25 މާޗް

March 25, 2018 19
ފުށިދިއްގަރު ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް 100 މިލިއަން!

ކ. ފުށިދިއްގަރު ފަރަށް 2015 ގައި ބާޖަކާއި ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، އެ ފަރަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު މައްސަލާގައި އެ ދެ އުޅަނދުގެ ލޯކަލް އޭޖެންޓް 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 66
"ދޫނި އެބަ ހިޖުރަކުރޭ، ހިފާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން"

މި ދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދޫނި ރާއްޖެއަށް އެބަ ހިޖުރަކުރާ ކަމަށާއި އެއިން ދޫންޏެއް ހިފައިފި ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 15
އީއައިއޭއަށް އަމަލު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއާޕޯޓް އަޅަން އެރަށު ކުޅި ހިއްކުމާ ބެހޭގޮތުން ހަދާފައިވާ އެންވަޔަރްމެންޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް (އީއައިއޭ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން ދައުލަތަށް އަމުރު ކޮށްދޭން އެދި އިކޯ ކެއާއިން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 17
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި އަންނަ ހަފުތާގައި ހިއްކަން ފަށަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށްޓަކައި، މި ރަށުގެ ކުޅި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 26, 2017 28
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން ގަސްކަނޑަން ހުއްދަނުދޭން އަންގައިފި

ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން ގަސް ކެނޑުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން އެންވަޔަރްމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން އެ ރަށު ކައުންސިލަށް އަންގައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 106
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ބައެއް ދިރުންތައް އެހެން ތަނަކަށް!

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ބޮޑު ކުޅި ހިއްކައި އެތަނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު ކުޅީގައި ހުރި ނެތިދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދިފައިވާ ދިރުންތައް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 54
ކުޅި ހިއްކައިފިނަމަ ފެންބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު:ރިޕޯޓު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އައި ނަމަވެސް ކުޅި ހިއްކައިފި ނަމަ، ވާރޭ ވެހިގެން އެ ރަށުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށް، އެއާޕޯޓު ހަދަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ހެދި އީއައިއޭ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 33
ވެލާތަކެއް ގެންގުޅެގެން ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ

ކުދި ވެލާތަކެއް ގެންގުޅުނު މީހަކު 149،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 9
ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ފަރަށް ގެއްލުން

ބ. ކެންދޫ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓެއް އަރައި، ފަރަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 7
ގެއެއްގައި ގެންގުޅުނު ކުދި ވެލާތަކެއް ސަލާމަތްކޮށްފި

ރ. މާކުރަތު ގެއެއްގައި ގެންގުޅުނު ކުދި ވެލާތަކެއް ސަލާމަތްކޮށް އިއްޔެ މޫދަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 9
ދޫނިތަކެއް ހިފައިގެން ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫނިތަކެއް ހިފައިގެން މ. މުލީގައި ހަ މީހަކު، ދޮޅު ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 14
ގޮއްވަނީ މީދޫ ފަރުގެ ކުޑަ މިންވަރެއް: މިނިސްޓްރީ

އައްޑޫ މީދޫ ކައިރީ އޮންނަ އިސްމެހެލާހެރަ އާއި މީދުއާ ދޭތެރޭ ނެރު ކެނޑުމަށްޓަކައި ފަރު ގޮއްވައިލުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ކުޑަވާ ގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ޝަރުތު ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 28
ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށް މީދޫ ފަރު ގޮއްވަން ފަށައިފި

އައްޑޫ މީދޫ ކައިރީ އޮންނަ އިސްމެހެލާހެރަ އާއި މީދު އާ ދޭތެރޭ ނެރު ކަނޑަން ފަރު ގޮއްވާލުމުގެ ހުއްދަ އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ދިނުމުން އެކަމާ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ފަރު ގޮއްވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 3
ދިރާސާތައް ބެލިއިރު ފުވައްމުލަކު ފަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އެރި ވިއެޓްނާމްގެ އާގު ބޯޓުގެ ސަބަބުން ފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 25
ބޯޓަށް ފުރޭނީ ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސާފައި

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އެރި ވިއެޓްނާމްގެ އާގު ބޯޓަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރޭނީ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 4
ފުވައްމުލަކު ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބަލަން ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އެރި ވިއެޓްނާމްގެ އާގު ބޯޓުގެ ސަބަބުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ސެލްވޭޖް ކުންފުނިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 13
ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އެރި ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވަނީ

މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އެރި ވިއެޓްނާމްގެ އާގުބޯޓު ފުން ނުކުރެވި އޮވެ، އެންމެ ފަހުން ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފަށައިފި އެވެ. ބޯޓު ފުން ނުކުރެވި އެ ސަރަހައްދު ފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުން ދަނިކޮށް ތެޔޮ ލީކުވާތީ ރައްޔިތުން އަންނަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރަމުންނެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 9
ބޯޓުގައި ހުރި 900 ޓަނުގެ ހިލަތައް ފަރަށް އުކާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އެރި ވިއެޓްނާމްގެ އާގު ބޯޓުގައި ހުރި 900 ޓަނުގެ ހިލަ (900 ޖަމްބޯ ބޭގް) ފަރުމައްޗަށް އުކާލި އިރު، ހިލަތައް އުކާލަން ހުއްދަ ދިނީ ބޯޓު ފުން ކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 36
މާފަންނު ސަހަރާގައި ހުވަނި: ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެއްޖެ

މާފަންނު ސަހަރާގެ ތެރޭގަައި ހުރި ގަސްތައް ހުވަނިން ފުރި، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އާންމުންނަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 10
ފުނަދޫގައި އެންމަޑިއެއް ގެންގުޅުނު މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ށ. ފުނަދޫ ބަޔަކު އެންމަޑިއެއް ހިފައިގެން، ފަޅުތެރޭގައި ހަދާފައި ހުރި ކޮއްޓަކަށް ލައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 7
ހޮޅިތައް އަދިވެސް ނުނަގާ، އީއައިއޭ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް ގެނައި ދަގަނޑު ހޮޅިތަކެއް ގުޅީފަޅު ފަރުމަތިން އަދިވެސް ނުނަގަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ސަރަހައްދުގެ އެންވަޔަރަމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހެދުމަށް ފަހު އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.