10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 2
ޕަޑިގެ ފޯރަމް އަންނަ ހަފްތާގައި

ޕްރޮފެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓާސް (ޕަޑި) ގެ މެމްބާ ފޯރަމް މި މަހުގެ 15 ގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 12
ހަފުލާތަކަށް އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކް ކުއްޔަށް ދެނީ

އިކޯ ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ނޭޗާ ޕާކް އެކި ކަހަލަ ހަފުލާތަކާއި އެ ނޫން ވެސް އިވެންޓްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 16
އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކް: ގުދުރަތީ ހިތްގައިމުކަމުން ފުރިފައި!

ސީނިއާ ޕާކް ވޯޑް، އަބްދުލް ހާދީ މުހައްމަދާ އެކު ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން ހޭދަވާނެ އިރެއް އަހަރެން ނުބަލަމެވެ. ހިތުގައި އޮތީ ބައިގަޑިއެއްހާއިރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށެވެ. ނުވަތަ އެ އަށް ވުރެ ވެސް އަވަހަށެވެ. އެހެންވެ، ކުރިން ހަމަޖެހިފައި ނެތް އިންޓަވިއުއެއް 30 މިނިޓު ފަހަށް ސެޓު ކޮށްލީމެވެ. ވާނީ އެހެންނެވެ. ޓުއާ ފެށިއިރު ހުރެވުނީ...

12 ޖޫން

June 12, 2019 12
ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ 11 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ފާހަގަކުރެވޭ 11 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 95
ރިންގް ރޯޑު ހެދި ގޮތުން ވެސް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް!

ތާރު އަޅައިގެން، މާލޭ ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ނުވަތަ ރިންގު ރޯޑުގެ މަސައްކަތާއި ފުވައްމުލަކުގެ ރިންގު ރޯޑުގެ މަސައްކަތް ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަނެއްކާވެސް ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 5
ވެލަޔަށް ގެއްލުން ދޭ ދަލުން "ގަހަނާ"

ރާއްޖޭގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކޮށްގެން މަޝްހޫރު އެޑިޑާސް ކުންފުނިން ވަނީ ބޫޓު ހަދަން ފަށައިފަ އެވެ. މިފަހަރު މިއޮތީ މިކަހަލަ މުޅިން އެހެން ކަމެކެވެ. މޫދަށް އުކާލާފައި ހުންނަ ދާ ފަދަ ތަކެތިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާއަކުން މިހާރު ވަނީ ގަހަނާ އުފައްދަން ފަށައިފަ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 79
ފަޅުތައް ހިއްކަން ތިމާވެށި ވެއްޔާ މޮޑެލަނީ

މަތިންދާބޯޓެއްގައި ދަތުރުކޮށްފައި ދާއިރު އެ މަންޒަރުތައް ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެންނާނެ އެވެ. ހީވަނީ ކަނޑަށް ހުދު ކުލަ އަޅައިފަ އޮންނަ ހެންނެވެ. ބޮޑު ސިންގާ ޑްރެޖަރަކުން ކަނޑުން ވެލި ނަގައިގެން ދާއިރު ފަހަތުން ފެންނަނީ މުޅި އެ ސަރަހައްދު ކިލަނބުވެފައި އޮއްވަ އެވެ. މި މަންޒަރު ފެނުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ފޮޓޯ ނަގައި ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 8
ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށަށް ލެއްގި ހިލަތައް ނަގަނީ

ފުވައްމުލަކު ފަރަށް މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު އެރި ވިއެޓްނާމްގެ ބޯޓު ފުންކުރަން އެ ރަށު ފަރުމައްޗަށް އުކާލުމުން ގޮނޑުދޮށަށް ލެއްގި ހިލަތައް ނަގަން ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 8
ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުން ކުރުން ދިރާގުން ހުއްޓާލައިފި

އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު ފެންްފުޅި ބޭނުން ކުރުން ދިރާގުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 8
"ގްރީން ޓެކްސް އިން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ކުރާނީ ފައިދާ"

ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ތިބޭ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމުން އެ ސިނާއަތަށް ކުރާނީ ފައިދާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 18
ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަތް މުރަކަ އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ރަތް މުރަކައިގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުރަކަ މާލެއިން މިއަދު ހަވީރު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 9
ފަރަށް ބަދަލު ނުގެންނަން 30 ރިސޯޓަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ރަށުގެ ފަރުން ވަކި ބައެއް ކަނޑައަޅައި އެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ނުގެނެސް ބަލަހައްޓަން 30 ރިސޯޓަކުން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 10
ފުނަދޫގައި އެންމަޑިއެއް ގެންގުޅުނު މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ށ. ފުނަދޫ ބަޔަކު އެންމަޑިއެއް ހިފައިގެން، ފަޅުތެރޭގައި ހަދާފައި ހުރި ކޮއްޓަކަށް ލައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.