30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
ހުވަފެނަކީ ޓޮމް ކްރޫޒް ލައްވައި ނެށުވުން: ފަރާ

މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް ލައްވައި ނެށުވުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އަންހެން ކޮރިއިގްރާފަރު ފަރާ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކޮށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް" އަށް ފަހު ޝާހިދު ކަޕޫރް، ތެލެގޫ ފިލްމު "ޖާޒީ" ގެ ހިންދީ ފިލްމަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019
ފަރާގެ އާ ފިލްމުގައި ރިތިކާއި އަނުޝްކާ

ފަރާ ޚާން މި އަހަރު ކުރީކޮޅު އާ ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން އިއުލާންކުރި ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ފިލްމެއްކަމާއި އޭގެ ކާސްޓުން ވެސް މިހާތަނަށް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. ދާދި ފަހުން އޭނާ ބުނިގޮތުގައި މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފިލްމު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރާނެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019
އާ ފިލްމު އަންނަ މަހު އިއުލާންކުރާނަން: ފަރާ

ފަރާ ޚާން ޑައިރެކްޓްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާ ފިލްމު އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 1
"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރޯލެއް އަނުޝްކާ އަށް؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރީގެ ފިލްމު "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ވާހަކައެއް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ކެރިއަރު ބިނާކުރީ އަމިއްލަ އަށް: ދީޕިކާ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ހޯދި ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއް ވެސް ހޯދީ އަމިއްލަ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަންގެ 45 ވަނަ ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 1
ފަރާގެ ފިލްމަކަށް ސޮއެއް ނުކުރަން: ރިތިކް

ފަރާ ހާން ހަދަން އުޅޭ "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތޭ" ގެ ރިމެކަށް ސޮއިކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ރިތިކް ރޯޝަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 3
ވިކާސްއާ އެކު ފަރާ ޕާޓީ ކުރުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެ ތުހުމަތުކުން މިހާރު ސަލާމަތްވެފައިވާ އަދި މި މަހުގެ 12 ގައި ރިިލީޒްކުރި ފިލްމު "ސުޕަ 30" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ވިކާސް ބާލް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ޑައިރެކްޓަރު/ކޮރިއޮގްރާފަރު ފަރާ ހާން މެންދުރު ކެއުމަކާ އެކު ޕާޓީ ކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އޭނާ އަށް...

11 ޖުލައި

July 11, 2019
ފަރާގެ އާ ފިލްމުގައި ރިތިކާއި ދީޕިކާ؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ސޮއިކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ކޮބައި ކަމެއް އަދިވެސް ރަސްމީކޮށް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެ ވާހަކަ މިހާތަނަކަށް ފަރާ އާއި ރޯހިތު ވެސް މީޑިއާތަކާ ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރާއި ކެޓްރީނާ ކެއިފް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގައި ހިމެނޭ ލަވަ "ޓިޕް ޓިޕް ބަރުސާ ޕާނީ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ މަހޭޝް ބަޓްގެ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 3
"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ"ގެ ރިމެކަށް ޝާހްރުކާއި ކެޓްރީނާ

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ހަތަރު ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ދާދި ފަހުން ފަރާ ހާން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިރު، ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ކުރީގެ ވަރަށް މަގުބޫލު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމެކެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ރީތީގެ ރާނީ މަނޫޝީ ތައާރަފު ވާނީ އަކްޝޭއާ އެކު

ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ހާސިލުކުރި އިންޑިއާގެ މަނޫޝީ ޗިލާރު ބޮލީވުޑަށް ނެރުމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ބޮލީވުޑަށް ނެރޭ ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ފަރާ ހާނެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 1
ޝާހްރުކް ތައްޔާރު ނަމަ "މޭ ހޫ ނާ 2" ހަދާނެ

ޝާހްރުކް ހާން ބޭނުން ނަމަ މި ވަގުތު "މޭ ހޫ ނާ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ފަރާ ހާން ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019
"މިސިޒް ސީރިއަލް ކިލާ" ގައި ޖެކްލީން އާއި މަނޯޖް

ނެޓްފްލިކްސް އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއުލާންކުރި އިންޑިއާގެ އާ 10 އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "މިސިޒް ސީރިއަލް ކިލާ" ގެ ލީޑް ރޯލަށް ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒާއި މަނޯޖް ބަޖްޕާއީ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 1
ކޮރިއޯގްރާފަރު ބޮސްކޯ ވެސް ޑައިރެކްޝަނަށް

ބޮލީވުޑްގެ ކޮރިއޯގްރާފަރުންގެ ތެރެއިން މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރުންނަކީ ފަރާ ހާނާއި ރެމޯ ޑި ސޫޒާ އެވެ. މި ދެ މީހުންގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ކޮރިއޮގްފާރަކު ވެސް އަންނަން އުޅޭކަން މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުވެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 1
ފަރާގެ އާ ފިލްމަކީ "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރިމޭކް؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށްދޭން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ސޮއިކުރި ފިލްމާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް އަދި މީޑިއާތަކާ ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 2
ސާޖިދާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ތަމަންނާ ހުރީ ތައްޔާރަށް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ގިނަ ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު މިހާރު ބޮލީވުޑުން އެކަހަރިކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ހާނުގެ ފަރާތުން އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިމަތިވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު އަދިވެސް މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ބަތަލާ ތަމަންނާ ބާޓިއާ ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019
ފަރާގެ އައު ފިލްމުން ދީޕިކާ ފެނިދާނެ

ރޯހިތުގެ ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް، ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށްދޭ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.