12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
ނަޕޯލީގެ ދަނޑުގެ މައްސަލައިގައި އަންޗެލޮޓީ ރަތަށް

މިލާން، އިޓަލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ކުރިން ނަޕޯލީގެ ސަން ޕައޮލޯ ސްޓޭޑިއަމްގެ މަރާމާތު ކަންތައްތައް ނިންމަން ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް މަސައްކަތްތައް ނުނިމޭތީ ނަޕޯލީގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 7
ކޫލިބަލީގެ ބައިގޯލުން ނަޕޯލީގެ މަސައްކަތް ފެނަށް!

ޓިއުރިން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ޔުވެންޓަސް އިން ތިން ލަނޑު ޖަހާފައި އޮއްވާ ނަޕޯލީން ފަހަތުން އަރައި އެއްވަރުކުރި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ކަލިދޫ ކޫލިބަލީ އަތުން ފަހު ވަގުތު ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލާ އެކު، އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތަށްޓަށް ވާދަކުރާ ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުން 4-3 އިން ޔުވެންޓަސް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 3
ޔުވެންޓަސް އާއި ނަޕޯލީ އަށް އުނދަގޫ ފެށުމެއް

ފްލޮރެންސް (އޮގަސްޓް 25) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ރޭ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ރަށުން ބޭރުގައި ޕާމާ އަތުން 1-0 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދިއިރު ރަނަރަޕް ނަޕޯލީން ވެސް ރަށުން ބޭރުގައި ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން އެހާމެ އުނދަގުލުން 4-3 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019 2
އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ސެމީ ފައިނަލަށް

ނޭޕްލްސް (އޭޕްރިލް 19) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑުގެ ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް އަދި ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ އާއި ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް ޖާގަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ޔޫރަޕުގައި އާސެނަލާއި ޗެލްސީ އަށް ކާމިޔާބު ރެޔެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 12) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ރޭ އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ އަތުން 2-0 އިން އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ސްލާވިއާ ޕްރާގް އަތުން 1-0 އިން އިންގްލެންޑުގެ އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 3
ޕިއޮންޓެކްގެ ދެ ގޯލުން މިލާން ސެމީ އަށް

މިލާން (ޖެނުއަރީ 30) – ނަޕޯލީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 2
ޔުނައިޓެޑުން ކޫލިބަލީ އަށް 103 މިލިއަން ޔޫރޯ!

ނޭޕްލްސް (ޑިސެމްބަރު 1) – ނަޕޯލީގެ ސެނެގޯލް ޑިފެންޑަރު ކަލިދޫ ކޫލިބަލީ ގަތުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އޮފާކުރި 103 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ނަޕޯލީން ދާދި ފަހުން ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 1
ލިވަޕޫލް ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަޕޯލީން ނަގައިފި

ބެލްގްރޭޑް، ސާބިއާ (ނޮވެމްބަރު 7) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ސާބިއާގެ ރެޑްސްޓާ ބެލްގްރޭޑް އަތުން 2-0 އިން ލިވަޕޫލް ބަލިވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕީއެސްޖީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ނަޕޯލީ ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 2
ނަޕޯލީން ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

ނޭޕްލްސް، އިޓަލީ (އޮކްޓޫބަރު 4) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ލޮރެންޒޯ އިންސީނިއޭ ވައްދާލި ގޯލުން ނަޕޯލީ އިން 1-0 އިން ލިވަޕޫލް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 1
ސާރީ ނުލިބިއްޖެނަމަ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަން ބްލޮންކަށް

ލަންޑަން (މެއި 30) - ނަޕޯލީގެ ކުރީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ނުލިބިއްޖެނަމަ ކުރިން ޕީއެސްޖީ އަށް އިރުޝާދުދިން ފްރާންސްގެ ލޯރެންޓް ބްލޮންކް ގެންނަން ޗެލްސީން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 1
28 އަހަރަށް ފަހު ލީގު ހޯދައިދޭން އަންޗެލޮޓީ ނަޕޯލީއާ ހަވާލުވެއްޖެ

ނޭޕްލްސް (މޭ 24) – މައުރީޒިއޯ ސާރީގެ ބަދަލުގައި ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރު އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ އަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018
ނަޕޯލީގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އަންޗެލޮޓީ؟

ރޯމް (މޭ 23) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ނަޕޯލީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ތައްޔާރުވެއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 1
ނަޕޯލީން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ފްލޮރެންސް (އޭޕްރިލް 30) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ފިއޮރެންޓީނާ އަތުން ރޭ 3-0 އިން ނަޕޯލީ ބަލިވުމާ އެކު 28 އަހަރަށް ފަހު ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން އެ ޓީމުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 6
ބާކީ ހަތަރު މެޗު، ނަޕޯލީން ޔުވެންޓަސްއާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 23) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ފަހު މިނެޓުގައި ކަލިދޫ ކޫލިބަލީ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު ޔުވެންޓަސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބާކީ ހަތަރު މެޗު އޮއްވާ އެ ޓީމާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް ނަޕޯލީން ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 4
ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެ ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ

ނޭޕްލްސް (އޭޕްރިލް 19) – ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ކްރޮޓޯނޭއާ 1-1 އިން ޔުވެންޓަސް އެއްވަރުވެ އަދި ނަޕޯލީން ރޭ އުދިނޭޒީ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވުމާ އެކު އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭސް ފޯރިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 1
ނަޕޯލީ މޮޅުނުވުމުން ޔުވެންޓަސް ފައިދާ ނަގައިފި

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 16) – އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތަށްޓަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ނަޕޯލީ ރޭ އޭސީ މިލާނާ 0-0 އިން އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ޔުވެންޓަސް އިން ސަމްޕްޑޯރިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018
ފަހު ވަގުތުގެ މޮޅާ އެކު ނަޕޯލީ އުއްމީދު އާކޮށްފި

ނޭޕްލްސް (އޭޕްރިލް 9) – ފަހު ވަގުތު ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު ކިއޭވޯ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ނަޕޯލީން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސް އަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 2
ނަޕޯލީން ދެ ޕޮއިންޓަށް ގާތްކޮށްފި

ނޭޕްލްސް (މާޗް 19) – ޖެނޯއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސްއާ ދެ ޕޮއިންޓަށް ނަޕޯލީ ގާތްކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 1
ޔުވެންޓަސް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ޓިއުރިން (މާޗް 15) – އެޓަލަންޓާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އިން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 1
އިންޓައާ އެއްވަރުވެ ނަޕޯލީ އަށް މައްސަލަތަކެއް

މިލާން (މާޗް 12) – ރޭ އިންޓަ މިލާނާ 0-0 އެއްވަރުވެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 28 އަހަރަށް ފަހު ހޯދުމަށް ނަޕޯލީން ކުރަމުން އަންނަ އުއްމީދަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހުރަހެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.