15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 4
އަނިޔާވެރިކޮށް ބަނދެފައި އޮތް ވެލާ ދޫކޮށްލައިފި

ފަޅު ރަށެއްގައި އަނިޔާވެރިކޮށް ބަނދެފައި އޮތް ވެލައެއް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) ގެ ޓީމަކުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

October 15, 2019 33
އަނިޔާވެރިކޮށް ބަނދެފައި އޮތް ވެލައެއް ސަލާމަތްކުރަނީ

ފަޅު ރަށެއްގައި ބަނދެފައި އޮތް ވެލައެއް ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އީޕީއޭގެ ޓީމަކުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 9
ތިލަފުށިން ދުން އެރުން ހުއްޓުވަން އަމާޒު ހިފައިފި

ކ. ތިލަފުށިން އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުން އެރުން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު...

October 14, 2019 1
ޕްލާސްޓިކް ކަފަބުރު ސްކޮޓްލެންޑްގައި މަނާކޮށްފި

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ސްކޮޓްލެންޑްގައި ޕްލާސްޓިކް ކަފަބުރު މަނާކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 11
ފުވައްމުލަކު ތުނޑި ބޮޑުވެ، ރީތި މަންޒަރެއް!

ފުވައްމުލަކުގެ ތުނޑި އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑުވުމާ އެކު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު އުފަލާއި ރަށުގެ ހިތްގައިމު އެ މަންޒަރުން އެތައް ބައެއްގެ ހިތްހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 1
ޔުނިލީވާ އިން ޕްލާސްޓިކް ދެ ގުނަ މަދުކުރަނީ

އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާ އުފައްދާ އިނގިރޭސި ކުންފުނި ޔުނިލީވާ އިން އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ޕެކްކުރުމުގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ގުނަ ދަށްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 4
އަބަދު ވެޑިން ޑްރެސް ލައިގެން އުޅޭ މީހެއް

އޭނާ ބާޒާރުކޮށްލަން ދާއިރު ވެސް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ބަލަން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް، ޖިމަށް ދާއިރު ވެސް، މަހަށް ދާއިރު އަދި ހާއްސަ ހަފުލާއަކަށް ދިޔަޔަސް އަބަދު ލަނީ އެއް ހެދުމެކެވެ. އެއީ ކައިވެނީގެ ހެދުމެވެ. އެ ނޫން އެއްޗެއް އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑެލެއިޑަށް ނިސްބަތްވާ 43 އަހަރުގެ މި އަންހެން މީހާ އަށް ލެވޭ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. އަދި އެ ނޫން...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 2
ކޮފީ ލިބުން ދަތިވެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކޮފީ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ލޮޅުން އަރައިފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ލިބޭތާ މިހާރު އަހަރުތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. އެހެންވެ، ކޮފީ ލިބުން ދަތިވެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު މިހާރު ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 14
ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި ހުސް ވާހަކަ! އަމަލު މަދު!

"އަމަލު ނުކުރެވެންޏާ ގައުމުތަކަށް ގޮސް ވާހަކަ ނުދައްކާ!"

October 01, 2019 2
ގަސް ހެއްދުމަށް ބާރުއަޅަން ޕްރިންސް ހެރީގެ ކެމްޕޭނެއް

ގަސްގަހާ ގެއްސަށް ލޯބިކުރުމާއި ގަހުން ލިއްބައިދޭ ފައިދާތަކާއި ގަސް އިންދުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ ކެމްޕޭނެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 9
ޓޫރިޒަމްގެ އާމްދަނީން ފަރުދުންނަށް ލިބޭވަރު ކުޑަ:ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމުން ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އިގްތިސާދަށް އެނގުންވާ މިންވަރު އަދިވެސް މާކުޑަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު...

September 27, 2019 29
ފައިސަލް 88 ގައި އުފުލި އަޑު މިއަދު އުފުލީ ދަރިފުޅު

އެ ފޮޓޯ ފެނުމުން އުމުރުން 10 އަހަރުގެ އަޒާން ފައިސަލް ވާން ޖެހޭނީ އުފަލެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އާއި އެކުވެރިން ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް މިއަދު އުފުލާ އަޑުތައް މީގެ 31 އަހަރު ކުރިން އޭނާގެ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އެދިއްޖެ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އދ. ގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް ގަވާއިދުން ހިއްސާ ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން އިއްޔެ އެދިއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 22
ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ތޯރިގުގެ ޝުކުރު ރައީސަށް!

