19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
ވަޓްސްއެޕްގައި އިސްތިހާރުކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ފައިސާ ހޯދަން ފޭސްބުކުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އިންޓަނެޓްގައި އިސްތިހާރުކުރުމެވެ. ފޭސްބުކް، އިންސްޓާގްރާމް އަދި މެސެންޖާ ފަދަ މޮބައިލް އެޕްލިކޭންޝަންތައް ޑިޒައިންކޮށްފައި ވަނީ ވެސް ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަަކަށް އިސްކަންދީގެންނެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަޓްސްއެޕް ގަތީ ވެސް މި ވިސްނުމުގަ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 1
ފޭސްބުކާ ނުލައި ދެން މެސެންޖާ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ

ފޭސްބުކާ ނުލައި ފޭސްބުކް މެސެންޖާ ޑައުންލޯޑްކޮށް، ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ވަޓްސްއެޕަށް "ޑާކް މޯޑް" ދެން މާ ލަހެއް ނުވާނެ

ބޭނުންކުރާ އެކިއެކި ސޯޝަލް އެޕްތަކަށް މިހާރު ޑާކް މޯޑް ތައާރަފް ކުރުމަކީ އާންމު ވަމުން އަންނަ ޓްރެންޑެކެވެ. އުފާވެރި ޚަބަރަކީ ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ މި ފީޗާ ވަޓްސްއެޕަށް ވެސް އަތުވެދާނެ ކަމެވެ. ޓެކް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ ވަޓްސްއެޕުން ޑާކް މޯޑް ފީޗާ ޓެސްޓް ކުރަމުން އަންނަތާ ވެސް މިހާރު...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ފޭސްބުކުން އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް އުފައްދަނީ

ފޭސްބުކުން އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް އުފައްދަނީ އެވެ. ބޭނުމެއް ކަމަށް ބުނަނީ، ވާދަވެރިންނަށް އިތުބާރުކުރެވެން ނެތީ ކަމަށެވެ. ވާދަވެރި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކުގައި، ފޭސްބުކް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ "ފީޗާ"ތައް ނެތީ ކަމަށެވެ. ފޭސްބުކަށް ޚާއްސަ ވަކި ވަކި ފީޗާތައް، ވާދަވެރިންގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކުގައި ހިމެނުމަކީ، ވާދަވެރިންނަށް...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019
ފާއިތުވި 10 އަހަރު އެންމެ ގިނަ ޑައުންލޯޑް ފޭސްބުކަށް

ފާއިތުވި 10 އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ޑައުންލޯޑްކުރި އެޕަކީ ފޭސްބުކް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019
ވަޓްސްއެޕް، އިންސްޓާގްރާމް، ފޭސްބުކް އެއްކުރަން ދަތި

ވަޓްސްއެޕް، އިންސްޓާގްރާމް އަދި މެސެންޖާ އެއްކޮށްލުމަށް ފޭސްބުކް އޮތީ ކެތްމަދުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ޓްރޭޑް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި ކަމުގެ ތެރެ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަދެފަ އެވެ. މިއީ އެ ކޮމިޝަނުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރަން ހުއްދަދީފާނެ ބާވަތުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
އެންޑްރޮއިޑް "ފޯކަސް މޯޑް" ބީޓާ މަރުހަލާއިން ބޭރަށް

އެންޑްރޮއިޑް "ފޯކަސް މޯޑް" އަކީ ސްމާޓްފޯން ފީޗާއެކެވެ. މަސައްކަތްކުރަނީ "ޑު ނޮޓް ޑިސްޓާބް"އާ ދާދި އެއް ގޮތަކަށެވެ. ބޭނުމަކީ އޮފީސް މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ނުވަތަ އެ ޒާތުގެ މުހިންމު ކަމެއްގައި ޝާމިލްވެވިފައި ވަނިކޮށް، ވައިބާ، ޓްވީޓާ، ޓެލެގްރާމް އަދި ފޭސްބުކް ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތަކުން އަންނަ ނޮޓިފިކޭޝަންތައް އަދި މެސެޖްތައް...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019
ބޭނުން ނުކުރާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓްކޮށްލަނީ

ޓްވީޓާގައި ބޭނުންނުކޮށް ހަ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައި ހުރި އެކައުންޓްތައް ޑިލީޓްކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އެކައުންޓް ބޭނުން ނަމަ އަދި ބޭނުންކުރަން ވިސްނާ ނަމަ، ޑިސެމްބަރު 11ގެ ކުރިން، އެކައުންޓަށް ވަދެ، ބޭނުންކުރާ އެކައުންޓެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ޓްވީޓާ އިން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
ގޫގްލްގެ ބަގް ހޯދުމުގެ އިނާމު 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ގޫގްލް އިން ނެރޭ ސްމާޓްފޯންތަކުގައި ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް ބާގަނޑެއް ނުވަތަ ބަގެއް ހުރި ނަމަ އެކަން ކުންފުނީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދީ އެކަން ހައްލުކުރަން ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންނަށް ދޭ ފައިސާގެ އިނާމު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
"ޑަބްލިއުޓީ: ސޯޝަލް" ބޮލަށް ފަސޭހަ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކެއް

ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާ ކަހަލަ ފްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ އެ މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމާއި ފޭކް ނިއުސް ނުވަތަ ތެދު ނޫން މައުލޫމާތުގެ ތެރެއަށް މީހާ ގަންބާލުމެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
ފޭސްބުކްގެ ލޯގޯ އަށް ބަދަލެއް

ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމާއި ވަޓްސްއެޕާ އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޭސްބުކްގެ ލޯގޯ އަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

November 06, 2019
ވަޓްސްއެޕަށް ނެޓްފްލިކްސް

އައިފޯނުން ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ވީޑިއޯތައް ބަލާލައި، ވީޑިއޯތައް ޝެއާކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 1
އެފްބީގެ 5 ބިލިއަނުގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ އިން ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ކުރި ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ފޭސްބުކުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019
ފޭސްބުކްގެ ފައިސާ އަށް ކުންފުނިތައް ދެކޮޅު

މަރުކަޒީ ބޭންކްތަކުން ޑިޖިޓަލް ފައިސާއާ މެދު ވަނީ ވިސްނަން ޖެހިފަ އެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވިފައި ތިބި ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ޑިޖިޓަލް ފައިސާއެއް އުފައްދަން ބޭނުންވެދާނެ އެވެ. ފޭސްބުކް ވެސް އުޅެނީ މި މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 25
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ޕޭޖް ފޭސްބުކުން ނަގައިފި

އިސްލާމް ދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހިންގަމުންދާ ދިވެހި ޕޭޖް، ފޭސްބުކުން މިރޭ ނަގައިފި އެވެ.

September 25, 2019 2
ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ފޭސްބުކުން ކޮންޓްރޯލް-ލެބްސް ގަނެފި

މައިންޑް-ރީޑިން ސްޓާޓަޕެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކުންފުނި ކޮންޓްރޯލް (ސީޓީއާރްއެލް) ލެބްސް، ފޭސްބުކް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން ގަނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
އެފްބީން ޓީވީ ސްޓްރީމިން ޑިވައިސްއެއް ތައާރަފުކުރަނީ

އޮންލައިން ކޮންޓެންޓްތަކަށް އެކްސެސްވެވޭ ގޮތަށް އެމެޒޯން އިން ތައާރުކޮށްފައިވާ ފަޔާ ސްޓިކާ ދާދި އެއް ކަހަލަ ޑިވައިސްއެއް ތައާރަފުކުރަން ފޭސްބުކުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 2
ސިޔާސީ މީހުންގެ އަނބިން ބްލެކްމެއިލްކުރާ މީހަކު ހޯދަނީ

އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކު އަންހެނެއްގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކް އެކައުންޓެއް ހަދައިގެން، ލަކްނޫ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންތަކެއްގެ އަނބިންނަށް ފްރެންޑް ރިކްއެސްޓް ފޮނުވުމަށް ފަހު، އެ މީހުންނަށް ގުޅައި ބްލެކްމެއިން ކުރަމުން ދިޔަ މައްސަލެއް ފަޅާއަރައި، އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019
ފޭސްބުކްގެ ޗެޓް އެޕެއް އުފައްދަނީ

ފޭސްބުކުން އަނެއްކާ ވެސް ޗެޓް އެޕެއް އުފައްދަނީ އެވެ. ނަމަކީ "ތްރެޑްސް" އެވެ. ބޭނުމަކީ "ސްނެޕްޗެޓް" އާ ވާދަކުރުމެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަނުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ބޭނުމެއްހެން، މި ޒާތުގެ އެހެން އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ވެސް ކުރެވެ އެވެ. ތަފާތަކީ ފޭސްބުކުން އުފައްދާ އެޕަކަށް ވެފައި، އެ ކުންފުނީގެ އެހެން އެޕްލިކޭޝަންތަކާ ތިމާގެ ވުމެވެ....

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 1
ފޭސްބުކުން ނޫސްވެރިން ހޯދަނީ

ފޭސްބުކްގެ މޮބައިލް އެޕަށް ގެންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ "ނިއުސް ޓެބް" އަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019
ފޭކް ޕޯސްޓް ރިޕޯޓްކުރަން އިންސްޓަގްރާމަށް އާ ފީޗާއެއް

އިންސްޓަގްރާމުން ތިލަވާ ފޭކް ޕޯސްޓްތައް ރިޕޯޓް ކުރެވޭ އާ ފީޗާއެއް ތައާރަފުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 3
އިންސްޓަގްރާމާއި ވަޓްސްއެޕްގެ ނަމަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމާއި ވަޓްސްއެޕްގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.