23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 9
އީޕީއޭ އަށް ހަގީގީ މިނިވަންކަމެއް ލިބޭނެ ބާ؟

ވެރިކަމަށް އައި އިރު ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރި ގޮތުގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެންވަޔަރްމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) މިނިވަންކުރަން ޖެހެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 3
އީޕީއޭ އިން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ފެނަކަ ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެންވަޔަރްމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން އަނެއްކާ ވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 6
ރުއްގަސް ކެނޑުމުން ބާރަށު ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކޮޮށްފި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރުއްގަސް ކެނޑި މައްސަލައެއްގައި ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލް ދެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 3
އީއައިއޭތަކުގައި ބޮޑަށް ބެލެނީ ތަރައްގީ އަށް: އީޕީއޭ

މަޝްރޫއުތަކަށް އެންވަޔަރްމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހަދާ އިރު "ބޮޑަށް މި ބެލެވެނީ އުމްރާނީ ތަރައްގީ އަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތަކަށް" ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ)ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ޑރ. އިބްރާހީމް މުހައްމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 4
ފަރަަށް އެރި ކޮޅުވެއްޓި އަދިވެސް ފުނެއް ނުކުރޭ: އީޕީއޭ

ފެނަކައިގެ މުދާތަކަކާ އެކު ދަތުރުކުރަނިކޮށް ށ. މިލަންދޫގެ ފަރަށް އެރީ ހެވީ ލޯޑް ކުންފުނީގެ ކޮޅުވެއްޓިއެއް ކަމަށާއި އެ ކޮޅުވެއްޓި އަދިވެސް ފުންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް...

October 07, 2020 17
އައްޑޫން ކާޅު ނައްތާލަން ހުއްދަަ ދީފި

އައްޑޫގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޮންދީނި އަށް ކާޅުތައް ގެއްލުން ދެމުންދާތީ ކާޅު ނައްތައިލުމުގެ ހުއްދަ އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދުމުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން އެ ހުއްދަ...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 22
ދޮންދީނި ހިމާޔަތްކުރަން ކާޅު މެރުމުގެ ލަފަޔަކަށް އެދެފި

އައްޑޫގައި ކާޅު ގިނަވެ، ދޮންދީނިގެ އާބާދީ އަށް ނުރައްކާވެފައި ވާތީ ކާޅުތައް ނައްތައިލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 16
ވައިކަރަދޫގެ ކަނޑޫފަލަށް ވެސް ކުއްލި މަރެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަނޑޫފާތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވެސް ހަލާކުވެ މަރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 17
މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭގެ ބަަދަލު ހޯދަން އެދެވިދާނެ

ގދ. މަޑަވެއްޔާއި ހޯޑެއްދޫ ގުޅަައިލުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުުން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ ދެ ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް އޭގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެ، ކޯޒްވޭ ވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ އެކަމުގައި އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ބަދަލު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު...

19 ޖުލައި

July 19, 2020 5
ކެލައާއި ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލަށް ދިމާވި މައްސަލަ ތަފާތު

ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ ކަނޑޫފަލުން އެތައް ހާސް ގަހެއް މަރުވެފައިވާއިރު އެ ދެ ރަށުގެ ފާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ތަފާތު ކަމަށް ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 49
ގުޅިފަޅުން 6،000 ފްލެޓަށް ބިން ޚާއްސަކުރަން އެދެފި

ގުޅިފަޅުން އަލަށް ހިއްކާ ސަރަހައްދު އިގްތިސާދީ ކަންކަމަށް ޚާއްސަ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ތަނުގައި މަދުވެގެން 6،000 ހައުސިން ޔުނިޓު އިމާރާތް ކުރެވޭ ވަރުގެ ބިމެއް ކަނޑައަޅަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރްމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 14
ހިއްކާ ތަނުގައި ހުރި މުރަކަ އެހެން ތަނަކަށް ގެންދަނީ

ގުޅިފަޅަށް ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅުން ހިއްކާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މުރަކަތައް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް، އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 06, 2020 7
ގުޅިފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ވަރެއް ނޫން: އީޕީއޭ

ގުޅިފަޅު ހިއްކަމުން އަންނައިރު އެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވާވަރުގެ ގެއްލުމެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 06, 2020 8
"ނައީމަށް އިންޒާރު ދިނީ ޕީއެސް، ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވަން"

އެންވަޔަރްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) ގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނައީމަށް، އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން އިންޒާރު ދޭން ނިންމުމަކީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް...

