15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 16
މެސީ އަށް ވުރެ އަހަރެންގެ ކެރިއަރު ފުރިހަމަ: ރޮނާލްޑޯ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 15) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ވުރެ އޭނާގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފުރިހަމަކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ގިނަ ކްލަބްތަކެއްގައި އޭނާ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވުން ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ޔުނައިޓެޑާ ގުޅެން ޑިބާލާ ބޭނުންވަނީ ބޮޑު މުސާރައެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 1) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދަން ޔުވެންޓަސް އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމުގެ ޕައޮލޯ ޑިބާލާ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅެން ބޮޑު މުސާރަ އަކަށް ޑިމާންޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 2
ލުކާކޫ ހޯދަމުގެ ރޭހުގައި ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށްޖެހިލައިފި

މިލާން (ޖުލައި 31) - އިންޓަ މިލާނުން ފާރަލަމުން އައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި މި ވަގުތު ލީޑުކުރަމުން އަންނަނީ ޔުވެންޓަސް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
ރެއާލަށް އަދި ކުޅެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 30) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދި އެއް ފަހަރު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެލުމަކީ އުއްމީދެއް ކަމަށް އެ ޓީމު ދޫކޮށް މިދިޔަ އަހަރު އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރި މަޝްހޫރު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 4
ރޮނާލްޑޯ ނުކުޅުމުން ކޮރެއާ ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ސޯލް، ދެކުނު ކޮރެއާ (ޖުލައި 27) - ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ހޮވާލެވޭ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުކުޅޭތީ މެޗު ބަލަން ދިޔަ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް މެޗުގެ ޓިކެޓްގެ ރިފަންޑަށް އެދެން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުން ރޮނާލްޑޯ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލޮސް އެންޖެލިސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާގެ އަންހެނެން ރޭޕު ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ މައްޗަށް އެކަން ސާބިތުނުވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 13
ކަނަވާރޯ ފަދަ ޑިފެންޑަރަކަށްވާން ބޭނުން: ޑި ލިޓް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 20) - އޭނާ އަކީ އެންމެ ކުރިން ވެސް ޔުވެންޓަސް ސަޕޯޓަރެއް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ފަބިއޯ ކަނަވާރޯ ފަދަ މޮޅު ޑިފެންޑަރަކަށް ވާން ކަމަށް ދާދި ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރި ނެދަލެންޑްސްގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު މަތައިސް ޑި ލިޓް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 2
ޑިމާންޑް ބޮޑުވި ޑި ލިޓް، ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖުލައި 17) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގެ ނަން މަޝްހޫރު ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ކްލަބަކުން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރި ނެދަލެންޑްސްގެ މަތައިސް ޑި ލިޓް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 1
ބުފޮން ޔުވެންޓަސް އަށް؛ ކެޕްޓަންކަން ބޭނުމެއް ނޫން

ޓިއުރިން (ޖުލައި 5) – އެންމެ ސީޒަނަކަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލައި އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން، އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 13
ޑި ލިޓް އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް؟

އެމްސްޓެޑަމް (ޖޫން 23) – ޔޫރަޕުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ފާރަލަމުން އަންނަ އަޔަކްސްގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު މެތިއަސް ޑި ލިޓް އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 1
ޗެލްސީ އަކީ މާޒީ، ޔުވެންޓަސް ވަރަށް ހާއްސަ: ސާރީ

ޓިއުރިން (ޖޫން 21) - ޗެލްސީ އަކީ މިހާރު އޭނާގެ މާޒީ ކަމަށާއި ޔުވެންޓަސްއާ ހަވާލުވީ އެއީ ހާއްސަ ކްލަބަކަށްވެފައި އެ ޓީމުން އޭނާ ބޭނުންވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުން ކަމަށް ޔުވެންޓަސްއާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި އިޓަލީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ޗެލްސީ ދޫކޮށް ސާރީ ޔުވެންޓަސްއާ ހަވާލުވެއްޖެ

ޓިއުރިން (ޖޫން 16) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީއާ ހަވާލުވެ އެ ޓީމަށް ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްދިން އިޓަލީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އެ ކްލަބް ދޫކޮށް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ ހަވާލުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 2
ޗެލްސީ ދޫކޮށް ސާރީ ޔުވެންޓަސް އަށް؟

ލަންޑަން (ޖޫން 1) - މި ފަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޗެލްސީ އަށް ހޯދައިދިނުމަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ މިހާރު ބޭނުންވަނީ އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 1
ގާޑިއޯލާ ޔުވެންޓަސް އަށް ނުދާނެ: ސިޓީ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 24) - ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ފަތުރަމުން އަންނަ ވާހަަކަތަކުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް ސިޓީގެ ބޯޑް މެމްބަރު އަލްބާޓޯ ގަލާސީ ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ބޭނުންވަނީ އަންޗެލޮޓީ ގެންނަން

ޓިއުރިން (މެއި 19) – ޔުވެންޓަސްގެ އާ ކޯޗަކަށް ނަޕޯލީގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ގެނައުމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެދިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019
އެލެގްރީ ޔުވެންޓަސް އިން ވަކިވާން ނިންމައިފި

ޓިއުރިން، ޔުވެންޓަސް (މެއި 17) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި މެކްސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ ނުހުންނާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 2
ޔުވެންޓަސްގައި ރޮނާލްޑޯ ފެއިލްނުވާނެ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (މެއި 14) - ޔުވެންޓަސްގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފެއިލްނުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
އެލެގްރީގެ ބަދަލުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ކޮންޓޭ؟

ޓިއުރިން (މެއި 9) – މި ސީޒަނަށް ފަހު ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ ނިންމައިފި ކަމަށާއި ބަދަލުގައި އެ ޓީމާ ހަވާލުވާނީ ކުރީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ކަމަށް އިޓަލީގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ފާޑުކިޔުންތަކުން ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބެނީ ހިތްވަރު

ޓިއުރިން (މެއި 4) - އޭނާ އަށް ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންނާއި އެކި މީހުންގެ ފަރާތުން އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން ލިބެނީ ހިތްވަރުކަމަށް ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އެންމެ ގިނައިން ހޯދި އެއް ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 1
ރޮނާލްޑޯ ކްލަބް ލެވެލްގައި 600 ގޯލް ހަމަކޮށްފި

މިލާން (އޭޕްރިލް 28) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އިންޓަ މިލާނާ ޔުވެންޓަސް 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ލަނޑާ އެކު އޭނާ ކްލަބް ލެވެލްގައި 600 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި އެވެ.