22 ޖުލައި

July 22, 2018
ސައިފްގެ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަނީ

ސައިފް އަލީ ހާނަކީ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ސްޓައިލިޝް އެކެކެވެ. އޭނާ ހެދުން އަޅާ ގޮތް ނަކަލުކުރުމަކީ އަބަދު ވެސް ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ސްޓައިލަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންނަށް އޮތީ އުފާވާ ކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018
ގުޑް އޮން ޔޫ: ފެޝަނަށް ލޯބިކުރާ މީހުން ހާއްސަ

ފެޝަނަށް ކިތަންމެ ލޯބި ކުރިޔަސް، ކޮންމެ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހެދުމެއް ކަމަކު ނުދާނެ އެވެ. އެހެންވެ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ވާނީ "ގުޑް އޮން ޔޫ" އަށް ބަރޯސަވުމެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018
ޒެކްގެ ޑްރެޑްލޮކްސް އިސްތަށިގަނޑު ކަމަކު ނުދިޔަ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޒެކް އެފްރޯނަކީ ކުއްލިކުއްލިއަށް ސްޓައިލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ތަރިއެކެވެ. އެގޮތުން ފާޑުފާޑަށް ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހެދުމާއި ތަފާތު ކުލަތައް ޖެއްސުމަކީ އޭނާ އެހާ ބިރު ގަންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 5
ޝޯޓު އެކޮޅުކޮޅުން؛ އަގަކީ 385 ޑޮލަރު

ފެޝަން އިންޑަސްޓްރީން އާދަޔާ ޚިލާފު ޑިޒައިންތައް މި ފަހަކަށް އައިސް އެބަ ފެނެ އެވެ. މިފަހަރު ޑެނިމް ބްރޭންޑުން އުފައްދައިގެން މި އުޅެނީ އެކޮޅުކޮޅުން އޮންނަ ޝޯޓެކެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 12
ޖީންސް ލާން ހުއްދަ ނުދޭތީ ފިރިމީހާ މަރާލައިފި

އިންޑިއާގެ އަންހެނަކާއި އޭނާގެ ހަތަރު އަންހެން ދަރިން ޖީންސް ލާން ފިރިމީހާ އަދި ދަރިންގެ ބައްޕަ ދެކޮޅު ހަދާތީ ބަޔަކަށް ފައިސާ ދީގެން އޭނާ މަރައިލި މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 2
މި އަނގޮޓީގެ އަގަކީ 4 މިލިއަން ޑޮލަރު

އިންޑިއާގައި ޖަވާހިރު އުފައްދާ ދެ މީހަކު ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން، 6.690 ޖަވާހިރުން އަތްކަން އަޅައިގެން އަނގޮޓިއެއް ހަދައި، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018
ޝެނެލް އިން ތްރީޑީ މަސްކަރާ ތައާރަފުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ޝެނެލް އިން ތްރީޑީ ޕްރިންޓެޑް މަސްކަރާ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
މީޓޫ ކަލެކްޝަނަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް

"މީ ޓޫ" އަކީ ހޮލީވުޑުން ދާދި ފަހުން ތިލަވި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ. ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެ ވާހަކަ ދައްކަން ހިތްވަރުދޭ މުހިންމު ހަރަކާތެކެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހެއް ނަމަ، އެ މީހަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް މި ހަރަކާތުގައި އެހީވާނެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ޕިއްޒާ ބޮކޭއެއް ކިހިނެއް ވާނެ؟

ކައިވެނީގެ ހެދުމާ އެކު އަންހެން މީހާގެ އަތުގައި އޮންނަ ކުލަކުލައިގެ ހިތްގައިމު މާތަކުން ފަރުމާކޮށްފައި އޮންނަ މާބޮނޑި އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ އެއްޗެކެވެ. ވެޑިން ޑްރެސް އެއާ ނުލައި ފުރިހަމައެއް ވެސް ނުވާނެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 2
"ޓީޝާޓް ގަމީހެއް" 1290 ޑޮލަރަށް

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ޒާރާއިން "މުންޑު ސްކާޓް" އެއް ހެދުމުން އެއަށް ޖޯކު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް މިފަހަރު އަދި އެއަށް ވުރެ ވެސް މަޖާ ފަރުމާއެކެވެ. ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ބެލެންޝިއާގާ އިން ބުނީ މިއީ ޓީޝާޓަކަށް ވެސް، ގަމީހަކަށް ވެސް ފުދޭނެ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ނަމަކީ "ޓީ-ޝާޓް ޝާޓް" އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018
ކޭޓްގެ ކުއްލި މަރުން ފެޝަންގެ ދުނިޔެ ޝޮކުގައި

