08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 1
ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ވިޓްސެލް ބުނެފި

ސެއިން-ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (ނޮވެމްބަރު 8) – ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވާން ނިމިފައިވާ ކަމަށް ޒެނިތު ސެއިން-ޕީޓާސްބާގުގެ ބެލްޖިއަމް މިޑްފީލްޑަރު އެކްސްލް ވިޓްސެލް ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 4
ރެއާލް، ލެސްޓާ އަދި ޔޫވޭ އަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް

ޑޯޓްމަންޓް (ނޮވެމްބަރު 3) – ޕޯޗުގަލްގެ ސްޕޯޓިން އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް އެފް އިން ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ކަށަވަރުކުރިއިރު ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން ލެސްޓާ ސިޓީ އަދި އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު މެޗުތައް އެއްވަރުވެ އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016
ހިގައިންގެ ލަނޑުން ޔުވެންޓަސް އިން ނަޕޯލީ ބަލިކޮށްފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 30) - ނަޕޯލީ ދޫކޮށް ރެކޯޑް އަގަކަށް މި ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި ގޮންޒާލޯ ހިގައިންގެ ލަނޑާ އެކު އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ނަޕޯލީ އަތުން 1-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 1
ޕޮގްބާގެ އޭޖެންޓަށް 27 މިލިއަން ޔޫރޯ!

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 26) - ޔުވެންޓަސް އިން ޕައުލް ޕޮގްބާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ވިއްކާލި ޑީލުގެ ދަށުން ޕޮގްބާގެ އޭޖެންޓް މިނޯ ރައިއޯލާ އަށް 27 މިލިއަން ޔޫރޯ ލިބުނު ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރު ބެއްޕޭ މަރޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016
ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް މިލާން ފަރަގުކުޑަކޮށްފި

މިލާން (އޮކްޓޯބަރު 23) - އުމުރުން 18 އަހަރުގެ މެނުއަލް ލޮކަޓެއްލީގެ ލަނޑާ އެކު 1-0 އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްއާ ދެ ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 1
ބުފޮންގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

ލިޔޯން (އޮކްޓޯބަރު 19) - އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެނިކޮށް މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން ބޮޑު ގޯހެއް ހެދި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮންގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފްރާންސްގެ އޮލިމްޕިކް ލިޔޯން އަތުން 1-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016
ޔުވެންޓަސް އަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޮކްޓޯބަރު 16) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ޖެހި ދެ ލަނޑުން 2-1 އިން އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ޔުވެންަޓަސްނަގައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 1
ބޮނޫޗީ އަށް 60 މިލިއަން ހުށަހަޅަން ޗެލްސީ ތައްޔާރު

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 6) - ޔުވެންޓަސްގެ ޑިފެންޑަރު ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ ގަތުމަށް ޗެލްސީން ޖެނުއަރީ މަހު 60 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ އަށް އެ ކްލަބުން ވައުދުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
ޑީބަލާ ޔުވެންޓަސްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރަނީ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 5) - ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށާއި ޔުވެންޓަސްއާ އެކު ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމާ ވަރަށް ގާތަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
ޑީބަލާ ގެންނަން ބާސެލޯނާ އިން މެސީގެ އެހީ ހޯދަނީ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅޭ އާޖެންޓީނާގެ އުއްމީދީ ފޯވާޑް ޕައޮލޯ ޑީބަލާ ގެންނަން ބާސެލޯނާ އިން އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީގެ އެހީ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
ލެސްޓާ ޔޫރަޕުގައި ދެ ވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި

ޒެގްރެބް، ކްރޮއޭޝިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ޕޯޓޯ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އިންގްލެންޑުގެ ޗެމްޕިއަން ލެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ މޮޅު ހޯދިއިރު، ޑައިނަމޯ ޒެގްރެބް އަތުން 4-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016
"ކޮންމެ މެޗެއް ތިން ލަނޑުން ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ"

ޒެގްރެބް، ކްރޮއޭޝިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާގެ ޑިނަމޯ ޒެގްރެބާ ދެކޮޅާށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސް އިން ރެކޯޑް އަގަކަށް ގެނައި ގޮންޒާލޯ ހިގައިން ފުރަތަމަ 11 ގައި ކުޅޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކޮންމެ މެޗެއް 3-0 އިން މޮޅުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުނުކުރުމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މަސިމޯ އެލެގްރީ ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016
ހިތްދަތިކަން ފިލުވާލައި ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނަ އަށް

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ކަލިއާރީގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ކުރި ހޯދައި އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަރައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
ގަދަފަދަ ޔުވެންޓަސް އަތުން އިންޓަ މޮޅެއް ހޯދައިފި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި މިރޭ އެންމެން ހައިރާންކޮށްލުމަށް ފަހު ގަދަފަދަ ޔުވެންޓަސްގެ މައްޗަށް ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އިންޓަ މިލާން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 1
ޔުވެންޓަސް ދެ ވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅެއް ހޯދައިފި

ރޯމް (އޮގަސްޓް 28) - ލާޒިއޯ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެންމެ ފަހު ފަސް ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ހަ ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
ފުރަތަމަ މެޗުން ހިގައިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުކޮށްދީފި

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޮގަސްޓް 21) - ދުނިޔޭގެ ފަސް ވަނަ އަށް އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުނު ގޮންޒާލޯ ހިގައިން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާ އެކު އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 1
ޕޮގްބާ ވިއްކާލުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ޕިރްލޯ

ނިއުޔޯކް ސިޓީ (އޮގަސްޓް 16) - ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ފްރާންސްގެ ތަރި ޕައުލް ޕޮގްބާ ވިއްކާލި ވިއްކާލުމަކީ ޔުވެންޓަސް އިން ކުރި ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭ ޕިރްލޯ ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 5
ޕްރެކްޓިހަށް ނުކުންނަން ޕޮގްބާ އަށް އަންގައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 7) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް ޔުވެންޓަސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ގަންނަން ބިޑްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އޭނާ ޔުވެންޓަސްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބައިވެރިވާން އެ ކްލަބުން އަންގައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016
90 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ހިގުއައިން ޔުވެންޓަސް އަށް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖުލައި 27) - ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ކްލަބް ބަދަލުކުރި ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި އިޓަލީގެ ނަޕޯލީގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 6
ރެކޯޑް އަގަކަށް ހިގައިން ޔުވެންޓަސްއާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 24) - މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ލަނޑު ޖެހި ނަޕޯލީގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގައިން ރެކޯޑް އަގަކަށް ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ގޮސްފި އެވެ.