29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 2
ހަ އަހަރު ފަހުން "4 ހަޅަ" ބައިސްކޯފަށް

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ގެންނަން އުޅުނު ފުރަތަމަ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމު "4 ހަޅަ" އެންމެ ފަހުން ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 15
ކާންސް ކޯޕަރޭޓް އެވޯޑްސްގެ ޖޫރީގައި ފައްތާހް

ޑޮކިއުމަންޓްރީތަކާއި ކޯޕަރޭޓް މީޑިއާ އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފްރާންސްގައި ދޭ ދަ ކާންސް ކޯޕަރޭޓް މީޑިއާ އެންޓް ޓީވީ އެވޯޑްސްގެ ޖޫރީންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު އަބްދުލް ފައްތާހް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 1
"ހައްދު" މިރެއިން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހަށް

މިދިޔަ އަހަރު އެޅުވި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ހައްދު" ގެ އާ ޝޯތަކެއް މިރެއިން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ފަށާނެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 3
"ހައްދު" ގެ އާ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ނިންމާފައިވާ، މިދިޔަ އަހަރު އެޅުވި ފިލްމް "ހައްދު" ގެ އާ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް އެ ސިނަމާ އިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 1
"ހައްދު" މި މަހު އަލުން އޮލިމްޕަހަށް

ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ހައްދު" ގެ ޝޯތަކެއް އަނެއްކާވެސް އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 21
ފައްތާހްގެ ވަކިވުން: ތަރިން ބުނަނީ ކީކޭ؟

ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހް ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލުމަކީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކެކެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގެ ބައެއް މީހުން ތިބީ އަދިވެސް އެކަން ގަބޫލްކުރަން ދަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތަރިންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ސްކްރީންރައިޓަރުންނާއި...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 55
ފައްތާހް ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލް އަދި ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަބްދުލް ފައްތާހް ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

November 20, 2017 2
ޝިބާން ދެން ވެސް ފެނުން ގާތީ ފައްތާހުގެ ފިލްމަކުން

ޝިބާން ބުނީ ދެން ވެސް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ފައްތާހްގެ ފިލްމަކުން ކަމަށް.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 5
"ހައްދު" 64 ރަށެއްގައި ދައްކައިފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ހައްދު" މިހާތަނަށް 64 ރަށެއްގައި ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި އަމާޒަކީ ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމޭ އިރު، މުޅި ރާއްޖޭގައި ފިލްމް ދައްކައި ނިންމުން ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހް ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 8
މި ޑައިރެކްޓަރުން ރޭންކް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރި ކަމެއް ފެންނަނީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ މެދުގަ އެވެ. އަބަދުވެސް ދިވެހި ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުން ތިބެނީ އެކަކު އެނެކަކާ"ހަނގުރާމަ" އިއުލާންކޮށްގެންނެވެ. ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދިނުމާއި އެކި ގޮތްގޮތަށް ފާޑު ކިޔުމަކީ ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުން ވަރަށް ފަރިތަ ކަމެކެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 39
ޝިބާން "ހައްދު" ކުޅުނީ 40،000ރ. އަށް

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އާ ތަރިއަކު ލައްވައި އެންމެ އަގު ބޮޑުކޮށް ފިލްމެއް ކުޅުވީ 75،000ރ. އަށް.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 15
ކުރިއަށް އޮތީ "ހައްދު"ގެ ވަދާއީ ފަސް ޝޯ

ފައްތާހް ބުނީ "ހައްދު" އަކީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން މިހާތަނަށް އޭނާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމް ކަމަށް.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 3
ތަރިންނާ އެކު "ހައްދު" ގެ ޕްރިމިއާ މިރޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި

މި ރެއިން ފެށިގެން އިތުރު ރަށްރަށުގައި ވެސް ފިލްމް ދައްކަން ފަށާނެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 7
"ހައްދު" އަށް ލިބޭ ތަރުހީބު ބޮޑު: ފައްތާހް

ފައްތާހްގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފިލްމް ދައްކާލުން.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 5
"ހައްދު"ގެ ޓީމާ އެކު އައްޑޫގައި ފިލްމު ނެރެފި

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހާއި ސްވެކްގައި ރަސްމީކޮށް ނެރުނު ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ ފިލްމު "ހައްދު" ރޭ އައްޑޫގައި ވެސް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 3
"ހައްދު" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާނެ

ފައްތާހް މިހާރު ހުރީ ބެލުންތެރިން ފިލްމާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޮތެއް ބަލަން ކެތްމަދުވެފައި.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 4
"ހައްދު" ގެ ހުރިހާ ޕްރިމިއާތަކެއް ފުލްވެއްޖެ

އޮލިމްޕަސް، މާލެ/ހުޅުމާލެ ސްވެކް އަދި އައްޑު އާއި ކުޅުދުއްފުށީގެ ޕްރިމިއާ ޝޯތައް ވަނީ ފުލްވެފައި.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 6
"ހައްދު"ގެ މި ލަވައާ އެކު "އުދުހިލަމާ"

"ހައްދު" އަޅުވަން ދެން އޮތީ ހަތަރު ދުވަހެވެ. ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހް ރިކޯޑް ބްރޭކިން މޫވީއެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރާ މި ފިލްމުގައި ހުރި ވަރެއް ކޮންމެހެން ވެސް މި ފަހަރު ބަލާލަން ޖެހޭނެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 14
"ހައްދު" ގެ ސަޕްރައިޒިން އެކްޓަރަކީ ނޫސްވެރިޔާ ފައިރޫޒް

އަންނަ މަހު ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ހައްދު" އަށް އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، އެ ޓީމުން ބެލުންތެރިންނަށް ސަޕްރައިޒެއް މިރޭ ދީފި އެވެ. އެއީ އެ ފިލްމުން...

August 30, 2017 8
"ހައްދު" އަކީ އާ ބެންޗްމާކަކަށް ވާނެ: ފައްތާހް

އަންމަ މަހު ހައެއްގައި އަޅުވާ، ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ 12 ވަނަ ފީޗާ ފިލްމް "ހައްދު" ހަމައެކަނި ރެކޯޑް ބްރޭކިން މޫވީއެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓްކޮށްފައި ނިންމައިލާކަށް އޭނާ...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017
"ހައްދު" އާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ: ރިޝްފާ

އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ހައްދު" ގައި ކުޅެފައިވާ ރޯލާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމް ވަރަށް ކަމުދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑު ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ އެއް ބަތަލާ އައިނިމަތު ރިޝްފާ ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 1
"ހައްދު" ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް ދައްކާނެ

މާލޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގެ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް "ހައްދު" އަޅުވާނެ.

August 20, 2017
ކުރިއަށް ހުރީ އުންމީދީ ފިލްމުތަކެއް

ރިލީޒް ވާން ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމާ އެކު މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް އައި ފިލްމްތަކުގެ އަދަދު އަށެކަށް އަރާނެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ނުކުރީ އަށް ފިލްމް.