21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 2
ރުއްގަސް ނެގުމުން 275،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ލ. މެންދޫ އިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރުއްގަސް ނެގި މައްސަލާގައި އެރަށް ވަރުވާ އަށް ނަގައިގެން އުޅޭ މީހާ 275،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019 35
ރިސޯޓެއްގެ ކުނިން ފަޅު ރަށެއް ގޮނޑުކޮށްލައިފި!

ބ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓަކުން އެ އަތޮޅު ކެންދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ ކެޔޮދު އަށް ކުނިއަޅާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 4
މައްސަލަތަކުގެ އެއް އަސްލަކީ ގާނޫނީ ފުށުއެރުންތައް

ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ގިނަ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރަން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ދިމާވާ ފުށުއެރުންތައް ކަމަށް އެންޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 33
ޒިންމާ ކުރުވެން ވާނެ! ޒިންމާ އުފުލަން ވެސް ޖެހޭނެ!

މިއީ ދުނިޔެމަތީގެ ސުވަރުގެއޭ ބުނަނީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ސުވަރުގޭގެ އެތައް ސިފައެއް މި ރާއްޖޭގައި ހުރީމަ އެވެ. ސުވަރުގެ އިން ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ، އެ މީހަކު ހިތަށް އަރުވާ ކޮންމެ ކަމެއް އެ ވަގުތުން ވަގުތަށް ފުރިހަމަ ވަމުން ދިއުމެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
"ތިމާވެށީގެ ޖޫރިމަނާގެ 37 މިލިއަން ނުލިބި އެބަހުރި"

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ އަމަލުތައް ހިންގައިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 37 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުލިބި ހުރި މައްސަލަތަކެއް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 15
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކުނި އުފުލާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ކުނި އުފުލުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާ ގޮތަށް ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 91
ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓު ހަދާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކުމަށް ފަހު، އެ ތަނުގައި އެއާޕޯޓު ހަދަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 9
ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ފަރަށް ގެއްލުން

ބ. ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ފަރަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 8
ނަގިލި އެއްލައިގެން ކުރި ޖޫރިމަނާ ދައްކައިފި

ގއ. ހިތަދޫގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅަނދެއް ވަން މައްސަލާގައި އެންވަޔަރްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ކުރި ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 46
ދޫނިތަކެއް ހިފައިގެން އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫނިތަކެއް ހިފައިގެން ގެންގުޅުނު ބ. ދޮންފަނު މީހަކު 111،500 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 22
ފުވައްމުލަކު ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން 633 މިލިއަނަށް

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އެރި ވިއެޓްނާމްގެ އާގު ބޯޓުގެ ސަބަބުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން 633.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ލަފާކޮށް އެ ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތެއް ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 18
ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަތް މުރަކަ އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ރަތް މުރަކައިގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުރަކަ މާލެއިން މިއަދު ހަވީރު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 8
ފުނަދޫ މަސްކޮށީގައި މިޔަރާއި ވެލާ، މައްސަލަ ސީރިޔަސް!

އެން އަރާ ދުވަސްވަރަށް ކަނޑުން ފެންނަ ޒާތުގެ ކުޑަ އެންމަޑިއެއް، ށ. ފުނަދޫ ފަޅުތެރޭގައި ހަދާފައި އޮތް މަސްކޮއްޓެއްގައި އޮންނަ ތަން ފެންނަ ފޮޓޯއެއް، މީހަކު ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ލުމާއެކު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ވަނީ އައިސްފަ އެވެ. ފަހުން ބެލި އިރު އެ ކޮށީގައި އޮތީ ހަމައެކަނި މަޑިއެއް ނޫނެވެ. ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ވެލާ...