25 މެއި

May 25, 2020 23
މަސް ހިފަން ފަޅުތެރޭ އާދަޔާހިލާފު "މަޅިފަތިތަކެއް"!

މަތިންދާބޯޓުގައި ރަށްރަށަށް އާއްމުކޮށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި، އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނަސީރަށް ވަރަށް އާދަޔާހިލާފު މަންޒަރެއް ފެނިވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެއީ ފ. އާއި ދ. އަތޮޅުގެ މަތިން، ބައެއް ފަޅުތަކުގައި، ބޮޑު ވީ އަކުރެއްގެ ބައްޓަމަށް އެތުރިފައިވާ ގާތަކެކެވެ. ޝައުގުވެރިކަން މާ ބޮޑުވުމުން...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 8
ފ. އަތޮޅުގެ ފެރީ އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ވާމިލިއަން ކުންފުނިން ފ. އަތޮޅުގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ހުއްޓާލާފައި ވަނިކޮށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު އެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 30
ވާމިލިއަންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ތިން އަތޮޅެއްގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުކޮށް ރިސޯޓް ހެދުމަށް ދެ ރަށް ދީފައިވާ ވާމިލިއަން ކުންފުނިން ފެރީގެ ހިދުމަތް މެދު ކަނޑާލި މައްސަލާގައި އަދި ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 63
ތިން އަތޮޅެއްގެ ފެރީތައް ވާމިލިއަނުން ހުއްޓާލައިފި

މ. އާއި ފ، އަދި ދ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވާމިލިއަން ކުންފުނިން އެ އަތޮޅުތަކަށް ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 74
ބިލެއްދޫ ވެވު ކޮނުނީ އެންގުމާ ޚިލާފަށް: ހެރިޓޭޖް

ފ. ބިލެއްދޫން އަލަށް ފެނުނު އާސާރީ ވެވެއް އެރަށު ކައުންސިލުން ކޮނެ ނަގާފައި ވަނީ އެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ އަށް ނުކުރަން ތަކުރާރުކޮށް އަންގާފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 31
ތަފާތު މަހެއް، ދިގުމިނުގައި ހަ ފޫޓު!

ބޮޑެތި ކަންނެލި ދަމާލުމަކީ ފ. ދަރަނބޫދޫ އަހުމަދު ފަރުހާދަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. މަސްވެރިކަމުގައި އެ ޒުވާނާ ނުކުރާ ތަޖުރިބާއެއް މަދުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އިއްޔެ އޭނާ ބޭނި މަސް ފެނިފައި ހައިރާންވި އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް އޭނާ ދުށް ބާވަތުގެ މަހެއް ނޫނެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 15
އިބޫއަށް ހިތްގައިމު ސްޓޭޖް، އެއް ދުވަހުގެ މަސައްކަތް!

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ފ. ފީއައްޔަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެން އާންމުންނާ ސަލާމް ކުރެއްވުމަށް ފަހު، އިށީންނަވަން ވަޑައިގަތުމާއެކު، އޭނާ...

September 18, 2018 43
އަލުން ވޯޓަށް އެހުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންނަށް ދޭނަން:އިބޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރާ ކަމަކާ މެދު ރައްޔިތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ ވަކި އަދަދަކަށް ސޮއި ހަމަކޮށް ހުށައަޅާ ޕެޓިޝަނަކަށް ބިނާކޮށް، އެ ނިންމުމަކާ މެދު އަލުން ވޯޓަށް އެހޭ ގޮތް...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 33
"އިބޫއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ތަޖުރިބާ އޮތީ ކުރެވިފައި"

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން ތަޖުރިބާ...

August 26, 2018 51
އިދިކޮޅުގެ ވެރިކަން އޮންނާނީ ދޮޅު އަހަރަށް: ރައީސް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އެއްގަލަކަށް އަރައިގެން ތިބީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ލީޑަރުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކަމަށާއި އެ ކޯލިޝަން ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ވެރިކަން...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 69
65 އަހަރުގެ އިސްލާހާ މެދު އޮތީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި

އުމުރުން 65 އަހަރުވީ މީހުންނަށް ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ އިސްލާހު އުވާލަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބޭނުން ވިޔަސް، އެކަމަށް އެމްޑީޕީން ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށާއި އިދިކޮޅުގައި މުޅިން އޮތީ...

