17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 2
ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު ޕިރްލޯ ކޯޗިން ލައިސަންސް ނަގައިފި

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އިޓާލިއަން ލީީގުގެ އާ ސީޒަން މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ފެށުމުގެ ކުރިން ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު އަަންދްރެއާ ޕިރްލޯ ކޯޗިން ލައިސަންސް ނަގައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
ހިގުއައިން ބެކަމްގެ ޓީމަށް ސޮއިކޮށްފި

މިއާމީ (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ޔުވެންޓަސްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ނިމުމަކަށް ގެނެސް އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން އެމެރިކާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކްލަބް އިންޓަ މިއާމީ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020
ޔުވެންޓަސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ނަހަދަން: ސުއަރޭޒް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް، އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ފެތުރޭތީ އޭނާ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 6
ވިޑާލާއި ސުއަރޭޒް ވެސް ބާސާ ދޫކޮށްލަނީ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ބާސެލޯނާ އިން އިވާން ރަކިޓިޗް އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ސެވިއްޔާ އަށް ވިއްކާލާފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ލުއިސް ސުއަރޭޒާއި އާޓޫރޯ ވިޑާލް ވެސް ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020
ޕިރްލޯގެ އެއް ވަނަ ޓާގެޓަކީ ޕޮގްބާ: ރިޕޯޓް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 12) - ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭ ޕިރްލޯ އެ ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ފާރަލާނެ ކުޅުންތެރިއަކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ކަމަށް އިޓަލީގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 1
ރޮނާލްޑޯ އެހެން ކްލަބަކަށް ނުދާނެ: ޔުވެންޓަސް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 10) - ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުން ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ޔުވެންޓަސް އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 5
ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަން ޕިރްލޯ އަށް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 9) – ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމުން މައުރީޒިއޯ ސާރީ ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް އެ ޓީމާއި އިޓަލީގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭ ޕިރްލޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 5
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ސިޓީ އާއި ލިޔޯން ކުއާޓާ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިޔޯން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ރޮނާލްޑޯ ފިޓްކޮށް ހުރުމަކީ ސާރީ އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޕްރެޝަރު މެޗަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފަދަ މި މުބާރާތުގައި ރެކޯޑް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިއަކު ޓީމުގައި ހުރުމަކީ ހިތްހަަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 4
ދެ އަހަރު ތެރޭ ޔުވެންޓަސް އަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފުރަތަމަ ނާކާމިޔާބު

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 2) – މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު ފަހު މެޗުން ރޭ ރޯމާ އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 40 މެޗުގެ ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާންޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 7
ޔުވެންޓަސް އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓިއުރިން (ޖުލައި 27) – ސަމްޕްޑޯރިއާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ، ޖެހިޖެހިގެން ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ 36 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
ޔުވެންޓަސް އަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް

މިލާން (ޖުލައި 24) - ފަހު ވަގުތު އުދިނޭޒީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، އިޓާލިއަން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކުރަން ޔުވެންޓަސް އިން އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 5
ރޮނާލްޑޯ އަށް ރެކޯޑެއް، ޔުވެންޓަސް ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 21) – އިޓާލިއަން ލީގާއި ސްޕެނިޝް ލީގާއި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 50 ލަނޑު ހަމަކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހެދި މެޗުން ރޭ ލާޒިއޯ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 3
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ލީގާ ކައިރިއަށް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 12) – ފަހު ވަގުތު ޕެނަލްޓީއަކުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު އެޓަލާންޓާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ ކުރީގައި އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 2
ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޮނާލްޑޯ ރެއާލާ ދެކޮޅަށް؟

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޖުލައި 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ޔުވެންޓަސް އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިދާނެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 9
ބުފޮން އަށް ރެކޯޑެއް، ޔުވެންޓަސް އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 5) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުމުގެ ރެކޯޑް ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ގާއިމްކުރި މެޗުން ޓޮރިނޯ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން ލީގުގެ ކުރީގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 3
ޔުވެންޓަސް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ޖެނޯވާ (ޖުލައި 1) – ޓޮރިނޯ އަތުން 2-1 އިން ލާޒިއޯ ރޭ މޮޅުވި ނަމަވެސް، ޔުވެންޓަސް އިން ޖެނޯއާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 1
ޔުވެންޓަސް އަށް ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ޓިއުރިން (ޖޫން 27) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލެއްޗޭ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 6
ލާޒިއޯ ބަލިވެއްޖެ، ޔުވެންޓަސް އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

މިލާން (ޖޫން 25) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްއާ، ތަށްޓަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރާ ލާޒިއޯ ރޭ އެޓަލާންޓާ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ، ނުވަ މަސް ދުވަހަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީގުގައި ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މިއީ ޔުވެންޓަސް އަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ޔުވެންޓަސް އަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ބޮލޯނިއާ (ޖޫން 23) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ބޮލޯނިއާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ ކުރީގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި ޔުވެންޓަސް އިން، އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަލިވި ބަލިވުމުގެ މާޔޫސްކަން ފިލުވާލައިފި އެވެ.