25 މާޗް

March 25, 2019 1
ހާނިމް، މުފާ އަދި ޝާފިއު އަށް ކޮންގްރެސް އިން ރުހުން ދީފި

އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ (އެކްސްކޯ) އިން ވަކިކުރި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ބަދަލުގައި އެ ތިން މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މާޒިޔާގެ ސީއީއޯ ހުސެއިން ޝާފިއު (ކޮއްކީ) އާއި އީގަލްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުފާވިޒް ހާޝިމް (މުފާ) އަދި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ހާނިމް އަށް މިއަދު ކޮންގްރެސް އިން ރުހުން ދީފި އެވެ.

March 25, 2019 9
އެފްއޭއެމުން 90 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް 90.4 މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަދު ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

March 25, 2019 64
ކްލަބްތަކުން ނިއުގެ ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓައިފި!

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭތީ އެފްއޭއެމުން ސަސްޕެންޑްކުރި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ސަސްޕެންޝަން އަންނަ އަހަރުގެ ކޮންގްރެސްގެ ނިޔަލަށް ދެމެހެއްޓުމަށް މެޖޯރިޓީ ކްލަބްތަކުން މިއަދު...

24 މާޗް

March 24, 2019 13
މާދަމާގެ ކޮންގްރެސްއާ ދިމާކޮށް ވިކްޓްރީގެ ހުށަހެޅުމެއް!

އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިގެން ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފާސްކުރަން ހުށަހެޅި ކަންކަން، މާދަމާ ބާއްވާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނި ނަމަވެސް، އެކަންކަން ހިމެނޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފީފާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހިމަނައިދިނުމަށް ވިކްޓްރީން...

23 މާޗް

March 23, 2018 9
އެފްއޭއެމުން 65 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މި އަހަރަށް 65 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017
އެމްއޯސީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލާއި ހަޒާންދާރުގެ މަގާމަކީ އައްޔަންކުރާ ދެ މަގާމަށް ބަދަލުކޮށް، ތިން ނައިބް ރައީސުން އިތުރުކޮށް އަދިވެސް އިތުރު ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އެ ކޮމިޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 8
ވޮލީއާ މެދު ޝަވީދުގެ ބަސް: ގޯހަކަށް ފަހު ގޯހެއް!

ޔޫތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މެމްބަރުކަމުން ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވަކިކުރިޔަސް، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމް އޭނާ އަތުން ނުގެއްލޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ...

April 08, 2017 3
ވަރުގަދަ މެސެޖަކާ އެކު ޝަވީދު އާ ދައުރަކާ ދިމާލަށް

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް ދެއްވުމަށް ފަހު، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވެސް ކުރިމަތިލައްވާނެކަން މިހާރުގެ ރައީސް...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 6
އެފްއޭ ބަޖެޓް: ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރަން ބޮޑު ހޭދަައެއް

ފުޓްބޯޅައިގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ބޮޑު އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދީފައިވާ 59.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އެފްއޭއެމުން މިއަދު ހެނދުނު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 2
އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސް މި މަހު 25 ގައި

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ކޮންގްރެސް މި މަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 1
ވައުދުވެފައިވާ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ހުސެއިންް ވަކިވެއްޖެ

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސީނިއާ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓުގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވުމާ އެކު އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް، ވައުދުވި ގޮތަށް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 9
"ބޭނުންވަނީ އެފްއޭއެމަށް ހަމަޖެހުމެއް"

މާދަމާ އޮންނަ އެފްއޭއެމް އިންތިހާބުގައި ތާއީދުކުރަނީ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަށް ނުވަތަ ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަށް ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލުކޮށްފި ނަމަ ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ޖަވާބަކަށްވާނީ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވިގެން ވިޔަސް އެފްއޭއެމަށް ހަމަޖެހުމެއް އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ނެތި އެއް ނޫނެވެ. އިންތިހާބީ...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 3
އެފްއޭއެމް އިންތިހާބުގައި މާޒިޔާގެ ތާއީދު ޓޮމް އަށް

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އަށް ތާއީދުކުރަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 5
ޓޮމްގެ އަމާޒު: ފުޓްބޯޅަ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުން

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސަކަށް މިއަދު އިންތިހާބުވި އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަގަކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ މި ވަގުތު އޮތް ހާލަތުން އެހެން މިސްރާބަކަށް ގެންދިއުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެވެ. ޓޮމް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ފުޓްބޯޅަ...

30 މެއި

May 30, 2016 5
އުއްމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ އެފްއޭގެ އިންތިހާބު މާދަމާ

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުން އިލްހާމް އަހުމަދު ދުރުކޮށް އެ އިދާރާ ހިންގުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ފީފާ އިން ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއަކާ ހަވާލުކުރީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށް އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށެވެ. އެ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ގިނަ ހުރަސްތަކެއް މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވެ ތަން ހަމަކަޅަށް ނޭޅި ގިނަ...