04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020
ފިޓްކޮށް ހުންނަން ކުރާ ކަމަކީ ހިނގުން: ސައިފް

ފިޓްކޮށް ހުންނަ އެއް އިރެއްގައި ވެސް މާ ގިނަ ވަގުތު ޖިމްގައި ހޭދަނުކުރާ ކަމަށާއި އަބަދު ވެސް އެންމެ ގިނައިން ކުރާ ކަމަކީ ހިނގުން ކަމަށް އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 1
ކެއުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަ ޓިކްޓޮކުން ޕްރޮމޯޓްކުރޭ

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު އެޕް ޓިކްޓޮކްގައި ހުންނަ ވީޑިއޯތަކުން، ކެއުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށާއި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ކޮންޓެންޓްތައް ދިރާސާކުރާ ކެމްޕޭން ގްރޫޕަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
ޔޯގާ ޕްރޮމޯޓްކުރަން އަނުޝްކާ އަށް

މި އަހަރުގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިންޑިއާގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 4
ޖިމެއްގައި ކަސްތަރުކުރަން ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮއްޓެއް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ބަދަލު އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން ޖިމްތަކަކީ މީގެ ކުރިން ހިންގި އުސޫލުތަކަށް ހިންގޭނެ ތަންތަނެއް ނޫނެވެ، އެއް ކަމަކީ އެފަދަ ތަންތަނަކީ އާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްތާކަށް ޖަމާވެގެން ކުރާ ކަމަކަށްވުމެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 1
ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް އަމަލުކުރާނެ އާ ގައިޑްލައިނެއް

ކެންސަރާ ދުރުވެ ތިބުމަށް ބެލެންސް ޑައިޓަކާ އެކު، ގަވައިދުން ކަސްރަތު ވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށް އެމެރިކަން ކެންސަ ސޮސައިޓީން އަންގާރަ ދުވަހު އާ ގައިޑްލައިނެއް ނެރެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 6
ސާރާގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ ސިފަ ވީޑިއޯއަކުން

ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ނުކުތް ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން ސާރާ އަކީ ޚާން، ފިލްމު ކުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރީ ވަރަށް ފަލަކޮށެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
ހެމާ އެމްވީ: ލޮކްޑައުންގައި ޖިމް ފޯނަށް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ތެރެއިން ޖިމްތަކާ ކަސްރަތު ކްލާސްތައް ބަންދުކުރުން ހިމެނެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ފުރަބަންދަކަށް ގޮސް އެންމެން ގޭގައި ތިބެން މަޖުބޫރުވެފައިވާއިރު މިހާރު ކުރެވޭ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ކައިކައިގެން ބަނޑުދަމައިފަ އޮތުމެވެ. ލޮކްޑައުންއަށް މަހެއް ވެފައިވާއިރު އެއް މަސްތެރޭގައި ވެސް ފަސް...

28 މެއި

May 28, 2020 119
އުއްމީދުކުރި ވަރުގެ ލުޔަކަށް ނުވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން!

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ގޭގައި، ބަންދުވެ ތިބޭތާ 43 ދުވަސް ފަހުން މިއަދު ލޮކްޑައުނަށް ލުޔެއް ދިން އިރު އެއް ބަޔަކު އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ ފަތަން ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަނެއް ބައެއްގެ ވިސްނުމުގައި ހުރީ ބޭރުގައި ދުވެ، ކަސްރަތުކޮށްލާށެވެ. މައިންބަފައިން ހީކޮށްގެން ތިބީ ގޭތެރޭގެ ހާސްކަމުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން ބޭރަށް ނެރެލެވޭނެ...

01 މެއި

May 01, 2020 2
އުމުރުން 63، އަދިވެސް ވަނީ ޒުވާން!

އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރްގެ ޒުވާންކަމުގެ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދެކެވެ އެވެ. ރަނގަޅަށް ކެއުމާއި، ގަވައިދުން ކަސްރަތުކުރުމަކީ މި ޒުވާންކަމުގެ ސިއްރެވެ. މި އެކްޓަރުގެ ފަރާތުން މި ފަހަކަށް އައިސް ފެންނަ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ ހަށިގަނޑު އިތުރަށް ފިޓްކުރަން ލާ ހިތްވަރެވެ. އަނިލްގެ އިންސްޓަގްރާމުން މިކަން ފެންނާނެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 1
ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވީ، ވަޒީފާ ވެސް ގޭގައި!

