23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 9
އީޕީއޭ އަށް ހަގީގީ މިނިވަންކަމެއް ލިބޭނެ ބާ؟

ވެރިކަމަށް އައި އިރު ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރި ގޮތުގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެންވަޔަރްމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) މިނިވަންކުރަން ޖެހެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 10
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫންޏަށް ގޯނާކުރާތީ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖެ އަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިފައި އެއަށް ގެއްލުން ދިނުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު އިންޒާރުދީފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 33
ދޮންދީނީގެ އާބާދީ ބަލަން އައްޑޫގައި ސާވޭއެއް

ދޮންދީނި އަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫންޏެއް

11 ޖުލައި

July 11, 2020 17
ރާއްޖޭގެ ކަނޑޫފާތަކަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފާތަކުން މިހާރު ފެންނަނީ ވީރާނާކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަނޑޫފާ ކަމަށްވާ ނޭކުރެންދޫން 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަނޑޫ ގަސް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ކެލާ...

01 ޖޫން

June 01, 2020 9
ވިލިމާލެ ފަރަށް އަދި ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނެތް:އީޕީއޭ

ގުޅީފަޅަށް ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ފެށުމާ އެކު ކިސަޑު އުފެދުނަސް ވިލިމާލޭ ފަރަށް އަދި މިހާތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް، އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 21
ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުން ފަރަށް ގެއްލުންވާތީ މަޖިލީހަށް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެ ރަށުގެ ފަޅުން ބައެއް ހިއްކަން ފެށުމުން ވިލިމާލޭގެ ފަރަށް ގެއްލުން ލިބެމުންދާ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދިވަޑައިގެން އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 58
އީޕީއޭގެ ނައީމަށް މިނިސްޓްރީން އިންޒާރު ދީފި

އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނަސީރު ދެއްވި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާނެ ކަމަށް، އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ)ގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ނައީމް ވިދާޅުވުމުން އޭނާގެ މަގާމު ދަށް ކުރަން ނުވަތަ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން...

28 މެއި

May 28, 2020 44
ގުޅީފަޅު ހިއްކާތީ ވިލިމާލެ ފަރަށް ކިސަޑު އެޅި މަރުވަނީ

ގުޅީފަޅަށް ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ފެށުމާއެކު ވިލިމާލޭ ފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 2
ރުއްގަސް ނެގުމުން 275،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ލ. މެންދޫ އިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރުއްގަސް ނެގި މައްސަލާގައި އެރަށް ވަރުވާ އަށް ނަގައިގެން އުޅޭ މީހާ 275،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019 35
ރިސޯޓެއްގެ ކުނިން ފަޅު ރަށެއް ގޮނޑުކޮށްލައިފި!

ބ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓަކުން އެ އަތޮޅު ކެންދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ ކެޔޮދު އަށް ކުނިއަޅާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 4
މައްސަލަތަކުގެ އެއް އަސްލަކީ ގާނޫނީ ފުށުއެރުންތައް

ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ގިނަ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރަން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ދިމާވާ ފުށުއެރުންތައް ކަމަށް އެންޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 33
ޒިންމާ ކުރުވެން ވާނެ! ޒިންމާ އުފުލަން ވެސް ޖެހޭނެ!

މިއީ ދުނިޔެމަތީގެ ސުވަރުގެއޭ ބުނަނީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ސުވަރުގޭގެ އެތައް ސިފައެއް މި ރާއްޖޭގައި ހުރީމަ އެވެ. ސުވަރުގެ އިން ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ، އެ މީހަކު ހިތަށް އަރުވާ ކޮންމެ ކަމެއް އެ ވަގުތުން ވަގުތަށް ފުރިހަމަ ވަމުން ދިއުމެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
"ތިމާވެށީގެ ޖޫރިމަނާގެ 37 މިލިއަން ނުލިބި އެބަހުރި"

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ އަމަލުތައް ހިންގައިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 37 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުލިބި ހުރި މައްސަލަތަކެއް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 15
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކުނި އުފުލާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ކުނި އުފުލުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާ ގޮތަށް ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 91
ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓު ހަދާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކުމަށް ފަހު، އެ ތަނުގައި އެއާޕޯޓު ހަދަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 9
ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ފަރަށް ގެއްލުން

ބ. ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ފަރަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 8
ނަގިލި އެއްލައިގެން ކުރި ޖޫރިމަނާ ދައްކައިފި

ގއ. ހިތަދޫގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅަނދެއް ވަން މައްސަލާގައި އެންވަޔަރްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ކުރި ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 46
ދޫނިތަކެއް ހިފައިގެން އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫނިތަކެއް ހިފައިގެން ގެންގުޅުނު ބ. ދޮންފަނު މީހަކު 111،500 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 22
ފުވައްމުލަކު ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން 633 މިލިއަނަށް

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އެރި ވިއެޓްނާމްގެ އާގު ބޯޓުގެ ސަބަބުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން 633.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ލަފާކޮށް އެ ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތެއް ހުށަހަޅަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 18
ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަތް މުރަކަ އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ރަތް މުރަކައިގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުރަކަ މާލެއިން މިއަދު ހަވީރު އަތުލައިގެންފި އެވެ.