12 ޖުލައި

July 12, 2020 5
ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް، ޗެލްސީ އަށް ހާސްކަން

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ލިވަޕޫލް ރޭ 1-1 އިން ބާންލީއާ އެއްވަރުވެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ދަމަހައްޓަމުން އައި ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް އައިއިރު، ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ޗެލްސީ އަށް ހާސްކަން ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020
އަނިޔާގައި ހުއްޓަސް ތަށި އުފުލާލާނީ ހެންޑަސަން

ލިވަޕޫލް (ޖުލައި 11) - އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މި ސީޒަނުގައި ދެން ލިވަޕޫލްގެ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަން އަށް ނުކުޅެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ލީގު ތަށި އުފުލާލުމުގެ ޝަރަފް ދޭނީ އޭނާ އަށް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 1
ސިޓީ ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު ލިވަޕޫލަށް ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (ޖުލައި 9) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 5-0 އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ބްރައިޓަން 3-1 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ ތާރީހުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ އަވަހަށް 30 މޮޅު ހަމަކުރި ޓީމުގެ ރެކޯޑް ލިވަޕޫލުން ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 5
ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑް ކުރިއަށް، ސިޓީ ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލުން 2-0 އިން އެސްޓަން ވިލާ ބަލިކޮށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދެމެހެއްޓިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ސައުތެމްޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 1-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 3
ސާނޭ ބަޔާނަށް ސޮއިކޮށްފި، ތިއާގޯ ލިވަޕޫލަށް؟

މިއުނިކް (ޖުލައި 4) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އައި ޖަރުމަނުގެ ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ބަޔާން މިއުނިކަށް ސޮއިކުރިއިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 11
ސިޓީން، ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 3) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކަށަވަރުކުރި ލިވަޕޫލް، އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން، އެ ޓީމާ ތަށްޓަށް އެންމެ ވާދަކުރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ތަފާތުބޮޑުކޮށް 4-0 އިން ރޭ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 2
ވަގުތު ޖެހުމުން އުފާފާޅުކުރަން މަޑުކުރޭ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 30 އަހަރަށް ފަހު ލިވަޕޫލުން ހޯދުމާ އެކު އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ އަދަދަކަށް އެކި ތަންތަނަށް އެއްވެ، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުފާފާޅުކުރުންތައް ބައްވަމުންދާތީ މި ވަގުތު އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރަން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް އެދިއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 10
ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް ކްލޮޕް ލިވަޕޫލް ގޮވައިގެން އުހަށް

"ކާމިޔާބު ހޯދަން ބޭނުންނަމަ އެކަން ހާސިލްކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ އެކަން ވާނެކަމަށް ގަބޫލުކޮށް އެގޮތަށް ވިސްނުން ބަދަލުކުރުން،"

26 ޖޫން

June 26, 2020 24
ލިވަޕޫލުގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުން: މައުމޫނަށް އުފާވެރިކަން

"ރޭގެ މެޗުގެ ވާހަކަ ނާއްސަވާނަންތޯ؟،"

June 26, 2020 4
ލިވަޕޫލަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހައްގު: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 26) - މި ފަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ލިވަޕޫލުން ހާސިލްކުރީ އެ ޓީމަށް ހައްގު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ...

June 26, 2020 18
ލިވަޕޫލް 30 އަހަރަށް ފަހު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި!

ލަންޑަން (ޖޫން 26) – ޗެލްސީ އަތުން މިރޭ 2-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވުމާ އެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 14
ލިވަޕޫލް ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 4-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު 30 އަހަރަށް ފަހު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ލިވަޕޫލުން ޖެހިލައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
އެވަޓަން އިން ލިވަޕޫލް ހިފަހައްޓައިފި

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަން އިން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބޮޑު ތަފާތަކާ އެކު އޮތް ލިވަޕޫލާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 6
ލީގު ކެންސަލްކުރާ ވާހަކަތަކުން ކްލޮޕަށް އަސަރުކުރި

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 21) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބަލައި ލީގު ކެންސަލްކުރަން އުޅޭ ވާހަކަތައް މީޑިއާގައި ދައްކަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު އޭނާ އަށް ގޯސް އަސަރުތަކެއް ކުރި ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 2
ކުޓީނިއޯ ބޭނުންވަނީ ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 15) - ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ބާސެލޯނާގެ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ކުރީގް ކްލަބް، ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020
އެވަޓަން ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ހުއްދަދީފި

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 11) - ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކުޅުން ފަށާއިރު، ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެވަޓަން ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗު އެހެން ދަނޑަކަށް ބަދަލުކުރަން ދެކެވުނު ވާހަކަ ނިމުމަކަށް އައިސް އެ މެޗު ކުރިން ވެސް އޮތް ގޮތަށް އެވަޓަން ދަނޑުގައި ބާއްވަން ހުއްދަދީފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 1
"އަގުބޮޑުކޮށް ކުޅުންތެރިން ގަނެވޭނެ ހާލަތެއް ނެތް"

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 8) - ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ލިވަޕޫލަށް އަގުބޮޑުކޮށް ކުޅުންތެރިން ގަނެވޭނެ ހާލަތެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 2
ކްލޮޕަށް މުހިއްމީ ފުޓްބޯޅަ، ކުޅޭ ދަނޑެއް ނޫން

ލަންޑަން (ޖޫން 3) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު މެދުކަނޑާލުމަަށް ފަހު މި މަހު އަލުން ފަށާއިރު ލިވަޕޫލްގެ ބައެއް މެޗުތައް ނިއުޓްރަލް ދަނޑެއްގައި ކުޅުމުގެ ވާހަަކަތަކެއް ދެކެވުނު ނަމަވެސް އެއީ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށާއި އޭނާ ބޭނުންވަނީ ފުޓްބޯޅަ އެނބުރި އަންނަން ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް...

31 މެއި

May 31, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލާ މެދު ތުރުކީ އުއްމީދުގައި

އިސްތަންބޫލް، (މޭ 31) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް އިސްތަންބޫލުގައި ކުޅޭނެ ކަމަށް ތުރުކީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނާއި ބައެއް އެ ގައުމުގެ ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ އުއްމީދުކުރަމުންނެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 1
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަސް މެޗެއް ނިއުޓްރަލް ދަނޑެއްގައި؟

ލަންޑަން (މެއި 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފަަށަން އަންނަ މަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު، ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ފަސް މެޗެއް ނިއުޓްރަލް ދަނޑެއްގައި ކުޅެން އިނގިރޭސި ފުލުހުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ބޯޑަށް ލަފާދީފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020
ކުޅުންތެރިންނަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަ ނުދޭނަން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (މެއި 21) - ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ފަށަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، ގަސްދުގައި އެނގިހުރެ ކުޅުންތެރިން ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020
ލިވަޕޫލުން ކުލިބާލީ ހޯދުމުގެ ރޭހަށް: ރިޕޯޓް

ނޭޕްލްސް (މެއި 11) – ނަޕޯލީގެ ސެނެގާލް ޑިފެންޑަރު ކަލިދޫ ކޫލިބާލީ ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ލިވަޕޫލުން ވަދެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.