22 ޖޫން

June 22, 2019 26
ނަހުލާގެ ފޭނުންނަށް "ސޮރީ"

އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ގެނެސް ދޭން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ އެ އިހްސާސްތަކުގެ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 2
"ގޮށްރާޅު" އަށް ފަހު ޝިނާންގެ ބިރުވެރި ފިލްމެއް

ފާތުމަތު ނަހުލާއާ ގުޅިގެން 2016 ގައި "4426" ގެ ނަމުގައި ބިރުވެރި ފިލްމަކުން ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުތް އަހުމަދު ޝިނާން އަނެއްކާ ވެސް ބިރުވެރި ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 7
ނަހުލާގެ "ޔޫސުފު" އަލުން އޮލިމްޕަހަށް

"ޔޫސުފް" ގެ އިތުރުން "4426" އާއި "ބޮސް" ގެ ޝޯތަކެއް ވެސް އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކާނެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 12
"ހުވާ"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ޓްރެއިލާ ރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 11
ނަހުލާގެ "ބީ" އަންނަ އަހަރު ފެންނާނެ

ފާތުމަތު ނަހުލާ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އިއުލާން ކުރި ލޯބީގެ ފިލްމު "ބީ" އަންނަ އަހަރު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 1
ދިވެހި ސިނަމާގެ ސުރުޚީތައް

ފާތުމަތު ނަހުލާ ގެނެސްދޭން އުޅޭ ވެން ސީރިޒް "ހުވާ" ގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި މީހުންނަށް ދެން މާ ގިނަ ދުވަހަކަށް މަޑުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އެ ވެބް ސީރީޒް ސްޓްރީމް ކުރާ ބައިސްކޯފް އެޕް ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާ ތެރޭގައި ލޯންޗް ކުރަން ވެސް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 9
"ހުވާ" ބެލޭނީ ބައިސްކޯފު އެޕުން

ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ވާހަކައަކަށް ހަދާ، ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ބެލޭނީ މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ "ބައިސްކޯފު" އެޕުން ކަމަށް، އެޕްގެ ކްރިއޭޓިވް ޑައިރެކްޓަރު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 2
ނަހުލާގެ "ހުވާ" ދެން މާ ލަހެއް ނުވާނެ

ފާތުމަތު ނަހުލާ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލަން ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނަގާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ. ކުރިން ދިން މުއްދަތަށް ވުރެ މި ފެނުން ލަސްވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، މިހާރު މި ވަނީ "ހުވާ" ގެ ބައެއް ކާސްޓުންގެ ލުކް ވެސް ދައްކާލައިފަ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 1
"ހުވާ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 8
"ބޮސް" އާއި "4426" އަނެއްކާ ވެސް އޮލިމްޕަހަށް

ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމް ކަމަށްވާ "ބޮސް" އާއި "4426" އަނެއްކާ ވެސް އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 4
"ހުވާ" ގެ ކާސްޓާ ރަވީ ވެސް ގުޅިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ކާސްޓާ ރަވީ ފާރޫގް ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
"ހުވާ" ގެ ލަވަތަކަށް މިއުޒިކް ހަދަން ފުރުސަތެއް

މިއީ މިއުޒިކް ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ޒުވާން މިއުޒިޝަނުންނަށް ލިބޭނެ ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ލަވަތަކުގެ މިއުޒިކް ހަދަން މިއޮތީ ހުޅުވިފައި އޮތް ފުރުސަތެކެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 12
"ހުވާ" ގެ ކާސްޓަށް ޔޫއްޕެ އާއި އައްޒަ

ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ވެބް ސީރިޒް "ހުވާ" ގެ މަސައްކަތް ފެށި ފަހުން، ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ މިއީ ކިހިނެއް، ކޮން ގޮތަކަށް ފެންނާނެ ވެބް ސީރީޒެއްތޯ ބަލައިލަން ބޭނުންވެފަ އެވެ. ބޮޑު ކާސްޓެއް ހިމަނައިގެން ހަ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ މި ސީރީޒަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 8
ހުވާ: ނަހުލާގެ ވެބް ސީރީޒްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ދާދި ފަހުން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ އަންނަނީ ފިލްމަކަށް ވުރެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 7
އެންމެ ކާމިޔާބު ޕްރޮޑިއުސަރުންނަކީ ކޮބާ؟

ފިލްމުތަކުގެ ވާހަކަ އާންމުކޮށް ދައްކާ އިރު، އެންމެ ގިނައިން އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވޭނީ އެ ފިލްމެއްގެ ތަރިންނާއި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ވާހަކަ އެވެ. ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ މީހުންގެ ވާހަކަ ދެކެވޭނީ ވަރަށް މަދު ފަހަރެއްގަ އެވެ. އެކަމަކު ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނަނީ އަދި ޑައިރެކްޓަރާއި ތަރިންނަށް...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 2
"ބޮސް" އާއި "4426" އަލުން އޮލިމްޕަހަށް

މި މަހުގެ 20 އިން ފެށިގެން "ބޮސް" ގެ ލަވަތަކުގެ ވީސީޑީ ވެސް އޮލިމްޕަހުން ވިއްކާނެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 19
"4426" ކަޓުވާލީކަން ސާބިތުވެއްޖެ: ނަހުލާ

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ބޭއްވި އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި ވާދަކުރި ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ބިރުވެރި ފިލްމް "4426" ނޮމިނޭޝަންތަކުން ގަސްތުގައި ކަޓުވާލީކަން ސާބިތުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ، އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން، ޖަޖުން މާކްސް ދިން ގޮތުގެ ޝީޓް ނަހުލާ ފޭސްބުކްގައި އާންމުކޮށްފި އެެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 3
ނަހުލާ "ފިލްމަކަށް ވުރެ ބޮޑު" ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބޮސް" އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއާ ދޭތެރޭ ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވާ ގޮތުން 2019 އަކީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެއް ވެސް ސިނަމާ އަށް ވެސް އަންނާނެ އަހަރެކެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 9
ނަހުލާގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާވެސް އައްޒަ އަށް

މި މަހު ބާއްވާ އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ފާތުމަތު ނަހުލާގެ "4426" އިން ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ، އެންމެ މޮޅު ބަތަލާ އަށް ނޮމިނޭޓް ނުވުމުން އުދާސްގަނޑުގެ ތެރޭގައި ނަހުލާގެ އާ ފިލްމެއް އަނެއްކާވެސް އައްޒަ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 27
ނޮމިނޭޝަންގައި "4426" އަށް މިވީ ކިހިނެއް؟

ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކާ އެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އުފެދޭ ސުވާލުތަކެއް ހުރެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ އާންމު ސުވާލަކީ ޖަޖް ކުރުން އިންސާފުވެރި ހެއްޔެވެ؟ މި އަހަރުގެ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާން ކުރުމާ އެކު ވެސް އެ ބަހުސް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ.