23 ޖުލައި

July 23, 2020 7
ވީޑިއޯ މެދުވެެރިކޮށް އެންމެ ގިނަ ކައިވެނި އޮތީ މިއަދު

މިއަދަކީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ފެމިލީ ކޯޓުން އެންމެ ގިނަ ކައިވެނިކޮށް ދިން ދުވަސް ކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 25
ދެމަފިރިންގެ މުދާ ކޯޓަށް ބެހޭނީ އެއްބަސްވުމެއް އޮވެގެން

ކައިވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން ހޯދާފައިވާ މުދާތައް ކައިވެނި ރޫޅުމުން ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށް ބެހޭނީ ދެ މީހުންގެ ދެމެދުގައި ކުރިން އެއްބަސްވުމެއް ލިޔުމުން ހަދާފައި އޮވެގެން ކަމަށާއި ވަރި ސާބިތު ކުރުމުގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެފަދަ މައްސަލަތައް ނިމެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 22
ދަރިފުޅު ހަވާލުކުރުން ހުއްޓުވީ ކުރީގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން

މަންމަ އަކު އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ހޯދަން 2009 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އޭނާ އަށް ކާމިޔާބުވުމުން ވެސް ދަރިފުޅު ހަވާލު ނުކުރުމުން އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި އެކަމަކު މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނުދީ އޭރުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލައިގެ ފައިލް ގެންދިޔަކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 64
ދަރިފުޅު ހޯދަން މަންމަ ކޯޓުގައި 11 އަހަރު!

ދަރިފުޅު ހޯދަން މަންމަ އަކު 2009 ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި މަންމައާ އެއްކޮޅަށް ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކުރުމުން ވެސް ދަރިފުޅު ހަވާލު ނުކޮށް ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފަރާތު މާމަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި މިއަދު ހުކުމްކޮށް މައްސަލަ ނިންމައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 13
ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ކައިވެނިކޮށްފި

ފެމިލީ ކޯޓުން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނިކޮށްދޭން ފެށުމާ އެކު މިއަދު ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެންޏެއް ކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 11
ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދެނީ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކައިވެނިކޮށްދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން ފަށައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 3
ފެމިލީ ކޯޓުން މާދަމާ ކައިވެނިކޮށްދޭން ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކައިވެނި ކޮށްދިނުން މެދުކަނޑައިލުމަށް ފަހު، ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިތުރުން ހުރިހާ ކޯޓެއްގައި ވެސް މާދަމާ އިން ފެށިގެން އަލުން ކައިވެނިކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 3
ކޯޓުން ބޭރުގަައި ކައިވެނިކޮށް ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށް ދިނުން މަޑުޖައްސާލުމަށާއި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގަައި ވެސް އާންމު އުސޫލުން ކައިވެނިކޮށް ނުދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 2
ކޮވިޑް-19: މިދުވަސްވަރު އޮންލައިންކޮށް ހިދުމަތް ހޯދާ

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ހަ މީހަކު ފެނުމާ ގުޅިގެން، އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އޮފީސްތަކަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އޮންލައިންކޮށް ކަންކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ބައެއް...

March 10, 2020 8
ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފެމިލީ ކޯޓުން ޗިޓް ފޮނުވަނީ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ފެމިލީ ކޯޓުން މި ދުވަސްވަރު އެ ކޯޓުގެ ޗިޓްތައް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 27
މިއަދުގެ ރީތި ތާރީޚުގައި މާލޭގައި 64 ކައިވެނި

މި އަހަރުގެ ރީތި ތާރީހު ތަކުގެ ތެރޭގައި މިއަދު ހިމެނޭ އިރު މާލޭގައި އެކަނިވެސް މިއަދު 64 ކައިވެނިކުރާ ކަމަށް ފެމެލީ ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 43
އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު (އަބްދުﷲ ގާޒީ) ގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 2
ކުއްޖަކު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގަން އަމުރުކޮށްފި

މެދު ރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ހަ އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކާ ހަވާލުވެތިބި ފަރާތްތަކުން އިހުމާލުވަމުންދާތީ އެ ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގުމަށް ފެމެލީ ކޯޓުން މިރޭ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 6
02/02/2020 ގައި މާލޭގައި އެކަނި 41 ކައިވެނި

މި އަހަރުގެ އެންމެ ރީތި ތާރީހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ މިއަދު މާލޭގައި 41 ކައިވެނި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފެމިލީ ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ފެމިލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ފެމިލީ ކޯޓަށް އިތުރު ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 9
ހުރިހާ ދުވަހަކު ވެސް ކައިވެނިކޮށްދޭން ކޯޓުން ނިންމައިފި

މިއަހަރުގެ ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި ކައިވެނިކޮށް ނުދޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ވެސް ކައިވެނިކޮށް ދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 11
ކައިވެނީގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރާ ޕްރޮގްރާމަށް ލުޔެއް

ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކައިވެންޏަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އުސޫލު ފެމިލީ ކޯޓުން ލުއިކޮށް ދީފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 22
އަންނަ އަހަރު ރީތި ތާރީހުތަކުގައި ކައިވެންޏެއް ނެތް

އަންނަ އަހަރު ވެސް އެއްވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގައި ކައިވެނިކޮށް ނުދޭން ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ. އެހެންވެ އަންނަ އަހަރުގެ ބައެއް ރީތި ތާރީހުތަކުގައި ކައިވެންޏެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 11
11 ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިކަން ހޯދަން ދައުލަތުން ކޯޓަށް

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކުޑަކުދިންތަކެއްގެ ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ދައުލަތާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފެމިލީ ކޯޓަށް، އެޓާނީ ޖެނަރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން މިއަދު މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 23
"13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ކައިވެންޏެއް ކުރިކަމެއް ނޭނގޭ"

ތޭރަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ އެއްވެސް ކައިވެންޏެއް ކުރިކަން މިހާތަނަށް އެނގެން ނެތް ކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 6
އާއިލީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ގިނަ ދަތިތަކެއް

ރާއްޖޭގެ އާއިލީ ނިޒާމުގައި ހުރި ގިނަ ދަތިތަކެއް، ފެމިލީ ކޯޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓްތައް އަދި އެ ނިޒާމާ ގުޅުން ހުރި އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.