19 ޖޫން

June 19, 2018 35
ކެބިނެޓް އިއުލާން ކުރިއިރު، އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނޭނގޭ!

އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހިޔަނި ކެބިނެޓް މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވިއިރު، އެއީ އެ ޕާޓީތަކަށް އެނގިގެން ހިނގި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 131
ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނީ ނައިބަކަށް އަދީބު ލުމުން

އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފެއްޓެވީ ނައިބު ރައީސަކަށް އަހުމަދު އަދީބު އައްޔަން ކުރުމާ ހިސާބުން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 7
ވަކީލުން ފާރިސްއާ ބައްދަލުކުރަން ފުރުސަތެއް ނުދިން

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫނިދޫގައި ބަންދު ކޮށްފައި ހުރި، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫންގެ ވަކީލުންނަށް އޭނާއާ ބައްދަލު ކުރަން ފުރުސަތު ނުދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 9
އިއްޔެ އެ ފެނުނީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ އިންތިހާ: އިބޫ

އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް ތުހުމަތެއްގައި ހަ މަސް ދުވަހު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ކޯޓުން ދޫކޮށްލިތާ ދެ ދުވަސްތެރޭ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު...

January 28, 2018 27
އަރީފް ހުންނެވީ މަގާމުގައި ފުރިހަމަ ބާރާ އެކު: ޕޮލިސް

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް ހުންނެވީ ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރާއެކު އޭނާގެ މަގާމުގައި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 32
ފާރިސްގެ ޝަރީއަތަށް މައުމޫން ވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ބާއްވާ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށް ފާރިސްގެ ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އެ ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 74
ފ. އަތޮޅަށް ހަދާ ގޮތެއް އެނގެން ޖެހޭނެ: ކައުންސިލް

ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫއުއަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަކަށް ފ. އަތޮޅު "ވިއްކާލަން" އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރޭތީ އެކަމާ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކުރާ ނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 13
ޕީޕީއެމްގެ ދަފްތަރުން ފާރިސްގެ ނަން އުނިކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ދަފްތަރުން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫންގެ ނަން މިއަދު އުނިކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 16
އަބުރުގެ ބިލާ މެދު ޕީޕީއެމް ތެރޭގައި ހިޔާލު ތަފާތު!

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ނަމުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާ މެދު ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވެސް ބޮޑެތި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ހުރިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 27
ފާރިސް، ވަހީދު މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކުން ޑީމޯޓުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވެވަޑައިގެންނެވި މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑޭ) ތިއްބެވި މުހިއްމު ކޮމިޓީތަކުން ވަކިކޮށް، އާދައިގެ ކޮމިޓީއަކަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 26
ފާރިސް ޕީޕީއެމުން ވަކި ނުކުރާ ކަމަށް އަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ވަކި ނުކުރާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން އޭނާ އަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 18
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދާ ގުޅުމަށް ގާސިމަށް ދައުވަތު ދީފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އިއްތިހާދު މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕިޒިޝަންއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް މިރޭ ދައުވަތު ދީފައި ވާނެ ކަމަށް...

July 05, 2016 41
ފާރިސް ޕާޓީން ވަކިކުރަން ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

ތްރީ ލައިން ވިޕާ ހިލާފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ދެއްވި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޕާޓީން ވަކިކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމީޓީން ދެންމެއަކު...