29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
ޓޮޕްޝޮޕްގެ ފުރަތަމަ ބްރައިޑަލް ކަލެކްޝަން

މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް ޓޮޕް ޝޮޕްގެ ފުރަތަމަ ބްރައިޑަލް ކަލެކްޝަން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
އޭޝިއާ އަށް ޚާއްސަ މާޖެހި އަތްދަބަހެއް

ބެލްޖިއަމްގެ އަތްދަބަސް ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ކިޕްލިންގް އަށް 30 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް އޭޝިއާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ފަށައިފި އެވެ. "ޖާނީ"ގެ ނަމުގައި ހޮންގް ކޮންގް، މެލޭޝިއާ އަދި ސިންގަޕޫރުގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކެމްޕެއިންގައި، އެއް ވަގުތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "އުފަންދުވަހުގެ" ޕާޓީތަކާއި...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 1
މިއީ ހާރެއް އަދި އިއަފޯނެއް

އެއްބަޔަކު ބުނާނީ މިއީ ކަރުގައި އަޅާ ހާރެއްގައި އިއަފޯނެއް ހަރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިއީ އިއަފޯނެއް ހާރަކަށް ބަދަލުކޮށްލާފައި ކަމަށް ބުންޏަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ބުންޏަސް އެ ކިޔެނީ ހަމަ އެކައްޗެެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 2
"އިންސްޓަގްރާމް މޫނު" ނުރައްކާވެއްޖެ

އިންސްޓަގްރާމުން ބައެއް ފޮޓޯތަކަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ އެވެ. އެއީ އެ ފޮޓޯއަކަށް ލިބޭ ލައިކްތަކާއި ކޮމެންޓާއި ޝެއާތަކަށް ބަލައިގެން ދޭ ސަމާލުކަމެކެވެ. އެންމެ ރީތި ފޮޓޯތައް އިންސްޓަގްރާމުން ކަނޑަައަޅަނީ މި ކަންކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެހެންވެ، އިންސްޓަގްރާމަށް އެންމެ ރީތި ކަމަށް ފެންނަ މީހުންނަށް ވާނީ މަޝްހޫރު މޫނުތަކެވެ....

25 މާޗް

March 25, 2017 2
ދިގަށް ރޮނގު ހުންނަ ހެދުމުން މީހާ ފެންނާނީ ހިކިކޮށް؟

އެންމެންހެން މަސައްކަތްކުރަނީ ހަށިގަނޑު ހިކިކޮށް ބަހައްޓާށެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް، ގިނަ މީހުންނަކަށް ނުވެ އެވެ. ހަށިގަނޑު ހުންނަ ވަރަށް ވުރެ ހިކިކޮށް ދެއްކުމަށް ބައެއް ސްޓައިލްތަކުގެ ހެދުން ލުމަކީ ވެސް ކޮށް އުޅޭ ކަމެކެވެ. ވަރަށް ކުރިންސުރެ ކިޔައި އުޅޭ ގޮތުގައި، ދިގަށް ރޮނގު ދަމާފައި ހުންނަ ފޮތީގެ ހެދުމެއް...

17 މާޗް

March 17, 2017 4
ސްކިނީ ޖީންސުން ގެއްލުންވޭތަ؟

ބައެއް އަންނައުނުން މައިބަދަ ސީދާކުރަން އުނދަގޫވުމާއި ކަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ބުރަކަށީގައި ރިއްސުން ފަދަ ކަންކަމާ ދިމާވާ ކަމުގެ އިންޒާރުތައް ތަޖުރިބާކާރުން ދެ އެވެ. ބްރިޓިޝް ކައިރޯޕްރެކްޓިކް އެސޯސިއޭޝަން (ބީއެސްއޭ) އިން ބުނަނީ ސްކިނީ ޖީންސާއި ހައި ހީލްސް އަދި އަތްދަބަހަކީ އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް...

