04 ޖޫން

June 04, 2018
މިހާރު ފިޓް: ސްޓެޓިކް ސްޓްރެޗް - 2

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މިހާރު ފިޓް" ގެ ހަތަރު ވަނަ އެޕިސޯޑްގައި މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ މަތީ ބައި ނުވަތަ އަޕަ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ.

June 04, 2018
ސްކޯޝްގެ ރިދަމް24: ހިތުގެ ވިންދު މާ ފުރިހަމަޔަށް

ކަސްރަތުކުރަމުންދާއިރު ހިތުގެ ވިންދު ބަލާ އުޅެނީ މޭމަތީ އަޅާ ކަމަރަކުންނެވެ. އެކަމަކު އެކަން މިހާރު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި ކަމަރު އަޅާލައިގެން މިހާރު ހިތުގެ...

31 މެއި

May 31, 2018
މިހާރު ފިޓް: ސްޓެޓިކް ސްޓްރެޗް

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މިހާރު ފިޓް" ގެ ތިން ވަނަ އެޕިސޯޑްގައި މި ކިޔައިދެނީ ހަށިގަނޑުގެ މަތީ ބައި ނުވަތަ އަޕަ ބޮޑީ ސްޓްރެޗް ކުރާނެ ގޮތެވެ. މި ސްޓްރެޗިންގެ އެހެން ބައިތައް ވެސް އެހެން ސެގްމެންޓެއްގައި ކިޔައިދޭނެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 1
މިހާރު ފިޓް: ވާމްއަޕް ސްޓްރެޗް - 2

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "މިހާރު ފިޓް" ގެ ދެ ވަނަ އެޕިސޯޑް ވެސް ހާއްސަކޮށްފައި މި ވަނީ ވާމްއަޕް ކުރުމާއި ސްޓްރެޗިން އަށެވެ. އެއީ ކަސްރަތަށް ހަށިގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ކަމަކަށް ވާތީ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018
މިހާރު ފިޓް: ވާމްއަޕް ސްޓްރެޗް

ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެ މީހެއްގެ އުމުރާއި ސިއްހީ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަސްރަތުކުރަންޖެހޭނެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018
ކުޑަ ޖާގަޔަކަށް، ތަފާތު ޓްރެޑްމިލް އެއް

ކަސްރަތަށް ދުވުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ގަޔާވާ ކަމެކެވެ. ވަގުތު ނެތިގެން ދުވަން ނުދެވިއްޖެ ނަމަ ދެން އިޚުތިޔާރުކުރަނީ ޓްރެޑްމިލަށް އެރުމެވެ. އެކަމަކު ގޭތެރޭގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުން ކޮންމެ ގެޔަކު ޓްރެޑްމިލެއް ބެހެއްޓޭކަށް ނޯވެއެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 46
ހިނގާފައި ސްކޫލަށް ދިއުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް

ޓްރެކްގައި ވެސް މާލެ ވަށައިގެން ވެސް މީހުން ދުވަނީ އެވެ. އެކަމުގައި އުޅޭ މީހުން ހުސްވާ ވަގުތެއް ނާދެ އެވެ. މިކަން މިހާ ބޮޑު ކަމަކަށް ވެގެން މި އުޅެނީ މިފަދަ ދިރިއުޅުމަކަށް، ކުޑައިރުން ފެށިގެން އަހަރެމެން ތައްޔާރުވެފައި ނެތުމުންނެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް އެކަން ވެފައި ނެތުމުންނެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017
ގިނައިރު ޓީވީ ބަލަން އިނުމުން ލޭ ގަނޑުވުމުގެ ބިރު

ޓީވީ ބަލަން މާގިނައިރު އެއް ތަނެއްގައި އިނުމުން. ގަނޑު ލޭކޮޅެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ދެ ގުނަ އިތުރުވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017
އެކަނި ކަސްރަތުކުރަން ނޫޅެ ގްރޫޕެއް ހޯދާ!

އެހެން ބަޔަކާ އެކު ގްރޫޕެއްގައި ކަސްރަތުކުރުމަކީ އެކަނި ކަސްރަތުކުރުމަށް ވުރެ ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން ވެސް ސިއްހަތަށް މާ ފައިދާހުރި ގޮތެއް ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017
ކުޑަކޮށް ހިނގާލުމުން ވެސް ބޮޑު ފައިދާއެއް

ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް ފަހު ބައެއް މީހުން ކުޑަކޮށް ބަނޑު ހަމަޖައްސާލަން ހިނގާލަ އެވެ. ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ މިއީ ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ ފައިދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އާދަކޮށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ހިނގައިލިޔަސް ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާލެއް ކުޑަވެގެން ދާ ކަމަށް ވެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017
ކޮންމެ ދުވަހަކު އިރުކޮޅަކު ބާރަށް ހިނގާލަންޖެހޭ

ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ތިބުމަށްޓަކައި، މެދު އުމުރުގެ މީހުން ހިނގަން ޖެހޭނީ ބާރަށް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ހެލިފެލިވެ އުޅުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނަށް ތަފާތު ބަލިތައް ޖެހުން ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް މަތިވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 5
ޑައެޓް ނުކޮށް، ޖިމަށް ނުގޮސް 28 ކިލޯ ލުއިކޮށްފި

ބަރުދަން ލުއިކުރުމޭ ބުނެފި ނަމަ އޮންނަނީ ފާޑުފާޑުގެ ޑައެޓްތައް ތަޖުރިބާކުރުމާއި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމެވެ. އެކަމަކު އިންސްޓަގްރާމްގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ މި ޒުވާނާ ބުނަނީ ޑައެޓް ނުކޮށް، ޖިމަށް ވެސް ނުގޮސް 28.5 ކިލޯ ލުއިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 19
ރީތި ފިރިހެނުންގެ އަނބިން މި ކިޔާލަން ވާނެ

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބުނާނީ އެ މީހެއްގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ އަކީ އެންމެ ރީތި މީހާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ބޮޑީ ހަގީގަތަކަށް ނުވުމުގެ ފުރުސަތެވެ. ސިފަ މުހިންމު ނޫން ކަމަށް ވެސް ބުނާނެ އެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ފަހަރު އެއީ ހަމަ ހުސް ވާހަކައެކެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 2
އެންމެ ގިނައިން ހިނގަނީ ހޮންކޮންގު މީހުން

އެޅެނީ ކިތައް ފިޔަވަޅުކަން ބެލުން، ސްމާޓްފޯނާ އެކު މިހާރު ވަރަށް ފަސޭހަވެއްޖެ އެވެ. އާދައިގެ ސިއްހަތެއްގައި ހުންނަ މީހަކު ދުވާލަކު 10،000 ފިޔަވަޅު އަޅާ ނަމަ އެއީ ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ބެލިދާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި އަމާޒަށް ވާސިލުވާން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ވެސް އުޅެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 3
ކަސްރަތުކުރުން ހުއްޓާލުމުން މަސްތައް ބަލިކަށިވޭ

ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ލިވަޕޫލްގެ ސައިންސްވެރިން ވަރަށް ފަހުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއް ބުނާ ގޮތުން، ގަވައިދުން ކަސްރަތު ކުރަމުން ގޮސް ހުއްޓާލާތާ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ވުމުން، ގައިގައި ހުންނަ މަސްތަކުގެ ބާރު ކޮށްމެވެސް ވަރަކަށް ދަށްވެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 1
އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސިފަތައް ކަސްރަތުން ލަސްކޮށްދޭ

އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ހަށިގަނޑުން ފެންނަ އަލާމާތްތައް ކަސްރަތުން ލަސްކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017
ހަކަތަ ގެންނަން ކޮފީއަކަށް ވުރެ ރަނގަޅީ ސިޑިން އެރުން

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫހު ގެއްލި، ހަކަތަ ނެތް ކަމުގެ އިހްސާސްވާ ނަމަ ކޮފީއެއް ބޯލައިގެން ނުވަތަ ކެފެއިން ހުންނަ ކޮންމެވެސް އެއްޗަކުން ހައްލު ހޯދަމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ މި މައްސަލައަށް ކޮފީއަކަށް ވުރެ ރަނގަޅީ ސިޑިން އެރުން ކަމަށެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 3
ހަމައެކަނި ނިދައިގެން ކެލޮރީޒް އަންދާ ޖިމް ކްލާހެއް

ޖިމަށް ދިއުމަކީ ބޮޑު ކަމަކަށް ވޭ ހެއްޔެވެ؟ ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ކުރާހިތްވާ ކަމަކަށް ނުވިޔަސް ބަރުދަން ލުއިކުރަން ކޮންމެހެން ވެސް ކަސްރަތުކުރަން މަޖުބޫރުވެގެން އުޅެން ހެއްޔެވެ؟

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017
50 އިން މައްޗަށް ދިއުމުން ކަސްރަތު ވަރަށް މުހިންމު

އުމުރުން 50 އަހަރު ވުމަށް ފަހު ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުން ނަމަ ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ވެސް އާދައިގެ ކަސްރަތު، ތަކުރާރުކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 1
ހިނގުމުން ސިކުނޑިއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް

އެއް ފައިގެ ކުރިއަށް އަނެއް ފައި އެޅުމުން ސިކުނޑިއަށް ކުރާ އަސަރަކީ ސިކުނޑީގެ ބާރު ގަދަވެ، ސިކުނޑީގެ ސިއްހަތަށް ފައިދާކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 1
8 ގަޑިއިރުގެ ކަސްރަތުން ވެސް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ

ކަސްރަތުކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ، ސިއްހަތަށް ވަރަށް ފައިދާ ލިބޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކަސްރަތުކުރުމުގައި ވެސް ވަކި ހައްދެއް އޮންނާނެ އެވެ.