ކެލިފޯނިއާ (ޖޫން 6) - އަތްދަބަހާއި ފެޝަނުގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑު، 'ކޭޓް ސްޕޭޑް ނިއުޔޯކް' ގެ ބާނީ، ކެތަރީން ބްރޮސްނަހާންގެ ކުއްލި މަރާ އެކު ފެޝަންގެ ސިނާއަތަށް ސިހުން ގެނުވައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018
ސެރީނާ ވިލިއަމްސް ފެޝަން ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އަލަތު ދަރިފުޅު އޮލިމްޕިއާ އަށް ނުވަ މަސްވީ އިރު، މަޝްހޫރު ޓެނިސް ތަރި ސެރީނާ ވިލިއަމްސް މިހާރު ހުރީ އަލުން ޓެނިސް ކޯޓަށް ނުކުމެ އެވެ. އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޓެނިސް ޗެމްޕިއަން ވަނީ މަޔަކަށްވީ ފަހުން، އިހަކަށް ދުވަހު ފުރަތަމަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 1
ފަށުފުލުން ދޭން އުޅުނު މެސެޖުން ބޮޑު މައްސަލައެއް

"ޑިޕްރެޝަން"، "އެންޒައިޓީ" އަދި "ބައިޕޯލާ" ފަދަ ލަޒުފުތައް ފަށުފުލުގައި ލިޔެ، އެމެރިކާގެ ގަހަނާ ބްރޭންޑަކުން އުފެއްދި ފަށްތަކަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 1
މޭގަންގެ ކައިވެނީގެ ހެދުމަކީ ނަކަލެއް؟

މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެ ހަފުލާގެ ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ގުޅުވައި، މީޑިއާތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތައް މަދެއް ނުވެ އެވެ. މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް އަދިވެސް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ އަކީ މޭގަންގެ ކައިވެނީގެ ހެދުމުގެ ވާހަކަ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018
ފެޝަން ކަލެކްޝަން ހުޅުވައިފި

ފެޝަން ކަލެކްޝަންގެ ނަމުގައި ދިވެހި ފެޝަން ޑިޒައިނަރުންނާއި ފެހުންތެރިންގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކަން ޚާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 1
ލޯގޯއެއްގެ މައްސަލާގައި ރިހާނާ އަށް ދައުވާކުރަނީ

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާގެ ބްރޭންޑް ފެންޓީ އިން ޕޫމާއާ ގުޅިގެން ފެންޓީ ޕޫމާ އެކްސް ކަލެކްޝަންގެ އުފެއްދުންތައް "އެފްޔޫ" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ކްލޯތިން ބްރޭންޑް ފްރީޑަމް ޔުނައިޓެޑް (އެފްޔޫ) އިން ދީފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 1
ރެމޯގެ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ކޮރިއޮގްރާފަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު ރެމޯ ޑި ސޫޒާގެ އަމިއްލަ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 5
އަނގޮޓި އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި "އިނގިލީގައި އިންދަނީ"

އިނގިލީގައި އޮންނަ އަނގޮޓި ނަގާފައި، އެ ބޭއްވުނު ތަނެއް ނޭނގިގެން އެތަންމިތަން ހާވާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. މިއޮތީ އެކަހަލަ މީހުންނަށް ހައްލަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
ސެލީނާ ގޮމޭޒްގެ ހެދުންތައް އެންމެންނަށް

އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒަކީ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ސްޓައިލިޝް ފަންނާނެކެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ ފެޝަން ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ފޮލޯކުރާ ޒުވާން އަންހެން ކުދިން ވެސް...

March 16, 2018
ވަސާޗޭ ވެސް ޖަނަވާރުގެ ކެހެރި ބޭނުންނުކުރަން ނިންމައިފި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް "ވަސާޗޭ" ގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ވެސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޖަނަވާރުގެ ކެހެރި ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިގޮތަށް ނިންނީ ޖަނާވަރުގެ ހައްގުތަކާއި...

10 މާޗް

March 10, 2018 6
މޭގަން މާކަލްގެ ވެޑިން ޑްރެސްގެ އަގަކީ 8 މިލިއަން

މެއި މަހުގެ 19 ގައި އޮންނަ، ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެންޏަށް އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މިހާރު މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ހޫނުކޮށް ދައްކާ އެއް ވާހަކައަކީ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި މޭގަން މާކަލް ބޭނުން ކުރާ ކައިވެނީގެ ހެދުމުގެ އަގުގެ ވާހަކަ އެވެ.