23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 4
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މި ފަަހަރު ނުވަ ޓީމު

ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި މި ފަހަރު ނުވަ ޓީމެއް ވާދަކުރާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 1
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ނަތީޖާ ފެންނަ މުހިއްމު މުބާރާތެއް

އެފްއޭއެމްގެ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަށް ވަނަ އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާއިރު، މި މުބާރާތް ފާހަގަކުރެވެނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މިހާތަނަށް ފެށި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް މުބާރާތުގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިހާތަނަށް ފެނުނު މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ބަލާއިރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ފައިދާތަކެއް ކޮށްފައިވާ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
އެފްއޭއެމް ޔޫތު މުބާރާތް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަނީ

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އައި ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް 19 އަހަރުން ދަށަށް ބަދަލުކޮށް މި މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 3
ޔޫތު މުބާރާތް 19 އަހަރުން ދަަށަށް ހާއްސަކުރަނީ

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން 19 އަހަރުން ދަށަށް ހާއްސަކޮށް ބާއްވަން އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017
މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ފައިނަލާ ގާތަށް

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އާއި ކްލަބް އީގަލްސް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި އިރު އެ ދެ ޓީމު ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 4
ޔޫވީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ 3-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން ހޯދި ފަސޭހަ މޮޅާ އެކު މާޒިޔާ އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 2
އީގަލްސް-ތިނަދޫ މެޗުން ޔޫތު މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު ގދ. ތިނަދޫ ނުކުންނާނީ އެންމެ ފަހުން ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 6
ލީގު އުސޫލުން ޔޫތު މުބާރާތް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަނީ

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފޯމެޓް ލީގު އުސޫލަށް ބަދަލުކޮށް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 1
ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ މަހު 21 ގައި

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެފްއޭއެމުން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ މަހު 21 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 2
ޔޫތު މުބާރާތް އެފްއޭއެމުން ތާވަލުކޮށްފި

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މި އަހަރު ވެސް ބާއްވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 6
ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ފީފާގެ އެހީ ކިހާ މުހިއްމު؟

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މިސްރާބާ މެދު ކަންބޮޑުވުންތައް އުޅޭތާ ތިން އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެފްއޭއެމް ހަަމަޔަކަށް ނޭޅި އޮތުމުން، ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ފަރާތުން ލިބެން އޮތް އެހީތަކަށް ދިޔައީ ހުރަސް އެޅެމުންނެވެ. އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 1
"ދެން އޮތީ ތަށި މިލްކުކުރާނެ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން"

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުވުމާ އެކު ދެން އޮތީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި މިލްކުކުރަން ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށް އީގަލްސްގެ ޔޫތު ޓީމުގެ ކޯޗު އަދި ސީނިއާ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓޭ) ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
އަންކޮ: ޔޫތު މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިއާ!

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ވިދާލި އަންސަރު އިބްރާހިމް (އަންކޮ) އަކީ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އެންމެ ކާމިޔާބުއެއް ކުޅުންތެރިއާ އެވެ. މުބާރާތް މިހާތަނަށް ފަސް ފަހަރު ބާއްވާފައިވާއިރު އަންކޮ ވަނީ މުބާރާތް ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ކްލަބް ވެލެންސިއާއާ އެކު އެއް ފަހަރު އަދި ކްލަބް އީގަލްސްއާ އެކު ދެ ފަހަރެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 1
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތަށި އީގަލްސް އިން ދިފާއުކޮށްފި

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ކްލަބް އީގަލްސް އިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

October 23, 2016
އީގަލްސް ތަށި ދިފާއުކުރަން، ޓީސީ ބޮޑު އުއްމީދެއްގައި

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އީގަލްސް އިން ތަށި ދިފާއުކުރަން ނުކުންނައިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދުލެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ބުނެފި...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 1
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
ތިން ވަނަ ސެމީގައި ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް ދެ ވަނަ މެޗުން ވެލެންސިއާ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ތިން ވަނަ ސެމީގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތު މާޒިޔާ ހޯދައިފި އެވެ.

October 15, 2016
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޓީސީ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-4 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އީގަލްސް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

October 15, 2016
ވެލެންސިއާ-މާޒިޔާ: ކުރީގެ ދެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ސެމީ އެއް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި މިރޭ ވެލެންސިއާ އާއި މާޒިޔާ ވާދަކުރާއިރު މި ދެ ޓީމަކީ މީގެ ކުރިން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ދެ ޓީމެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގައަށް ޓީސީ-އީގަލްސް ވާދަކުރަނީ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާއިރު ދެ ޓީމުން ވެސް ވިސްނަނީ ތިން ވަނަ ސެމީ އަކަށް ނުގޮސް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގައަށް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ވެލެންސިއާ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ލީގު ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި މިއަދު ވިކްޓަރީ އާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ކުޅުނު މެޗު 3-3 އިން އެއްވަރުވެ، ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ވެލެންސިއާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

October 11, 2016
ޔ. ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ ހަތަރު ވަނަ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އިއްޔެ ހަވީރު 1-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ ލީގުގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ބީޖީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސެމީ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން 3-0 އިން ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

October 09, 2016
ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ޓީސީ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން އީގަލްސް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 2
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ނިއު ހަތަރު ވަނަ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ލީގުގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.