08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 3
އިއްތިހާދުގެ ޑްރީމްލައިނާ ވެސް ރާއްޖެ އަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ލަގްޒަރީ ހިދުމަތްދޭ އެއް އެއާލައިން ކަމަށްވާ އިއްތިހާދުން، ބޮއިންގް 787 ޑްރީމްލައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 30
އަހުސަން އޭ380 ދުއްވި މަންޒަރު ކޮކްޕިޓް ތެރެއިން

ރާއްޖޭގެ ވައިގެދަތުރުފަތުރުގެ ތާރީޚުގައި އިއްޔެ ފާހަގަކުރި މުހިއްމު ކާމިޔާބީ ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އަށް ލިބިގެންދިޔައީ އެ އާލައިންގައި...

September 19, 2018 55
އަހުސަންގެ ދަތުރުން މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ލޮލުން ކަރުނަ

ޕަސިންޖަރުން އުފުލާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޯޓު، އެއާބަސް އޭ380، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގައި ޖެއްސި ތަން ބަލަން ހުޅުލެއަށް ގޮސް ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުސް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 47
އާ ރަންވޭއަށް ފުރަތަމަ ބޯޓު ޖައްސައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއާބަސް އޭ 380 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ދެންމެ ޖައްސައިފި އެވެ.

September 18, 2018 14
އާ ރަންވޭއަށް ޖައްސާ އޭ380 ބޯޓު ފުރައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭއަށް ޖައްސަން އަންނަ ފުރަތަމަ އެއާބަސް އޭ380 މަރުކާގެ ބޯޓު ޔޫއޭއީގެ އަބޫ ދާބީން ފުރައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 73
އާ ރަންވޭގައި އޭ380 ޖެއްސުމުގެ ފަޚުރު ދިވެއްސަކަށް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭގައި، އެންމެ ބޮޑެތި މަތިންދާ ބޯޓު، އޭ 380 ޖައްސަން ފަށަން ދެން އޮތީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އާ ރަންވޭ، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މި މަހުގެ 18 ގައި ބާއްވަން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017
އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން އަބޫދާބީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 1
އިއްތިހާދު އެއާވޭސްއަށް ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ގައުމީ އެއާލައިން ކަމަށްވާ އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އަށް މިދިޔަ އަހަރު 1.9 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 1
ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އަބޫދާބީއަށް

މާދަމާ އާޓް ގެލަރީގައި ފަށާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ހޮވޭ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން އަބޫ ދާބީއަށް ދާން ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދޭން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017
އިއްތިހާދުން އެމެރިކާއަށް ދާމީހުންނަށް ލެޕްޓޮޕް ގެންދެވޭނެ

އަބޫ ދާބީ (ޖުލައި 4) - އަބޫ ދާބީގެ އިއްތިހާދު އެއާލައިނުން އެމެރިކާ އަށް ދަތުރު ކުރާ މީހުންނަށް ކެބިންގައި ލެޕްޓޮޕް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
އިއްތިހާދުން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު 4 ފްލައިޓް ބާއްވަނީ

އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން ރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޝަން ފުޅާކޮށް، ހަފުތާ އަކު އިތުރު ހަތަރު ފްލައިޓް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016
އިއްތިހާދަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގަ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އާއި އިގްތިސާދުގައި މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.