21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 1
ޔުވެންޓަސް އިން ރޮނާލްޑޯ އަށް ހިމާޔަތްދޭނެ: އަލެގްރީ

ވެލެންސިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމަކީ އެ މެޗުގެ ރެފްރީ ނިންމި އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ރޮނާލްޑޯގެ ހިމާޔަތުގައި ޔުވެންޓަސް އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 6
ޔުވެންޓަސް މޮޅުވިއިރު ރޮނާލްޑޯ އަށް ރަތެއް

ވެލެންސިއާ، ސްޕެއިން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޔުވެންޓަސްގެ ޖާޒީގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ އޭނާ އަށް ރަތްކާޑެއް ދެއްކި ނަމަވެސް ރަށުން ބޭރުގައި ވެލެންސިއާ އަތުން 2-0 އިން އެ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 2
ކުޅު ޖެހުމުން ކޮސްޓާ އަށް ހަތަރު މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް

ރޯމް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) – ސަސުއޮލޯގެ ފެޑެރިކޯ ޑި ފްރެންސެސްކޯގެ މޫނަށް ކުޅުޖެހި މައްސަލައިގައި ޔުވެންޓަސްގެ ބްރެޒިލް ވިންގާ ޑަގްލަސް ކޮސްޓާ ހަތަރު މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 10
ޔުވެންޓަސްގެ ގޯލް އެކައުންޓް ރޮނާލްޑޯ ހުޅުވައިފި

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްގެ ޖާޒީގައި ފުރަތަމަ ޖެހި ލަނޑުތަކާ އެކު އެ ޓީމުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސަސުއޮލޯ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 6
ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑުގެ އެކައުންޓް ހުޅުވޭ ގޮތެއް ނުވި

ޕާމާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) – ޕާމާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން އިޓާލިއަން ލީގުގައި ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑެއް ދެމެހެއްޓި ނަމަވެސް، އެ ޓީމުގެ އާ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ގޯލެއް ނުޖެހި ތިން ވަނަ މެޗު ނިންމާލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބޮޑު މެޗުތަކާއި ތަފާތު ވާހަކަތައް!

މޮނާކޯ (އޮގަސްޓް 31) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕްތައް މި ފަހަރު ބެހުނު ގޮތަށް ބަލާއިރު ބޮޑެތި މެޗުތަކެއް ފެންނާނެ އެވެ. އެ މެޗުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތާ ބެހޭގޮތުން ކޯޗުންނާއި ކްލަބްތަކުގެ ވެރިން އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންވަނީ އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިފަ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
ރޮނާލްޑޯ ޕޯޗުގަލް ޓީމުން ޗުއްޓީއެއް ނަގަނީ

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (އޮގަސްޓް 30) - ޔުވެންޓަސް އަށް ވަގުތުދޭން ބޭނުންވާތީ ޕޯޗުގަލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗުގައި ނުކުޅެން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 2
ރޮނާލްޑޯގެ ދަރިފުޅު ޔުވެންޓަސްގެ އެކަޑަމީއަށް

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 28) – ދާދި ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި ޕޯޗުގީސް ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ އެންމެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ކްރިސްޓިއާނޯ ޖޫނިއާ އެ ކްލަބުގެ ޔޫތު އެކަޑަމީގެ ނުވަ އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާ ގުޅި، ޕްރޮފެޝަނަލް ތަމްރީންތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 1
ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ޔުވެންޓަސް އަށް ފަހު ވަގުތު މޮޅެއް

ވެރޯނާ (އޮގަސްޓް 19) – ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ކިއޭވޯ ވެރޯނާ އަތުން ފަހު ވަގުތު 3-2 އިން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 2
ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓަސް ޔުވެންޓަސް ސަމާލުވާންޖެހޭ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 18) - ޔުވެންޓަސްގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުރުމަކީ މެޗުތަކުން މޮޅުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަ ޓީމުތަކާ މެދު ސަމާލުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖަހައިފި

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 13) – ޔުވެންޓަސްގެ ޖާޒީގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ޔުވެންޓަސްގެ ބީ ޓީމު އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވިއިރު އޭނާ ލަނޑު ޖަހައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
"ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް އެހެން ލެވެލަކަށް ގެންދާނެ"

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 9) – ޔުވެންޓަސް އެހެން ލެވެލަކަށް ގެންދިއުމުގެ ގާބިލްކަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލް ވިންގާ ޑަގްލަސް ކޮސްޓާ ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 1
ހިގައިން މިލާނަށް، ބޮނޫޗީ އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް

މިލާން (އޮގަސްޓް 2) – ޔުވެންޓަސްގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގައިން އޭސީ މިލާނަށް ލޯން އުސޫލުން ދޫކުރަން އަދި ޔުވެންޓަސްގެ މަޓިއާ ކަލްޑާރާ އާއި މިލާނުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ ބަދަލުކުރަން ދެ ކްލަބުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018
އިޓަލީގައި ރޮނާލްޑޯގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކިއޭވޯއާ ދެކޮޅަށް

ރޯމް (ޖުލައި 27) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްގެ ޖާޒީގައި އިޓާލިއަން ލީގުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އަންނަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ނުކުންނާނީ ކިއޭވޯ ވެރޯނާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 1
ބޮނޫޗީ އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވޭ: ޔުވެންޓަސް

ޓިއުރިން (ޖުލައި 26) – މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން އޭސީ މިލާނާ ގުޅުނު ޑިފެންޑަރު ލިއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ އެ އެދުން ފުރިހަމަކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޖިސެއްޕޭ މަރޯޓާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 10
"ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގާ ގާތަށް ދެވޭނެ"

ޓިއުރިން (ޖުލައި 24) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ޔުވެންޓަސް އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި، އެ ޓީމާ އަލަށް ގުޅުނު ޕޯޗުގީސް ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭ ޕިރްލޯ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 26
"މި އުމުރުގައި އަހަރެން ވަރުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ނެތް"

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ޖުލައި 17) - އޭނާގެ އުމުރުގައި އެ ވަރުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށް ދާދި ފަހުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުނު ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018
ރޮނާލްޑޯ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ޔުނައިޓެޑާއި ޕީއެސްޖީ އަށް

ލަންޑަން (މެއި 12) - ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބުނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އަށް ކަމަށް ރޮނާލްޑޯގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 1
ރޮނާލްޑޯ އަށް ކުރި ހަރަދު ފޫބައްދައިދޭނީ ޗެލްސީން؟

ޓިއުރިން (ޖުލައި 11) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގަތުމަށް ޔުވެންޓަސް އިން ކުރި ބޮޑު ހަރަދު ފޫބައްދާނީ ގޮންޒާލޯ ހިގައިން އާއި ޑެނިއަލީ ރުގާނީ ޗެލްސީ އަށް ވިއްކާލައިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 7
ޔުވެންޓަސް އަށް ރޮނާލްޑޯ ސޮއިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 10) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އަށް އެ ކްލަބްގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.