17 މެއި

May 17, 2019 8
ސިޓީ ސްކެއާ އިން ނެގި ރުއްތަކުގެ ބަދަލުގައި ރުއް އިންދައިފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި އަލުން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ސިޓީ ސްކެއާ އިން ނެގި ރުއްތަކުގެ ބަދަލުގައި އާ ރުއްތަކެއް އިންދައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 12
އައްޑޫން ނަގާ ރުއްތައް އެހެންތަނެއްގަ އިންދަން ޖެހޭނެ

އައްޑޫ ހިތަދޫގެ ސިޓީ ސްކެއާ އަލުން ތަރައްގީކުރަން އެ ސަރަހައްދުން ރުއް ނަގަން ހުއްދަ ދިނީ، އެ ރުއްތައް އެހެން ސަރަހައްދެއްގައި އިންދަން ޝަރުތުކޮށްފައި ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 34
ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓަށް ތަކަންދޫ ކައިރިން ވެލިނަގާތީ ޝަކުވާ

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދަން، އެ ރަށުގެ ފަޅުތެރެއިން ބައެއް ހިއްކުމަށްޓަކައި އެ އަތޮޅު ތަކަންދޫ ކައިރިން ވެލި ނަގާތީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 30
ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު ނާޅަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 14
ބިސްއަޅަން ރަންވޭއަށް އެރިކަމަށް ބެލެވޭ ވެލާ މަރުވެއްޖެ

ނ. މާފަރުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭއަށް ބިސް އަޅަން އެރި ކަމަށް ބެލެވޭ ވެލާ މަރުވެގެން އެ ރަށު ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގާފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 32
ރަށްތައް ހަނަފަސްކޮށްލުން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު؟

މ. މުލަކުން 819 ރުއް ނަގަން ނިންމާފައި ވަނީ އަލަށް ހަދާ ބޯޅަ ދަނޑަކާއި އަލަށް ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހަދާ މަގަކާއި ކުނިކޮއްޓަކާއި ކުނިކޮއްޓަށް ދާނެ މަގެއް ހަދާށެވެ. ނަގަން ޖެހޭ ރުއްތައް ބޮޑެތި ކަމުން އެ އެއްޗެހި ނަގައި ރަށުގެ އެހެން ތަންތަނުގައި އިންދަން ކައުންސިލަށް ދަތިވާތީ ރަށުން ބޭރަށް ރުއްތައް ގެންގޮސް އިންދަން...

23 މާޗް

March 23, 2019 22
"ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ރުއްގަސް ނަގަން ހުއްދަ ދެން"

ބޮޑެތި ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުށްގަސް ނަގައިގެން ނޫނީ ނުހިންގޭނެ މަޝްރޫއުތައް ކަމަށާއި އެފަދަ މަޝްރޫއުތަކަށް ނަގާ ރުށްގަސް އެހެން ރަށް ރަށަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 17
ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފެން ދޫކުރަނީ ރާއްޖޭގައި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ދޫކުރާ ފެނަކީ މި ސަރަހައްދު ގައުމުތަކުގައި ދޫކުރާ ބޯފެނުގެ ކޮލިޓީއަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސަޕްލައި ފެން ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 40
އީއައިއޭތަކުގައި ކޮން ކިލަނބުކަމެއް؟

ތިމާވެށި މެނޭޖުކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ މާހިރެއްގެ ގޮތުގައި އައިޝާ ނިޔާޒު އޭނާގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ވީހާ ވެސް ކުޑަކުރަން މަގުފަހިކޮށްދެއްވުމެވެ. މަޝްރޫއުތަކުން ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ (އީއައިއޭ) ރިޕޯޓުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 17
އައްޑޫގެ ރަށްތައް ގިރާތީ ސާވޭއެއް ހަދަން ފަށައިފި

އައްޑޫގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އެކަމާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 51
ރާޅުގަނޑަށް ހިލަ އަރައި ކަޅުކޮށްލައިފި

މާލޭގެ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގެ އަތިރި މައްޗަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ހިލަ ލައްގައި އެ ސަރަހައްދުގެ ވެލިގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 9
ރުއްތައް ނެގީ އީޕީއޭއިން ހުއްދަ ދީގެން: ކައުންސިލް

ކ. ހިންމަފުށިން އިއްޔެ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުއް ނެގީ އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ހުއްދަ ދީގެން ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 12
ރުއް ނެގުމުން ޅައިމަގު ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއް ނެގި މައްސަލައިގައި އެންވަޔަރްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް މިއަދު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 34
ހާމަކުރަނީ އާދައިގެ މީހާގެ ނަން، ފާޑުކިއުން ބޮޑުވެއްޖެ

މަގު މައްޗަށް ކުނިއަޅާ މީހުންގެ ނަން އާންމުކުރަން ފެށުމުން އެއީ އެންމެ އާދައިގެ މީހާ ބޭޒާރުކުރުން ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިއުން ބޮޑުވުމާ އެކު، އުސޫލު ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 21
ކުނިއަޅާ މީހުންގެ ނަން އާއްމުކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ މީހުން އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން (އީޕީއޭ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ނަން އާންމުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 72
ކުނި އެޅި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް، ގޭގެ ނަން އާއްމުކޮށްފި

މާލޭ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް، އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން އެންވަޔަރެމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން (އީޕީއޭ) އިން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 18
ވ. އަތޮޅު ފަޅުރަށަކުން ވެސް ރިސޯޓަކަށް ރުއް ނަގައިފި

ވ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާރަށަށް އެއަތޮޅު ފަޅު ރަށަކުން ބޮޑެތި ރުއްތަކެއް ގެންދިޔަ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 6
ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓު މައްސަލަ ނުބެލޭނެކަމަށް ނިންމައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު ހަދާފައިވާ ބިމުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިހްތިސާސް ސިވިލް ކޯޓަށް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 32
ކުނި އަޅާ މީހުންގެ ނަން ހާމަކުރަނީ ހައްލުވޭތޯ ބަލަން!

މާލޭގެ މަގުތަކަށާއި އެނޫން ވެސް ތަންތަނަށް ކުނި އަޅާ މީހުންގެ ނަން ހާމަކުރަން ނިންމީ އެގޮތުން ވެސް އެކަން ހައްލުކުރެވޭތޯ ބަލަން ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 18
500 ރުއް ގެންދަން އުޅުމުން ހުއްޓުވައިފި

ނ. މެދުފަރުގައި ހަދާފައިވާ "ސޮނޭވާ ޖާނީ" އަށް އެ އަތޮޅު މަގޫދޫ އިން 500 ރުއް ގެންދަން އުޅުނީ އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށް ބުނެ އެ ރަށުން ރުއް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.