12 މާޗް

March 12, 2017
އީރާން މީހުންނަކީ "ސްޓައިލިޝް" ބައެއް

އިރާނޭ ބުނުމުން ސިފަވަނީ އަސްކަރީ ލަޝްކަރުތަކާއި މޫނު ބުރުގާ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ މީޑިއާއިން ސިފަކޮށްދޭ ގޮތެވެ. އިމުން ބޭރު ނުވެ ފެޝަނަށް އުޅޭ މީހުން ވެސް އީރާނުގައި ގިނަ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017
ގުޅޭ ގޮތަށް ހެދުން އަޅާތާ 37 އަހަރު

ސްޓައިލް ނުވަތަ ފެޝަނަކީ ހަމައެކަނި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އުމުރެއްގެ މީހަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ސްޓައިލެއް ހުށަހަޅާލެވޭނެ އެވެ. ޖަޕާނުގެ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މި ދެމަފިރިންނަކީ މިކަމުގައި ނަމޫނާއެކެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017
ޝާހްރުކް ހާނާއި އަނުޝްކާ ފެޝަން ޝޯއެއްގައި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ހާނާއި އަނުޝްކާ ޝަރްމާ މިޖްވާން ފެޝަން ޝޯގެ ކެޓްވޯކްގައި ހިތްގައިމު ޑިޒައިންތަކެއް ލައިގެން މޮޑެލްކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 1
ނައިކީ ބްރޭންޑުން ސްޕޯޓްސް ބުރުގާއެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ސްޕޯޓްސްވެއާ ނުވަތަ އެތުލެޓިކް ވެއާ ބްރޭންޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބްރޭންޑު ނައިކީ އިން ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ބުރުގާއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. އެއީ "ނައިކީ ޕްރޯ ހިޖާބް" އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 4
ތަފާތު ހެދުމެއްގައި އޮސްކާއަށް ދިޔަ ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީ

މިއަހަރުގެ އޮސްކާ އަކީ ގިނަ ބަޔަކު ސިއްސުވާލި ތަފާތު ހަފުލާ އެކެވެ. އޮސްކާގެ ރަތް ދޫލަ މަތިން ވެސް ވަރަށް ތަފާތު އެކި ޒާތުގެ ހެދުންތައް ފެނުނެވެ. އެކަމަކު އެންމެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ހެދުންތަކަށްވުރެ ތަފާތު އަދި ބޮޑު މެސެޖެއް ދިން ހެދުމެއް ރަތް ދޫލަ މަތީ ފެނުނެވެ. މިއީ އެންމެ އަގު ބޮޑު ރީތި ހެދުމަށް ނުވެދާނެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 3
މިހާރު ސްޓައިލް: ފިރިހެނުންގެ ތިން ހެއާ ސްޓައިލެއް

ފިރިހެނުންގެ އިސްތަށިގަނޑު ސްޓައިލްކުރެވޭނެ ކިތަންމެ ގޮތެއް އެބަހުއްޓެވެ. ކުރު، ދިގު ނުވަތަ ބުޅި އިސްތަށިގަނޑަކަށް ވިޔަސް، އެމީހެއްގެ މޫނުގެ ބައްޓަމާއި އިސްތަށިގަނޑުގެ ޓެކްސްޗާއާ ގުޅޭ ސްޓައިލެއް ހިޔާރު ކުރުން ބުއްދިވެރި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 5
ޒަމާނީ މޭކަޕަކުން ދިވެހި ސަގާފަތް

ދިވެހި ސަގާފަތުން ހިޔާލު ހޯދައިގެން މޭކަޕް ކޮށްފައިވާ މޮޑެލެއްގެ ފޮޓޯ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ފޭސްބުކްގައި އާންމުވެފަ އެވެ. "ޔުނީކް ބްލެންޑް" ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ޝާއިއު ކުރި، މި ތަފާތު މޭކަޕްގެ ފަހަތުގައި ހުރީ ހުނަރުވެރި ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ޝިޒްނާ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017
އޮސްކާގެ އެންމެ ރީތި އަދި ހުތުރު ހެދުންތައް

ޝަރަފްވެރި އެކަޑެމީ އެވޯޑްސް ނުވަތަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާގައި މިފަހަރު ވެސް ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ. އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު، އޮޅިގެން އެހެން ފިލްމަކަށް...

