18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ޔޫރަޕްގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނަވާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޔޫރަޕްގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމީހުންގެ އަދަދު މާ ބޮޑަށް މައްޗަށް ދާތީ، ޑަބްލިޔުއެޗުއޯ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެއީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
އެޕަލްގެ ސަބަބުން ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ގެއްލޭ

މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މާކެޓްގައި އެޕަލް އަށް އޮތް ފުރުސަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންހިފާ ކަމަށް ރަޝިއާގެ "ފެޑެރަލް އެންޓިމޮނޮޕޮލީ ސާވިސް" އިން ބުނެފި އެވެ. ފެޑެރަލް އެންޓިމޮނޮޕޮލީ ސާވިސް އިން ބުނީ، މިއީ އެޕަލް އަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތެއް ނޫން ކަމަށާއި މިކަން ސާބިތުވާން އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 1
ޓިކްޓޮކުން ޔޫރަޕަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން އާމްދަނީ ހޯދަން ވެސް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެކެވެ. އެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ހުނަރުތައް ދައްކައިދީގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާ މީހުން ވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކުން މިހާރު ވަނީ އެ ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރާ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތުގެ މީހުން ކުރިއަރުވަން 300 މިލިއަން...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ޔޫރަޕްގެ ލީގުތައް ކެންސަލްނުކުރާނެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 16) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ލީގު ގްރޫޕުން ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100000 އަށް

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 10) - މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިރޭ 100،000 އަށް އަރައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ޔޫރަޕުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސް ވަނީ

ރޯމް (މާޗް 25) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހާލަތު ޔޫރަޕުގައި އިތުރަށް ގޯސްވެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރާ ހަމައަށް ޔޫރަޕުން ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 200،000 އަށް އަރައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
ޔޫރަޕުގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފި

ޕެރިސް (މާޗް 18) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ އެއްގަމު ބޯޑަރު ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 3
ސްޕޭން ބަންދު، ފްރާންސްގައި ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

މެޑްރިޑް (މާޗް 15) - އިޓަލީ އަށް ފަހު ޔޫރަޕުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރޭ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ ސްޕޭން އާއި ފްރާންސް އިން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ޔޫރަޕުން އެމެރިކާއަށް މީހުން ދިއުން މަނާ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް މީހުން ދަތުރު ކުރުން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަނާކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 3
އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ލަގްޒެމްބާގްގައި ހިލޭ

މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ލަގްޒެމްބާގްގައި ދެމުން އަންނަ އާންމުދަތުރުފަތުރުގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ހިލޭ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 3
ކޮވިޑް19: ޔޫރަޕުން ގަންނަ މަސް 30 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕުން މަސް ގަންނަ އަދަދު 30 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ސީފުޑް ޕްރޮސެސާސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓާސް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްޕީއީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ޔޫރަޕުގައި ބަލި ފެތުރޭވަރު އިތުރުވަނީ

ރޯމް (ފެބްރުއަރީ 26) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހާލަތު ޔޫރަޕުގައި އިތުރަށް ގޯސްވާން ފަށައިފަ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ޔޫރަޕުން ފުރަތަމަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 16) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގައި ޔޫރަޕުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
ނޯޑިކް ސަރަހައްދަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރޯޑްޝޯއެއް ފަށައިފި

ޔޫރަޕުގެ ނޯޑިކް ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރެޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ރޯޑް ޝޯއެއް ފަށައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019
އިލެކްޓްރިކް ކާރަށް ބަދަލުވުން ހޮންޑާ އިން އަވަސްކޮށްފި

ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ވަރަށް ވުރެ ތިން އަހަރު އަވަސްކޮށް، 2022 އިން ފެށިގެން ހޮންޑާ އިން ޔޫރަޕްގެ މާކެޓްތަކަށް މުޅިން ވެސް ވިއްކާނީ އިލެކްޓްރިކް ނުވަތަ ހައިބްރިޑް ކާރު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 12
ރާއްޖޭގެ ޑްރަގް މެޕް، 4 ބައްރުން 19 ގައުުމު

ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތައް ދައްކައިދޭ ޗާޓެއް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އިން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 2
ގަލްފުގައި ޔޫރަޕުގެ ލަޝްކަރެއް ބޭއްވުން މުހިއްމެއް ނޫން

ތެހެރާން (ޖުލައި 28) - ގަލްފުގައި ދަތުރު ކުރާ ބޯޓު ފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން އިސް ނަގައިގެން ޔޫރަޕުގެ ލަޝްކަރެއް ބޭއްވުމަކީ ބޭނުން ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ "ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ" ކަމެއް ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 10
ޔޫރަޕްގެ ފުރަތަމަ ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވައިފި

ދިވެހިންނަކަށް މިހާރު ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ވާހަކަ އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓްތަކުގައި ވަރަށް މަތީ ފެންވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަނޑުއަޑީގެ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން އެކި ގައުމުތަކުގެ ޓޫރިސްޓުން އަންނަނީ އުފާ ހޯދަމުންނެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 3
ޔޫރަޕާއި އިންޑިއާ އިން 737 މެކްސް މަނާކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 13) - ބޯއިން 737 މެކްސް މަރުކާގެ ބޯޓުތައް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރު ކުރުމުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 2
ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން މަދޫރޯ އަށް މުހުލަތެއް ދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖެނުއަރީ 27) - ކުރިއަށް އޮތް އަށް ދުވަސް ތެރޭ އާ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަށް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން މުހުމަތެއް ދީފި އެވެ.