22 މެއި

May 22, 2018 8
ރާއްޖޭގައި ފެހުރިއްސަށް ގޯނާކުރުން އިތުރުވޭ: މިނިސްޓަރު

ފެހުރިހީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާ އިރު އެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެތައް ބަޔަކު އަމަލު ކުރާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 29
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް 165 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަޖެހިއްޖެ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ގްރޭޓާ މާލެ އެންވަޔަރްމެންޓަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ 165 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 26
ތިން ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މާލެއިން 70 ޓަނުގެ ކުނި

"މާ ސާފު މާލެ" ނަމުގައި މިއަދު ބޭއްވި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުން ތިން ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މާލެއިން އެކަނި ވެސް 70 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

April 21, 2018 16
"މާ ސާފު މާލެ" ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

"މާ ސާފު މާލެ" ގެ ނަމުގައި މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ސާފުކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 6
މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ސާފުކުރުން ވެމްކޯއަށް

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވެމްކޯ އިން ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 5
ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތްތައް މާކެޓު ކުރަން ޕީއެސްއެމަށް

"ސާފު ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތައް މާކެޓު ކުރުން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 12
ދެކުނުގެ ދެ ނޭޗާ ޕާކް ޖޫންގައި ހުޅުވަނީ

އީކޯ ޓޫރިޒަމަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ނޭޗާ ޕާކްތައް އަންނަ ޖޫން މަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 9
ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާއަށް 42 މިލިއަން ރުފިޔާ

ތިން ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރަން 42 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކެއް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 6
45 ރަށެއްގައި ފެން ރައްކާ ކުރާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރަނީ

ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް (ޖީސީއެފް) އިން ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާ އެހީގައި ފެން ރައްކާ ކުރާ ނިޒާމް 45 ރަށެއްގައި ގާއިމް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 14
އާބާދީގެ 65 ޕަސެންޓަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދެނީ

މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 65 ޕަސެންޓަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 6
އާތު އަވާގެ ހަރަކާތް މި އަހަރު އައްޑޫގައި

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއްގެ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފާހަގަކުރާ "އާތު އަވާ"ގެ ރަސްމީ ހަރަކާތް މި އަހަރު އައްޑޫގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 30
"އެންވަޔަރުމެންޓް ޕޮލިސް" އުފައްދަނީ

ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް، "އެންވަޔަރުމެންޓް ޕޮލިސް" ގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ނިންމައި އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަދި ވެމްކޯއާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 11
މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކުގެ ކުނިކެހުން ވެމްކޯ އަށް

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުނި ނަގައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ވެމްކޯއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 3
ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކ. ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކައި ރިވެޓްމެންޓް ޖަހަން 105 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 44
ކަރަންޓުގެ އަގު އެއްވަރަކަށް ހެދުމުން ތައުރީފުކޮށްފި

މާލެއާއި ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު އެއްވަރަކަށް ހެދުމުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)އިން ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 6
ބޮޑެތި ކުނި އުކައިދޭ ޚިދުމަތެއް ވެމްކޯއިން ފަށަނީ

ކުނީގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ފަރުނީޗަރު ފަދަ ތަކެތި އުކާލަދޭ ހިދުމަތެއް އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 22, 2018 5
ތިލަފުށީގައި ކުނި އެންދުން މިއަހަރު ހުއްޓާލަނީ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކ. ތިލަފުށީގައި ކުނި އެންދުން މި އަހަރުން ފެށިގެން ހުއްޓާލުން ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 22, 2018 18
ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކުނި އުކާނަމަ ގޭޓް ފީ ނަގާނެ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގައި ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް، އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކާލާ ނަމަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ގޭޓް ފީއެއް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 6
ރާއްޖޭގެ ހަކަތައާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޮތެއް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ފޮތެއް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 7
ށ އަދި ނ. ގައި ކަރަންޓުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

ށ. އަތޮޅާއި ނ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަރަންޓުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 4
"އިރުގެ ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން ކުދި ގައުމުތަކަށް ނަމޫނާ ދައްކާނެ"

އިރުގެ ހަކަތައާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ކުދި އެހެން ގައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން ނަމޫނާ ދައްކާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 10
ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އަށް 262،500 ލެޑް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން 250،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ލެޑް ބޮކި މިރޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

October 22, 2017 9
ކަރަންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން: ތޯރިގް

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ނަގާ އަގުގައި ހުރި ބޮޑު ފަރަގު ކުޑަކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.