01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 2
ޔާއޯ ފެލިކްސް އަށް ސިމިއޯނީ ތައުރީފު އޮއްސާލައިފި

އޯލަންޑޯ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮގަސްޓް 1) - ޕޯޗުގަލްގެ ޒުވާން ތަރި ޔާއޯ ފެލިކްސް އަކީ މިހާތަނަށް އެ އުމުރުގައި އެންމެ ފެނުނު އެންމެ ތަފާތު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 9
ސްޕެއިންގެ ކްލަބްތަކަށް ބަޔާނުން ފާޑުކިޔައިފި

މިއުނިކް (ޖުލައި 28) - ސްޕެއިނުގެ ކްލަބްތަކުން މިހާރު ހަރަދުކުރަމުން އަންނަނީ އެއްވެސް އުސޫލަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ކާލް-ހެއިންޒް ރުމެނިގާ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 7
ގްރީޒްމަނަށް ބާސާ އަށް ނުކުޅެވޭ ގޮތް ހަދަން އެދިއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 25) - ދާދި ފަހުން ބާސެލޯނާ އަށް ސޮއިކުރި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަނަށް އެ ޓީމަށް ނުކުޅެވޭ ގޮތް ހަދަން އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ލަލީގާގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 6
"ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވުމުގައި އޮޅުވާލުމެއް ނޯންނާނެ"

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 16) - ބާސެލޯނާ އަށް ސޮއިކުރީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅުވާލައިގެން ނޫނީ ކުށެއް ކޮށްގެން ނޫން ކަމަށް ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 7
ގްރީޒްމަން މައްސަލައިގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ފީފާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 13) - ފްރާންސް ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ އުސޫލުން ބޭރުން އަމަލުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނެ، އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ފީފާ އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 7
ގްރީޒްމަން އެންމެ ފަހުން ބާސެލޯނާ އަށް!

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 12) - އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އައި ފްރާންސް ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އެންމެ ފަހުން ބާސެލޯނާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ކޮޕީއެއް ނުކުރާނަން: ޔާއޯ ފެލިކްސް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) - ދާދި ފަހުން ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް 142 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓްރާންސްފާ ފީ އަކަށް ބަދަލުވި، އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޔާއޯ ފެލިކްސް ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި ކުރިއަށްދާއިރު ބޭނުންވަނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކޮޕީ ކުރަން ނޫން ކަމަށާއި ފުޓްބޯޅައިގައި އަމިއްލަ ނަމެއް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019 5
އެތުލެޓިކޯ އިން ބާސެލޯނާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 6) - އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަންގެ ޓްރާންސްފާ ކަންތައްތަކުގައި ބާސެލޯނާ އިން އަމަލުކޮށްފައި ވަނީ އެތުލެޓިކޯ އަށް ވަރަށް އިހުތިރާމް ކުޑަކޮށް ކަމަށް ބުނެ އެތުލެޓިކޯ އިން ބާސެލޯނާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 6
ޔާއޯ ފެލިކްސް 142 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެތުލެޓިކޯ އަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 4) - ޕޯޗުގަލްގެ ބެންފީކާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޒުވާން ތަރި ޔާއޯ ފެލިކްސް، 142 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓްރާންސްފާ ފީ އަކަށް ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. މިއާ އެކު އޭނާ ވެފައިވަނީ ފުޓްބޯޅައިގެ ފަސް ވަނަ އަށް އެންމެ އަގުބޮޑު ޓްރާންސްފާއަށެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 8
ރެއާލަށް ނޫނެނޭ ބުނީ އުފަލާ އެކު: ޓޮރޭޒް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 25) - އޭނާގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގެ އެކި ހިސާބުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ހުށަހެޅުންތައް ލިބުނު ކަމަށާއި ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އެ ޓީމަށް ނޫނެކޭ ބުނީ އުފަލާ އެކު ކަމަށް ދާދި ފަހުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލި ސްޕެއިން ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 5
ގްރީޒްމަން ކުޅޭނީ ބާސެލޯނާ އަށް: އެތުލެޓިކޯ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 13) - ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކުޅޭނީ ބާސެލޯނާ އަށް ކަމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ސީއީއޯ މިގޭލް އެންހެލް ގިލް މަރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 18
ފަލަސްތީނުގެ އެދުމާ ހިލާފަށް އެތުލެޓިކޯ މެޗު ކުޅެފި

ގުދުސް، ފަލަސްތީން (މެއި 22) - ފަލަސްތީން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ދެކޮޅު ހެދުންތަކާ އެކު ވެސް، ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އިޒްރޭލުގެ ބެއިތާރު ފުޓްބޯލް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ރޭ ގުދުސްގައި މެޗު ކުޅެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 2
ގްރީޒްމަން އެތުލެޓިކޯ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި

މެޑްރިޑް (މެއި 15) - އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން މި ސީޒަނަށް ފަހު އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާކަން ރޭ އިއުލާންކުރިއިރު، ސްޕެއިނުގެ މީޑީއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި އޭނާގެ މިސްރާބު ހުރީ ބާސެލޯނާ އަށެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 6
ގުދުސްގައި މެޗު ނުކުޅެން އެތުލެޓިކޯގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ

ގުދުސް، ފަލަސްތީން (މެއި 11) - އިޒްރޭލުގެ ބެއިތާރު ފުޓްބޯލް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ގުދުސްގައި ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން މެޗު ނުކުޅެން ފަލަސްތީންގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން އެދިއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 10
އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 7) - މެޗުގެ ބޮޑުބައި 10 ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅުނު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 3
ގްރީޒްމަން އެތުލެޓިކޯ ދޫކޮށްލަނީ، ކްލަބްތައް އެލާޓުގައި

މެޑްރިޑް (މާޗް 19) - ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން މި ސީޒަނަށް ފަހު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރުމާ އެކު ގިނަ ކްލަބްތަކުން އޭނާ ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 28
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާ އަށް

ޓިއުރިން (މާޗް 13) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާ އަނބުރާލައި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 1
އެތުލެޓިކޯ އަށް މޮރާޓާ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިދީފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 4) - ތިން މިނިޓް ތެރޭ އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ޖެހި ދެ ލަނޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 2-0 އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 12
އެތުލެޓިކޯ މަގާމު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރެއާލަށް މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 25) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވިޔަރެއާލް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ދެ ވަނަ މަގާމު ދެމެހެއްޓިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ލެވަންޓޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 28
ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން މި ފަހަރުގެ ފޭވަރިޓެއް ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.