09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 4
ދީމާ އަށް އައްޑޫ ކައުންސިލުން ހާއްސަ ޓްރޮފީއެއް

މިދިޔަ މަހު މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ރާއްޖެ އަށް ރަން މެޑެލް ހޯދައި ދިން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ފާތުމަތު ދީމާ އަލީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އޭނާ އަށް ހާއްސަ ޓްރޮފީއެއް ދީފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 5
އިންޑިވިޖުއަލް ކުޅިވަރު އެވޯޑް ނަބާހާ އާއި އަޖުފާނަށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން އިންޑިވިޖުއަލް ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ބެޑްމިންޓަންގެ ފާތިމަތު ނަބާހާ އަބްދުއްރައްޒާގް އަދި އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހަމަ އެ ކުޅިވަރުން މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު ހޯދައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 5
ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލީ ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ގޮތުގައި: ކޯޗު

ނިމިގެން ދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން އުއްމީދުކުރި ވަރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ދިވެހި އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިން ހޯދީ، އުނދަގޫ ހާލަތްތަކާ، ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލައިގެން ކަމަށް ހެޑްކޯޗު އިންޑިއާގެ އަމިތު ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 24
ދީމާ: މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ގުރުބާނީގެ އަގު ރަނުން!

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ ދިވެހި ކުޑަކުއްޖަކު މެލޭޝިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތެއްގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ވާހަކަތައް ނޫސްތަކަށް އެރުމާ އެކު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަން ފެށީ އޭނާ ތަމްސީލްކުރާނީ ލަންކާ ކަމަށާއި ކާމިޔާބީއާ ހަމަޔަށް ދެވެން ވެސް އޮންނާނީ އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި...

25 ޖުލައި

July 25, 2019 3
"މިއަދު އެންމެ ބާރަށް ވިކެނީ ޓީޓީ ބޯޅަޔާ ރެކެޓާޔޯ!"

"މިއަދު ކުޅިވަރު ސާމާނު ފިހާރަތަކުން އެންމެ ބާރަށް ވިކެނީ ޓީޓީ ބޯޅަޔާ ރެކެޓާޔޯ! އެތެދެއްތަ؟"

24 ޖުލައި

July 24, 2019 24
ރަނާއި ރިހިން ޖަރީވެ އަންހެން ޓީޓީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ކެޓަގަރީގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ މުއީނާ މުހައްމަދާއި ފާތިމަތު ޖުމާނާ ނިމާލްގެ ޕެއާ ސީދާ ހަތަރު ސެޓުން...

July 24, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ: ޓީޓީގެ އަންހެން ދެ ޕެއާ ވެސް ކުއާޓާއަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމާއި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީގެ ޕެއާ އަދި މުއީނާ މުހައްމަދާއި ފާތިމަތު...

20 ޖުލައި

July 20, 2019 13
ދީމާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ: އަބަދުވެސް އެންމެ ގާތުގައި

އަހަރެމެން އެންމެންނަށް ފެންނަނީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީގެ ހުނަރުވެރިކަމެވެ. އޭނާ ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކެވެ. މިހާރު ވެސް އުއްމީދުކޮށްގެން މިތިބީ އިއްޔެ މޮރިޝަސްގައި ފެށި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އޭނާ ރާއްޖެ އަށް ރީތި ނަމެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށެވެ. ހަމައެއާ އެކު އަހަރެމެންނަށް ފެންނަން...

17 ޖޫން

June 17, 2019 3
ދީމާ ޗައިނާގައި މަތީ ފަންތީގެ ތަމްރީންތަކެއް ހަދަނީ

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވި ހާއްސަ ފުރުސަތެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އެ ކުޅިވަރުގެ ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ގައުމު ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ ނަންޖިންގައި، އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް ތަމްރީންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 2
ދީމާގެ ތަމްރީން ހަރަދުތަކާ ސަރުކާރުން ހަވާލުވެއްޖެ

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯޕްސް މުބާރާތުން ރާއްޖެ އަށް ރިހި މެޑަލް ހޯދައިދިން ފާތިމަތު ދީމާ އަލީގެ ތަމްރީންތަކުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 4
އޭޝިއަން ހޯޕްސް މުބާރާތުން ދީމާ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފި

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯޕްސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ބައިން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ރިހި މެޑަލް ހޯދައި އެ ކުޅިވަރުން ރާއްޖެ އަށް އޭޝިއާގެ މުބާރާތަކުން ފުރަތަމަ މެޑެއްޔެއް ހޯދައިދިން ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފާ އެކު، ދުނިޔޭގެ ހޯޕްސް މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 6
ދީމާ އޭޝިއާގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް!

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯޕްސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިން ބައިން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
ރަފާ އަށް މިލްކުވިޔަނުދީ ދީމާ ތަށި ހޯދައިފި

ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ތަށި މިލްކުކުރަން ނުކުތް އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް 4-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދައި، ތަށި ކާމިޔާބުކުރި އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 7
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭގެ ދީމާ ހޯދައިފި

ސައުތު އޭޝިއާ ހޯޕްސް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި، ރާއްޖޭގެ އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ އަށް އެ ކުޅިވަރުން، އެއްވެސް ކެޓަގަރީއަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަން މެޑެއްޔެއް ހޯދައިދީފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
ލަންކާގެ ރޯޔަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދެ އެވޯޑެއް ދީމާ އަށް

ސްރީ ލަންކާގެ ރޯޔަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ކަލާސް އެވޯޑުގައި އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިއާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ހޯދައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 2
އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާ ދީމާ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް!

ވަށައިގެން ފެންނަން ތިބޭނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިންނެވެ. ކައިރީގައި ހިނގަމުންދާނީ އެންމެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ކުރިމަތިލުންތަކެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަހަތުގައި އެހާމެ މޮޅެތި ކޯޗުން އިރުޝާދުދެމުންދާނެ އެވެ. ސްވިޑަންގައި މިހާރު ކުރިއަށްއެދާ ވޯލްޑް ޓީމް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި، އެ އެންމެންގެ ތެރޭގައި...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 9
ލަންކާގެ ފުރުސަތުތަކަށް ވުރެ މުހިއްމީ ރާއްޖެ!

ރޭ ނިމުނު ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގައި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ކުޅުމަކީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ހޯދާފައިވާ އަދި ހޯދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކާމިޔާބީޔަކުގެ ކުރިމަތީގައި ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެ މުބާރާތުގައި ދީމާ ބައިވެރިކޮށް އޭނާގެ ބެލެނެވެރިން އެ ނިންމީ އޭނާގެ ކެރިއަރާ ގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުމެކެވެ. ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދީމާ...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 19
ލަންކާގައި ދީމާ ރާއްޖެ ފަހުރުވެރިކޮށްދީފި! ސާބަސް!

މެލޭޝިއާގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތެއްގައި ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ހޯދައި ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންކޮށްލި ރާއްޖޭގެ އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ، ސްރީ ލަންކާގެ ޖޫނިއާ ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ 10 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.