05 ޖޫން

June 05, 2020 22
ހިއްކުމުން ގުޅީފަޅާއި ދިރުންތަކަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެ

ގުޅީފަޅު ހިއްކުމަށް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން އެ ރަށުގެ ފަރު އިޔާދަ ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހަލާކުވުމުގެ އިތުރުން، 13 އަކަ ކިލޯމީޓަރުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަކަށް...

June 05, 2020 9
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުުރުމުގައި ދެމިތިބޭނަން: ރައީސް

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި މި ސަރުކާރު އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 5
ފަރަށް ގެއްލުންވާތީ ކޮމެޓީއަށް އީޕީއޭ ހާޒިރުކުރަނީ

ކ. ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގައި ވިލިމާލޭ ފަރަށް ގެއްލުންވާ މައްސަލާގައި އެންވަޔަރްމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން މަޖިލީހުގެ ތިމާވެށްޓާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 25
ބާޖަކާ ހެދި ރީތި ރާޅުތަކެއްގެ ދުވަސް ހިނގައްޖެ

ރާޅާ އަޅާ މީހުންގެ ބަހުރުވައިން ނަމަ މިއީ، ތ. އަތޮޅުގައި އޮތް އެންމެ ސަޅި ރާޅު ނަގާ ސަރަހައްދެވެ. ދިވެހިންނާއި ބޭރުގެ އެތައް ސާފަރުން އެންމެ ގަޔާވާ އެއް ސާފިިން ސްޕޮޓެވެ. އެކަމަކު މަސް ފެކްޓަރީއެއް ހިންގަން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތ. ފުނައްޑޫގެ ފަރަށް، މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އެރި ބާޖަކާ ގުޅިގެން އެ ރާޅުތަކުގެ އަސްލު...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 27
ޖޫރިމަނާ ކުރީ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން

އެންވަޔަރުމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ސްޓެލްކޯ ޖޫރިމަނާ ކުރީ އެންވަޔަރުމެންޓް މިިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 8
ރަށްގިރުމާ ބަނދަރުތައް ހުރި ގޮތާ ގުޅުމެއްވޭ: އަސްލަމް

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ ރަށްގިރުމުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި އެ ރަށްތަކުގެ ބަނދަރުތައް ހަދާފައި ހުރި ގޮތާ ގުޅުމެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 27
މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ބޮޑުކުރަން ހުއްދަ ދީފި

މިދިޔަ މަހު ހުޅުވި މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ބޮޑުކުރަން އެންްވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ހުއްދަ ދެއްވައިފި އެވެ.

January 12, 2020 22
އޮޅުވެލި ރިސޯޓު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ 313,250ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 34
މާފަރު އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރަން ހުއްދައެއް ނުދިން

މާފަރު އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރަން ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން އެންވަޔަރްމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 20
ރުކުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑު، ރަށް ހަނަފަސް، ހައްލެއް ނެތް!

ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ވަރަށް ސާފެވެ. ފަޅުތައް ހިއްކައިގެން ހަދާ ރިސޯޓްތައް ހުޅުވަން ޖެހޭ މުއްދަތު ކައިރިވަނީ އެވެ. ހުޅުވެން އޮތީ އެ ރިސޯޓްތައް ފެހިކޮށްގެންނެވެ. އެކަން ވާން އޮތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގަސް ލިބިގެންނެވެ. އެތައް ހާސް ރުކެއް އަވަހަށް ހޯދަން ރިސޯޓްތަކުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް މަޖުބޫރުވުމުން ބޮޑު އަގު ދީފައި ގަންނަން ފެށީ އެވެ. އޭގެ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
ބާރަށުން ރުއް ނެގުން ހުއްޓާލަން އީޕީއޭ އިން އަންގައިފި

ހއ. ބާރަށުން ރުއްގަސް ނަގަމުން ދަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވާތީ، އެ މައްސަލަ އެންވަޔަރުމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބަލައި ނިމެންދެން އެކަން ހުއްޓާލަން އެ އިދާރާ އިން...

October 20, 2019 20
ނަގާފައިވާ ރުއްގަސް ވުރެ އިންދި ރުއްގަސް ގިނަ: އީޕީއޭ

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރަށްރަށުން ނަގާފައިވާ ރުއްގަހަށް ވުރެ، އަލުން އިންދާފައިވާ ރުއްގަހުގެ އަދަދު އިތުރު ކަމަށް އެންވަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި...