08 ޖޫން

June 08, 2018 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ޕިއްޒާ ބޮކޭއެއް ކިހިނެއް ވާނެ؟

ކައިވެނީގެ ހެދުމާ އެކު އަންހެން މީހާގެ އަތުގައި އޮންނަ ކުލަކުލައިގެ ހިތްގައިމު މާތަކުން ފަރުމާކޮށްފައި އޮންނަ މާބޮނޑި އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ އެއްޗެކެވެ. ވެޑިން ޑްރެސް އެއާ ނުލައި ފުރިހަމައެއް ވެސް ނުވާނެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 2
"ޓީޝާޓް ގަމީހެއް" 1290 ޑޮލަރަށް

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ޒާރާއިން "މުންޑު ސްކާޓް" އެއް ހެދުމުން އެއަށް ޖޯކު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް މިފަހަރު އަދި އެއަށް ވުރެ ވެސް މަޖާ ފަރުމާއެކެވެ. ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ބެލެންޝިއާގާ އިން ބުނީ މިއީ ޓީޝާޓަކަށް ވެސް، ގަމީހަކަށް ވެސް ފުދޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ނަމަކީ "ޓީ-ޝާޓް ޝާޓް" އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018
ކޭޓްގެ ކުއްލި މަރުން ފެޝަންގެ ދުނިޔެ ޝޮކުގައި

ކެލިފޯނިއާ (ޖޫން 6) - އަތްދަބަހާއި ފެޝަނުގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑު، 'ކޭޓް ސްޕޭޑް ނިއުޔޯކް' ގެ ބާނީ، ކެތަރީން ބްރޮސްނަހާންގެ ކުއްލި މަރާ އެކު ފެޝަންގެ ސިނާއަތަށް ސިހުން ގެނުވައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018
ސެރީނާ ވިލިއަމްސް ފެޝަން ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އަލަތު ދަރިފުޅު އޮލިމްޕިއާ އަށް ނުވަ މަސްވީ އިރު، މަޝްހޫރު ޓެނިސް ތަރި ސެރީނާ ވިލިއަމްސް މިހާރު ހުރީ އަލުން ޓެނިސް ކޯޓަށް ނުކުމެ އެވެ. އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޓެނިސް ޗެމްޕިއަން ވަނީ މަޔަކަށްވީ ފަހުން، އިހަކަށް ދުވަހު ފުރަތަމަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 1
ފަށުފުލުން ދޭން އުޅުނު މެސެޖުން ބޮޑު މައްސަލައެއް

"ޑިޕްރެޝަން"، "އެންޒައިޓީ" އަދި "ބައިޕޯލާ" ފަދަ ލަޒުފުތައް ފަށުފުލުގައި ލިޔެ، އެމެރިކާގެ ގަހަނާ ބްރޭންޑަކުން އުފެއްދި ފަށްތަކަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 1
މޭގަންގެ ކައިވެނީގެ ހެދުމަކީ ނަކަލެއް؟

މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެ ހަފުލާގެ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ގުޅުވައި، މީޑިއާތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތައް މަދެއް ނުވެ އެވެ. މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް އަދިވެސް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ އަކީ މޭގަންގެ ކައިވެނީގެ ހެދުމުގެ ވާހަކަ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018
ފެޝަން ކަލެކްޝަން ހުޅުވައިފި

ފެޝަން ކަލެކްޝަންގެ ނަމުގައި ދިވެހި ފެޝަން ޑިޒައިނަރުންނާއި ފެހުންތެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަން ޚާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 1
ލޯގޯއެއްގެ މައްސަލާގައި ރިހާނާ އަށް ދައުވާކުރަނީ

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާގެ ބްރޭންޑް ފެންޓީ އިން ޕޫމާއާ ގުޅިގެން ފެންޓީ ޕޫމާ އެކްސް ކަލެކްޝަންގެ އުފެއްދުންތައް "އެފްޔޫ" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ކްލޯތިން ބްރޭންޑް ފްރީޑަމް ޔުނައިޓެޑް (އެފްޔޫ) އިން ދީފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 1
ރެމޯގެ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ކޮރިއޮގްރާފަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ރެމޯ ޑި ސޫޒާގެ އަމިއްލަ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 5
އަނގޮޓި އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި "އިނގިލީގައި އިންދަނީ"

އިނގިލީގައި އޮންނަ އަނގޮޓި ނަގާފައި، އެ ބޭއްވުނު ތަނެއް ނޭނގިގެން އެތަންމިތަން ހާވާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. މިއޮތީ އެކަހަލަ މީހުންނަށް ހައްލަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
ސެލީނާ ގޮމޭޒްގެ ހެދުންތައް އެންމެންނަށް

އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒަކީ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ސްޓައިލިޝް ފަންނާނެކެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ ފެޝަން ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ފޮލޯކުރާ ޒުވާން އަންހެން ކުދިން ވެސް...

March 16, 2018
ވަސާޗޭ ވެސް ޖަނަވާރުގެ ކެހެރި ބޭނުންނުކުރަން ނިންމައިފި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް "ވަސާޗޭ" ގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ވެސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޖަނަވާރުގެ ކެހެރި ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިގޮތަށް ނިންނީ ޖަނާވަރުގެ ހައްގުތަކާއި...

10 މާޗް

March 10, 2018 6
މޭގަން މާކަލްގެ ވެޑިން ޑްރެސްގެ އަގަކީ 8 މިލިއަން

މެއި މަހުގެ 19 ގައި އޮންނަ، ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެންޏަށް އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މިހާރު މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ހޫނުކޮށް ދައްކާ އެއް ވާހަކައަކީ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި މޭގަން މާކަލް ބޭނުން ކުރާ ކައިވެނީގެ ހެދުމުގެ އަގުގެ ވާހަކަ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 15
ޖީންސް ލަނީ ނުދޮވެ: ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ޖީންސް ލާ މީހުން ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ދުވަހަކު ވެސް ޖީންސް ނުދޮވެ ލާ މީހަކު ހުރެ ދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފަހަރުގައި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެ ކަހަލަ ބަޔަކު ތިބެދާނެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
ބެލާ ކްރޫޒްގެ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

ބެލާ ކްރޫޒަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޓޮމް ކްރޫޒާއި ނިކޯލް ކިޑްމަން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު އެޑަޕްޓްކޮށްފެން ބޮޑުކުރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ކުރިން މޮޅު...

February 14, 2018 2
ޖަޕާންގެ ސްކޫލަކަށް "އަރްމާނީ" ޔުނިފޯމް

މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑްތަކަށް ދެވިހިފީމާ ވާނެ ގޮތް މިއޮތީ ޖަޕާންގެ ސްކޫލެއްގެ ބެލެނިވެރިން ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. ޖަޕާން މީހުންނަކީ މުއްސަނދި އަދި ވަރަށް ޒަމާނީ ދިރިއުޅުމުގެ...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 2
ޒާރާއިން މިފަހަރު ހެދީ އަގުބޮޑު "މުންޑެއް"

ޒާރާ ބްރޭންޑުން ބާޒާރަށް ނެރުނު، މުންޑަކާ ވައްތަރު ގޮތެއް ހުންނަ ސްކާޓަކާއި ހަރުވާޅަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޖޯކު ޖަހަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018
"ދޯ" ގައި މިފަހަރު ފެޝަން އާއި ބިއުޓީ

"މިހާރު"ގެ ޓީމުން އުފައްދާ ލައިފްސްޓައިލް މަޖައްލާ "ދޯ"ގެ ހަތް ވަނަ އަދަދު، ފެޝަން އަށް ހާއްސަކޮށް ނެރެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 14
އެންމެ ރީތި ތުނބުޅި ހޮވުމުގެ މުބާރާތެއް!

ރީތި ތުނބުޅިއެއް ހޮވަން އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ބޭޑްލެބާ ގުޅިގެން ތަފާތު މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017
ނިވާކަން ބޮޑު ހެދުންތަކުގެ ފެސްޓިވަލެއް

ނިވާކަން ބޮޑު ހެދުންތަކަށް ހާއްސަ ފެސްޓިވަލެއް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 1
ފްރައިޑް ޗިކަން ޕޭންޓްސް: މިއީ ހަމަ ކުކުޅު ފައެއް

ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ޖަޕާނު މީހުންނަކީ މޮޅު ޚިޔާލުތަކަށް އާ ވައްތަރުތަކުގެ އަންނައުނު އުފެއްދުމުގައި ވަރަށް ކުރީގައި އުޅޭ ބައެކެވެ. މި މީހުން މިފަހަރު ހެދީ ތެލުލާފައި އޮތް ކުކުޅު ފައެއް ހެން އޮންނަ ހަރުވާޅެކެވެ. އެމީހުން މި ހަރުވާޅު އުފެއްދީ ގަސްތުގައި ކުކުޅު ފަޔަކާ އެއްގޮތް ކުރަން ނޫން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 7
ބައްޕަގެ ބާ ގަމީސްތަކުން ދަރިފުޅު ނަލަހައްދަނީ

ހެދުން އަލަމާރިއަށް އެއްޗެހި ގިނަވަމުން ގޮސް ސަލާމަތް ނުވާ ހިސާބަށް ދިއުމުން، ނުލައި ހެދުންތައް ހޮވާލާފައި އުކާލަންވީ އެވެ. ނޫނީ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް އެ އެއްޗެހި ދިނުމަކީ ވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގެ މި މަންމަ ކަންތައް ކުރީ ތަފާތުކޮށެވެ.