05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ޒާރާގެ އާ މޭކަޕް ލައިނެއް

ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ޒާރާ އިން އާ މޭކަޕް ލައިނެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
ނިޔަފަތިތައް ބުއްފުޅިއެއްގެ ގޮތަށް!

އަންހެނުންގެ ރީތިކަމަށް ފުރިހަމަކަން ގެންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ އަތުގެ ނިޔަފަތިތަކަށް ވެސް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެެއް ދެވެ އެވެ. އެގޮތުން މެނިކިއޯ ހަދައިގެން ނިޔަފަތީގެ ތާޒާކަމާއި އޮފްކަން...

November 28, 2018 1
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލެއް

ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު މަޝްހޫރު ކުރީގެ ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް"ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ބިއުޓީ ޓިޕްސް އާއި ސްޓައިލިން ޓިއުޓޯރިއަލްއެއްގެ ގޮތުގައި...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ދަ ވީކެންޑާއި ބެލާ އެންގޭޖް ވަނީ

މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒްއާ ކައިވެނި ކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑު ފެތުރުނު ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ދަ ވީކެންޑް އާއި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ބެލާ ހަޑީޑް އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ދެ މީހުން ރައްޓެހިވެގެން...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 1
އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއް

އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ސްޓެލާ މެކާޓްނީ "ސްޓެލާ މެކާޓްނީ ކެއާ ފައުންޑޭޝަން" ގެ ނަމުގައި ޗެރިޓީއެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 1
ޓޭޕް އެޅި ބޫޓަކީ "ފަގީރުންނަށް ކުރި މަލާމާތެއް"

އަރައިގެން ހުންނަ ފައިވާން ނުވަތަ ބޫޓު މާ ދެރަވަރުކޮށް ހުރެއްޖެ ނަމަ، އެއީ ތިމާގެ އަސްލު ފެންވަރު ދޭހަކޮށްދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް މީހުން ސިފަ ކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން ގެންގުޅޭ ތަފާތު އުކުޅުތަކާ އެކު އަލަށް ނެރެގެން މި އުޅޭ ބޫޓް ފެނިފައި ވެސް ބަޔަކު ހަމަ ހައިރާން ވެދާނެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
ފިރިހެނުންނަށް ޒޭންގެ ދަބަސް ކަލެކްޝަނެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކަކީ ފެޝަން އައިކަންއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ފަންނާނެކެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ ސްޓައިލް ފޮލޯކުރާ މީހުން ބައިވަރެވެ. އެފަދަ މީހުންނަށް މިފަހަރު ދަބަސްތަކެކެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 1
ބާބެރީ ވެސް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިވަނީ

ފެޝަން ބްރޭންޑްތައް ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ބައެއް ބްރޭންޑްތަކުން ވަނީ ޖަނަވާރުންގެ ކެހެރި އެ މީހުންގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުން...

September 07, 2018
ޝެނެލް އަށް ފިރިހެނުންގެ މޭކަޕް ލައިނެއް

މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ޝެނެލް އިން ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ މޭކަޕްލައިނެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 2
މި ޖީންސްގެ ބަތާނަފުށް އޮންނަނީ ބޭރަށް

އެސޮސް އިން ދާދި ފަހުން ތައާރަފްކުރި، ކޮނޑުކެނޑި ފާޑުގެ އެއްޗަކާ ހުރެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަރަށް ބޮޑުވި އެވެ. އެކަމަކު އަނެއްކާވެސް ހަމަ މި މައުލޫއަށް ވާހަކަ ދެކެވޭނެ ޑިޒައިނެއް ފެޝަނަކަށް ހެދީ އެވެ. މި ފަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފެޝަން ކުންފުނި "ފާފެޗް" ގެ ޒަމާނީ ޖީންސެކެވެ. މިއީ ލައިގެން ހުންނަ އިރު، އެތެރެ ބޭރަށް ހުންނަ ގޮތް...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018
ޑިޒައިންތައް ހުސްވީ؟ މިވެސް ގޮތެއް

ފެޝަނަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ބައެއް ފަހަރު ކޮންމެ ގޮތެއް ވެސް ވަރިހަމަ ވެދާނެ އެވެ. ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން ވެސް ބަޔަކު އަންތަރީސްވާ ކަހަލަ ޑިޒައިންތަކެއް ނެރެނީ އެ ފޮލޯކުރާ މީހުން ވެސް އުޅޭތީ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018
އެލެން ޑިޖެނެރެސްގެ އަގު ހެޔޮ ކްލޯތިން ލައިނެއް

