27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020
އާސެނަލާއި ލެސްޓާ އަދި ހޮފެންހައިމް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 27) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު އިނގިރޭސި ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ އާސެނަލާއި ލެސްޓާ ސިޓީ، އިޓަލީގެ އޭއެސް ރޯމާ އަދި ޖަރުމަނުގެ ހޮފެންހައިމް ބާކީ ދެ މެޗު އޮއްވައި ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
ރޭންޖާސް އާއި ބެންފީކާ އެއްވަރު، މިލާނަށް ނާކާމިޔާބު

ލިޒްބަން (ނޮވެމްބަރު 6) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުނު ރޭންޖާސް އާއި ބެންފީކާ 3-3 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އޭސީ މިލާން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިލް އަތުން 3-0...

November 06, 2020 1
އާސެނަލަށް މޮޅެއް، ކޭން 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން ނޯވޭގެ މޯލްޑް އަތުން މޮޅުވިއިރު، ބަލްގޭރިއާގެ ލުޑޮގޮރެޓްސް އަތުން 3-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020
މިލާނާއި ރޭންޖާސް އަށް ދެ ވަނަ މޮޅު، ނަޕޯލީ ފޯމަކަށް

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 30) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އޭސީ މިލާނާއި ރޭންޖާސް ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުތަކުން މޮޅުވިއިރު، ނަޕޯލީން ފުރަތަމަ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައި ފޯމަކަށް އެޅިއްޖެ އެވެ.

October 30, 2020 3
ލެސްޓާ އާއި އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު ޓޮޓެންހަމް ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 30) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އިނގިރޭސި ކްލަބްތައް ކަމަށްވާ ލެސްޓާ ސިޓީ އާއި އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
މިލާނާއި ރޯމާ މޮޅުވިއިރު، ނަޕޯލީ ބަލިވެއްޖެ

ނޭޕްލްސް (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނާއި ރޯމާ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވިއިރު، ނަޕޯލީ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

October 23, 2020 2
ޔޫރޮޕާ ލީގު: އިނގިރޭސި ޓީމުތަކަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި ވާދަކުރާ އިނގިރޭސި ތިން ޓީމު ކަމަށްވާ އާސެނަލާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަދި ލެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020
މޮރީނިއޯ ކުރީ "ތިން ބޯޅައިގެ" ސުވާލުތަކެއް!

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 22) - މި ފަހަރު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރި ފޮޓޯއަކީ ނޫސްވެރިންނާއި ފާޑުކިޔާ ބައެއް މީހުންނަށް ދޫކޮށްލި ސުވާލުތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020
މިނީ ޓޯނަމެންޓް ފޯމެޓަށް ޔުއެފާ ރައީސްގެ ތާއީދު

ޒިއުރިކް (އޮގަސްޓް 28) - މި އަހަރު ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފެށިގެން އެއް ލެގު އުސޫލުން އެއް ސަރަހައްދެއްގައި މިނީ ޓޯނަމެންޓް ފޯމެޓަށް މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައިރު މެޗުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ފެނުމުން އެކަމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްޒެންޑާ ކެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 4
އިންޓަ ބަލިކޮށް ސެވިއްޔާ ޔުރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކޮލޯން (އޮގަސްޓް 22) – އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާން 3-2 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެއިނުގެ ސެވިއްޔާ އިން ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020
އިންޓަ މިލާން ފައިނަލަށް

ކޮލޯން (އޮގަސްޓް 18) – ޔޫކްރޭން ޝަހުތަރު ޑޮނެސްކް އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުން ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 12
ޔުނައިޓެޑް ކަޓުވާލައި ސެވިއްޔާ ފައިނަލަށް

ކޮލޯން (އޮގަސްޓް 17) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ސެމީގައި ފަހަތުން އަރައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-1 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ސެވިއްޔާ އިން ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 4
ސެމީގެ ފަހު ދެ ޖާގަ ސެވިއްޔާ އާއި ޝަހުތަރަށް

