05 ޖުލައި

July 05, 2020 3
މިއީ ރަން މާސްކެއް އަޅާ މީހެއް

ކޮވިޑް-19އާ އެކު ސާޖިކަލް މާސްކް ނުވަތަ ފޭސް މާސްކަކީ މިހާރު ކޮންމެހެން ވެސް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. އަދި މިއީ މިހާރު ވިޔަފާރިއެއް، ފެޝަނެއް ވެސް މެ އެވެ. އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ މާސްކް އަޅާ މީހުން މިހާރު ކޮންމެ ތާކުން ވެސް ފެންނާނެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 30
ބާޒާރުމަތި: މާސްކް އަޅައިގެން، އެކަމަކު ތޮއްޖެހިފައި!

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ކްލާސްޓާތައް ގުޅިފައި ވަނީ ބާޒާރުމައްޗާ އެވެ. އެހެންވެ ބާޒާރު މައްޗަށް ގޮސް އުޅުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވާން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަބަދު ވެސް އިރުޝާދު ދެ އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލުއިތަކެއް ދީފައިވާއިރު އަނެއްކާ ވެސް...

18 ޖޫން

June 18, 2020 17
މުއީދު މިފަހަރު އުފެއްދީ އިލެކްޓްރިކް މާސްކެއް!

އަމިއްލަ އަށް ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައި ސަމާލުކަން ހޯދި އައްޑޫ މީދޫގެ ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު މުއީދު އިލެކްޓްރިކް ފޭސް މާސްކެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 47
ލޯގޯ ޖެހި މާސްކް އެޅުން ސްކޫލުތަކުން މަނާކުރަނީ

ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާއިރު ލޯގޯ ޖަހާފައިވާ މާސްކް އެޅުން ބައެއް ސްކޫލްތަކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 7
ފަންނާނުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ޕީޕީއީ

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އިކްޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 12
އެސްޓީއޯގެ ލޯގޯ ޖަހައިގެން މާސްކު ވިއްކާ މައްސަލައެއް

އެސްޓީއޯގެ ލޯގޯ ޖަހައިގެން މާސްކު ވިއްކަމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް އެކުންފުނިން އެދިއްޖެ އެވެ.

June 08, 2020 9
މާސްކާއި އަންގި ކަނޑުތަކަށް ދިޔަ ނުދީ: ދިރާގު

އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލަން ޖެހޭ މާސްކާއި އަންގި ފަދަ ތަކެތިން ކަނޑު ފަރުތައް ސަލާމަތް ކުރުމަށް، އެ ތަކެތި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް...

30 މެއި

May 30, 2020 4
ޔޫކޭގެ ކުންފުންޏަކުން 75،000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދޭން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވޯލްޑް ވައިސް ފުޑްސް އިން ރާއްޖެއަށް 75،000 ސާޖިކަލް މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ލަފަޔަކީ ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިން މާސްކް ނޭޅުވުން

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން މިހާރު ފޭސް މާސްކް އެޅުން މިއޮތީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށްވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ހަމަ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ ބަޔަކު ވެސް މާސްކް އަޅަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

24 މެއި

May 24, 2020 20
ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެންމެ ގިނައިން އެތެރެކުރީ މާސްކް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހު ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ފޭސް މާސްކް ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020
މާސްކް އަޅައިގެން އައިފޯނު ހުޅުވަން ފަސޭހަކޮށްދީފި

ފޭސް އައިޑީ ފީޗާ ހުންނަ އައިފޯނު ގެންގުޅޭ މީހުން ފޭސް މާސްކް އަޅައިގެން ހުންނަ އިރު ފޯނު ހުޅުވަން ތަންކޮޅެއް އުނދަގުލެވެ. މާސްކް އަަޅައިގެން ހުންނާތީ މޫނުގެ އެއްބައި ނިވާވެފައި ހުންނާތީ ފޯނުން އަންގަނީ މޫނު ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. ދެން ޖެހޭނީ ވަކިން ޕާސްކޯޑް ޖަހަން ނުވަތަ މާސްކް ތިރިކޮށްލާފައި މޫނު ދައްކާށެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 1
ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރިކަން އަންގައިދޭ މާސްކެއް ހަދަނީ

ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރިކަން އަންގައިދޭ ފޭސް މާސްކެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާގެ ސައިންޓުންސްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 3
މާސްކް ގަންނަން ނުކުތް ޕައިލެޓަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް

ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ހުރި އެމެރިކާގެ ޕައިލެޓަކު ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވުމުން ހަތަރު ހަފުތާ އަށް ޖަލަށް ލާން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 21
އައްޑު އަށް މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާގެ އިތުރު އެހީތައް

އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާ ފަދަ އަސާސީ މެޑިކަލް ސާމާނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނުމާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކުން ތަކެތި ހަދިޔާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 6
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ސުވާދިވުން 300 މާސްކް

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް، ހިތަދޫގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ރޭ މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 20
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާ ހުހެއް ނުވޭ

އައްޑޫން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެ، މި ސިޓީގައި އެ ބަލި ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އައްޑޫ އިކްއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ން މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާ ހުސްވެފައިވާ...

May 09, 2020 8
މާސްކް އަޅަން ބުނުމުން މޫނަށް ޖެހީ ކުޅު

ބަހަކަށް އެރި އަންހެނަކު އެހެން ފަސިންޖަރާ ދިމާލަށް ކެއްސާތީ މާސްކް އަޅަން ޑްރައިވަރު އެދުމުން އޭނާގެ މޫނަށް ކުޅު ޖަހާފައި ބަހުން ފޭބި މައްސަލައެއް އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފުލުހުން...

06 މެއި

May 06, 2020 3
މިހާތަނަށް 4.7 މިލިއަން މާސްކު އެތެރެކޮށްފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 4.7 މިލިއަން މާސްކް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސް އިން ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 24
މެލޭޝިއާ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު 60،000 މާސްކް ރާއްޖެއަށް

މެލޭޝިއާގެ ވިޔަފާރިއަކު ރާއްޖެއަށް 60،000 ފޭސް މާސްކް މިއަދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

May 05, 2020
ޑިޒްނީން މާސްކް ވިއްކައިގެން މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަނީ

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ އެކި ކެރެކްޓާތަކުގެ މޫނު ސިފަވާ ގޮތަށް ފޮތި މާސްކް ތައްޔާރުކޮށް، އެ އެއްޗެހި ވިއްކައިގެން ލިބޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމިއްޔާއަކަށް ހަދިޔާކުރަން...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 19
ފޮތި މާސްކު ފެހުމުގައި އަވަދިނެތި، ޑިމާންޑް ބޮޑު

ކާރިސާތަކާއި ގެއްލުން ބޮޑެތި ހާދިސާތަކުގައި ދިވެހިންނަކީ އަބަދު ވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކާ ބައެކެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ބިރުގަންނުވާލާފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަން، މާލެ ތެރެއަށް ފެތުރިގެންފައިވާ މި ނުރައްކާތެރި ދަނޑިވަޅު، ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މި މިސާލު ދައްކަމުންނެވެ. މި ފަހަރު، ވައިރަސް އިން...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 14
"ބޭރަށް ދާ ނަމަ މާސްކް އެޅުން ވަރަށް މުހިއްމު"

ކޮރޯނާވައިރަސް މާލެ އަށް ފެތުރިފައިވާ މި ނުރައްކާތެރި ދުވަސްވަރު ގެއިން ބޭރަށް ދާ ނަމަ މާސްކް އެޅުން މުހިންމު ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) ގެ ލީޑަރު ޑރ. އަލީ ލަތީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020
މާސްކާއި ސެނިޓައިޒާ ވަގަށް ނެގި މުވައްޒަފަކު ޖަލަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުން އަސާސީ މެޑިކަލް ސާމާނުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ވައްކަންކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށް، ޖަލަށްލައިފި އެވެ.