އެމެރިކާގެ ޓީވީ ތަރި އެލެން ޑެޖެނެރެސް، މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ވޯލްމާޓާ ގުޅިގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ ކްލޯތިން ލައިނެއް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018
ސައިފްގެ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަނީ

ސައިފް އަލީ ހާނަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ސްޓައިލިޝް އެކެކެވެ. އޭނާ ހެދުން އަޅާ ގޮތް ނަކަލުކުރުމަކީ އަބަދު ވެސް ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ސްޓައިލަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންނަށް އޮތީ އުފާވާ ކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018
ގުޑް އޮން ޔޫ: ފެޝަނަށް ލޯބިކުރާ މީހުން ހާއްސަ

ފެޝަނަށް ކިތަންމެ ލޯބި ކުރިޔަސް، ކޮންމެ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހެދުމެއް ކަމަކު ނުދާނެ އެވެ. އެހެންވެ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ވާނީ "ގުޑް އޮން ޔޫ" އަށް ބަރޯސަވުމެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018
ޒެކްގެ ޑްރެޑްލޮކްސް އިސްތަށިގަނޑު ކަމަކު ނުދިޔަ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޒެކް އެފްރޯނަކީ ކުއްލިކުއްލިއަށް ސްޓައިލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ތަރިއެކެވެ. އެގޮތުން ފާޑުފާޑަށް ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހެދުމާއި ތަފާތު ކުލަތައް ޖެއްސުމަކީ އޭނާ އެހާ ބިރު ގަންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 5
ޝޯޓު އެކޮޅުކޮޅުން؛ އަގަކީ 385 ޑޮލަރު

ފެޝަން އިންޑަސްޓްރީން އާދަޔާ ޚިލާފު ޑިޒައިންތައް މި ފަހަކަށް އައިސް އެބަ ފެނެ އެވެ. މިފަހަރު ޑެނިމް ބްރޭންޑުން އުފައްދައިގެން މި އުޅެނީ އެކޮޅުކޮޅުން އޮންނަ ޝޯޓެކެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 12
ޖީންސް ލާން ހުއްދަ ނުދޭތީ ފިރިމީހާ މަރާލައިފި

އިންޑިއާގެ އަންހެނަކާއި އޭނާގެ ހަތަރު އަންހެން ދަރިން ޖީންސް ލާން ފިރިމީހާ އަދި ދަރިންގެ ބައްޕަ ދެކޮޅު ހަދާތީ ބަޔަކަށް ފައިސާ ދީގެން އޭނާ މަރައިލި މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 2
މި އަނގޮޓީގެ އަގަކީ 4 މިލިއަން ޑޮލަރު

އިންޑިއާގައި ޖަވާހިރު އުފައްދާ ދެ މީހަކު ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން، 6.690 ޖަވާހިރުން އަތްކަން އަޅައިގެން އަނގޮޓިއެއް ހަދައި، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018
ޝެނެލް އިން ތްރީޑީ މަސްކަރާ ތައާރަފުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ޝެނެލް އިން ތްރީޑީ ޕްރިންޓެޑް މަސްކަރާ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
މީޓޫ ކަލެކްޝަނަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް

"މީ ޓޫ" އަކީ ހޮލީވުޑުން ދާދި ފަހުން ތިލަވި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ. ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެ ވާހަކަ ދައްކަން ހިތްވަރުދޭ މުހިންމު ހަރަކާތެކެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހެއް ނަމަ، އެ މީހަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް މި ހަރަކާތުގައި އެހީވާނެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ޕިއްޒާ ބޮކޭއެއް ކިހިނެއް ވާނެ؟

ކައިވެނީގެ ހެދުމާ އެކު އަންހެން މީހާގެ އަތުގައި އޮންނަ ކުލަކުލައިގެ ހިތްގައިމު މާތަކުން ފަރުމާކޮށްފައި އޮންނަ މާބޮނޑި އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ އެއްޗެކެވެ. ވެޑިން ޑްރެސް އެއާ ނުލައި ފުރިހަމައެއް ވެސް ނުވާނެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 2
"ޓީޝާޓް ގަމީހެއް" 1290 ޑޮލަރަށް

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ޒާރާއިން "މުންޑު ސްކާޓް" އެއް ހެދުމުން އެއަށް ޖޯކު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް މިފަހަރު އަދި އެއަށް ވުރެ ވެސް މަޖާ ފަރުމާއެކެވެ. ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ބެލެންޝިއާގާ އިން ބުނީ މިއީ ޓީޝާޓަކަށް ވެސް، ގަމީހަކަށް ވެސް ފުދޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ނަމަކީ "ޓީ-ޝާޓް ޝާޓް" އެވެ.