11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 1
މަހާތުމާ ގާންދީގެ އައިނެއް ނީލަމަކަށް

އިންޑިއާގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީ މަހާމުތާ ގާންދީގެ އައިނެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ގޫގުލް އިން ސްމާޓް އައިނު ކުންފުންޏެއް ގަނެފި

ސްމާޓް އައިނު އުފައްދާ ކެނެޑާގެ ކުންފުނި "ނޯތު" އެމެރިކާގެ ގޫގުލް އިން ގަނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 2
މި ދުވަސްވަރު ލެންސް ލެއްވުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ލޮލަށް ލެންސް ލެއްވުން ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށާއި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އައިނު އެޅުން ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުންތަކެއް ލަފާ ދީފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019
ޖަޕާނުގައި އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް އައިނު މަނާކުރަނީ

ޖަޕާނުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުން ނަމްބަރު އައިނު އެޅުން މަނާކުރަމުންދާތީ އެކަމަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019
ވާވޭ އިން "ސްމާޓް އައިނު" ރޭންޖެއް ދައްކާލައިފި

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި ވާވޭ އިން "ސްމާޓް އައިނު" ދައްކާލައި އެ އައިނު ރޭންޖް ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
އެޑްވާންސް އޮޕްޓިކަލް އިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އަހަރު ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެޑްވާންސް އޮޕްޓިކަލް އިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 2
ނަންބަރު ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭ އައިނެއް

ފިތަކަށް ފިތާލައިގެން ބަދަލުކޮށްލެވޭ ނަމްބަރު އައިނެއް ލޮލުގެ ފެނުން އެންމެ ފުރިހަމަ މީހަކު ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ. އުމުރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ނަމްބަރު އައިނެއްގެ އެހީ ހޯދަންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އައިނަކީ އެކި ފަހަރު އެކި ބޭނުމުގައި އަޅަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވެއެވެ. ދުރު ބެލުމަށާއި ކިޔުމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017
އައިނު ވެސް ސްމާޓްވެ އެތައް ފަސޭހައެއް

ލެޓް ވިޝަން އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ސްމާޓް ގްލާސަސްއަކީ އަތުގެ ބޭނުން ނުކޮށް އައިނަށް ދޭ އިޝާރާތްތަކުގެ އެހީގައި މަސައްކަތްކުރާ އައިނެކެވެ. މި އައިނުގައި އެމޭޒަންގެ އެލެކްސާ ހިމަނާފައިވާތީ ދާ ކޮންމެ ތާކުން ވެސް އެލެކްސާގެ އިރުޝާދާއި ލަފާ ލިބެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017
ކޮންޓެކްޓް ލެންސަކުން ލޯ އަނދިރިވި މީހެއްގެ ވާހަކަ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ، އައިރީން އެކޭޝިސްގެ އެއް ލޯ ހިރުވަން ފެށުމުން އޭނާ ހީކޮށްގެން ހުރީ އިރުކޮޅަކުން އެކަން ރަނގަޅުވެދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ރަނގަޅު ނުވެ ހުރެ، ތަދު ބޮޑުވެ އެ ލޯ އަނދިރިވި އެވެ. މިއީ އޭނާ ލޮލަށް ލައްވަން ގެންގުޅޭ ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ލެއްވި އިރު، އަތް ތެމިފައި ހުއްޓާ އޭގައި އަތްލުމުގެ ނަތީޖާ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 1
މެދު އުމުރުގެ ގިނަ ދިވެހިންގެ ފެނުން ރަނގަޅު: ދިރާސާ

ރާއްޖޭގައި މެދު އުމުރުން މަތީގެ މީހުންގެ ލޮލުގެ ފެނުން ރަނގަޅު ކަމަށް، ލޮލާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހެދި ފުރަތަމަ ދިރާސާއިން ދައްކައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 1
ލެންސާ ހެދި ލޯތައް ހަލާކުވަނީ

ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ބޭނުންކުރުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ލޮލަށް ގެއްލުންވެ ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެންޓަ ފޯ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން (ސީޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.