10 ޖުލައި

July 10, 2020
ފަރާ ބުނަނީ އޭނާއަށް ޖެމީ ލީވާ ޖެހި ޖޯކް މަޖާ ކަމަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޮރިއޮގްރާފަރު ފަރާ ޚާން ކޮޕީކޮށްފައި، މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން ޖެމީ ލީވާ އާންމުކުރި ވީޑިއޯ ފަރާ އަށް ވެސް މަޖާވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
ކުރީގެ އެއްޗެހި ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރުމާ ދެކޮޅު ފީޗާއެއް

ކުރީގެ ކޮންޓެންޓެއް ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރާ ނަމަ އެ އެއްޗަކީ މިހާރުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ އެއްޗެއްތޯ ވިސްނާލަން ފުރުސަތުދޭ ފީޗާއެއް ފޭސްބުކުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 1
މާސްކް ނާޅާތީ ހިދުމަތް ނުދިނުމުން 20،000 ޑޮލަރު

ކަމަކަށް އުސޫލެއް ކަނޑާއަޅާފައި އޮންނަ ނަމަ އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާނެ އެވެ. އަދި އެކަމެއް ތަންފީޒުކުރަން ތިބޭ ބަޔަކު އެ ޒިންމާ ނަގަން ވެސް ޖެހޭނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ...

June 27, 2020
ވައިބާ އިން ފޭސްބުކް ބޮއިކޮޓްކުރަނީ

ވައިބާ އިން ފޭސްބުކާ ދުރަށް ޖެހި، އެއާ ގުޅުން ހުރި ޚިދުމަތްތައް، ވައިބާ ނެޓްވޯކްގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފޭސްބުކް ނެޓްވޯކް ގައި އިސްތިހާރުކުރުން...

24 ޖޫން

June 24, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓް "މިކްސާ" ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅިއްޖެ

ވީޑިއޯ ގޭމްތަކަށް ހާއްސަ މައިކްސޮފްޓްގެ ލައިވްސްޓްރީމިން ސާވިސް "މިކްސާ" ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020
ކަޅު ނަސްލު މީހުންގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެފްބީން އެހީވަނީ

އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ވިޔަފާރިިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފޭސްބުކުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020
އޮފީސް ނުހުޅުވައި އެޕަލް އަށް ކެތެއް ނުވި

އެޕަލްގެ މައި އިދާރާ ޕާކް ކޯޕަރޭޓް ކޭމްޕަސް މިއަދު ހުޅުވަނީ އެވެ. އެކަމަކު ފާޑުކިޔަން ފެށުމުން އެ މީހުން ވަނީ މިއީ މުޅިން ހުޅުވަނީ ނޫން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 5
ފޭސްބުކްގެ ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ވާޝަނެެއް އުރީދޫން

އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކްގެ ހިލޭ ބޭނުން ކުރެވޭ ވާޝަން "ފޭސްބުކް ފްލެކްސް" އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 77
"ޓޫރިޒަމްގެ އިޝްތިހާރަށް ހަރަދުވީ 3،000 ރުފިޔާ"

ރާއްޖޭގެ ހުއްޓިފައި އޮތް ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ދައްކާލި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކުޅުއްވާފައިވާ އިޝްތިހާރުގެ ހަރަދާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އޭނާ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުން އެ އިޝްތިހާރަށް ހަރަދުވީ އެންމެ 3،000 ރުފިޔާ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020
ޓްރަމްޕްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އަމުރާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަޕްމް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުއްވި ރިޔާސީ އަމުރާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން އަންގާރަ ދުވަހު ވޮޝިންޓަންގެ ފެޑެރެލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ފޭސްބުކްގެ ކުރީގެ ޕޯސްޓްތައް ފޮރުވައިލެވޭ ފީޗާއެއް

ފޭސްބުކަށް މިހާރު 16 އަހަރެވެ. އެ ހިސާބުން ފެށިގެން އެ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ލައްކަ އެއްޗެހި ޕޯސްޓްކުރެވިފައި ހުންނާނެ އެވެ. އެފަދަ ޕޯސްޓްތައް، ހާއްސަކޮށް ފޮޓޯތައް މާ ފަހުން ފެނި ބައެއް ފަހަރު ލަދު ގަންނަން ވެސް ޖެހެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
އެފްބީގެ ޑިޖިޓަލް ފައިސާގެ ނަން "ނޯވީ" އަށް

