14 މާޗް

March 14, 2017 6
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބުރުގާ މަނާ ކުރެވިދާނެ: ކޯޓު

ލަގްޒަމްބާގު (މާޗް 14) - ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ބޭނުން ނަމަ ބުރުގާ މަނާކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޔޫރަޕުގެ ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 2
ހޮލެންޑާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ

އަންކަރާ (މާޗް 13) - ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ފުޅާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގައި އުޅޭ ތުރުކީ މީހުންގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް ހޮލެންޑުގައި ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސް އެޅުމުން ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އެ ގައުމަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017
ގަދަ ފިނީގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕުގައި މީހުން މަރުވަނީ

ގަދަ ފިނީގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގެ އެކި ގައުމުތަކުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20 އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 9
ޖަރުމަނުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރަން މާކެލް ގޮވާލައްވައިފި

ބާލިން (ޑިސެމްބަރު 7) - ޖަރުމަނުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާ ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ޗާންސެލާ އެންޖެލާ މާކެލް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން މަޓާޓޯ އިން އުތުރު ޔޫރަޕަށް

އުތުރު ޔޫރަޕްގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި މޯލްޑިިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން ބައިވެރިވާން ނިންމައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 3
ޖައްވީ އުޅަނދު މާސް އަށް ތިރިކުރަނިކޮށް ގެއްލިއްޖެ

ޔޫރަޕުން ޖައްވަށް ފޮނުވި އުޅަނދު ސްކިއާޕެރެއްލީ މާސް އަށް ޖައްސަން އުޅެނިކޮށް އެއަށް ވީނޫވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 6
ހަމަލާދީގެން ސައުދީ ޕްރިންސަސްގެ ބޮޑީގާޑާ ސުވާލުކޮށްފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 4) - ސައުދީ ޕްރިންސަސްއެއް ޕެރިހުން ގަނެފައިވާ އަގު ބޮޑު އެޕާޓްމަންޓުގެ އެތެރޭގެ މަސައްކަތެއް ކުރަން ގެންދިޔަ މީހާ އެ ތަނުގެ ފޮޓޯއެއް ނެގުމުން ބޮޑީގާޑު ހަމަލާ ދިން މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016
ބަޣާވާތާ ގުޅިގެން ގުލަންގެ ކޮއްކޮއެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 2) - ތުރުކީ އަށް ޖުލައި މަހު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަތުހުﷲ ގުލަންގެ ކޮއްކޮއެއް ތުރުކީ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 6
ބުރުގާ އަޅާތީ ޖަރުމަނުގައި ވަޒީފާގެ ތަފާތު ކުރުން ބޮޑު

ބާލިން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ޖަރުމަނުގައި ބުރުގާ އަޅާ މީހުންނާއި މުސްލިމް ނަން ކިޔާ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ތަފާތު ކުރުން ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
އިސްލާމް ދީނާއި ޓެރަރިޒަމް އޮޅުވާ ނުލުމަށް މުސްލިމް ކުއްޖާ އެދިއްޖެ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އިސްލާމް ދީނާއި ޓެރަރިޒަމް އޮޅުވާނުލުމަށް، ފްރާންސްގެ ނީސްގައި ޖުލައި މަހު ދިން ހަމަލާގައި ތިން މެންބަރުން މަރުވި އާއިލާއެއްގެ 21 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު...

September 20, 2016 3
ފްރާންސްގައި ޕްލާސްޓިކް ތަށި މަނާކުރަނީ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ކާން ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ތައްޓާއި އުލާއި ވަޅި، ސަމުސާ އަދި ފެންބޯތަށި ފަދަ ތަކެތި ފްރާންސްގައި މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016
އައިއެސްގެ މިޝަނެއްގައި އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބާލިން (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ޖަރުމަނުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްޓަކައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ މިޝަނެއްގައި އުޅުނު ސީރިއާގެ ތިން މީހުން އެ ގައުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 3
ބުރުގާ އެޅި ބަޔަކު ސްކޫލަކަށް ވައްދަން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ފްރާންސްގެ ދެކުނުގެ ޓައުނެއް ކަމަށްވާ ކޯސިކާގެ ނާސަރީ ސްކޫލަކަށް ބުރުގާ އެޅި ފަސް ބެލެނިވެރިއަކު ވަންނަން އެހެން ބެލެނިވެރިންތަކެއް ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 3
ބަޣާވާތުގެ ބައިވެރިން އިންސާފަށް ގެންނާނަން: އޮބާމާ

އަންކާރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުޣާންއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަން އެމެރިކާ އިން އެހީވާނެ ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016
ސީރިއާ އިން އައި މުސްލިމް ނޫސްވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންކާރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އެމެރިކާގެ މުސްލިމް ނޫސްވެރިއަކު އަސްކަރީ ޒޯނަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 3
އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅުނު ދެބެން ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރު

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 30) - ވިހޭ އިރު އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެބެން އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފަހު ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2016 1
6،500 ރެފިއުޖީން ކަނޑުމަތިން ސަލާމަތްކޮށްފި

ޓްރިޕޮލީ (އޮގަސްޓް 30) - ގާތްގަނޑަކަށް 6،500 ރެފިއުޖީން ލީބިއާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ސަލާމަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ ކޯސްޓްގާޑުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 2
މުސްލިމު ރެފިއުޖީންނަށް އީޔޫ އިން ހުއްދަ ދޭން ޖެހޭ

ބާލިން (އޮގަސްޓް 29) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަކީ ގަބޫލްކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ އެންޖެލާ މާކެލް...

August 29, 2016 11
ބުރުގާ އަޅާތީ ޚިދުމަތްދޭން ރެސްޓޯރެންޓުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 29) - ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ބުރުގާ އެޅި މުސްލިމް ދެ އަންހެނަކަށް ޚިދުމަތް ދޭން ދެކޮޅު ހެދި ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވުމާ އެކު އެތައް ބަޔަކު...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 2
ތުރުކީގެ އަންހެން ފުލުހުން ބުރުގާ އަޅަން ހުއްދަ ދީފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 27) - ތުރުކީގެ އަންހެން ފުލުހުން ޔުނިފޯމާ އެކު ބުރުގާ އެޅުމުގެ ހުއްދަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދީފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016
އިޓަލީގެ ބިންހެލުމުގައި 247 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ރޯމް (އޮގަސްޓް 25) - އިޓަލީގެ މެދުތެރޭގެ ހިސާބުތަކަށް 6.2 ގެ ބާރުމިނުގައި އިއްޔެ އައި ބިންހެލުމުގައި މަދުވެގެން 247 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016
އިޓަލީ އަށް އައި ބިން ހެލުމުގައި މިހާތަނަށް 38 މަރު

ރޯމް (އޮގަސްޓް 24) - އިޓަލީގެ މެދުތެރޭ ހިސާބުތަކަށް މިއަދު އައި ބިން ހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 38 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

August 24, 2016 9
ފްރާންސް ފުލުހުން އަންހެނެއްގެ ބުރުގާ ބާލުވައިފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 24) - ފްރާންސްގެ ނީސްގެ ގޮނޑުދޮށެއްގައި ބުރުގާ އަޅަައިގެން އުޅުނު އަންހެނެއްގެ ބުރުގާ ފުލުހުން ބާލުވައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 1
ކައިވެނި ހަފުލާގައި ބޮން ގޮއްވީ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 22) - ސީރިއާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގާ ކައިރީގައި އޮންނަ ތުރުކީގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ގަޒިއަންޓެޕްގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނީ 12-14 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.