14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 3
އީއައިއޭތަކުގައި ބޮޑަށް ބެލެނީ ތަރައްގީ އަށް: އީޕީއޭ

މަޝްރޫއުތަކަށް އެންވަޔަރްމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހަދާ އިރު "ބޮޑަށް މި ބެލެވެނީ އުމްރާނީ ތަރައްގީ އަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތަކަށް" ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ)ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ޑރ. އިބްރާހީމް މުހައްމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 8
ޅ. އަތޮޅުން ފަސް ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

ޅ. އަތޮޅުގެ ފަސް ސަރަހައްދެއް މިއަދުން ފެށިގެން ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ހިމާޔަތްކޮށް އެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 26
މެންގްރޫވްގެ ނާދިރު ބާވަތެއްގެ ރާއްޖޭން ފެނިއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ވަރަށް މަދުން ހެދޭ އަދި ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ މެންގްރޫވް ގަހުގެ ވައްތަރެއް ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 17
އައްޑޫން ކާޅު ނައްތާލަން ހުއްދަަ ދީފި

އައްޑޫގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޮންދީނި އަށް ކާޅުތައް ގެއްލުން ދެމުންދާތީ ކާޅު ނައްތައިލުމުގެ ހުއްދަ އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދުމުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން އެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 22
ދޮންދީނި ހިމާޔަތްކުރަން ކާޅު މެރުމުގެ ލަފަޔަކަށް އެދެފި

އައްޑޫގައި ކާޅު ގިނަވެ، ދޮންދީނިގެ އާބާދީ އަށް ނުރައްކާވެފައި ވާތީ ކާޅުތައް ނައްތައިލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 10
ޅ. އަތޮޅުގެ ފަސް ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރަނީ

ގުދުރަތީ ހާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ޅ. އަތޮޅުގެ ފަސް ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ނިންމަވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 11
މޫސުމީ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީ ރާއްޖެ އަށް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ކުރިމަތިވާނެ ގެއްލުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 7
އައްޑޫގެ ތިން އަވަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ

އައްޑޫގެ ތިން އަވަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މަޝްރޫއު އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެއްކޮށް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 12
ވެލަޔާއި މަޑި ހިފުމުން ދެ ގާނޫނަކުން ދެ އަދަބެއް!

އެންމެ ފަހުން އަމަލު ކުރަން ފެށި މަސްވެރިކަމުގެ ގަވައިދުގައި ހިމަނާފައިވާ ދިވެހި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ހިފުމާއި ބޭނުން މަނާ ތަކެތި އެހެން ގާނޫނެއްގައި މަނާކޮށް، އަދަބު ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުން ގާނޫނީ ގޮތުން އެކަމުގައި ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ. މިހާރު އޮތް ގޮތުން ދެ ގާނޫނަކުން އެކަން މަނާކޮށް، ދެ އަދަބެއް ދެވޭނެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 15
އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އާބިޓްރޭޝަނަށް

ޅ. ނައިފަރުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމަށާއި ތ. ވޭމަންޑޫގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ލަކީ އެކްސްޕޯޓްސްއާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން އުވާލުމުން އެ ކުންފުނިން ބަދަލު ހޯދަން އާބިޓްރޭޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 49
މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ވެސް ބޮޑުވާނެ: ސްޓެލްކޯ

މިދިޔަ މަހާ އަޅާބަލާއިރު މި މަހު ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން މި މަހުގެ ބިލް ވެސް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 8
"ނައީމަށް އިންޒާރު ދިނީ ޕީއެސް، ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވަން"

އެންވަޔަރްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) ގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނައީމަށް، އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން އިންޒާރު ދޭން ނިންމުމަކީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް...

June 06, 2020 64
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ވިޔަސް ގުޅިފަޅު ހިއްކަން ޖެހޭ

ގުޅިފަޅަށް ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ފެށުމާ އެކު ތިމާވެއްޓަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓް...

02 ޖޫން

June 02, 2020 5
ފަރަށް ގެއްލުންވާތީ ކޮމެޓީއަށް އީޕީއޭ ހާޒިރުކުރަނީ

ކ. ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގައި ވިލިމާލޭ ފަރަށް ގެއްލުންވާ މައްސަލާގައި އެންވަޔަރްމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން މަޖިލީހުގެ ތިމާވެށްޓާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 9
ވިލިމާލެ ފަރަށް އަދި ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނެތް:އީޕީއޭ

ގުޅީފަޅަށް ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ފެށުމާ އެކު ކިސަޑު އުފެދުނަސް ވިލިމާލޭ ފަރަށް އަދި މިހާތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް، އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 31
ނައީމަށް އިންޒާރުދިނީ ފަރުގެ ހާލަތާ މެދު ދެބަސްވެފައި

އެންވަޔަރްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) ގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނައީމަށް، އެންވަޔަރު މިނިސްޓްރީން އިންޒާރު ދިނީ، ގުޅީފަޅު ހިއްކަމުން ދާއިރު ވިލިމާލޭ ފަރާއި...

May 30, 2020 58
އީޕީއޭގެ ނައީމަށް މިނިސްޓްރީން އިންޒާރު ދީފި

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނަސީރު ދެއްވި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާނެ ކަމަށް، އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ)ގެ ޑިރެކްޓަ...

11 މެއި

May 11, 2020 1
ހަކަތަ މަޝްރޫއުގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހަ ސަރަހައްދެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައި، ކަރަންޓް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވައި ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 68
މިވަރުން ޔަގީންކޮށް، އިސްކުރު ފެން ބޯން ފަށާ!

ފެން އުފައްދާ މައި ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ހަސަން ޝާހް، އިސްކުރުން ތައްޓަށް ފެންފޮދެއް އަޅުއްވައި ޖެހިލުމެއް ނެތި އެ ހިއްޕެވި އެވެ. ޝާހް ޔަގީންކަން ދެއްވަން ބޭނުންވީ އޭނާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ކުންފުނިން އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ސަޕްލައި ފެނަކީ ބޯން ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ކަމެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 28
ފެނަށް ޖެހިގެން 40 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށުން އެހީއަށް

މި ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރު ފެނަށް ޖެހިގެން 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށުން އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
އެނާޖީ އޮތޯރިޓީން ވެސް ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް

މޯލްޑިވްސް އެނާޖީ އޮތޯރިޓީން ދެމުން އައި ބައެއް ހިދުމަތްތައް، މާދަމާ އިން ފެށިގެން އޮންލައިންކޮށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.