27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
ލިވަޕޫލް އެއްވަރު، ޔުނައިޓެޑާއި ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 27) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުުރުގައި ރޭ ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުން ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޝްރޫސްބަރީ ޓައުންއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވިއިރު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 4
16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް، ލިވަޕޫލް ހުއްޓުމެއް ނެތް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ވުލްވްސް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 3
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލަށް 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޒަމާންވީ ވާދަވެރިޔާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 16 ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 4
"އެންމެ މޮޅީ ލިވަޕޫލް ކަމަށް އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެ"

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ މޮޅީ މިހާރު އޮތް ލިވަޕޫލް ޓީމު ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް މި ވަގުތަށް އެއްބަސްވެވެން ނެތް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
މުހިއްމު މޮޅަކާ އެކު ލިވަޕޫލަށް ޔޫރަޕްގެ ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ލީގުގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 4
ލިވަޕޫލަކީ މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 10) - ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތަށް ބަލާއިރު ލިވަޕޫލަކީ މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓީމު ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް އެ ހިސާބަށް ދެވުނީ ކެތްތެރިކަމާ އެކު ރަނގަޅު ވިސްނުމުގައި ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
އެފްރިކާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު މާނޭ އަށް

ގާހިރާ، މިސްރު (ޖެނުއަރީ 8) - ކޮންފެޑެރޭޝަން އޮފް އެފްރިކަން ފުޓްބޯލް (ސީއޭއެފް) އިން ހޮވި އެފްރިކާގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ސެނެގޯލްގެ ފޯވާޑް ސަޑިއޯ މާނޭ ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު ހޯސޭ މޮރިނިއޯގެ ޓޮޓެންހަމް ބަލިނުވެ ކިރިޔާ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 1
ލީގުގައި ބަލިނުވެ ލިވަޕޫލުން އެއް އަހަރު ފުރިހަމަކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 3) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލުން ލީގުގައި ބަލިނުވެ އެއް އަހަރު ފުރިހަމަކޮށްފަ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 8
ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި، ވީއޭއާރްގެ ޝަކުވާތަކެއް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވުލްވްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ލީޑުދެމެހެއްޓިއިރު، ރޭގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ވެސް ޓީމުތަކުގެ ކޯޗުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުންކުރާ ގޮތާމެދު އަނެއްކާ ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 3
އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 27) - ދެ ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 5
ޗެމްޕިއަންގެ ބެޖު ޖަހަން ލިވަޕޫލުން ހުއްދަ އަށް އެދެނީ

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 25) - ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލި ލިވަޕޫލުން އެ މުބާރާތުގެ ބެޖު ޖޯޒީގައި ޖަހަން އިނގިރޭސި އެފްއޭގެ ހުއްދަ އަކަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް...

December 25, 2019 2
ލިވަޕޫލް އޮތް ލެވަލަށް ޔުނައިޓެޑަށް ދެވޭނެ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މި ވަގުތު އޮތް ލިވަޕޫލްގެ ފެންވަރަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ވެސް ދެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 5
ލިވަޕޫލުން ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 22) – ނަތީޖާ ނެރެން ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭ ރޮބާޓޯ ފިރްމީނިއޯ ޖެހި ލަނޑާ އެކު ބްރެޒިލްގެ ފްލަމެންގޯ 1-0 އިން އިންގްލެންޑުގެ ލިވަޕޫލުން ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 4
ޔޫރަޕުން ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕާ މެދު ނުވިސްނާ: ކްލޮޕް

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 21) - ފީފާ އިން އަހަރު ފަހުކޮޅުގައި އެކި ބައްރުތަކުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ މެދުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕާ މެދު ޔޫރަޕުން މާ ބޮޑަށް ނުވިސްނާކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 1
ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ފައިނަލަށް

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 19) - ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ރޮބާޓޯ ފިރްމީނޯ ވައްދާލި ގޯލުން 2-1 އިން މެކްސިކޯގެ މޮންޓަރޭ ބަލިކޮށް ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 2
ވިލާ އަތުން ބަލިވެ ލިވަޕޫލްގެ ޒުވާން ޓީމު ކަޓައިފި

ބާމިންހަމް (ޑިސެމްބަރު 18) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޭ ޒުވާން ސްކޮޑަކާ އެކު ނުކުތް ލިވަޕޫލް އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ އެސްޓަން ވިލާ އިން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 5
ލިވަޕޫލަށް އެއް ވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ވަޓްފޯޑް ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ކްލޮޕް، ލިވަޕޫލްގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 14) - ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް އެ ޓީމާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019 9
ލިވަޕޫލަށް ޒިދާންގެ އިންޒާރެއް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ޓީމު ކަޓުވާލާނެކަމަށް ބުނެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ލިވަޕޫލަށް އިންޒާރެއް ދީފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 3
ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 11) – ފަހު މެޗާ ކުރިމަތިލިއިރު ޖާގައެއް ކަށަވަރުވެފައި ނެތް އިނގިރޭސި ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީން ރޭގެ މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.