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އދ.ގައި އިއްޔެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި އެތައް އަހަރަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ވެރިޔަކު އދ. ގައި...

September 25, 2019 3
ފަރުނީޗަރު ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ހައްދަނީ

އެތައް އަހަރަކުން ބޮޑުވާ ގަހެއް، ފަރުނީޗަރެއް ޖަހަން ކަނޑާލުމަކީ ހަގީގަތުގައިި ވެސް ކުޑަ ގެއްލުމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަށް ގަހެއް ކަނޑާލައި، ބޭނުންވާ ކަހަލަ ފަރުނީޗަރެއް ހަދައި...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 14
ގެއްލުން ކުޑަކުރަން ރަނގަޅީ ރާއްޖޭގެ މޮޑެލް: ރައީސް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ޕްލޭނަކީ ރާއްޖެއިން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ "ކްލައިމެޓް ސްމާޓް ރެސިލިއަންޓް އައިލެންޑް އިނިޝިއޭޓިވް" މޮޑެލް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 5
ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނާޅާތީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ކުރަމުން އަންނަ ހަޅުތާލު، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ދޮށަށް މިއަދު އެއްވެ މުޒާހަރާ ކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 1
ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު ގެންދިއުމުން ޑިސްކައުންޓެއް

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދާއިރު، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު ގެންދިއުމުން، ގަންނަ ކޮންމެ ބާވަތަކަށް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ދެ ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 22
މޫސުމާ ބެހޭ ހަޅުތާލު ރާއްޖޭގައި ވެސް!

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި މަސައްކަތްތެރިން، ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި ނުކުންނާނެ އެވެ. މޫސުމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަޅުތާލުގައި އޮންނާނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމެވެ. މި ހަޅުތާލު ކުރަނީ ނިއު ޔޯކުގައި ބާއްވާ އދ.ގެ މޫސުމާ ބެހޭ ސަމިޓާ ދިމާކޮށެވެ. ހަފްތާއަކަށް...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019
ސެއިންސްބަރީޒް ވެސް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރަނީ

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ސުޕަމާކެޓް ކުންފުނި ސެއިންސްބަރީޒުން ވެސް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 15
ފެނާ އެކު ފަޅަށް ކިސަޑު! އެތައް މައްސަލައެއް!

ފަލަ ހޮޅިތަކުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޕޭވްމަންޓްތަކުން ހިނގައި ބިނގާވެ އުޅެން ދަތިވާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ގިނަ އެވެ. އެކަންކަން ހައްލުނުވެ އޮށްވައި އަނެއްކާވެސް މިވަނީ އެފަދަ އެހެން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފަ އެވެ:...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 40
ފޯ ސީޒަންގެ ޕެގީ ރާއްޖެ ދޫކޮށް މާ ދުރަށް!

ދަލެއްގައި އޮޅި، ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮއްވައި ނަގައިގެން ފޯ ސީޒަންސް އިން ފަރުވާދިން ވެލާ ދޫކޮށްލިތާ ދެ މަސް ތެރޭގައި ރާއްޖެއާ ވަރަށް ދުރު "ބޭ އޮފް ބެންގަލް" ކަނޑަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019
ހިންމަފުށި ފަރަށް އެރި ބާޖް އަދި ފުނެއް ނުކުރެވޭ

ކ. ހިންމަފުށީ ފަރަށް މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހު އެރި ހިލަ ބާޖް އަދި ފުން ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ފުން ކުރުމަށްޓަކައި ބާޖުން ހިލަ ހުސްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 7
މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހައްލު ނުލިބޭތީ މަޖިލިހަށް ގަރާރެއް

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނުލިބި ބޮޑު ނުރައްކަލުން ދުނިޔެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އޮތް ހަނި ފުރުސަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ކުޑަވަމުން ދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ދުނިޔޭގެ ސަމާލު ކަމަށް އެކަން ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.