އަދިވެސް ހަގީގަތް ސާފުނުވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން މިހާރު މި ވަނީ އެ ފުށްމިފުށަށް ޖެހިފަ އެވެ. މި ހާލަތަށް ފެތެން ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް، ގިނަ ފިޔަވަޅުތަޅެއް އަޅަމުންނެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 2
ޖިމްތަކާއި ކަސްރަތު ކްލާސްތައް މެދުކަނޑާލަން އަންގައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ޖިމްތަކާއި ކަސްރަތު ކްލާސްތައް، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 1
އުމުރުން 73 އަހަރުގައި ވަރުގަދަ ހަށިގަނޑެއް

ހަށިގަނޑަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ މިއީ ނަމޫނާއަކަށް ބެލިދާނެ އަންހެނެކެވެ. އުމުރުން 73 އަހަރު ނަމަވެސް އޭނާ ފެންނަނީ ނުލާހިކު ވަރުގަދަކޮށެވެ. ބޮޑީބިލްޑްކުރާ މީހަކާ ވެސް ވައްތަރެވެ. އޭނާގެ އަތުގެ ބައިސެޕްތައް އެހާ ވަރުގަދަ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020
ދާހިއްލުމުން ވެސް ފައިދާތަކެއް

ދާހިއްލުމުން ތާޒާކަން ގެއްލޭތީ އާއި ގައިން ނުބަސް ވަސް ދުވާފާނެތީ ކަންބޮޑުވާ މީހުން ބައިވަރެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް، ކަސްރަތުކުރާ ކުރާ ވަގުތުތަކުގައި ބަލަންވީ ވެސް ވީހާ ވެސް ދާހިއްލާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
ކިޑްނީގެ ބަލިތަކާ ދުރުވާން ކަސްރަތު މުހިންމު

ގިނައިން ކަސްރަތުކުރާ މީހުންނަށް ކިޑްނީގެ ބަލިތަައް ޖެހުމުގު ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެއް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކުން އުމުރު ދިގުވޭ

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކީ އުމުރު ދިގުވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމަކުން ކެންސަރާ ދުރުކޮށްދޭނެ

ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމެއް ނުވަތަ ގަވައިދުން ކަސްރަތުކޮށް އުޅުމަކީ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ ކެންސަރުތަކުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
ސްކޫލް ގައިޑް: މީހާ މީހަކަށް ހަދައިދެނީ ކަސްރަތު

ސުރުޚީގައި ވަނީ 2017 ގައި އެލެކްސެންޑަ ޑަބްލިޔު. ކަޕެލަން ހަދައިފައިވާ ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފައިވާ ބުނުމެކެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި އިންސާނާ އިންސާނަކަށް ހަދައިދެނީ ކަސްރަތެވެ. އޭނާގެ ދިރާސާގައި ބުނާ ގޮތުގައި އިންސާނާއާ އެހެން މަޚުލޫޤުންނާ ހުރި ތަފާތަކީ ވިސްނުމުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި އަތްފައި، ލޯ، ކަންފަތާއި ސިކުނޑީގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 2
އެސްޓްރޮނޯޓުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ލޭ ގަނޑުވަނީ

އެސްޓްރޮނޯޓުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ލޭހިނގުމަށް ބުރޫއަރާކަން، ހޯދުންތަކުން ދައްކައިފި ކަމަށް ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ. މިއީ ޖައްވުގައި ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރުމުން، އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް...

November 18, 2019
ނާސްތާ ނުކޮށް ކަސްރަތުކުރުމުން ގިނައިން ފެޓް އަނދާ

ކަސްރަތުކުރަން ރަނގަޅީ ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ކުރިންތޯ ނުވަތަ ފަހުންތޯ އެއީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވީ، ބަހުސް ބޮޑު ސުވާލެކެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019
ގްރޫޕް ހަދައިގެން ކަސްރަތަށް ދިއުން މާ ރަނގަޅު

ކަސްރަތުކުރަނީ އެކަނި ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ކަމަށްވާ ނަމަ މިއީ ވެދާނެ ގޮތްތަކެކެވެ. އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކަސްރަތު ނުކުރެވިދާނެ އެވެ. ނެރެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާއާ ހަމައަށް ދިއުމުގައި ލަސްވެދާނެ އެވެ. ކަސްރަތަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވެދާނެ އެވެ. މިއަދު ކަސްތަރު ނުކޮށް މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްލާނީ އެވެ. މާ ބޮޑަށް ވަރުބަލިވެއްޖެ އެވެ. ދެން...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 4
ފަސް ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަނީ

ފަސް ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.