19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 9
އިޓަލީން އާރްމީނިއާ ކޮޅަށް ނުވަ ގޯލު ޖަހައިފި

ޕަލާމޯ (ނޮވެމްބަރު 19) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި އިޓަލީ ކުޅުނު ފަހު މެޗުން ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާރްމީނިއާ އަތުން 9-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 1
ފަސް އަހަރަށް ފަހު ނެދަލެންޑްސް ބޮޑު މުބާރާތަކަށް

ބެލްފާސްޓް (ނޮވެމްބަރު 17) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި ނޮދަން އަޔަލެންޑްސްއާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް ފަސް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ނެދަލެންޑްސް އިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ކަޑިޒް (ނޮވެމްބަރު 16) – ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް އެފް އިން ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސްވިޑަން އަދި ގްރޫޕް ޖޭ އިން ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ފިންލެންޑް މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 2
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޕޯޗުގަލުން އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ލިޒްބަން (ނޮވެމްބަރު 15) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު 6-0 އިން ލިތުއޭނިއާ ބަލިކޮށް ޕޯޗުގަލް އިން އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމުގެ އުއްމީދު...

November 15, 2019 1
އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސް އަދި ތުރުކީ ޔޫރޯ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް އަދި ތުރުކީ އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ފަހު ވަގުތު ޖެހި ލަނޑުން ސްޕެއިން ޔޫރޯ އަށް

ސްޓޮކްހޯމް، ސްވިޑެން (އޮކްޓޫބަރު 16) - މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރޮޑްރީގޯ މޮރޭނޯ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ސްވިޑެންއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖާގަ ސްޕެއިނުން ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 1
ދަނޑުން ފައިބަން އިންގްލެންޑުން ބޭނުމެއް ނުވި

ސޯފިއާ، ބަލްގޭރިއާ (އޮކްޓޯބަރު 15) – ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ބަލްގޭރިއާ އަތުން 6-0 އިން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުން އިންގްލެންޑް ކުޅުންތެރިންނާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރުމުން...

October 15, 2019 3
ޔޫކްރޭން ޔޫރޯ އަށް، ރޮނާލްޑޯ އަށް 700 ގޯލް

ކިއޭވް (އޮކްޓޫބަރު 15) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ޕޯޗުގަލް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޔޫކްރޭނުން އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވިއިރު ޕޯޗުގަލަށް ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އެ ޓީމުގެ ތަރި...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 2
ނެދަލެންޑްސް އާއި ޖަރުމަން ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 14) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ގްރޫޕް ސީ އިން އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ފުރުސަތު ޖަރުމަނާއި ނެދަލެންޑްސް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 7
ތުރުކީން އުފާފާޅުކުރި ގޮތުގެ މައްސަލަ ފީފާއިން ބަލަނީ

ލުސޭން، ސްވިޒަލެންޑް (އޮކްޓޫބަރު 13) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އަލްބޭނިއާ އަތުން 1-0 އިން ތުރުކީ މޮޅުވި މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ތުރުކީގެ ކުޅުންތެރިން...

October 13, 2019 4
އިޓަލީ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ

ރޯމް (އޮކްޓޫބަރު 13) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ގްރީސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީން އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވުމުގެ ހިތްދަތިކަން...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 7
ރޮނާލްޑޯ 700 ލަނޑު ހަމަކުރަނީ

ލިޒްބަން (އޮކްޓޯބަރު 12) – ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ލަގްޒަމްބާގް އަތުން 3-0 އިން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ވައްދާލި ގޯލަކީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ 699 ވަނަ ގޯލެވެ.

October 12, 2019
10 އަހަރަށް ފަހު އިންގްލެންޑަށް ނާކާމިޔާބެއް

ޕްރާގް (އޮކްޓޯބަރު 12) – ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ޗެޕް ރިޕަބްލިކް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އިންގްލެންޑް 10 އަހަރު ތެރޭ ކޮލިފައިން މެޗަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019
ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަަމަ ޓީމަކީ ބެލްޖިއަމް

ބްރުސެލްސް (އޮކްޓޫބަރު 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ސެން މެރީނޯ އަތުން 9-0 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ބެލްޖިއަމް ވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 11
ހަތަރު ގޯލު ޖަހައި ރޮނާލްޑޯ ތަފާތު ދައްކައިފި

ސައުތެމްޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް މޮޅުވިއިރު، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ލިތުއޭނިއާ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019
އިނގިރޭސިން ބަލިކުރެވޭނެ: ކޮސޯވޯ ކޯޗު

ސައުތެމްޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅޭ މެޗުން އިންގްލެންޑްގެ ބަލިކޮށް ހައިރާންކުރަނިވި ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނެ ފެންވަރު ކޮސޯވޯގެ އެބަހުރި ކަމަށް...

September 10, 2019 1
ޖަރުމަނު ގްރޫޕް އެއް ވަނަ އަށް، ނެދަލެންޑްސް ކުރިއަށް

ބެލްފާސްޓް (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ނޮދަން އަޔަލެންޑް އަތުން 2-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ޖަރުމަނު ގްރޫޕް ސީގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ނެދަލެންޑްސް އިން 4-0...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 2
ނެދަލެންޑްސް އިން ފަހަތުން އަރައި ޖަރުމަން ބަލިކޮށްފި

ހެމްބާގް، ޖަރުމަން (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ނެދަލެންޑްސް އިން ރަށުން ބޭރުގައި ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ޖަރުމަނު ބަލިކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ޔެރެވާން، އާރްމީނިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ކޮލިފައިންގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޖޫން 12) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 14
ސްޕެއިނުން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސްވިޑެންގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައި ސްޕެއިނުން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 8
ކުއަލިއަރެއްލާ އަށް ރެކޯޑެއް، މޮރާޓާ ތަފާތު ދައްކައިފި

މިލާން، އިޓަލީ (މާޗް 27) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ލިޗެސްޓައިން ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިިދިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ފަބިއޯ ކުއަލިއަރެއްލާ ގާއިމްކުރިއިރު، އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ސްޕެއިން މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 2
ޖަރުމަނާއި ބެލްޖިއަމް މޮޅުވިއިރު ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިވެއްޖެ

އެމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (މާޗް 25) - ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޖަރުމަނާއި ބެލްޖިއަމް މޮޅުވިއިރު އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ރަނަރަޕަށް ދިޔަ ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 2
އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން އިޓަލީ މޮޅުކޮށްދީފި

އުދިނޭ، އިޓަލީ (މާޗް 24) – އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ނިކޮލާ ބަރެއްލާ އާއި މޮއިސް ކީންގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ފިންލެންޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔޫރޯ ކޮލިފައިން ފެށިއިރު، ނޯވޭ އަތުން 2-1 އިން ސްޕެއިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 8
އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް

ލަންޑަން (މާޗް 23) - ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ އިންގްލެންޑާއި ފްރާންސުން ފެށުން ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.