ކޮލޯން (އޮގަސްޓް 12) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެ ޖާގަ ސެވިއްޔާ އާއި ޝަހުތަރު ޑޮނެސްކުން ހޯދައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 7
ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ އަށް

ކޮލޯން (އޮގަސްޓް 11) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަތައް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ މިލާނުން ހޯދައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 4
ޔުނައިޓެޑް-ކޯޕެންހޭގަން: ދެ އެކުވެރިންގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ޑެންމާކުގެ ކޯޕެންހޭގަން އާއި އިންގްލެންޑްގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ހާއްސަވާ އެއް ސަބަބަކީ މިއީ ދެ އެކުވެރިންގެ ކުރިމަތިލުމަކަށްވުމެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އާއި ކޯޕެންހޭގަންގެ ކޯޗު ސްޓޭލް ސޯލްބަކެން އަކީ 1990 ގެ އަހަރުތަކުގައި އެކުގައި ނޯވޭ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 4
48 އަހަރަށް ފަހު ވުލްވްސް ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 7) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ގްރީސްގެ އޮލިމްޕިއާކޯސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ 48 އަހަރަށް ފަހު ވުލްވްސް އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ޔޫރޮޕާ ލީގު: ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 6) - ކޮވިޑް-19ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފެށިއިރު ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ މިލާން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބާއްވަން ގައުމުތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް

ޒިއުރިކް (ޖޫން 10) - މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ބާކީ މެޗުތައް ޔުއެފާ އިން ކަނޑައަޅާ މިނީ ޓޯނަމެންޓް ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ބާއްވަން ޔޫރަޕްގެ އެކި ގައުމުތަކުން ހުށަހަޅަަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔުރޮޕާ ލީގު އޮގަސްޓުގައި؟

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 23) – ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް ފުޓްބޯޅަ ލީގުތައް ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުރިހަމަކޮށް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔުރޮޕާ ލީގުގެ މެޗުތައް އޮގަސްޓް މަހު ބޭއްވުމަށް ޔުއެފާ އާއި ޔޫރަޕިއަން ކްލަބް އެސޯސިއޭޝަނުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގު ކެންސަލްކުރަންޖެހިދާނެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 6) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ފެތުރޭތީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގު އަލުން ފަށަން ހާލަތެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެނަމަ އެ ދެ މުބާރާތް ކެންސަލްކުރަން ވެސް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޔުއެފާ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 2
ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔުރޮޕާ ލީގު މެދުކަނޑާލައިފި

ނިޔޯން (މާޗް 13) – އަންނަ ހަފުތާ އަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ޔުއެފާގެ ހުރިހާ ކްލަބް މެޗުތަކެއް، ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

March 13, 2020
ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ގޮވާލައިފި! ޔޫރޯ ފަސްކުރަނީ؟

ނިޔޯން (މާޗް 13) – ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ޔޫރަޕުގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ، ޔުއެފާ އިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވާ ކުއްލި...

12 މާޗް

March 12, 2020
ދަތުރު ހުއްޓާލުމުން ރޯމާ، އިންޓަގެ މެޗުތައް ކެންސަލް

ރޯމް (މާޗް 12) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގައި މިރޭ ރޯމާ އާއި ސެވިއްޔާ އިން ސްޕެއިނުގައި ކުޅެން އޮތް މެޗާއި އިންޓަ މިލާނާއި ގެޓަފޭ އިން އިޓަލީގައި ކުޅެން އޮތް މެޗު ޔުއެފާ އިން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 3
މެޗު ކުޅެން އިޓަލީ އަށް ދަތުރުނުކުރާނަން: ގެޓަފޭ

ގެޓަފޭ، ސްޕެއިން (މާޗް 11) – ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާތީވެ، ޔުރޮޕާ ލީގުގައި މާދަމާރޭ އިންޓަ މިލާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އިޓަލީ އަށް ދަތުރުނުކުރާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ގެޓަފޭގެ ރައީސް އެންހެލް ޓޮރޭސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.