ފޭސްބުކުން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ޑިޖިޓަލް ފައިސާ ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްގެ ނަން "ލިބްރާ" އިން "ނޯވީ" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020
މާމަދަރިންގެ ފޮޓޯތައް ޑިލީޓްކުރަން ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި

ހުއްދަ ނެތި ދަރިންގެ ފޮޓޯތަކެއް ފޭސްބުކާއި ޕިންޓްރެސްޓަށް އަޕްލޯޑްކުރި މައްސަލައެއްގައި އަންހެނަކު އޭނާގެ މަންމަގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާއަކާ ގުޅިގެން އެ ފޮޓޯތައް ޑިލީޓްކުރަން ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި އެެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 2
ފޭސްބުކުން 400 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޖިފީ ގަނެފި

އަޑު ނުހުންނަ ކުދި ވީޑިއޯކޮޅުތަކެއް ގޮތަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ބޭނުންކުރާ ގްރެފިކަލް އިންޓަނެޗޭންޖް ފޯމެޓް (ޖީއައިއެފް) ޑިވެލޮޕްކުރާ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ޖިފީ ފޭސްބުކުން ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 1
ގޫގުލް އާއި އެފްބީގެ މުވައްޒަފުން މި އަހަރު ގޭގައި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާއިރު، އަހަރުގެ ބާކީ މިއޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް ފޭސްބުކާއި ގޫގުލްގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް އެ ދެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 2
"ގިވްއަވޭ": ހަދިޔާ ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިޔާ

ބޭނުންކޮށް ރަނގަޅު ހާލަތުގައި ހުއްޓަސް ގިނަ ފަހަރަށް އެ އެއްޗެހި އުކާލަނީ އެވެ. ކުންޏަށް ހަދައި، އެ އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި އަލުން ބޭނުން ހިފާނެ ބަޔަކަށް އެ އެއްޗެއް ހަދިޔާކުރުން މުހިއްމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ޒަމާނީ ހައްލެއް މިހާރު އެބަ އޮތެވެ: "ގިވްއަވޭ" ފޭސްބުކް ޕޭޖެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020
ފޭސްބުކް ވީޑިއޯ ކޯލަށް 50 މީހުންގެ ޖަމާއަތެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު މިހާރު އުޅެން ޖެހިފައިވާ އިޖުތިމާއީ ދުރުކަމުގެ ތެރޭގައި، މިހާރު މީހުންނަށް އެއްތަންވެވެނީ އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ވާޗުއަލްކޮށެވެ. މިއާ އެކު މިފަދަ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފާ މިންވަރު ވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް އެެއްފަހަރާ ގިނަ މީހުންނަށް ބައްދަލުކޮށްލެވޭ ކަހަލަ އެޕްތަކަށް މިހާރު ގިނަ މީހުން...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 2
ފޭސްބުކުން ޖިއޯގެ ހިއްސާ 5.7 ބިލިއަނަށް ގަނެފި

އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބާނީގެ މުއާސަލާތީ ކުންފުނި ރިލަޔަންސް ޖިއޯގެ 9.99 ޕަސެންޓް ހިއްސާ މާކް ޒަކަބާކްގެ ފޭސްބުކަށް 5.7 ބިލިއަން ޑޮލަަރަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 2
ރާއްޖެއާ އެކު "މެސެންޖާ ކިޑްސް" 70 ގައުމަކަށް

ބެލެނިވެރިންނަށް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ގޮތަށް، ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޭސްކުބުން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ތައާރަފުކުރި މެސެންޖާ ކިޑްސް ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިތުރު 70...

April 22, 2020
ފޭސްބުކުން މޮބައިލް ގޭމިން އެޕެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކަރަންޓީނުގައި ގިނަ ބަޔަކު ތިބެން ޖެހިފައިވާތީ މި ފޫހި ދަނޑިވަޅުގެ ތެރޭގައި ފޫހިފިލުވައިދޭން ހާއްސަ ގޭމިން މޮބައިލް އެޕެއް ފޭސްބުކުން ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020
ވަޓްސްއެޕް ވީޑިއޯ ކޯލަށް އިތުރު މީހުން

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި، ބައްދަލުވުންތައް އުނދަގޫވުމާ އެކު ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އެޕްތަކުގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑުވުމާ އެކު، ވަޓްސްއެޕުން ވީޑިއޯ ކޯލަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
މީޑިއާތަކަށް އެހީވާން ފޭސްބުކުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މީޑިއާތަކަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މާލީ ދަތިކަމަށް އެހީވާން ފޭސްބުކުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖަޓެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.