August 25, 2018 23
ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ޔާމީން ފ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 31
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ނުބައި މަގަކު ނޫން: މުބީން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް ދެއްވިޔަސް، އޭނާ ހުންނެވީ ނުބައި މަގުގައި ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީން، ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 26
އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ފުއްދޭނެ ވައުދު: ފައިސަލް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވެއްޖެ ނަމަ ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވަމުން އަންނަ ވައުދުތަކަކީ ފުއްދޭނެ ވައުދުތަކެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 12, 2018 33
އިދިކޮޅާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު މުބީނަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު، ރައްޔިތުންގެ...

August 12, 2018 21
އިބޫ ހދ. އަށް، ފައިސަލް ފ. އާއި ދ. އަށް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހދ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަދި އޭނާގެ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 80
ބިން މިލްކުކުރެވޭ ނިންމުމާއި އިބޫގެ ވޯޓު

ޒުވާނުންގެ ބަޔަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިދިއަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ދެއްކެވި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ ބަހުސެއް އުފެދިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރު މީހުންނަށް މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ޖޫން 22، 2015 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނައި އިސްލާހު...

17 ޖުލައި

July 17, 2018 21
ފ. މަޝްރޫއު ނުފެށެނީ "ހެޔޮއެދޭމީހުން" ގިނަވީމަ

ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގަން އުޅުނު ބިޔަ މަޝްރޫއު ނުފެށުނީ "ހެޔޮ އެދޭ މީހުން" ގިނަވެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 17, 2018 2
ނަސީރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް

ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރަން ނުކުމެ އުޅުނު ފ. ބިލެތްދޫ ދޯންޏަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާ އެ ރަށު އުތުރުގޭ، އަބްދުﷲ ނަސީރު، 58، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް...

15 ޖުލައި

July 15, 2018 6
ނަސީރު ހޯދަން ކަނޑު ރޮބޮޓް ބޭނުން ކުރަނީ

ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރަން ނިކުމެ އުޅުނު ފ. ބިލެތްދޫ ދޯންޏަކުން ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު އެރަށު އުތުރުގޭ، އަބްދުﷲ ނަސީރު ހޯދަން އެމްއެންޑީއެފުން ކަނޑު އަޑިއަށް ފޮނުވާ ރޮބޮޓެއް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 48
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ ފ. އަތޮޅު މީހުންނަށް

ރާއްޖޭގެ ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކަށް ބަލާ އިރު އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބެނީ ފ. އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އާމްދަނީ އެންމެ މަދުން ލިބެނީ ރ. އަތޮޅުގައި ކަމަށް ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސާވޭ (ހަޔަސް) އިން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 18
ކުރިއަށް ދާނީ ފ. އަތޮޅުން ދެއްކި މިސާލުން: އަމީތު

ފ. އަތޮޅުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ހިންގަން އުޅުނު ބިޔަ މަޝްރޫއު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފެއިލްކޮށްލާފައިވާއިރު، އަނެއްކާ ވެސް އެފަދަ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާންޖެހޭ ހާލަތަށް ގައުމު ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީގެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހައްމަދު...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 22
ފ. މަޝްރޫއު ނުހުއްޓޭ، މަޝްރޫއު ގެންނާނެ:އަލީ އާރިފް

ފ. އަތޮޅުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ހިންގަން އިއުލާން ކުރި ބިޔަ މަޝްރޫއު ނުހުއްޓޭ ކަމަށާއި އެ ގައުމުން އެ މަޝްރޫއު ގެންނާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާން އަލީ އާރިފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 26
މެމްބަރު ހަލީލުގެ ފައުންޑޭޝަނަށް ކުވޭތުން އެހީ ދީފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލުގެ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނަށް ކުވޭތު ފައުންޑޭޝަނުން ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު (ތިން މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 33
ފ. މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައިވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ފ. އަތޮޅަށް އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ އިންވެސްޓަރުން ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް މިހާރު އެ އިންވެސްޓަރުން ނާންނާނެ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 6
ނިލަންދޫ ގޭގޭގެ ކަރަންޓް ބިލަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

ފ. ނިލަންދޫ ގޭގޭގެ މިދިޔަ ރޯދަމަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 75 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.