުމެ ގްރެޓާ ތަންބާގް، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ތާއިދު ނުކުރާ ކަމަށާއި ދަރިފުޅުގެ ކުރިމަގާ ދޭތެރޭ ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕެ އެސްވަންޓޭ ތަމްބާގް ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 18
ކެންދޫގެ ބޮޑުބައެއް ގިރައި ނުރައްކަލާ ދިމާއަށް!

ބ. ކެންދޫގެ ބޮޑުބައެއް މި އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅައިގައި ގިރައިގެން ގޮސް އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019
އުފަންވާ ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް 111 ގަސް

އިންޑިއާގައި އަންހެން ދަރިން ލިބުމަކީ ބައެއް އާއިލާތަކުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކު އެކަން ސިފަކުރަނީ އާއިލާތަކަށް ކުރިމަތިވާ ބުރަ އާއި ބަދުނަސީބެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިފަދަ ވިސްނުންތަކާ ހެދި ތުއްތު އަންހެން ދަރިން ދިރިތިއްބާ ވަޅުލުމާއި އަންދާލުން ކަހަލަ ހާދިސާތަކަކީ އިންޑިއާގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 3
ކުނީގެ މައުލޫއުގައި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ކައުންސިލަރުންނަށް

ކުނީގެ މައްސަލަ ރާއްޖެއަށް ބޮޑުވެފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ސާފެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު، ކްރޮސް ރޯޑްސްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ވިއަވަތި ރާއްޖެ" މަހާސިންތާގައި ވެސް ބޮޑަށް އޮތީ އެ ވާހަކަ އެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ މައިގަނޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އެއީ އެވެ. ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު އުސޫލެއް ރަށްރަށުގައި ނެތުމުގެ...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ޓެސްލާގެ ވެހިކަލްތަކަށް ލޭޒާ ވައިޕަރު

ކާރުފަދަ ވެހިކަލްތަކުގެ ވިންޑްސްކްރީން ސާފުކުރަން މިހާރު ހުންނަ އާދައިގެ ވައިޕަރުގެ ބަދަލުގައި ލޭޒާ އިން އެކަން ކުރެވޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޓެސްލާ އިން އެމެރިކާގެ ޕެޓެންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްމާކް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 2
އެމެރިކާގެ އެކި ހިސާބުން "ތޮފި އެޅި" ކޮތަރު ފެންނަނީ

އެމެރިކާގެ ލަސް ވެގަސްގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މި ދުވަސްކޮޅު "ތޮފިއެޅި" ކޮތަރުތަކެއް ފެންނާތީ، ދޫނިތަކުގެ ހިމާޔަތަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019
ދުބާއީގެ ދެ އެއާޕޯޓެއްގައި ޕްލާސްޓިކް މަނާ

ދުބާއީގެ އެންމެ ކާރޫބާރު ބޮޑު ދެ އެއާޕޯޓްގައި އަންނަ މަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
ކަނޑުތަކުގެ އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދަށްވެ، ނުރައްކަލަށް

މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން، ކަނޑުފަޅުތަކުގެ އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދަށްވެ، ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް އަސަރުކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019
މައިކޮލެޖުގެ ގަސް އިންދުމުގެ އެއްވަނައަށް 3،000ރ.

ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން މައި ކޮލެޖުން ހިންގި ގަސް އިންދުމުގެ މުބާރާތުން އެއްވަނަ އަށް ދިޔަ ގްރޫޕަށް 3،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 1
25،000 މަންދޫބުންނާ އެކު ކޮޕް25 ފަށައިފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 2) - ދެ ހަފުތާ އަށް ދިގުދެމިގެންދާ އދ.ގެ ތިމާވެށީގެ ސަމިޓް، 25،000 މަންދޫބުންނާ އެކު ސްޕޭނުގެ ވެރިރަށް މެޑްރިޑްގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019
ކާލެވޭ ގޮތަށް ގޮދަނުން ތައްޓެއް ހަދައިފި

ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކައިލާ އެއްޗެހި މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން، ކާލެވޭ ގޮތަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން ގޮދަނުން ތަށި ހަދައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 33
ރިސޯޓެއް ނޫން، މިއީ މީދޫގެ އަތިރިމަތި

ހިތް ހަމަޖައްސާލަން ދާނެ ރީތި އަތިރިމައްޗެއް ރ. މީދޫގައި މީގެ ކުރިން ނޯވެ އެވެ. އެރޭނެ ހިތްގައިމު މޫދެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ވިއްސަކަށް ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕަކުން ނިކުމެ ރަށުގެ ހުޅަނގު...

