11 ޖުލައި

July 11, 2019 48
ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން އަންހެނަކަށް ހުކުމްކޮށްފި

އަމިއްލަ ރަށް ދޫކޮށް އެހެން ރަށެއްގައި އުޅުނު ޒުވާން އަންހެނަކު އޭނާގެ ބައްޕަގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދާން ފެމިލީ ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 6
ގާޒީ ހަސަންގެ ތަހުގީގުގެ އަޑުއެހުން އާދިއްތަ ދުވަހު

ފެމިލީ ކޯޓުގެެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދުގެ މައްޗަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވަން އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 15
ގާޒީ ހުޒައިފާގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައިފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުޒައިފާ މުހައްމަދާ ދެކޮޅަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސުލޫކީ މައްސަލަ ނުބަލަން އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 18
އަލީ ސައީދު ވަކިކުރީ މައްސަލަ ސާބިތުވާތީ: ފެމިލީ ކޯޓު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރުގެ މަގާމުން އަލީ ސައީދު ވަކިކުރީ، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ސާބިތުވުމުން ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 19
ހުޒައިފާގެ ޝަކުވާކުރީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ބަލާތީ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުޒައިފާ މުހައްމަދުގެ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހެޅީ އެ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެ މުވައްޒަފު ކަމަށް އެނގިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން، އެ މުވައްޒަފުގެ މައްސަލަ...

June 19, 2019 6
ގާޒީ ހަސަން ސައީދުގެ ތަހުގީގު ވެސް ހުޅުވާލަނީ

ފެމިލީ ކޯޓުގެެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދުގެ މައްޗަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަމުންދާ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ވެސް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން...

June 19, 2019 12
ގާޒީ ހުޒައިފާގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުޒައިފާ މުހައްމަދުގެ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 92
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދު ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 11
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓްރާ އަހުމަދު އަބްދުﷲ އެ ކޯޓުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 3
ފެމިލީކޯޓުގެ 3 ގާޒީއަކު އެހެން ކޯޓުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ތިން ގާޒީއަކު، އެހެން ކޯޓުތަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 1
އާއިލާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ފޯމު ފުރުމުގެ ގައިޑްލައިނެއް

އާއިލާއާ ބެހޭ މައްސަލަތަކާއި ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރުމުގެ ގައިޑްލައިނެއް ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކުން މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 25
ސާބިތު ޚަރަދު ނުދޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރަނީ

އާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ދައްކަންޖެހޭ ސާބިތު ޚަަރަދުގެ ފައިިސާ ނުދައްކާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރަން ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 7
ގާޒީ ހަސަންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ސަސްޕެންޑު ކުރި ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދުގެ ސަސްޕެންޝަން ދެ އަހަރު ފަހުން އުވައިލުމުން އިއްޔެ ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 13
އިންޑިއާގެ ޔަތީމުޚާނާއެއްގައި ތިބި ދެ ކުދިން އަތުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ހުރި ޔަތީމުޚާނާއެއްގައި ތިބި ދިވެހި ދެ ކުދިން އެނބުރި، އެކުދިންގެ ބައްޕަ ކައިރިއަށް، ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 16
ރީތި ތާރީޚު 18/8/18 ގައި ކައިވެނި ކޮށްދޭނެ

އަންނަ އަހަރު އަންނާނެ ރީތި ތާރީޚެއް ކަމަށްވާ އޮގަސްޓް 18، 2018 (18/08/18) އަކީ އާންމު އުސޫލުން ކައިވެނިކޮށް ނުދޭ ދުވަހެއް ކަމަށް ވިޔަސް އެ ދުވަހު ކައިވެނި ކޮށް ދޭ ގޮތަށް ފެމިލީ ކޯޓުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 27
ކައިވެނި ނުކޮށްދޭ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ރީތި ތާރީޚެއް

ރީތި ތާރީޚުތަކުގައި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެ އާދަ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވެސް އެބައޮތެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރީތި ތާރީޚުތައް ހޯދައިގެން އެ ދުވަހެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ކައިވެނި ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގައި މި ފަހަކަށް އައިސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ ތާރީޚުތަކަށް ބަލާއިރު،...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 15
ޖުލައި މަހު ކައިވެންޏާއި ވަރީގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ރާއްޖޭގައި ކުރި ކައިވެންޏާއި ވަރީގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 6
ފުރަތަމަ ހަ މަހު ކުރި ކައިވެންޏާއި ވަރި މަދުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު ރާއްޖޭގައި ކުރި ކައިވެންޏާއި ވަރި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު މަދުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 53
ބާރީ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް ފެމިލީ ކޯޓަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިރޭ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 21
ފެމިލީ ކޯޓު ފަޅާލައި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި

ފެމިލީ ކޯޓު މިރޭ ފަޅާލައި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 48
އަލަތު ކައިވެނި މަދުވެ، ދޮށީ އުމުރުގެ ވަރި ގިނަވަނީ

ރާއްޖެއަކީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ވަރި އެންމެ ގިނަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި އޮންނަނީ މަޝްހޫރުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ވަރި އާއި ކައިވެންޏާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބެލުމުން އަދި މިއަށް ވުރެ ބޮޑު މަންޒަރެއް ފެނެ އެވެ. ކާމިޔާބު ކައިވެނި މަދުވަމުން އަންނަކަށް ފާހަގެވަ އެވެ. ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު ކައިވެނި މަދުވެ، ދޮށީ އުމުރު...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 21
ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި ހާމިދު ކައިވެންޏެއް ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމުގެ ކުށުގައި ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރާ ހާމިދު އިސްމާއިލް ކައިވެންޏެއް ކޮށްފި އެވެ.