07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 3
ޖަރާސީމު ހުންނަ ތަރުކާރީ އަދިވެސް އެބަ އެތެރެކުރޭ

ޔޫރަޕުން އެތެރެކުރި ގަނޑުކޮށްފައިވާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކެއްގައި ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި ޖަރާސީމެއް ހުރުމުން، މިދިޔަ މަހު އެތަކެތި ބާޒާރުން ނެގި ނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ބާވަތުގެ ތަރުކާރީ ރާއްޖެ އެތެރެކުރަމުން ދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 2
ޖަރާސީމް ހުރި ތަރުކާރީގެ އިތުރު ބާވަތެއް ފެނިއްޖެ

ޔޫރަޕުން އެތެރެ ކުރަމުން އަންނަ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީގެ އިތުރު ބާވަތަކުން ޖަރާސީމް ފެނި، އެ ތަކެތި ބާޒާރުން ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 16
ތަރުކާރީގައި ޖަރާސީމު ހުރުމުން ބާޒާރުން ނަގަނީ

ޔޫރަޕުން އެތެރެ ކުރަމުން އައި ގަނޑުކޮށްފައިވާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކެއްގައި އިންސާނުންނަށް ގެއްލުން ހުރި ޖަރާސީމެއް ހުރުމުން، ބާޒާރުން އެ ތަކެތި ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން (އެމްއެފްޑީއޭ) ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 33
"ބޭރުގެ ނުފޫޒާއެކު ވަކި ކަންތައްތަކަކަށް މަޖުބޫރުކުރޭ"

ރާއްޖޭގައި ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ބޭރުގެ ނުފޫޒާ އެކު ބައެއް ކަންކަން ވަކި ގޮތަކަށް ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

July 02, 2018 17
އެފްޓީއޭ ހަދަން ޖެހުނީ އެކަށީގެންވާ އަގު ނުލިބޭތީ

ޗައިނާއާ އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް (އެފްޓީއޭ) ހަދަން ޖެހުނީ، ރާއްޖެ އިން ބޭރުކުރާ ތަކެއްޗަށް އެކަށީގެންވާ އަގު ނުލިބޭތީ ކަމަށް...

20 ޖޫން

June 20, 2018 2
އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރަން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތުދީފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރަން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 5
އުތުރު ކޮރެޔާ އިން 2020 ގައި ހަތިޔާރު ނައްތާލާނެ

ސޯލް (ޖޫން 13) - އުންމީދަކީ އުތުރު ކޮރެއާގެ އަތުގައި ހުރި ނިއުކުލިއާ ހަތިޔާރުތަކުގެ 'ބޮޑު ބައި' ކުރިއަށް އޮތް ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭ ނައްތައިލުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 1
ސަލާމުގެ ވާދައިގައި އިމެނުއެލް 3 ޓްރަމްޕު 0

ކިއުބެކް (11 ޖޫން) - އަތާއި އަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކުރުމުގައި ތަފާތު އުކުޅުތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ރައީސް އިމެނުއެލް މަޚޯންއާ ދެމެދު ހިނގަމުން އަންނަ "ސަލާމުގެ ވާދަ"އިގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމިދިޔަ ހަފުތާގައި އާ ބޮޅެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 47
އޭސީއާރްއީގެ މެމްބަރުކަން ޕީޕީއެމަށް ލިބިއްޖެ

ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދުގެ ތެރޭގައިި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިޔާސީ އަދި އިގްތިސާދީ ވިސްނުމުގެ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އެލަޔަންސް އޮފް ކޮންޒަވޭޓިވްސް އެންޑް ރިފޯމިސްޓްސް އިން ޔޫރަޕް (އޭސީއާރްއީ) ގެ މެމްބަރުކަން ޕީޕީއެމަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018
ވަޓްސްއެޕް 16 އަހަރުން މައްޗަށް ހާއްސަ ކުރަނީ

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ވަޓްސްއެޕް މިހާރު ވަރަށް މަގުބޫލެވެ. މިއީ 13 އަހަރުން މައްޗަށް ޔޫރަޕިއަން ޖެނެރަލް ޑާޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން ރެގިއުލޭޝަން (ޖީޑީޕީއާރް) އިން ހުއްދަ ދޭ އެޕަކަށް ވިޔަސް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން މިއީ 16 އަހަރުން މައްޗަށް ހާއްސަ އެޕަކަށް ބަދަލުކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 5
އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް އޮގަސްޓް މަހު ނިންމަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 23
ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކަކަށް ނަޝީދު ޔޫރަޕަށް

އަަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކަކަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް އިއްޔެ ފުރާވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
ޔޫރަޕަށް ސްނޯ ފައިބައި އާދަޔާޚިލާފަށް ފިނިގަދަވެއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 28) - ޔޫރަޕް މިހާރު ތަޖްރިބާ ކުރަމުންދާ އާދަޔާޚިލާފު ގަދަ ފިނީގައި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ބައެއް ސްނޯ އިން ބައްދާލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 1
ފްލާޒާ އިން މަޝްހޫރު އަވެން ބްރޭންޑް ތައާރަފްކޮށްފި

ޔޫރަޕް އަދި މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ފްރާންސްގެ "އަވެން" ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިޒަސް އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 1
15 ގައުމުން ވަނީ ވިހަ ހުރި ބިސް ފެނިފައި

އެމްސްޓެޑަމް (އޮގަސްޓް 12) - އިންސެކްޓިސައިޑް ހިމެނޭ ވިހަ ބިސް ޔޫރަޕުގެ 15 ގައުމާއި ހޮން ކޮންގާއި ސްވިޒަލެންޑުން ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 2
ވިހަ ހުރި 20 ޓަނުގެ ބިސް ޑެންމާކުން ވިއްކައިފި

ކޯޕެންހޭގަން (އޮގަސްޓް 11) - އިންސެކްޓިސައިޑް ހިމެނޭ 20 ޓަނުގެ ބިސް ޑެންމާކުން ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުޑް ސޭފްޓީ އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 10
ބެލްޖިއަމްގައި މޫނު ބުރުގާ މަނާކުރުމުން ޔޫރަޕުގެ ކޯޓުން ތާއީދު

ބްރެސަލްސް (ޖުލައި 12) - ބެލްޖިއަމްގައި މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅުން ޔޫރަޕިއަން ކޮންވެންޝަން އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސްއާ ޚިލާފު ނޫން ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ކޯޓް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017
ސްޕޭނުން ވަގަށް ނެގި ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ޔޫރަޕުގެ ކޯޓަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 5) - ވިހެއުމަށް ފަހު ސްޕޭނުން ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަ ކުއްޖާގެ މައްސަލަ އެންމެ ފަހުން ޔޫރަޕުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 24
ޔޫރަޕުން ވިސާ ހޯދުމުގައި ލުއި ގޮތެއް ހޯދަނީ

އީޔޫގެ ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް އިތުރު ކުރުމަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހުރި ފަހި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރި

14 މާޗް

March 14, 2017 6
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބުރުގާ މަނާ ކުރެވިދާނެ: ކޯޓު

ލަގްޒަމްބާގު (މާޗް 14) - ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ބޭނުން ނަމަ ބުރުގާ މަނާކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޔޫރަޕުގެ ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 2
ހޮލެންޑާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ

އަންކަރާ (މާޗް 13) - ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ފުޅާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގައި އުޅޭ ތުރުކީ މީހުންގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް ހޮލެންޑުގައި ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސް އެޅުމުން ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އެ ގައުމަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.