26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 1
އެލެގްރީ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލާނެ: ގަލެއޯނޭ

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 25) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މަސިމޯ އެލެގްރީ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އޭނާ އަށް ކޯޗިންގައި ގިނަ އިރުޝާދުތަކެއް ދިން އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ޖިއޮވާނީ ގަލެއޯނޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 28
ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން މި ފަހަރުގެ ފޭވަރިޓެއް ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 7
މިހާރު ޔުވެންޓަސްގެ ތަފާތަކީ ރޮނާލްޑޯ: އަލެގްރީ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 20) - އެހެން އަހަރުތަކާ ބަލާއިރު މި ފަހަރު ޔުވެންޓަސް އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އޮތް ތަފާތަކީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޓީމުގައި ހުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 11
ޔުވެންޓަސް އަށް 14 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 16) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ފްރޮސިނޯނޭ ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އިން 14 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 1
ރަމްސޭ ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކޮށްފި

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 12) – އާސެނަލްގެ ވޭލްސް މިޑްފީލްޑަރު އާރޮން ރަމްސޭ އަންނަ ސީޒަނުގައި ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 6
ޔުވެންޓަސް 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ރެޖިއޯ އެމިލިއާ (ފެބްރުއަރީ 11) – ސައުސޮލޯ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 4
ޕާމާ އިން ޔުވެންޓަސް ހިފަހައްޓައިފި

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 3) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ކުރީގައި އޮއްވާ، ފަހު ވަގުތު ޖާވީނިއޯ ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު ޕާމާ އިން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ގަދަފަދަ ޔުވެންޓަސްއާ 3-3 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
ބޮނޫޗީ އަނިޔާގައި، ބެނާޝިއާ ގަތަރަށް

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 29) – ޔުވެންޓަސްގެ ޑިފެންޑަރު ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ އަށް އަނިޔާވެ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނު ނަމަވެސް މެހްދީ ބެނާޝިއާގެ ޓްރާންސްފާ އަށް ހުއްޓުމެއް ނައިސް އޭނާ ގަތަރުގެ އަލް ޑުހެއިލް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 3
ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ރޯމް (ޖެނުއަރީ 28) – ފަހު ވަގުތު ޕެނަލްޓީއަކުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ލާޒިއޯ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 4
ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ޔުވެންޓަސްގައި ކުޅެން ބޭނުންވި: ބުފޮން

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 18) - ޔުވެންޓަސްގައި ހުރިއިރު އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވި ކަމަކީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ އެކުގައި އެ ޓީމަށް ކުޅެން ކަމަށް މިހާރު ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިޓަލީގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019
ޔުވެންޓަސް އާއި މިލާން ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ޖެނޯއާ (ޖެނުއަރީ 13) – ބޮލޯނިއާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އަދި ހަމަ އެ ނަތީޖާ އިން ޖެނޯއާ ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 3
ރަމްސޭ ދިނަސް ބެނާޝިއާ ދޫކުރެވެން ނެތް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) – އާރޮން ރަމްސޭ ޔުވެންޓަސް އަށް ޖެނުއަރީ މަހު ދޫކޮށްލަން އާސެނަލުން އެއްބަސްވީ ބަދަލުގައި މެހްދީ ބެނާޝިއާ ލިބޭ ނަމަ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޔުވެންޓަސް އިން އެކަމާ އެއްބަސްނުވީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 7
ރަމްސޭގެ ބަދަލުގައި އާސެނަލަށް ކެދީރާ؟

ޓިއުރިން (ޖެނުއަރީ 5) - މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ވޭލްސް މިޑްފީލްޑަރު އާރޮން ރަމްސޭ ގެންނަން ބޭނުންވާތީ އޭނާގެ ބަދަލުގައި އާސެނަލަށް ސެމީ ކެދީރާ ދޭން ޔުވެންޓަސް އިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 27) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އެޓަލަންޓާ އިން ލީޑުގައި އޮއްވައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ގޯލުން 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ޔުވެންޓަސް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ ސޮއި ހޯދުންވީ އާދައިގެ ކަމަކަށް: ޔުވެންޓަސް

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 25) – ޔުވެންޓަސް އަށް ޕޯޗުގީސް ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގެނައުން ވެގެންދިޔައީ ފަސޭހަ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ފަބިއޯ ޕަރަޓިޗީ ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 1
ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 23) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވާދަވެރި ރޯމާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018
ޓޮރިނޯ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ކުރިއަށް

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 16) – އެއް ސިޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ޓޮރިނޯ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް މޮޅެއް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 2
ބޮޑެތި ޓީމުތަކަށް ނާކާމިޔާބު، ސިޓީ އަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރުތައް ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އާއި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ބަލިވިއިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 10
އިޓަލީ ލީގަށް އަންނަން މެސީ އަށް ރޮނާލްޑޯގެ ޗެލެންޖެއް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޑިސެމްބަރު 11) - މި ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި މަޝްހޫރު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އޭނާއާ އެންމެ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އިޓާލިއަން ލީގަށް އަންނަން ޗެލެންޖްކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
އިންޓަ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ޓިއުރިން (ޑިސެމްބަރު 8) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މިލާން 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު 11 ޕޮއިންޓަށް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.