18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020
ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކުން ނިއުކާސަލް ގަންނަނީ

ސިންގަޕޫރު (އޮގަސްޓް 18) - އިންގްލެންޑުގެ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑުގެ ލެޖެންޑް އެލަން ޝިއަރާގެ އެހީއާ އެކު ސިންގަޕޫރުގެ އިންވެސްޓަރެއް ކަމަށްވާ ބެއްލަގްރާފް ނޯވާ ގްރޫޕް (ބީން) ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑްގެ މަޝްވަރާތައް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެ ގްރޫޕުން ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020
ސައުދީން ނިއުކާސަލް އަށް ގެންނަން އުޅުނީ އިޓަލީ ކޯޗެއް

ރޯމް (އޮގަސްޓް 12) - ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ހިއްސާއާ އެކު ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވިނަމަ އެ ޓީމަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތީ އިޓަލީގެ ކޯޗެއް ކަމަށް ޔޫރަޕްގެ ރަން ބޫޓު މި ސީޒަނުގައި ހާސިލްކުރި ލާޒިއޯގެ ފޯވާޑް ޗީރޯ އިމޮބިލޭ ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 2
ނިއުކާސަލް ޑީލް ހުއްޓުވުމުގައި ވާދަވެރިންގެ ނުފޫޒު

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 1) - ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ހިއްސާއާ އެކު ސައުދީގެ ޕަބްލިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް (ޕީއައިއެފް) އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން ކުރި މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ ވާދަވެރި ކްލަބްތަކުގެ ނުފޫޒު ވެސް އޭގެ ތެރެއަށް ވަނުމުން ކަމަށް ޕީސީޕީ ކެޕިޓަލް ޕާޓްނާސްގެ ވެރިޔާ އަމަންޑާ...

31 ޖުލައި

July 31, 2020 1
ނިއުކާސަލް ގަތުމުގެ ހިޔާލު ސައުދީން ދޫކޮށްލައިފި

ނިއުކާސަލް (ޖުލައި 31) - ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ހިއްސާއާ އެކު ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން ކުރި ބިޑް އަނބުރާ ގެންދަން ސައުދީގެ ޕަބްލިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް (ޕީއައިއެފް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 5
ނިއުކާސަލަށް ފަހު ސައުދީން އިތުރު ކްލަބްތަކެއް ގަންނަނީ

ލަންޑަން (މެއި 23) - އިންގްލެންޑުގެ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލި ޑީލް ނިމުމާ އެކު ސައުދީން އިތުރު ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ފަށާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020
ނިއުކާސަލް ޑީލާ ދެކޮޅަށް ޚާޝުގްޖީގެ ލޯބިވެރިޔާ

އިސްތަންބޫލް (އޭޕްރީލް 29) - އިންގްލެންޑުގެ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ހިއްސާ އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް، މީގެ ދޮޅު އަހަރު ކުރިން މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހާޝުގުޖީގެ އަންހެނުން ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 5
ނިއުކާސަލް ޑީލާ ދެކޮޅަށް އެމްނެސްޓީގެ އިންޒާރެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 22) - އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ މަޝްހޫރު ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހިއްސާ ބޮޑު ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަަނަލް އިން އިންޒާރެއް ދީފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020
ނިއުކާސަލް ވިއްކާލުން: ބޮޑު ނުފޫޒަށް ކަޅިއެއް

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް އިވޭ އަޑަކީ ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރި އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަންނަން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކުން އެކި ގޮތްގޮތުން ހަރަދުކުޑަކުރާ ވާހަކަތަކެވެ. މި ފަދަ ވަގުތެއްގައި އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ މަޝްހޫރު ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް، ސައުދި އަރަބިއްޔާގެ...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 1
ސައުދީގެ ހިއްސާ އޮންނަ ބަޔަކަށް ނިއުކާސަލް ވިއްކާލަނީ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 15) - އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ މަޝްހޫރު ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހިއްސާ ބޮޑު ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލަން އެ ކްލަބްގެ މިހާރުގެ މެނޭޖްމަންޓުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
ނިއުކާސަލް ގަންނަން ބޮކްސިން ތަރި މޭވެދާ ޝައުގުވެރިވޭ

ލޮސް އެންޖެލްސް (މާޗް 11) - ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލަކާ އެކު ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެނަމަ އޭގެ ބޭނުން ހިފަން މަޝްހޫރު ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިޔާ ފްލޮއިޑް މޭވެދާ ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 5
30 އަަހަރަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު، މިއީ މިދިޔަ 30 އަހަރުތެރޭ އެ ކްލަބް ލީގުގައި އެންމެ ދަށްކޮށް ފެށި ފަހަރެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 2
ނިއުކާސަލުން ޖެރާޑާއި ވިއޭރާ އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 28) - ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ގެންނަން، ފްރާންސްގެ ނީސްގެ ކޯޗު އަދި އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޕެޓްރިކް ވިއޭރާ އާއި ސްކޮޓްލެންޑްގެ ރޭންޖާސްގެ ކޯޗަކަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ލިވަޕޫލްގެ ލެޖެންޑް ސްޓީވެން ޖެރާޑަށް ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 4
އޮރީގީ ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދީފި

ނިއުކާސަލް (މެއި 5) - މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ޑިވޮކް އޮރީގީ ވައްދާލި ލަނޑުން 3-2 އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 3
ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ތިން ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި އާސެނަލް ލީގުގެ ތިން ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 2
ޗެލްސީ އަތުން ބަލިވެ އާސެނަލަށް އިތުރު ހިތްދަތިކަމެއް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެޗު ނިމެން ނުވަ މިނިޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް މާކޮސް އަލޮންސޯ ވައްދާލި ގޯލުން ޗެލްސީން 3-2 އިން ވާދަވެރި އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 2
ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން ނިއުކާސަލް ގަންނަން ބިޑް ކުރަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 13) - ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން ޗައިނާގެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކުން ބިޑްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 1
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގައެއް ނިއުކާސަލް ކަށަވަރުކޮށްފި

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 25) - ރޭ ޕްރެސްޓަން ނޯތު އެންޑް އަތުން 4-1 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު އިނގިރޭސި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގަދަ ދެ ޓީމު ތެރޭގައި ހިމެނި އަންނަ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގައެއް ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑުން ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 2
ޕެނަލްޓީ މައްސަލައިގައި ރެފްރީ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 7) - އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްގައި އެ މެޗުގެ ރެފްރީ ކެއިތު ސްޓްރޫޑް ނިންމި ގޯސް ނިންމުމަކަށް އޭނާ މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016
ނިއުކާސަލްގައި މަޑުކުރަން ބެނިޓޭޒް ނިންމައިފި

ލަންޑަން (މޭ 26) - ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެޓީމުގައި މަޑުކުރަން ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ރަފައެލް ބެނިޓޭޒް ނިންމައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2016
ހަތް އަހަރު ތެރޭގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ނިއުކާސަލް ރެލިގޭޓްވެއްޖެ

ލަންޑަން (މޭ 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސަންޑަލެންޑް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވުމުން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާއި ނޯވިޗް ސިޓީ ރެލިގޭޓްވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ފާއިތުވި ހަތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިއުކާސަލް އިނގިރޭސި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ.