19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 6
ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަޔާން އަށް ގޯލު ޖަހައިފި

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޖަރުމަނު ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގެ ފުރަތަަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން 8-0 އިން ޝާލްކާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭ ތިއާގޯ ވިއްކާލަން ބަޔާނުން ބޭނުން

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ބަޔާން މިއުނިކުގެ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ވިއްކާލަން އެ ކްލަބުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 8
ބަޔާން މިއުނިކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލިސްބަން (އޮގަސްޓް 23) – ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ހަ ވަނަ ފަހަރަށް އުފުލާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 6
ޕީއެސްޖީ އަށް ވަކި ހާއްސަ ގޮތެއް ނޯންނާނެ: ބަޔާން

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 23) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޕީއެސްޖީ ވެގެން ވަކި ހާއްސަ ގޮތަކަށް ބަޔާން މިއުނިކް ތައްޔާރުނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 4
ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ބަޔާން މިއުނިކަށް

ލިސްބަން (އޮގަސްޓް 20) – ފްރާންސްގެ އޮލިމްޕިކް ލިޔޯން 3-0 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 31
ލަދުވެތި ގޮތަކަށް ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލައި ބަޔާން ސެމީ އަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 15) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ ލަދުވެތި ގޮތަކަށް 8-2 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 3
"މެސީ އާއި ލެވަންޑޯސްކީ އަޅާކިޔުމަކީ ގޯހެއް"

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 14) - މި ސީޒަނުގެ ކުޅުމަށް ބަލާފައި ވިޔަސް މިރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީއާ އަޅާކިޔުމަކީ ހެދޭނެ ގޯހެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
ތިއާގޯގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ސިޓީން ލިވަޕޫލާ ވާދަކުރަނީ

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 13) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 5
ބާސެލޯނާ އާއި ބަޔާން މިއުނިކް ކުއާޓާ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 9) – ނަޕޯލީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން އަދި ޗެލްސީ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 3
ސާނޭ ބަޔާނަށް ސޮއިކޮށްފި، ތިއާގޯ ލިވަޕޫލަށް؟

މިއުނިކް (ޖުލައި 4) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އައި ޖަރުމަނުގެ ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ބަޔާން މިއުނިކަށް ސޮއިކުރިއިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
މުލާގެ ރެކޯޑު މުގުރާލުމަކީ ލެވަންޑޯސްކީގެ އަމާޒެއް

މިއުނިކް (ޖޫން 21) - ޖަރުމަން ލީގުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖަހައިގެން ކުރީގެ ފޯވާޑް ގާޑް މުލާ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑު މުގުރާލުމަކީ އޭނާގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 1
ލީގު ކަށަވަރުކޮށް ބަޔާނުން ރެކޯޑާ ހަމަކޮށްފި

މިއުނިކް (ޖޫން 17) - ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 އިން ވާޑާ ބްރެމެން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައި ބަޔާން މިއުނިކުން އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އިން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޔޫރަޕުގެ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ބަޔާން ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި

މިއުނިކް (ޖޫން 14) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ބޮރޫޝިއާ މުންޗެންގްލަޑްބަކް އަތުން 2-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ބަޔާން މިއުނިކް އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020
ބަޔާން މިއުނިކް ޖަރުމަން ކަޕުގެ ފައިނަލަށް

މިއުނިކް (ޖޫން 11) – އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިކޮށް ބަޔާން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ޑޯޓްމަންޑް (މޭ 27) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020
ކުޓީނިއޯ ނުގަންނަން ބަޔާނުން ނިންމައިފި

މިއުނިކް (މޭ 25) – ބާސެލޯނާގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ 130 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަތުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާފައިނުވާ ކަމަށް ބަޔާނުގެ ޗެއާމަން ކާލް-ހެއިންޒް ރުމެނިގާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020
ލީގުގެ ރޭހުގައި ބަޔާނަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

މިއުނިކް (މެއި 24) - ޖަރުމަނު ލީގުގައި ރަށުންބޭރުގައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ މެޗަކަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާން މިއުނިކް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 1
ނިއު ނޯމަލްގައި ކުޅުން ވަރަށް އުނދަގޫ: މުލާ

މިއުނިކް (މެއި 18) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ޖަރުމަނު ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށައިގެން ސަޕޯޓަރުން ނުވައްދައި ކުޅޭއިރު ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި ސިފަވަނީ އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020
ކްލޯސާ، ބަޔާން މިއުނިކުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް

މިއުނިކް (މެއި 8) - ވޯލްޑް ކަޕުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާފައިވާ ފޯވާޑް ޖަރުމަނުގެ މިރޮސްލާވް ކްލޯސާ، އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ބަޔާން މިއުނިކްގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ޖަރުމަނު ސަރުކާރުން ރުހުންދީފި

ބާލިން (މެއި 7) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަން ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ޖަރުމަނުގެ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.