22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 2
އީގަލްސްގައި ތަފާތު ދެއްކީ ހަންނަ!

މި ފަހަރުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އީގަލްސް އިން ހޯދިއިރު، މި ކާމިޔާބީގައި އެންމެ ބޮޑު ކްރެޑިޓެއް ހައްގުވާ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) އެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ހަތަރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަންނަ ވަނީ ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ މެޗެއްގައި ވެސް މޮޅު...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 1
އީގަލްސް އިން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ 1-0 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް އީގަލްސް އިން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 5
ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު އީގަލްސް ފައިނަލަށް

ކެޕްޓަން ހަސަން ރާއިފް (ހަންނަ)ގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު އީގަލްސް އިން އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް ޓީސީ ފައިނަލަށް

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން...

February 16, 2019
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސެމީ އަށް ޓީމުތައް ތައްޔާރުވެފައި

ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަގުސަދުގައި އެފްއޭއެމުން ކުރިއަށްގެންދާ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކަށް މިއަދު އޮންނައިރު، މުބާރާތުގައި...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފަހު ތިން މެޗު ފަސްކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެ މެޗާއި ފައިނަލް މެޗު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

February 14, 2019 2
ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކްލަބް އީގަލްސް ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނަ...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
މާޒިޔާ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު އީގަލްސް ސެމީ އަށް

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ 1-0 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ކްލަބް އީގަލްސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ޔޫވީ ބަލިކޮށް ގްރީން އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) 2-0 އިން ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
އޭދަފުށްޓައް އުއްމީދެއް، އީގަލްސް ލީޑުނަގައިފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އޭދަފުށިން ސެމީ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު އާކުރިއިރު، ރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 5-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ގްރޫޕުގެ އެއް ވަަނައިގައި ކްލަބް އީގަލްސް ލީޑުނަގައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ޓީސީ ސެމީ ފައިނަލަށް

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-1 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން 2-1 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

February 07, 2019 1
ވިކްޓަރީން ޓީސީ ހިފަހައްޓައި ގްރޫޕް ފޯރިގަދަ ކޮށްލައިފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ 1-1 އިން ވިކްޓަރީ އެއްވަރުކުރުމުން އެ ގްރޫޕުގެ ފަހު މެޗުތަކުގެ ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019
އޭދަފުށި ބަލިކޮށް އީގަލްސް އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ކްލަބް އޭދަފުށި އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
މާޒިޔާ އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން 1-0 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 2
ފޯކައިދޫ އަތުން ފަހަތުން އަރައި ޓީސީ މޮޅުވެއްޖެ

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފަހަތުން އަރައި ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 5
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މި ފަަހަރު ނުވަ ޓީމު

ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި މި ފަހަރު ނުވަ ޓީމެއް ވާދަކުރާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 1
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ނަތީޖާ ފެންނަ މުހިއްމު މުބާރާތެއް

އެފްއޭއެމްގެ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަށް ވަނަ އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާއިރު، މި މުބާރާތް ފާހަގަކުރެވެނީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މިހާތަނަށް ފެށި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް މުބާރާތުގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިހާތަނަށް ފެނުނު މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ބަލާއިރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ފައިދާތަކެއް ކޮށްފައިވާ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
އެފްއޭއެމް ޔޫތު މުބާރާތް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަނީ

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އައި ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް 19 އަހަރުން ދަށަށް ބަދަލުކޮށް މި މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 3
ޔޫތު މުބާރާތް 19 އަހަރުން ދަަށަށް ހާއްސަކުރަނީ

އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން 19 އަހަރުން ދަށަށް ހާއްސަކޮށް ބާއްވަން އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017
މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ފައިނަލާ ގާތަށް

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އާއި ކްލަބް އީގަލްސް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި އިރު އެ ދެ ޓީމު ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 4
ޔޫވީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ 3-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން ހޯދި ފަސޭހަ މޮޅާ އެކު މާޒިޔާ އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 2
އީގަލްސް-ތިނަދޫ މެޗުން ޔޫތު މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު ގދ. ތިނަދޫ ނުކުންނާނީ އެންމެ ފަހުން ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.