25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 2
ރޮނާލްޑޯގެ 10 ވަނަ ގޯލާ އެކު ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 25) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް އަށް ޖަހައިދިން 10 ވަނަ ގޯލާ އެކު އެ ޓީމުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސްޕަލް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
ޔުނައިޓެޑުން ފަހު ވަގުތު ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ފަހަތުން އަރައި ފަހު ވަގުތު 2-1 އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލެވުނީތީ ހިތާމަނުކުރަން: ޕޮގްބާ

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 7) - މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އޭރު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވެވުނީތީވެ އެކަމާ ހިތާމަނުކުރާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018
ޔުވެންޓަސް ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، އިންޓަ ދެ ވަނަ އަށް

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 4) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު މެޗުން 3-1 އިން ކަލިއާރީ ބަލިކޮށް ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-0 އިން ޖެނޯއާ އަތުން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު އިންޓަ މިލާން ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
ރެއާލުގެ ރައީސަށް ރޮނާލްޑޯ ފާޑުކިޔައިފި

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 29) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރައިސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

މިލާން (އޮކްޓޫބަރު 28) - އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް އިން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އެމްޕޮލީ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 1
ޑެހެއާ ގެންދަން ޔުވެންޓަސް އިން ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 26) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ގެންދަން އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 6
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 24) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ އެހީއާ އެކު، އެ ޓީމު 1-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް އެޗް ގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 5
އަހަންނަށް ޔުނައިޓެޑް އަބަދުވެސް ހާއްސަވާނެ: ރޮނާލްޑޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމު އަބަދުވެސް އޭނާ އަށް ހާއްސަވާނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 13
400 ގޯލް ހަމަކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔަކީ ރޮނާލްޑޯ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 21) – ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ފަސް ލީގުގެ ތެރޭގައި 400 ލަނޑު ހަމަކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހޯދި އިރު ޖެނޯއާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ޔުވެންޓަސް މި ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕޮއިންޓްތަކެއް ގެއްލުވާލައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަފާނެ: ޑެޝޯމްޕްސް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (އޮކްޓޫބަރު 11) - ފްރާންސްގެ ތަރި ޕައުލް ޕޮގްބާ އަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައި މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތު ބަދަލުނުވެއްޖެނަމަ އޭނާ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018
ޕޮގްބާ އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް: ޔުވެންޓަސް

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 9) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އަލުން އެ ކްލަބަށް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ފަބިއޯ ޕަރަޗިޓީ ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑާ އެކު ޔުވެންޓަސް ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

އުދިނޭ، އިޓަލީ (އޮކްޓޯބަރު 7) - އިޓާލިއަން ލީގުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑާ އެކު ރަށުން ބޭރުގައި 2-0 އިން އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އިން އެ ޓީމުގެ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 1
ރޮނާލްޑޯގެ މައްޗަށް ބޮޑު ތުހުމަތެއް: މިރޭ ކުޅޭނެތަ؟

ޓިއުރިން (އޮކްޓޯބަރު 6) – ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މިރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި އުދިނޭޒީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ތައްޔާރު ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަހަރުގައި އޭނާ އަށް އަރާމުކުރަން ފުރުސަތު ދީފާނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 1
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް ނުލިިބި ހަތަރު މެޗު

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 3) – މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާއާ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ރޮނާލްޑޯގެ އަށް ވަގުތު ބޭނުންވޭ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު 2) - ޔުވެންޓަސް ކުޅޭ ސްޓައިލަށް ހޭނެން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ވެސް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018
ޔުވެންޓަސްގެ ވަރުގަދަ ޑިރެކްޓަރު މަރޯޓާ ވަކިވަނީ

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) – ޔުވެންޓަސް 2006 ވަނަ އަހަރު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވެ ވެއްޓުނު ވަޅުގަނޑުން އަރައިގަނެ ޔޫރަޕުގެ ވަރުގަދަ ބާރަކަށް ވުމުގެ ފަހަތުގައި ހުރި އެ ކްލަބުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު ޖިސެއްޕޭ މަރޯޓާ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018
ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ރޮނާލްޑޯ އަށް ކުޅެވޭނެ

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އަތުން 2-0 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑަށް އިތުރު ސަސްޕެންޝަނެއް ނުދޭން ޔުއެފާ އިން ނިންމުމުން ރޮނާލްޑޯ އަށް އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 3
ރޮނާލްޑޯގެ އެހީއާ އެކު ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ

ފްރޮސިނޯނޭ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑާ އެކު އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ފްރޮސިނޯނޭ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޔުވެންޓަސް އިން ލީގުގައި ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ބޮޅެއް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 1
ޔުވެންޓަސް އިން ރޮނާލްޑޯ އަށް ހިމާޔަތްދޭނެ: އަލެގްރީ

ވެލެންސިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމަކީ އެ މެޗުގެ ރެފްރީ ނިންމި އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ރޮނާލްޑޯގެ ހިމާޔަތުގައި ޔުވެންޓަސް އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.