29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020
ޔުވެންޓަސް އަށް ޕޮއިންޓެއް، އިންޓަ އަށް މޮޅެއް

ބެނެވެންޓޯ (ނޮވެމްބަރު 29) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އާއި ބެނެވެންޓޯ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު އިންޓަ މިލާނުން، ސަސުއޮލޯ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 3
ޗެލްސީ، ސެވިއްޔާ، ބާސާ އަދި ޔުވެންޓަސް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 25) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެލްސީ އާއި ސެވިއްޔާ އާއި ބާސެލޯނާ އަދި ޔުވެންޓަސް ބާކީ ދެ މެޗު ނުކުޅެ އޮއްވައި މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުގެ ޖާގަ ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 22) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ދެ ލަނޑާ އެކު ކަލިއާރީ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 4
ޔުވެންޓަސް އިން ރޮނާލްޑޯ ދޫކޮށްލަނީ؟

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 11) - ޔުވެންޓަސް އިން އެ ކްލަބްގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން އަންނަ ސީޒަނުން ފެށިގެން ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020
ޔުވެންޓަސް، އިންޓަ އަދި މިލާން އެއްވަރު

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 9) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އާއި ރަނަރަޕް އިންޓަ މިލާން އަދި މިވަގުތު އެއް ވަނައިގައި އޮތް އޭސީ މިލާން ކުޅުނު މެޗުތައް އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 2
ބާސެލޯނާ އާއި ޔުވެންޓަސް އަށް ކާމިޔާބު ރެޔެއް

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 5) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ޖީ ގައި ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ޑައިނަމޯ ކިއޭވް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވިއިރު ޔުވެންޓަސް އިން ފެރެންޝްވަރޯސް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020
އެނބުރި އައިސް ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަަސް މޮޅުކޮށްދީފި

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 2) - ކޮވިޑް ޖެހިގެން 19 ދުވަސް ވަންދެން އައިސޮލޭޝަނުގައި ހުރުމަށް ފަހު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުމަށް އެނބުރި އައި މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަރައި ދެ ގޯލު ޖަހައިގެން ސްޕެޒިއާ އަތުން 4-1 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2020 1
ރޮނާލްޑޯ ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 31) - އިޓާލިއަން ލީގުގެ މި ހަފްތާގެ މެޗުތަކުގެ ކުރިން ކުރި ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓްތަކުން ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައިރަހަށް ނެގެޓިވްވެފައިވާ އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 11
ބާސެލޯނާ އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 29) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުލާ ކުޅުނު ޔުވެންޓަސް އަތުން ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ބާސެލޯނާ 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 9
ރޮނާލްޑޯ އަށް ބާސެލޯނާ މެޗު ގެއްލިއްޖެ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ ކެޕްޓަންކަމުގައި ކުޅޭ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ނުކުޅެވޭނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 1
ޔުވެންޓަސް ފުއްދާލަން ޖެހުނީ ޕޮއިންޓަކުން

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 26) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހެލަސް ވެރޯނައާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
ރޮނާލްޑޯ އަދިވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިިޓިވް

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 23) - އިޓާލިއަން ލީގުގެ މި ހަފްތާގެ މެޗުތަކުގެ ކުރިން ކުރި ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓްތަކުން ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގައިގައި އަދިވެސް ވައިރަސް އެބަހުރި ކަމަށް ދައްކާ ކަމަށް އިޓަލީގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 1
ބާސާ، ޔުވެންޓަސް އަދި ލާޒިއޯ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 21) – ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަދި ލާޒިއޯ އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020
އިޓަލީ މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަތަކަށް ރޮނާލްޑޯ ރައްދުދީފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 17) - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިޓަލީގެ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ސިއްހީ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ވިންޗެންޒޯ ސްޕަޑަފޯރާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރޮނާލްޑޯ ރައްދުދީފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ރޮނާލްޑޯ އުސޫލާ ހިލާފުވެއްޖެ: އިޓަލީ މިނިސްޓަރު

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 16) - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިޓަލީގެ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ސިއްހީ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ވިންޗެންޒޯ ސްޕަޑަފޯރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020
ރޮނާލްޑޯ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޔުވެންޓަސްގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 8) - ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި އެ ޓީމުގެ އިތުރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ސިއްހީ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާ ހިލާފުވުމުން އިޓަލީގެ ހެލްތު އޮތޯރިޓީން އެ ކުޅުންތެރިން މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020
ޗިއެސާ ޔުވެންޓަސް އަށް، 60 މިލިއަނަށް އަގު އަރާފާނެ

ރޯމް (އޮކްޓޫބަރު 6) – އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ފިއޮރެންޓީނާގެ އިޓަލީ ވިންގާ ފެޑެރިކޯ ޗިއެސާގެ ސޮއި 60 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް އަރާފާނެ ޑީލެއްގެ ދަށުން ހޯދައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 1
ކޮވިޑާ ހެދި ނަޕޯލީ ދަނޑަށް ހާޒިރެއްނުވި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 5) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ނަޕޯލީ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗަށް، ކޮވިޑް-19 އަށް ކުޅުންތެރިންތަކެއް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ނަޕޯލީން ހާޒިރެެއްނުވި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 2
ޔުވެންޓަސް އާއި ބާސެލޯނާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (އޮކްޓޫބަރު 1) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ބާސެލޯނާ އާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅެމުން އަންނަ ޔުވެންޓަސް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 1
އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ޔުވެންޓަސް އަށް ޕޮއިންޓެއް

ރޯމް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ރޯމާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.