22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 38
ފ. އަތޮޅު މަޝްރޫއުގެ މައުލޫމާތު ދޭން ޖެހޭ: މައުމޫން

ފ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެތީ، އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

February 22, 2017 48
ފ. އަތޮޅުން މީހުނެއް ނުބާލާނެ: ޚަލީލު

ފ. އަތޮޅުގައި ސަރުކާރުން ހިންގަން އުޅެނީ ރާއްޖެ ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކޭ ފަދަ ތަރައްގީގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި އެހެން ވިޔަސް އެ އަތޮޅުން މީހުން ނުބާލާނެ ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ...

February 22, 2017 33
ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް ބިން ވިއްކައިގެން ނުވާނެ: އެމްޑީޕީ، އަދާލަތު

ސައުދީ އަރަބިޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް ފ. އަތޮޅު "ވިއްކާލަން" އުޅޭ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވާތީ، ރާއްޖޭގެ ބިންތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމަކީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 74
ފ. އަތޮޅަށް ހަދާ ގޮތެއް އެނގެން ޖެހޭނެ: ކައުންސިލް

ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫއުއަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަކަށް ފ. އަތޮޅު "ވިއްކާލަން" އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރޭތީ އެކަމާ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކުރާ ނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 31
ފ. އަތޮޅަށް ހަދަން އުޅޭ ގޮތް ސާފުކޮށްދޭން ގޮވާލައިފި

ފ. އަތޮޅާ މެދު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ގޮތް ސާފުކޮށްދޭން ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 13
ތަރައްގީ އެކަންޏެއް ނޫން، ހަމަޖެހުން ވެސް ބޭނުން:ރައީސް

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުން ވަނީ އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކުން ތަރައްގީ އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި ހަމަޖެހުން ގާއިމްވެފައި އޮތުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު، ފ. މަގޫދޫގައި، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 2
ދިރާގުން 4 ހޮސްޕިޓަލަކަށް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރު

‎ދިރާގުން ހަތަރު އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 3
ދެކުނުގައި ދިރާގުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރާގުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ބުރޫ އަރަައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 18
ނިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ސާވޭ ކުރަން ފަށަނީ

ފ. ނިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ސާވޭ ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.