05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 1
ވެއްޓުނު ބޯޓު ޕައިލެޓުންނަށް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވުނު

އެޑިސް އަބާބާ (އެޕްރީލް 5) - މިދިޔަ މަހު ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކުރީކޮޅު އެތައް ފަހަރަކު މާބޮޑަށް ތިރިވި ނަމަވެސް ބޯޓު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޕައިލެޓުންނަށް މާބޮޑު ކަމެއް ނުކުރެވުނު ކަމަށް އެ ހާދިސާގެ ތަހުގީގީ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ބޯއިންގެ ދެ ބޯޓު ވެއްޓުމުގައި ވެސް އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް

ޕެރިސް (މާޗް 18) - ދާދި ފަހުން ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯއިން 737 މެކްސް 8 ގެ ފްލައިޓް ޑޭޓާ ދައްކާ ގޮތުން އެ ބޯޓު ވެއްޓުމާއި އިންޑޮނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ މެކްސް 8 ގެ ބޯޓު ވެއްޓުމުގައި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އިތިއޯޕިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
ބޯޓު ޖެއްސީމާ ގުޅާލާނަން: ޕެސެންޖަރެއްގެ މެސެޖެއް

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 14) - އަލަތު ކައިވެނި ކުރިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އިންޑިއާގެ ޝިކާ ގާގަށް ޖެހުނީ އދ.ގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކެންޔާގެ ނައިރޯބީ އަށް ދިއުމަށެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 1
ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ކަޅުފޮށި ހޯދައިފި

އެޑިސް އާބާބާ (މާޗް 11) - ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާ އިން ފުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓުގެ ކަޅު ފޮށި ތަހުގީގު ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ.

March 11, 2019
ގްރީކް މީހަކަށް ވެއްޓުނު ބޯޓުކެޓީ ދެ މިނިޓް ލަސްވުމުން

އެޑިސް އަބާބާ (މާޗް 11) - ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާ އިން ފުރިތާ ހަ މިނިޓް ތެރޭ އިއްޔެ ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސް އިން ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގްރީކް މީހަކު ގަޑިއަށް...

10 މާޗް

March 10, 2019
ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއާގެ ބޯޓުން އެކަކު ވެސް ސަލާމަތް ނުވޭ

އެޑިސް އަބާބާ (މާޗް 10) - ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާ އިން ނައްޓާލިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މިއަދު ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓުން އެކަކު ވެސް ސަލާމަތް ނުވާ ކަމަށް އެ...

March 10, 2019
157 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި އިތިއޯޕިއާގެ ބޯޓެއް ވެއްޓިއްޖެ

އެޑިސް އަބާބާ (މާޗް 10) - ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާ އިން ކެންޔާ އަށް 157 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯތެއް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 4
އިތިއޯޕިއާ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ރައީސެއް

އެޑިސް އަބާބާ (އޮކްޓޯބަރު 26) - އިތިއޯޕިއާގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނަކު ހޮވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 4
އިތިއޯޕިއާ ކެބިނެޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް

އެޑިސް އަބާބާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - އިތިއޯޕިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަބިޔި އަހުމަދުގެ ކެބިނެޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުންނަކީ އަންހެނުން ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 2
އިތިއޯޕިއާގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ކުށްވެރިން މިނިވަން ކުރަނީ

އެޑިސް އަބާބާ (ޖެނުއަރީ 3) - އިތިއޯޕިއާގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ކުށްވެރިން މިނިވަންކޮށް އެ ގައުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަނިޔާދޭ ކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޖަލު ބަންދުކުރާނެކަން ބޮޑު ވަޒީރު ހައިލެމަރިއަމް ޑެސަލެން އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 31
ރާއްޖޭގެ ތަކެތި ވެސް ހުރި ގަދީމީ ސަހަރެއް ހޯދައިފި

ރާއްޖެ އަށް ނިސްބަތްވާ ތާރީޚީ ބައެއް ތަކެތި ހުރި ގެއްލިފައިވާ ވަރަށް އިހުޒަމާނުގެ ސަހަރެއް އިތިއޯޕިއާގެ އުތުރުން އާކިއޮލޮޖިސްޓުން ހޯދައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017
ޑަބްލިއެޗްއޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް އެފްރިކާ ބޭފުޅެއް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މެއި 24) - ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އިތިއޯޕިއާގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ޓެޑްރޮސް އަދަނޮމް ގެބްރޭޔެސުސް އިންތިޚާބު ކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 2
ކުނިތަކެއްގެ ދަށުވެ 62 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އެޑިސް އަބާބާ (މާޗް 13) - އިތިއޮޕިއާގެ ވެރިރަށް އެޑިސް އަބާބާގެ ކުނިގޮނޑަކުން ފޭބި ކުނިތަކެއްގެ ދަށުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 62 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 11
އިތިއޯޕިއާގައި ބިންގަނޑު ފެޅި، ކަނޑެއް އުފެދެނީ

އިތިއިއޯޕިގެ އެކަހެރި ހިސާބެއްގެ ބިންގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް އެތަން ބޮޑުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެއީ އަލަށް އުފެދޭ ކަނޑެއްގެ ނިޝާންތައް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.