26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 2
ކޭއެފްސީގެ "ފިންގަ ލިކިން ގުޑް" ކޮވިޑާހެދި ދޫކޮށްލަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ކުންފުނި ކޭއެފްސީގެ ކެއުންތައް އިޝްތިހާރުކުރަން ސިގްޗޭނާ ސްލޯގަންއެއްގައި ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ "ފިންގަ ލިކިން ގުޑް" ބޭނުންކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020
މަގާމުން ވަކިކުރި ސީއީއޯ އަށް މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން ދައުވާ

މުވައްޒަފަކާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބާއްވައިގެން މިދިޔަ އަހަރު މަގާމުން ވަކިކުރި މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ ސީއީއޯ ސްޓީވް އީސްޓަބުރްކް ދޮގު ހަދައި ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 5
ކޭއެފްސީގެ "ކުކުޅު" ފައިވާން ވިކި ހުސްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން ކާއެފްސީން ކުކުޅު މަސްގަނޑެއް ސިފަވާ ގޮތަށް ނެރުނު ފައިވާން ވިއްކަން ފެށިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 3
ކޭއެފްސީން ލެބޯޓްރީގައި ކުކުޅުމަސް އުފައްދަނީ

ކުކުޅުމަހުގެ ކެއުންތަކަށް ހާއްސަ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން ކޭއެފްސީން އެތަނުގެ ޗިކެން ނަގެޓްސް އަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން ދޭ ކުޅޭ އެއްޗެހި ބަދަލުކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ކުންފުނި މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ހެޕީ މީލްސްއާ އެކު ޕްލާސްޓިކް ކުޅޭ ސާމާނުދޭތީ އެކަން ހުއްޓައިލުމަށް ގޮވާލައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކުރި ކެމްޕޭނަކާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން އެކަން ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 1
ހަ އެތިކޮޅަށް ވުރެ ގިނައިން ޗިޕްސް ނުކާން ލަފައެއް

ފްރައިސް ޕޯޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނީ ހަ އެތިކޮޅު ކަމަށް ހާވަޑް ޔުނިވަސީޓީގެ ޕްރޮފެސަރަކު ވިދާޅުވުމާ އެކު، އިންޓަނެޓުގައި އެތައް ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 18
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި ހަތަރު ފްރެންޗައިސެއް ހުޅުވައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި އަލަށް ހެދި ވޯޓާ ފްރަންޓް އިމާރާތުގައި މަޝްހޫރު ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޮސްޓާ ކޮފީ އަދި ހާވެސްޓް މާކެޓް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 14
އެއާޕޯޓުގައި މާދަމާ ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓް ހުޅުވަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި އަލަށް ހެދި ވޯޓާ ފްރަންޓް ބިލްޑިންގްގައި މަޝްހޫރު ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓާއި ކޮސްޓާ ކޮފީ އަދި ހާވެސްޓް މާކެޓް މާދަމާ ހަވީރު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018
ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް "ސަބްމޯ" ހުޅުމާލެއަށް!

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ "ސަބްމޯ" ސަބްމެރިން، ސިނަމާލެ ބްރިޖް މިއަދު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމާއެކު ހުޅުމާލެއަށް ޑެލިވަރީކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 30
މާލޭގައި ކޭއެފްސީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން (ކޭއެފްސީ) ރެސްޓޯރަންޓްގެ އައުޓްލެޓެއް މި ރޭ ރަސްމީކޮށް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 15
ކޭއެފްސީގެ ރެސްޓޯރަންޓް ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކަން (ކޭއެފްސީ)ގެ ރެސްޓޯރަންޓް ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 29
"ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް ޕެވިލިއަންގައި ހުޅުވައިފި

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާފައިވާ ޕެވިލިއަންގައި ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ފްރެންޗައިޒް، "ޗިކިން"ގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 2
މިހާތަނަށް 30،000 ބާގަ ކައިފި، އަދިވެސް ހިތެއް ނުފުރޭ

އެމެރިކާ މީހަކު 46 އަހަރު ތެރޭ 30،000 ބާގަ ކައިގެން "ރެކޯޑް" ހަދައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 2
ޖަންކް ފުޑަކީ ދަރިމައިވުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް

އަންހެނުން ބަލިވެ އިނުމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ދިރާސާތައް މިހާރު ގިނަ އެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި މިހާރު ބުނާ ގޮތުން މޭވާގެ ބާވަތްތައް ކެއުމާ ދުރުވެ، ޖަންކް ފުޑަށް ދެވިހިފުމަކީ މާބަނޑުވުން ލަސްކުރުވާ ނުވަތަ އެކަމަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަހެކެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 37
ފާސްޓް ފުޑް އިތުރުވަނީ، ހޭލުންތެރިކުރުވުން ކޮބާ؟

ސިއްހީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން ނަމަ އެ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގައި މި ދަނީ ފާސްޓް ފުޑް ވިއްކާ ތަންތަން އިތުރުވަމުންނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ، އެ ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން ދަނީ، އާންމުންގެ ޑިމާންޑް ވެސް ބޮޑުވެގެން ކަމެވެ. ހަގީގަތަކީ، އާބާދީ އަށް ބަލާއިރު، ހާއްސަކޮށް މާލޭގައި ޖަންކް ފުޑް ވިއްކާ ތަންތަން މިއޮތީ...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 23
ސެންޓްރަލް ޕާކްގަައި ރިވާސް ވެންޑިންގް މެޝިން ބަހައްޓަނީ

ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކްގަައި ރިވާސް ވެންޑިންގް މެޝިން ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އެ ކަން ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއްޔެ އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 1
މޭރީބްރައުންގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މެލޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެންޓް، މޭރީބްރައުންގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 13
ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީއާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވައިފި

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާފައިވާ ޕެވިލިއަން، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ރަސްމީކޮށް މިރޭ ހުޅުވައިި އެވެ.

April 02, 2018 27
މާލޭގައި ބާގަ ކިންގާއި ކޮފީ ކްލަބް ހުޅުވައިފި

މަޝްހޫރު "ބާގަ ކިންގް" އާއި "ކޮފީ ކްލަބް" މާލޭގައި ހުޅުވައި، މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

April 02, 2018 27
ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީއާ އެކު ޕެވިލިއަން މިރޭ ހުޅުވަނީ

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާ ޕެވިލިއަންގެ ދެ ވަނަ ބުރި، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީ"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު މިރޭ ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ...

29 މާޗް

March 29, 2018 73
ނުހުޅުވަނީސް ޕިއްޒާ ހަޓް ކައިރީގައި ދިގު ކިޔޫއެއް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިއްޒާ ހަޓްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލޭގައި މިއަދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމުން، އެތަނަށް ވަންނަން އެތައް ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 19
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕިއްޒާ ހަޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕިއްޒާ ހަޓްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި މާދަމާ އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.