November 26, 2019
ތިލަފުށިން ދުން އެރުވުން ހުއްޓުވުމުގެ ފެށުން

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދޭ ކުނި ޖަމާކުރާ ކ. ތިލަފުށީގައި ކުނި އެންދުމުގެ ސަބަބުން އަރާ ދުން ހުއްޓުވުމަށާއި ކުނިގޮނޑު މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި ލޭންޑްފިލް ކޮމްޕެކްޓާއެއް ގެނައުމަށް...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019
2050 ގައި ޗައިނާ ކާބަން ނިއުޓްރަލްވެދާނެ

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ނޫން ހަކަތަކާ ދުރުވުމަށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޗައިނާ އިން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން 2050 ހަމަށް އަންނަ އިރު އެ ގައުމަކީ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ގައުމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް އެނަޖީ ޓްރާންސްމިޝަން ކޮމިޝަން (އީޓީސީ) އިން ހުކުރު ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 4
"ބެއްޔާ" ގެ ނަމުގައި ތިމާވެށީގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ގަންނަ ކޮންމެ ޓީޝާޓެއްގެ ބަދަލުގައި ރުކެއްް އިންދައިދޭ "ބެއްޔާ" ކެމްޕޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019
އީޒީޖެޓް ކާބަން ނިއުޓްރަލްވެއްޖެ

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކޮށް، ކާބަން ނިއުޓްރަލްވެފައިވާ ކަމަށް، ޔޫރަޕް އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއާލައިން އީޒީޖެޓުން އަންގާރަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ

November 22, 2019
ދިއްލީގެ ވައި ތަޣައްޔަރުވާތީ ލިއޮނާޑޯގެ ކަންބޮޑުވުން

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ވައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެ، އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ސިއްހީ ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީ، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި އަދި...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 2
ރުއްގަސް ނެގުމުން 275،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ލ. މެންދޫ އިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރުއްގަސް ނެގި މައްސަލާގައި އެރަށް ވަރުވާ އަށް ނަގައިގެން އުޅޭ މީހާ 275،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 3
ހޯޑެއްދޫ-މަޑަވެލި ހިމާޔަތްކުރަން އެދުނިން: މުއިއްޒު

ގއ.ހޯޑެއްދު އާއި މަޑަވެލި ގުޅާލި ކޯޒްވޭ ހެދި އިރު އެ ދެ ރަށް ހިމާޔަތްކުރަން ތޮއްޓެއްލާން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު...

November 19, 2019
ކުޑަކުއްޖަކު ޕްލާސްޓިކް ކުލަ ފަންސުރާ ދެކޮޅަށް

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ރިސައިކަލް ކުލަފަންސުރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކްރޭޔޯލާ އިން އުފައްދަން ގޮވާލައި 7 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރުވަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކިޔަވަން އިޓަލީގައި މަޖުބޫރުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިޓަލީގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ކަރިކިއުލަމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކިޔަވައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 18
ތިމާވެއްޓަށް އޮތް ލޯބި ރަޝީދުގެ ޗާލު ގެއިން

ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި އަޑުއުފުލާ ކިތަންމެ ބަޔަކު އެބަތިއްބެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމުތަކުގައި ނާޒުކް ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށްދޭން އަޑަށް ބާރުލާފައި ގޮވާލިއަސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަނީ މަދު ބައެކެވެ. އެކަމަކު ހއ. މޮޅަދު އަށް އުފަން އަބްދުލް ރަޝީދު މިއީ ތަފާތު މީހެކެވެ. ތިމާވެއްޓަށް އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް ލޯބި އެންމެ...