06 މާޗް

March 06, 2019 102
ފްލެޓް ހޯދައިދޭން ނުފޫޒެއް ބޭނުމެއް ނުކުރަން: ހަލީލް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އޭނާގެ އާއިލީ މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބުނީ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ނޫން ކަމަށް ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 134
ހަލީލްގެ އާއިލާގެ 12 މީހަކަށް ވަނީ ފްލެޓް ދީފައި!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި ފްލެޓް ދޭން ނިންމާފައިވާ މީހުންގެ ނަންތައް އިއްޔެ އާއްމު ކުރިއިރު، ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ހަލީލްގެ އާއިލީ 12 މީހަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 9
ނިޒާރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާއާ މެދު ހިޔާލު ބަދަލު ވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު އަމިއްލަ ގޮތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 125
ސިމެންތި ބަސްތާއިން ޖެހުނު ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި އިއްޔެ ޒަހަމްވި ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ދާދި ދެންމެއަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 3
ކޯޗިންގައި ލައްޗޭ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ކުރީގެ އެއް ވަނަ ފޯވާޑް އާދަމް އަބްދުއް ލަތީފް (ލައްޗޭ) މިދިޔަ އަހަރު ފެނުނީ ޓްރެއިނަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު އެފްއޭއެމުން ބޭއްވި ކޯޗިން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެ، މި އަހަރު ލައްޗޭ ނުކުތީ ރަނގަޅު ކޯޗިން ކެރިއަރެއް ބިނާކުރާށެވެ. މި އަހަރު ލައްޗޭ ވަނީ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އާއި ށ. ފޯކައިދޫގެ އިތުރުން ފ. ނިލަންދޫގައި ކޯޗިންގެ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް ނިލަންދޫ އަމާޒު ހާސިލްކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 4-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އިން މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅި އަމާޒު ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 4
ވިކްޓްރީ އަތުން ނިލަންދޫ ފަސޭހައިން މޮޅުވެއްޖެ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ އަތުން ފ. ނިލަންދޫ އިން 4-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 2
ދަގަނޑޭގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު ޓީސީ ލީގާ ގާތަށް

އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން މިއަދު ހަވީރު 7-0 އިން މޮޅުވެ، ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޖެހިލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 8
ނިލަންދޫ ބަލިކޮށް ނިއު ތިން ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުތަކާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 5-2 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 3
މާޒިޔާ މޮޅުވެ، ޓީސީއާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި

ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ ހެޓްރިކާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ 6-1 އިން ބަލިކޮށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު މާޒިޔާ އިން މިރޭ ދެ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018
ނިލަންދޫ އަތުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 3-0 އިން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 2
ރިޒޭ އާއި ނާއިމްގެ ހެޓްރިކާ އެކު އީގަލްސް އަށް މޮޅެއް

ފަސް މެޗުގެ ތެރޭ އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ހެދި ހަތަރު ވަނަ ހެޓްރިކާއި ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ނާއިމްގެ ހެޓްރިކާ އެކު އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 8-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 1
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު އީގަލްސް ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލައިފި

ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އާއި މުހައްމަދު ނާއިމްގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 7-2 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 14
ނިއު އަލުން ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޕެނަލްޓީއަކުން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018
ފެހެންދޫ އަތުން ނިލަންދޫ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ބ. ފެހެންދޫ އަތުން 3-1 އިން ހޯދި މުހިއްމު މޮޅާ އެކު ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ފ. ނިލަންދޫ އިން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ނިލަންދޫ އަތުން ފޯކައިދޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 2-0 އިން ށ. ފޯކައިދޫ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018
ތިމަރަފުށި ބަލިކޮށް ނިލަންދޫ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފަށައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި ތ. ތިމަރަފުށި 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފ. ނިލަންދޫ އިން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 33
"އިބޫއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ތަޖުރިބާ އޮތީ ކުރެވިފައި"

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން ތަޖުރިބާ...

August 26, 2018 51
އިދިކޮޅުގެ ވެރިކަން އޮންނާނީ ދޮޅު އަހަރަށް: ރައީސް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އެއްގަލަކަށް އަރައިގެން ތިބީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ލީޑަރުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކަމަށާއި އެ ކޯލިޝަން ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ވެރިކަން...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 69
65 އަހަރުގެ އިސްލާހާ މެދު އޮތީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި

އުމުރުން 65 އަހަރުވީ މީހުންނަށް ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ އިސްލާހު އުވާލަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބޭނުން ވިޔަސް، އެކަމަށް އެމްޑީޕީން ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށާއި އިދިކޮޅުގައި މުޅިން އޮތީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 4
ނިލަންދޫ އަތުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދާދި ފަހުން ޖަލުން މިނިވަންވެ ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްއާ ގުޅުނު ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު އިބްރާހިމް ލަބާން ޝަރީފް އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 6-0 އިން ގްރީން...

July 16, 2018 25
40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް އޯޕެކް ފަންޑުން ދީފި

ރާއްޖެ އަށް، އޯޕްކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޯޕެކް) އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616.8 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލޯނެއް ދީފި އެވެ.