02 ޖުލައި

July 02, 2019 5
މަގޫދޫ ތިޖޫރީ ފަޅާލި މައްސަލާގައި 9 މީހަކު ހައްޔަރު

ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގާޑު ބަނުމަށް ފަހު، އެ އިދާރާގެ ތިޖޫރި ފަޅާލި މައްސަލައިގައި ނުވަ މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 8
ކައުންސިލްއިދާރާގެ ގާޑު ބަނުމަށް ފަހު ތިޖޫރި ފަޅާލައިފި

ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑު ބަނުމަށް ފަހު، އެ ތަނުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައިގެން ރޭ ފަތިހު ވައްކަން ކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 58
މަގޫދޫ ފަޅުތެރޭން 55،000 މުށިމަސް ހިފައިފި

ފ. މަގޫދޫ ފަޅުތެރޭން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުށި މަސް ހިފިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ މިއަދު ފަޅުތެރެއަށް ވަތް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުށިމަސް ރައްޔިތުން ނިކުމެ ހިފައިފި އެވެ.