February 27, 2017
ބުޅި އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟

އިސްތަށިގަނޑުގެ ސްޓައިލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު ޓްރެންޑަކީ ބުޅި އިސްތަށިގަނޑެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖުންނާއި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 6
1000 ފޫޓު މަތީ އެލިގެން އޮވެ ނެގި ފޮޓޯ

ރަޝިއާގެ މޮޑެލްއެއް ކަމަށްވާ ވިކީ އޮޑިންކޮވާ، ޑުބާއިގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކާޔަން ޓަވަރަށް އަރައި ސަލާމަތީ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުން ނުކޮށް އިމާރާތުގެ މަތިން އެލިގެން އޮވެ ފޮޓޯއެއް ނެގި މައްސަލަ ވަނީ ހޫނުވެފަ އެވެ. އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017
ފުންނާބު އުސް އެންމެ ރަނގަޅު ބޫޓަކީ ކޮބާ؟

އަންހެނުން އެންމެ ގަޔާވާ އެއް އެކްސެސަރީ އަކީ ބޫޓެވެ. އަދި އުސް ކަށި ހުންނަ ހީލް އަކީ އެންމެ މަގުބޫލު ސްޓައިލެވެ. އެކަމަކު ބަލައިލަން ހިތްގައިމު ނަމަވެސް މިއީ އަރައިގެން އުޅެން އުނދަގޫ އަދި ފަޔަށް ތަދުވާ ބޫޓެކެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 1
ފިނިހޫނުމިނަށް އިސްތަށީގެ ކުލަ ބަދަލުވާ ހެއާ ޑައިއެއް

އިސްތަށިގަނޑުގައި ތަފާތު ކުލައެއް ޖައްސާލުމަކީ ގިނަ އަންހެން ކުދިންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމެކެވެ. އަދި އިސްތަށިގަނޑުގެ ކުލަ ބަދަލުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިސްތަށި ފައިބާ، ހަންގަނޑު ހަލާކުވެ ޑޭންޑްރަފް ވުން ފަދަ ކަންތައްތައް އާއްމުކޮށް ދިމާވެ އެވެ. މި މައްސަލަ ކުޑަކުރުމަށް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކުން އާ އީޖާދެއް ކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 2
ނީލް-ރުކްމިނި ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ވަރަށް ނަލަ

ބޮލީވުޑް ދަންނަ މީހުންނަށް ނީލް ނިތިން މުކޭޝް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. ޖޮނީ ގައްދާރް އަދި ނިއު ޔޯކް ފަދަ ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ ނީލް އަކީ ގިނަ އަންހެން ކުދިންގެ "ޕޯސްޓާ ބޯއި" އެކެވެ. އެކަމަކު ނީލް ވަނީ މި މަހު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރުކްމިނި ސަހޭއާ ކައިވެނިކޮށް ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ހަފުލާއެއްގައި ބާއްވައިފަ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 2
ބުރުގާ އެޅި މޮޑެލްއަކަށް ބޮޑެތި ހުށަހެޅުންތަކެއް

ބުރުގާ އަޅައިގެން އެމެރިކާގެ ރީތީގެ މުބާރާތް، މިސް ޔޫ.އެސް.އޭ ގައި ވާދަކުރި ހަލީމާ އޭޑެން އަކީ އެ މުބާރާތުގައި އެގޮތަށް ވާދަކުރި ފުރަތަމަ މުސްލިމެވެ. މިހާރު އޭނާ އަކީއެންމެ ބޮޑު މޮޑެލް އޭޖެންސީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އައިއެމްޖީ މޮޑެލްސްގެ މޮޑެލެކެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމެއްގެ ފެޝަން ޝޯއެއް

ނިއު ޔޯކްގައި ކުރިއަށްދާ ފޯލް ވިންޓާ ފެޝަން ވީކް މިފަހަރު ވަރަށް ތަފާތެވެ. ޑިޒައިނަރުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރުތައް ވެސް ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ.